Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 1502
Wersja aktualna od 2023-10-14
Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 1502
Wersja aktualna od 2023-10-14
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 9 stycznia 2009 r.

w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 8, poz. 42)

t.j. z dnia 19 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 690)

t.j. z dnia 25 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1758)

t.j. z dnia 1 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1218)

t.j. z dnia 18 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1502)

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2023 r., poz. 2209)  

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. [Zakres regulacji] Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej „refundacją składek", osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą, niepełnosprawnemu rolnikowi oraz rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, zwanych dalej „wnioskodawcami";

2) termin składania i wzór wniosku, o którym mowa w art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą", oraz wykaz dokumentów załączanych do wniosku;

3) wymogi, jakie muszą spełniać wnioskodawcy przekazujący dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. [Wzory wniosku o wypłatę refundacji składek] 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę refundacji składek:

1) osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą, o symbolu Wn-U-G, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanego dalej „wnioskiem Wn-U-G";

2) niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, o symbolu Wn-U-A, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, zwanego dalej „wnioskiem Wn-U-A".

2. Do wskazania części lub całości informacji wymienionych w załącznikach wnioskodawca może dodatkowo stosować fotokody, w tym kody QR, umieszczone powyżej górnej krawędzi bloku informacyjnego formularza lub na odwrocie formularza, oznaczenia lub etykiety ułatwiające identyfikację dokumentu, w tym etykiety dźwiękowe i etykiety pisane alfabetem Braille'a, których zastosowanie nie wyłącza uznania wniosku Wn-U-G ani wniosku Wn-U-A za zgodny ze wzorem określonym w ust. 1.

3. Wnioski Wn-U-G oraz wnioski Wn-U-A pozbawione tła, wypełnień (tint) lub linii obramowań uznaje się za zgodne ze wzorem określonym w ust. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3. [Warunki refundacji składek jako pomocy de minimis] Refundacja składek jest udzielana jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4. (uchylony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5. (uchylony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6. [Termin składania wniosku przez osobę niepełnosprawną] 1. Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składają wniosek Wn-U-A w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek za dany kwartał, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7. [Informacje przesyłane wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G] 1. Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą przesyła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem", wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G:

1) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:

a) pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, o ile posiada,

b) imię i nazwisko wnioskodawcy,

c) numery PESEL, REGON i NIP wnioskodawcy, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;

2) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem;

3) upoważnienie osoby przesyłającej dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, do występowania w imieniu wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca nie przesyła dokumentów osobiście.

2. Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika przesyłają do Funduszu wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-A:

1) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:

a) imię i nazwisko wnioskodawcy,

b) numer PESEL i NIP wnioskodawcy, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;

2) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem niepełnosprawnego rolnika lub niepełnosprawnego domownika;

3) kopię decyzji lub innego dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, zawierającego wskazanie płatnika składek oraz tytuł ubezpieczenia, wystawionego:

a) do dnia 31 grudnia 1990 r. przez urząd gminy albo

b) przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

4) upoważnienie osoby przesyłającej dokumenty, o których mowa w pkt 1-3 oraz w ust. 3, do występowania w imieniu wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca nie przesyła dokumentów osobiście.

3. Wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G lub wnioskiem Wn-U-A, składanym po ustanowieniu osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem, wnioskodawca przesyła do Funduszu zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem, a także jej numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile z nich korzysta.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 8. [Wniosek w formie elektronicznej] 1. Wnioskodawca zamierzający składać w formie elektronicznej wniosek Wn-U-G lub wniosek Wn-U-A otrzymuje od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego.

2. Wnioskodawca przekazujący wniosek Wn-U-G lub wniosek Wn-U-A w formie elektronicznej opatruje te dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), albo uwierzytelnia je certyfikatem dostarczonym przez Fundusz.

3. Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu w formie elektronicznej przesłanego za pomocą teletransmisji danych następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym.

4. Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 2:

1) rejestruje w programie informatycznym certyfikat, o którym mowa w ust. 2;

2) niezwłocznie informuje Fundusz o:

a) rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej,

b) utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 9.[Przywrócenie terminów do złożenia wniosku Wn-U-G i wniosku Wn-U-A] Terminy do złożenia wniosku Wn-U-G i wniosku Wn-U-A przywraca się na prośbę wnioskodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 10. [Czynności podejmowane przez Fundusz po otrzymaniu wniosku Wn-U-G lub wniosku Wn-U-A] 1. Po otrzymaniu wniosku Wn-U-G lub wniosku Wn-U-A Fundusz:

1) sprawdza go pod względem rachunkowym i formalnym oraz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje wnioskodawcę o uznaniu wniosku za kompletny i prawidłowo wypełniony albo informuje wnioskodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących wniosku i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia;

2) ustala, czy wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł;

3) ustala kwotę przysługującej refundacji składek;

4) przekazuje ustaloną kwotę refundacji składek na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę;

5) wystawia zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

2. Dokonując czynności, o których mowa w ust. 1, Fundusz nie bierze pod uwagę zastosowanych fotokodów, oznaczeń lub etykiet ułatwiających identyfikację dokumentów złożonych przez wnioskodawcę w związku z wnioskowaniem o refundację składek.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 11.[Przechowywanie dokumentacji] Wnioskodawca korzystający z refundacji składek przechowuje dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 12.[Wyłączenie stosowania niektórych przepisów] Przepisów § 7 i § 8 ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do wnioskodawców, którzy po raz pierwszy przekazali wymagane informacje przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie dotychczasowych przepisów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 13. [Sposób refundacji składek] Refundacji składek na warunkach i w trybie określonym w rozporządzeniu udziela się, począwszy od składek opłaconych:

1) za miesiąc styczeń 2009 r. - przez osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą;

2) za I kwartał 2009 r. - przez niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 13a. [Sposób refundacji składek] 1. Refundacja składek stanowiąca pomoc de minimis, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, jest udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.

2. Refundacja składek stanowiąca pomoc de minimis w sektorze rolnym, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, jest udzielana do dnia 30 czerwca 2028 r.

3. [1] Refundacja składek stanowiąca pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, jest udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 14. (uchylony).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 15. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)


1) Obecnie działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz.

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1754 oraz z 2008 r. poz. 382 i 1304), zachowane w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1652).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ WYKONUJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ O WYPŁATĘ REFUNDACJI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Załącznik nr 2

WZÓR - Wn-U-A
[1] § 13a ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 2209). Zmiana weszła w życie 14 października 2023 r., z mocą od 30 czerwca 2023 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00