Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 2481
Wersja aktualna od 2023-09-01
Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 2481
Wersja aktualna od 2023-09-01
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2023 r., poz. 1760)   Pokaż wszystkie zmiany

Na podstawie art. 106r ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. [Zakres regulacji] Rozporządzenie określa:

1) rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;

2) sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień;

3) sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur;

4) dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. [Uprawnienia do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur] 1. Uprawnieniami do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur są uprawnienia do:

1) nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;

2) wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych;

3) wystawiania faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą", będących fakturami ustrukturyzowanymi.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, posiadają:

1) podatnik;

2) podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy;

3) osoba fizyczna wskazana przez:

a) podatnika,

aa) [1] podatnika jako przedstawiciel zakładu (oddziału) osoby prawnej bądź innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika,

b) podmiot, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy,

c) jednostkę samorządu terytorialnego jako przedstawiciel samorządowej jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, urzędu gminy, starostwa powiatowego lub urzędu marszałkowskiego,

d) grupę VAT jako przedstawiciel członka grupy VAT.

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, posiadają:

1) podatnik;

2) [2] podmiot wskazany przez podatnika, samorządową jednostkę budżetową, samorządowy zakład budżetowy, urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski, członka grupy VAT lub zakład (oddział) osoby prawnej bądź inną wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną podatnika;

3) podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy;

4) osoba fizyczna, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lit. aa, c oraz d [3] ;

5) osoba fizyczna wskazana przez:

a) podatnika,

b) [4] podmiot, który został wskazany przez podatnika, samorządową jednostkę budżetową, samorządowy zakład budżetowy, urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski, członka grupy VAT lub zakład (oddział) osoby prawnej bądź inną wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną podatnika,

c) podmiot, o którym mowa w art. 106c ustawy,

d) osobę fizyczną, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lit. aa, c oraz d [5] .

4. [6] Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, posiadane przez podmiot wskazany przez podatnika, samorządową jednostkę budżetową, samorządowy zakład budżetowy, urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski, członka grupy VAT lub zakład (oddział) osoby prawnej bądź inną wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną podatnika są również uprawnieniami osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot.

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, posiada wskazany przez podatnika nabywca towarów lub usług oraz podmioty uprawnione przez tego nabywcę do wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3. [Nadawanie, zmiana lub odbieranie uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur] 1. Nadawanie, zmiana lub odbieranie uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur jest dokonywane za pomocą oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 106nc ust. 1 ustawy, dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, i następuje z zastosowaniem specyfikacji tego oprogramowania interfejsowego, po weryfikacji posiadanych uprawnień.

2. Nadanie, zmiana lub odebranie uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur wymaga podania:

1) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

2) danych podmiotu lub danych osoby fizycznej, którym jest nadawane, zmieniane lub odbierane uprawnienie:

a) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru PESEL osoby fizycznej,

b) imienia i nazwiska osoby fizycznej albo nazwy podmiotu,

c) daty urodzenia osoby fizycznej, w przypadku niepodania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL,

d) numeru i serii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej wraz z krajem jego wydania, w przypadku nieposiadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL,

e) danych unikalnych identyfikujących kwalifikowany podpis elektroniczny uprawnionej osoby fizycznej, w przypadku gdy podpis ten nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL;

3) rodzaju uprawnienia;

4) informacji, czy podmiot lub osoba fizyczna, którym jest nadawane, zmieniane lub odbierane uprawnienie, jest przedstawicielem podatkowym, o którym mowa w art. 18a ustawy.

3. Nadanie, zmiana lub odebranie uprawnienia do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przez osobę fizyczną uprawnioną przez podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy, wymaga podania:

1) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy, lub urzędu obsługującego podmiot, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy, oraz

2) danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b-e.

4. [7] Nadanie, zmiana lub odebranie uprawnień osobom fizycznym, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. aa, c oraz d oraz ust. 3 pkt 5 lit. d, wymaga podania danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz odpowiednio:

1) numeru identyfikacji podatkowej (NIP):

a) samorządowej jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, urzędu gminy, starostwa powiatowego lub urzędu marszałkowskiego,

b) członka grupy VAT;

2) unikalnego identyfikatora zakładu (oddziału) osoby prawnej bądź innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika.

5. [8] Przez unikalny identyfikator zakładu (oddziału) osoby prawnej bądź innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, rozumie się identyfikator wygenerowany przez Krajowy System e-Faktur zawierający numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika i ciąg znaków numerycznych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4. 1. W przypadku podatników lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi, nieposiadających możliwości uwierzytelnienia się w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1, nadawanie lub odbieranie uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur jest dokonywane przez złożenie w postaci papierowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur może być uprawniona jedna osoba fizyczna.

1b. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do nadawania lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur w przypadku:

1) samorządowej jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, urzędu gminy, starostwa powiatowego lub urzędu marszałkowskiego;

2) członków grupy VAT;

3) [9] zakładu (oddziału) osoby prawnej bądź innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika.

2. Wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur określa załącznik do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5. [Uwierzytelnienie] 1. Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur wymaga uwierzytelnienia:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, albo

3) podpisem zaufanym, albo

4) wygenerowanym przez Krajowy System e-Faktur, po uwierzytelnieniu się podatnika lub podmiotu uprawnionego w sposób, o którym mowa w pkt 1-3, ciągiem znaków alfanumerycznych, z wyłączeniem znaków interpunkcyjnych, przypisanym do podatnika lub podmiotu uprawnionego i jego uprawnień

- oraz weryfikacji posiadanych uprawnień.

2. W przypadku kwalifikowanych podpisów elektronicznych niezawierających numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL podatnika będącego osobą fizyczną, uwierzytelnienie oraz weryfikacja posiadanych uprawnień są możliwe również po zgłoszeniu danych unikalnych identyfikujących ten podpis, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w zawiadomieniu, o którym mowa w § 4.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6. [Dostęp do faktury ustrukturyzowanej] Dostęp do faktury ustrukturyzowanej jest możliwy poprzez podanie:

1) numeru identyfikującego daną fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, o którym mowa w art. 106nd ust. 2 pkt 8 ustawy;

2) numeru faktury, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego identyfikatora nabywcy towarów lub usług albo informacji o braku identyfikatora;

4) imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług albo informacji o braku tych danych;

5) kwoty należności ogółem.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626, 2076, 2105 i 2427.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 grudnia 2021 r. (poz. 2481)

ZAW-FA
[1] § 2 ust. 2 pkt 3 lit. aa) dodana przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. poz. 1760). Zmiana weszła w życie 1 września 2023 r.

[2] § 2 ust. 3 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. poz. 1760). Zmiana weszła w życie 1 września 2023 r.

[3] § 2 ust. 3 pkt 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. poz. 1760). Zmiana weszła w życie 1 września 2023 r.

[4] § 2 ust. 3 pkt 5 lit. b) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. poz. 1760). Zmiana weszła w życie 1 września 2023 r.

[5] § 2 ust. 3 pkt 5 lit. d) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. poz. 1760). Zmiana weszła w życie 1 września 2023 r.

[6] § 2 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. poz. 1760). Zmiana weszła w życie 1 września 2023 r.

[7] § 3 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. poz. 1760). Zmiana weszła w życie 1 września 2023 r.

[8] § 3 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. poz. 1760). Zmiana weszła w życie 1 września 2023 r.

[9] § 4 ust. 1b pkt 3 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. poz. 1760). Zmiana weszła w życie 1 września 2023 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00