Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2180
Wersja aktualna od 2023-07-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2180
Wersja aktualna od 2023-07-01
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

USTAWA

z dnia 7 października 2022 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw1)

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2023 r., poz. 1059)   Pokaż wszystkie zmiany

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 1. [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych] W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7aa:

a) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ust. 4 pkt 1 - podatnik dokonuje zapłaty podatku należnego z końcem pierwszego miesiąca następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli podatnik stosował to opodatkowanie krócej niż cztery lata podatkowe, przy czym w przypadku stosowania opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej czterech lat podatkowych zobowiązanie podatkowe wygasa w całości;",

b) w ust. 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonuje zapłaty podatku należnego od dochodu z przekształcenia, o którym mowa w pkt 3, w całości do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek albo w częściach w okresie nie dłuższym niż 2 lata, licząc od końca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, przy czym o sposobie przyjętego rozliczenia podatnik informuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym w terminie określonym w pkt 2.";

2) w art. 11b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) transakcji kontrolowanych oraz transakcji, innych niż transakcje kontrolowane, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych;";

3) art. 11i otrzymuje brzmienie:

„Art. 11i. Przepisy art. 11c i art. 11d stosuje się odpowiednio do transakcji, innej niż transakcja kontrolowana, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, uwzględniając warunki, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.";

4) w art. 11k ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, próg dokumentacyjny wynosi:

1) 2 500 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;

2) 500 000 zł - w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.";

5) w art. 11o:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji, innej niż transakcja kontrolowana, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza:

1) 2 500 000 zł - w przypadku transakcji finansowej,

2) 500 000 zł - w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa

- przy czym przepisy art. 11k ust. 1 i 3-5, art. 11l, art. 11n pkt 3 i 6-8, art. 11q ust. 1 oraz art. 11r stosuje się odpowiednio.",

b) uchyla się ust. 1a i 1b,

c) w ust. 2 skreśla się wyrazy „i 1a",

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.";

6) w art. 11q:

a) w ust. 1a skreśla się wyrazy „i 1a",

b) w ust. 3a w pkt 2 skreśla się wyrazy „i 1a";

7) w art. 11s w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, o których mowa w art. 11o ust. 1, w zakresie transakcji wskazanych w tym przepisie.";

8) w art. 11t w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, o których mowa w art. 11o ust. 1, w zakresie transakcji wskazanych w tym przepisie.";

9) w art. 12 w ust. 15 w pkt 1 po wyrazie „spółek" dodaje się wyrazy „lub podmiotów";

10) w art. 15:

a) ust. 4h otrzymuje brzmienie:

„4h. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W przypadku uchybienia temu terminowi do składek tych stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.",

b) w ust. 5 wyrazy „w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu" zastępuje się wyrazami „w okresie dwóch kwartałów oraz w okresie czterech kwartałów danego roku kalendarzowego w stosunku do analogicznych okresów";

11) w art. 15c w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekracza wyższą ze wskazanych kwot:";

12) w art. 16 w ust. 1 pkt 13f otrzymuje brzmienie:

„13f) kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 uzyskanego przez spółkę albo spółkę niebędącą osobą prawną od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, w części, w jakiej zostało ono przeznaczone na transakcje kapitałowe, w szczególności na nabycie lub objęcie udziałów (akcji), nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego lub wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia, z wyjątkiem kosztów finansowania dłużnego udzielonego:

a) na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 z podatnikiem, w tym na nabycie lub objęcie kolejnych udziałów (akcji) w tych podmiotach niepowiązanych, w których podatnik uprzednio nabył lub objął część udziałów (akcji), w przypadku gdy kolejne nabycie lub objęcie nastąpi w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia nabycia lub objęcia pierwszych udziałów (akcji),

b) przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;";

13) w art. 18 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24aa, art. 24b, art. 24ca, art. 24d, art. 24f i art. 28h, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a, po odliczeniu:";

14) w art. 18db w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 31" zastępuje się wyrazami „art. 32";

15) w art. 18ed w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „lub art. 24d ust. 3";

16) w art. 18f:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody opodatkowane różnymi stawkami, zwiększeń i zmniejszeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się od każdej podstawy opodatkowania w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają dochody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie dochodów.",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli podatnik poniósł stratę ze źródła, z którym związana jest transakcja handlowa w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, kwota straty:",

c) uchyla się ust. 19;

17) w art. 24a:

a) w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach „ust. 3 pkt 3 lit. b i c" dodaje się wyrazy „ , pkt 4 lit. b-d lub pkt 5 lit. b-d",

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Przy wyliczaniu różnicy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. d, nie uwzględnia się zagranicznego zakładu zagranicznej jednostki kontrolowanej, który nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w państwie siedziby zagranicznej jednostki kontrolowanej.",

c) ust. 3f otrzymuje brzmienie:

„3f. Wartość bilansową aktywów jednostki oraz odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 5 lit. b, określa się na ostatni dzień roku podatkowego. Jeżeli przed końcem tego roku podatkowego jednostka zbyła aktywa odpowiadające co najmniej 25% wartości bilansowej wszystkich aktywów określonej na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, wartość bilansową zbytych aktywów określa się na dzień poprzedzający dzień ich zbycia i uwzględnia się w wartości, o której mowa w ust. 3 pkt 5 lit. b, w proporcji, w jakiej pozostaje liczba dni, w których te zbyte aktywa były własnością jednostki w roku podatkowym, do całkowitej liczby dni w tym roku.",

d) po ust. 6b dodaje się ust. 6c w brzmieniu:

„6c. Dla celów ustalania dochodu, o którym mowa w ust. 6:

1) uwzględnia się również przychody i koszty przypisane zgodnie z art. 5;

2) nie stosuje się ulg i zwolnień wynikających z ustawy, z wyjątkiem określonych w niniejszym artykule.",

e) w ust. 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podatek obliczony zgodnie z ust. 1 przez podatnika z tytułu kontroli nad zagraniczną jednostką kontrolowaną pomniejsza się o podatek zapłacony przez jednostkę zależną na podstawie przepisów o kontrolowanych spółkach lub jednostkach zagranicznych, obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, rejestracji lub położenia jednostki zależnej, w części, jaka odpowiada posiadanym prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki zależnej, jeżeli ta jednostka zależna:";

18) w art. 24aa:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Podatek od spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1, z tytułu przerzuconych dochodów wynosi 19% podstawy opodatkowania (podatek od przerzuconych dochodów).

2. Za przerzucone dochody uznaje się zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym koszty poniesione przez podatnika na rzecz niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z tym podatnikiem, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) według przepisów prawa podatkowego obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia tego podmiotu powiązanego, dochód (przychód) tego podmiotu uzyskany z jednego z tytułów wymienionych w ust. 3 podlega opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25%, obliczonej zgodnie z ust. 2a i 2b, lub zwolnieniu, lub wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem;

2) ten podmiot powiązany uzyskuje od podatnika lub innych spółek, o których mowa w art. 3 ust. 1, powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 z tym podatnikiem, z tytułów wymienionych w ust. 3 co najmniej 50% ogółu przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub przepisami o rachunkowości;

3) ten podmiot powiązany przekazuje, w jakiejkolwiek formie, co najmniej 10% przychodów, o których mowa w pkt 2, na rzecz innego podmiotu:

a) zaliczając w związku z tym wydatki do kosztów rozliczanych dla celów podatku dochodowego lub wydatki te lub przychody odlicza od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku w jakiejkolwiek formie, lub

b) jeżeli przychody te składają się na zysk przeznaczony do wypłaty, bez względu na termin, w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych;

4) suma określonych w ust. 3 kosztów poniesionych przez podatnika w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z podatnikiem, zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów tego podatnika, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów podatnika za ten rok.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Stawkę podatku dochodowego, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się poprzez odpowiednie pomniejszenie nominalnej stawki podatku dochodowego, obowiązującej w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z podatnikiem w odniesieniu do przychodu z tytułu wymienionego w ust. 3, o związane z tym przychodem odliczenia od podstawy opodatkowania lub podatku lub zwroty podatku, z wyjątkiem kosztów związanych z tym przychodem.

2b. Jeżeli podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z podatnikiem podlega częściowemu zwolnieniu lub częściowemu wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, stawkę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się, pomniejszając nominalną stawkę podatku dochodowego o procentową wartość przysługującego zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do kosztów, o których mowa w ust. 2, zalicza się koszty:

1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze;

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7;

3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze;

4) finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych;

5) opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.",

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi suma przerzuconych dochodów w roku podatkowym, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - suma przerzuconych dochodów w roku podatkowym spółek tworzących tę grupę.",

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy dochody (przychody) i koszty podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z podatnikiem są traktowane jako osiągnięte lub poniesione przez co najmniej jeden inny podmiot lub jedną osobę fizyczną, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się dla tego innego podmiotu lub tej osoby fizycznej. Zdania pierwszego nie stosuje się do podmiotów lub osób fizycznych, które posiadają w tym podmiocie powiązanym bezpośrednio lub pośrednio mniej niż 5% prawa do uczestnictwa w zysku.",

f) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Podatnikiem podatku od przerzuconych dochodów jest spółka, o której mowa w ust. 1, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - ta grupa.

8. Podatek od przerzuconych dochodów pomniejsza się o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21, pobranego od wypłat z tytułu kosztów uwzględnionych w podstawie opodatkowania, o której mowa w ust. 3a, jednak w wysokości nie większej niż kwota należnego podatku od przerzuconych dochodów. Jeżeli kwota zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostanie zmniejszona po obliczeniu podatku od przerzuconych dochodów, podatnik jest obowiązany doliczyć nienależnie dokonane pomniejszenie w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, za rok podatkowy, w którym kwota zryczałtowanego podatku dochodowego została zmniejszona.",

g) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

„10a. Ciężar dowodu, że nie został spełniony co najmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 2, spoczywa na spółce określonej w ust. 1, która zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów koszty określone w ust. 3.",

h) w ust. 13 po wyrazach „zagraniczny zakład" dodaje się wyrazy „ , w tym do transakcji pomiędzy podatnikiem a zagranicznym zakładem tego podatnika",

i) dodaje się ust. 14 i 15 w brzmieniu:

„14. Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio do:

1) podatnika ponoszącego koszty z tytułów wymienionych w ust. 3 na rzecz spółki niebędącej osobą prawną mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powiązanej w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 z podatnikiem, jeżeli ta spółka przekazuje te otrzymane należności, w jakiejkolwiek formie, na rzecz spełniającego warunki określone w ust. 2 podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z tą spółką, przy czym, jeżeli przekazanie należności na rzecz tego podmiotu powiązanego dotyczy części należności otrzymanej od tej spółki, podstawę opodatkowania podatnika ustala się w wysokości odpowiadającej przekazanej części tej należności;

2) podatnika ponoszącego koszty z tytułów wymienionych w ust. 3 na rzecz podmiotu niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie spełnia warunków określonych w ust. 2, powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 z podatnikiem, jeżeli ten podmiot przekazuje, w jakiejkolwiek formie, otrzymane od podatnika należności na rzecz podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z tym podatnikiem i spełniającego warunki określone w ust. 2, przy czym przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio wyłącznie w przypadku, gdy warunki określone w tym przepisie spełnia ostatni z wymienionych podmiotów.

15. Warunki określone w ust. 2 uznaje się również za spełnione, jeżeli:

1) koszty, o których mowa w ust. 3, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z podatnikiem mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zarejestrowania lub położenia na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 lub w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej albo mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zarejestrowania lub położenia na terytorium państwa, z którym:

a) Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych albo

b) Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych oraz

2) podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 1, nie jest zagraniczną jednostką kontrolowaną określoną odpowiednio w art. 24a ust. 3 pkt 1 lub 2 i przychody tego podmiotu powiązanego wynikające z kosztów, o których mowa w ust. 3, nie zostały przez podatnika opodatkowane podatkiem dochodowym w Rzeczypospolitej Polskiej.";

19) w art. 24b:

a) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Kwota podatku od przychodów z budynków nieodliczona na podstawie ust. 14 podlega zwrotowi na wniosek podatnika bez wydawania decyzji o zwrocie podatku, jeżeli wniosek nie budzi wątpliwości.",

b) w ust. 16 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „ , o którym mowa w ust. 15";

20) w art. 24ca:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określonych zgodnie z art. 7 ust. 1 albo art. 7a ust. 1, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%",

b) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych lub wykorzystywania środków trwałych na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający;",

- w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) podatnik w roku podatkowym poniósł stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z transakcji, o której mowa w lit. a, albo osiągnął udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji w wysokości nie większej niż 2%, przy czym obliczenia straty i udziału dochodów w przychodach dokonuje się odrębnie dla transakcji tego samego rodzaju;",

- dodaje się pkt 3-8 w brzmieniu:

„3) zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów opłat ustalonych w umowie określonej w art. 17a pkt 1;

4) przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z tymi przychodami z tytułu zbycia wierzytelności na rzecz instytucji finansowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług finansowych polegających na odpłatnym nabywaniu od wierzyciela wierzytelności powstałych w wyniku zawarcia umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług pomiędzy tym wierzycielem a dłużnikiem;

5) wzrostu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego, stanowiącego dodatnią różnicę między kosztami uzyskania przychodów poniesionymi z tego tytułu w roku podatkowym, za który należny jest minimalny podatek dochodowy, a kosztami uzyskania przychodów poniesionymi z tego tytułu w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok;

6) zapłaconych przez podmiot do tego obowiązany kwot:

a) podatku akcyzowego,

b) podatku od sprzedaży detalicznej,

c) podatku od gier,

d) opłaty paliwowej,

e) opłaty emisyjnej;

7) zaliczonej odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie wyrobów akcyzowych kupowanych i sprzedanych przez podatnika dokonującego obrotu tymi wyrobami;

8) 20% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4g-4h.",

c) w ust. 3:

- w pkt 1 wyrazy „4%" zastępuje się wyrazami „1,5%",

- w pkt 2 po wyrazach „art. 11a ust. 1 pkt 4" dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,",

- uchyla się pkt 3,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Podatnik może wybrać uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania stanowiącej kwotę odpowiadającą 3% wartości osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, przy czym o wyborze takiego sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatnik informuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, za który dokonał takiego wyboru.",

e) w ust. 10:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przychody, które są uwzględniane przy obliczaniu dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, u podatnika, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych określonych w tych przepisach;",

- dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) przychody, o których mowa w ust. 2.",

f) w ust. 14:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada:

a) bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 5%:

- udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub

- ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,

b) innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;",

- w pkt 5 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

„c) wykonywaniem działalności leczniczej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

d) transakcjami, o których mowa w ust. 2 pkt 2;",

- w pkt 6:

- - we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „bezpośrednio" dodaje się wyrazy „lub pośrednio co najmniej",

- - w lit. b wyrazy „1%" zastępuje się wyrazami „2%",

- - część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- przy czym przy ustalaniu warunków, o których mowa w lit. a i b, uwzględnia się wszystkie spółki z grupy będące podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należące do podatkowej grupy kapitałowej;",

- dodaje się pkt 7-13 w brzmieniu:

„7) będących małymi podatnikami;

8) będących spółkami prowadzącymi gospodarkę komunalną, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679);

9) którzy osiągnęli udział, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym z trzech lat podatkowych bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy, za który należny jest minimalny podatek dochodowy, w wysokości co najmniej 2%;

10) postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym;

11) będących stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji podatkowej;

12) będących instytucją finansową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, której podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług finansowych polegających na odpłatnym nabywaniu od wierzyciela wierzytelności powstałych w wyniku zawarcia umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług pomiędzy tym wierzycielem a dłużnikiem;

13) będących przedsiębiorstwami górniczymi otrzymującymi pomoc publiczną na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1309).",

g) po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu:

„15a. Łączny dochód spółek wchodzących w skład grupy, o którym mowa w ust. 14 pkt 6 lit. b, stanowi nadwyżka sumy dochodów nad sumą strat spółek tworzących tę grupę.";

21) w art. 24m:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w tym ust.:

- w pkt 2:

- - we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością" dodaje się wyrazy „ , prostą spółkę akcyjną",

- - w lit. a skreśla się wyrazy „ , nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku,",

- - w lit. c skreśla się wyrazy „art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4,",

- w pkt 3:

- - w lit. a skreśla się wyrazy „nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku,",

- - uchyla się lit. b,

- - w lit. c skreśla się wyrazy „ , ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną",

- - uchyla się lit. e,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się, jeżeli na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów z dywidend albo zbycia udziałów (akcji) warunki określone w ust. 1 pkt 1-4 są spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.";

22) w art. 24n:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „ , w części odpowiadającej 95% kwoty tych dywidend",

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „5 lat" zastępuje się wyrazami „3 lat",

d) uchyla się ust. 5;

23) w art. 26:

a) uchyla się ust. 1ab i 1ac,

b) po ust. 1o dodaje się ust. 1p w brzmieniu:

„1p. Zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się od dochodu z dywidendy zwolnionej od podatku na podstawie art. 24n.",

c) w ust. 7 wyrazy „ust. 1, 1ac, 1c, 1d, 1m, 2c i 2e" zastępuje się wyrazami „ust. 1, 1c, 1d, 1m, 2c i 2e",

d) ust. 7c otrzymuje brzmienie:

„7c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a, płatnik jest obowiązany złożyć do organu podatkowego wskazanego w art. 28b ust. 15, nie później niż ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty określonej w ust. 2e, przy czym wykonanie tego obowiązku po dokonaniu wypłaty nie zwalnia płatnika z obowiązku dochowania należytej staranności przed jej dokonaniem.",

e) ust. 7f otrzymuje brzmienie:

„7f. Jeżeli płatnik złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a, a następnie dokonuje na rzecz podatnika, którego dotyczyło to oświadczenie, dalszych wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1, płatnik może nie stosować przepisu ust. 2e do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym złożył to oświadczenie, przy czym przepis ust. 2j stosuje się odpowiednio.",

f) w ust. 7g:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 7f, płatnik, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego albo okresu, o którym mowa w ust. 2j, składa oświadczenie do organu podatkowego, o którym mowa w art. 28b ust. 15, że w momencie dokonania dalszych wypłat należności:",

- w pkt 2 skreśla się wyrazy „ , w szczególności okoliczności uniemożliwiające spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6",

g) w ust. 7j wyrazy „ust. 1ab, 7a i 7g" zastępuje się wyrazami „ust. 7a i 7g",

h) w ust. 10 wyrazy „ust. 1ab, 7a i 7g" zastępuje się wyrazami „ust. 7a i 7g";

24) w art. 26b w ust. 9 wyrazy „art. 28b ust. 2, 3, 5-8 i 11" zastępuje się wyrazami „art. 28b ust. 3, 5-8 i 11";

25) w art. 27b ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Indywidualne dane podatnika podane do publicznej wiadomości podlegają aktualizacji raz do roku w terminie, o którym mowa w ust. 1, według stanu na dzień, o którym mowa w tym przepisie.";

26) w art. 27c w ust. 11 wyrazy „art. 20s ust. 1" zastępuje się wyrazami „art. 20s § 1";

27) w art. 28 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Informację, o której mowa w ust. 1, składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.";

28) w art. 28a:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „dokumentu elektronicznego",

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Ustalone wzory dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami „Wzory, o których mowa w ust. 1,";

29) w art. 28c po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski";";

30) w art. 28j:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń podatnik jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub płatnikiem składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;",

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) lit. b, uznaje się za spełniony, jeżeli mały podatnik ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz zatrudnionej na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 1 osoby fizycznej, niebędącej udziałowcem, akcjonariuszem ani wspólnikiem tego podatnika oraz w związku z wypłatą tych wynagrodzeń podatnik jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub płatnikiem składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podatnik może wybrać opodatkowanie ryczałtem również przed upływem przyjętego przez niego roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. W tym przypadku księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem. Przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się odpowiednio.";

31) w art. 28m:

a) w ust. 4 w pkt 1 skreśla się wyrazy „i przeciętne",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

1) w pełnej wysokości - w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

2) w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a oraz ust. 4a pkt 1, ciężar dowodu, że składnik majątku jest wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej, spoczywa na podatniku.";

32) w art. 28n:

a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „w miesiącu" zastępuje się wyrazami „w roku podatkowym",

b) uchyla się ust. 2;

33) w art. 28r ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podatnik, z zastrzeżeniem art. 28t ust. 2, który osiągnął dochód z tytułu zysku netto i w okresie następującym po zakończeniu stosowania opodatkowania ryczałtem rozdysponuje tym dochodem w całości lub w części, jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego deklarację, o której mowa w ust. 1, i wpłacić ryczałt należny od wartości rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto w terminie do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym ta dyspozycja została dokonana.";

34) w art. 28t w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat - do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto;

2) ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto - do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie;";

35) po art. 38eb dodaje się art. 38ec w brzmieniu:

„Art. 38ec. 1. Zwalnia się podatników obowiązanych do zapłaty minimalnego podatku dochodowego z obowiązków określonych w art. 24ca za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2024 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2023 r., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do końca tego roku podatkowego.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 2. [Kodeks postępowania cywilnego] W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.3)) w art. 9022 w § 21 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W takim przypadku dłużnik zajętej wierzytelności zawiadamia organy egzekucyjne o zbiegu egzekucji i o dacie dokonania uczestniczących w zbiegu zajęć, z jednoczesnym przekazaniem właściwemu organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 3.[Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji] W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, 1301, 1692 i 1967) w art. 89a w § 2a zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W takim przypadku dłużnik zajętej wierzytelności zawiadamia właściwe organy egzekucyjne o zbiegu egzekucji, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy, z jednoczesnym przekazaniem środków pieniężnych na pokrycie egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 4.[Ustawa o podatku od spadków i darowizn] W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 oraz z 2022 r. poz. 1846) w art. 18:

1) w ust. 2 uchyla się pkt 4;

2) w ust. 5 uchyla się pkt 3.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 5. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych] W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 ust. 48 otrzymuje brzmienie:

„48. Podatnik nie składa informacji, o której mowa w ust. 46 pkt 1, jeżeli w zeznaniu złożonym za rok podatkowy, w którym korzystał ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 153, poinformował o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a w przypadku braku tych numerów - o imionach, nazwiskach oraz datach urodzenia dzieci.";

2) w art. 22o w ust. 1 wyrazy „w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu" zastępuje się wyrazami „w okresie dwóch kwartałów oraz w okresie czterech kwartałów danego roku kalendarzowego w stosunku do analogicznych okresów";

3) art. 23n otrzymuje brzmienie:

„Art. 23n. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do transakcji kontrolowanych oraz transakcji, innych niż transakcje kontrolowane, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.";

4) art. 23u otrzymuje brzmienie:

„Art. 23u. Przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio do transakcji, innej niż transakcja kontrolowana, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, uwzględniając warunki, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.";

5) w art. 23w ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, próg dokumentacyjny wynosi:

1) 2 500 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;

2) 500 000 zł - w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.";

6) w art. 23za:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji, innej niż transakcja kontrolowana, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza:

1) 2 500 000 zł - w przypadku transakcji finansowej,

2) 500 000 zł - w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa

- przy czym przepisy art. 23w ust. 1 i 3-5, art. 23x, art. 23z pkt 3 i 5-7, art. 23zc ust. 1 oraz art. 23zd stosuje się odpowiednio.",

b) uchyla się ust. 1a i 1b,

c) w ust. 2 skreśla się wyrazy „i 1a";

7) w art. 23zc:

a) w ust. 1a skreśla się wyrazy „i 1a",

b) w ust. 3a w pkt 2 skreśla się wyrazy „i 1a";

8) w art. 23ze w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, o których mowa w art. 23za ust. 1, w zakresie transakcji wskazanych w tym przepisie.";

9) w art. 23zf w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, o których mowa w art. 23za ust. 1, w zakresie transakcji wskazanych w tym przepisie.";

10) w art. 26i uchyla się ust. 19;

11) w art. 30 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „otrzymanych przez emerytów lub rencistów" zastępuje się wyrazami „otrzymanych przez emerytów, rencistów lub osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne";

12) w art. 30f:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jednostka zależna - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo zagraniczną jednostkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, pkt 4 lit. b-d lub pkt 5 lit. b-d, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% udziałów w kapitale, lub co najmniej 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 50% prawa do uczestnictwa w zysku;",

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Przy wyliczaniu różnicy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. d, nie uwzględnia się zagranicznego zakładu zagranicznej jednostki kontrolowanej, który nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w państwie siedziby zagranicznej jednostki kontrolowanej.",

c) ust. 3f otrzymuje brzmienie:

„3f. Wartość bilansową aktywów jednostki oraz odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 5 lit. b, określa się na ostatni dzień roku podatkowego. Jeżeli przed końcem tego roku podatkowego jednostka zbyła aktywa odpowiadające co najmniej 25% wartości bilansowej wszystkich aktywów określonej na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, wartość bilansową zbytych aktywów określa się na dzień poprzedzający dzień ich zbycia i uwzględnia się w wartości, o której mowa w ust. 3 pkt 5 lit. b, w proporcji, w jakiej pozostaje liczba dni, w których te zbyte aktywa były własnością jednostki w roku podatkowym, do całkowitej liczby dni w tym roku.",

d) po ust. 7b dodaje się ust. 7c w brzmieniu:

„7c. Dla celów ustalenia dochodu, o którym mowa w ust. 7:

1) uwzględnia się również przychody i koszty przypisane zgodnie z art. 8;

2) nie stosuje się ulg i zwolnień wynikających z ustawy, z wyjątkiem określonych w niniejszym artykule.",

e) w ust. 12:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podatek obliczony zgodnie z ust. 1 przez podatnika z tytułu kontroli nad zagraniczną jednostką kontrolowaną pomniejsza się o podatek zapłacony przez jednostkę zależną na podstawie przepisów o kontrolowanych spółkach lub jednostkach zagranicznych, obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, rejestracji lub położenia jednostki zależnej, w części, jaka odpowiada posiadanym prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki zależnej, jeżeli ta jednostka zależna:",

- w pkt 2 po wyrazach „art. 3 ust. 1" dodaje się wyrazy „ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych";

13) w art. 30g:

a) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Kwota podatku od przychodów z budynków nieodliczona na podstawie ust. 14 podlega zwrotowi na wniosek podatnika bez wydawania decyzji o zwrocie podatku, jeżeli wniosek nie budzi wątpliwości.",

b) w ust. 16 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „ , o którym mowa w ust. 15";

14) w art. 30h uchyla się ust. 6;

15) po art. 31c dodaje się art. 31d w brzmieniu:

„Art. 31d. 1. Jeżeli płatnik pobrał od podatnika zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a i 13-16, nienależnie lub w wysokości większej od należnej, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty tego podatku.

2. W przypadku wniosku składanego przed złożeniem przez płatnika rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym przepisu art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej nie stosuje się.

3. Jeżeli prawidłowość wniosku nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, płatnik uwzględnia w składanej deklaracji lub jej korekcie kwotę nadpłaty zwróconej bez wydawania decyzji.

5. Kwotę nadpłaty zwróconą przez organ podatkowy płatnik niezwłocznie przekazuje podatnikowi.

6. Do oprocentowania nadpłaty przepis ust. 5 oraz przepisy art. 78 § 3 pkt 3 lit. a i b Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, oprocentowanie przysługuje, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie określonym w tym przepisie.";

16) w art. 41:

a) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Płatnicy przy obliczaniu zaliczki nie stosują kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o rezygnację z ich stosowania.",

b) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 15, płatnik jest obowiązany złożyć do organu podatkowego wskazanego w art. 44f ust. 15, nie później niż ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty określonej w ust. 12, przy czym wykonanie tego obowiązku po dokonaniu wypłaty (świadczenia) lub postawieniu do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych nie zwalnia płatnika z obowiązku dochowania należytej staranności przed ich dokonaniem lub postawieniem do dyspozycji.",

c) ust. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Jeżeli płatnik złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 15, a następnie dokonuje na rzecz podatnika, którego dotyczyło to oświadczenie, dalszych wypłat (świadczeń) z tytułów określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 lub art. 30a ust. 1 pkt 1-5a, lub stawia do dyspozycji tego podatnika kolejne pieniądze lub wartości pieniężne ze wskazanych tytułów, płatnik może nie stosować przepisu ust. 12 do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym złożył to oświadczenie.",

d) w ust. 21:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 20, płatnik, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w tym przepisie, składa oświadczenie do organu podatkowego, o którym mowa w art. 44f ust. 15, że w momencie dokonania dalszych wypłat (świadczeń) lub postawienia do dyspozycji kolejnych pieniędzy lub świadczeń pieniężnych:",

- w pkt 2 skreśla się wyrazy „ , w szczególności okoliczności uniemożliwiające spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 44f ust. 4 pkt 4 i 5",

e) uchyla się ust. 25 i 26,

f) w ust. 27 wyrazy „ust. 15, 21 i 25" zastępuje się wyrazami „ust. 15 i 21",

g) w ust. 28 wyrazy „ust. 15, 21 i 25" zastępuje się wyrazami „ust. 15 i 21";

17) w art. 41d w ust. 9 wyrazy „art. 44f ust. 2, 3, 5-8 i 11" zastępuje się wyrazami „art. 44f ust. 3, 5-8 i 11";

18) w art. 45b:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „dokumentu elektronicznego",

- w pkt 1 wyrazy „art. 30da ust. 14" zastępuje się wyrazami „art. 30da ust. 14, art. 30h ust. 4",

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Ustalone wzory dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami „Wzory, o których mowa w ust. 1,";

19) w art. 45cd:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1," dodaje się wyrazy „oraz informację, o której mowa w art. 21 ust. 46 pkt 1,",

- w pkt 1 po wyrazach „informacjach, o których mowa w" dodaje się wyrazy „art. 21 ust. 46 pkt 1,",

b) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

„2. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania lub informacji przed upływem terminu określonego na ich złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nich zmian oznacza złożenie odpowiednio zeznania lub informacji w dniu dokonania akceptacji.

2a. Akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania lub informacji oznacza złożenie korekty odpowiednio zeznania lub informacji w dniu dokonania tej akceptacji.",

c) uchyla się ust. 3,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Akceptacji i odrzucenia udostępnionego zeznania lub informacji oraz akceptacji zmian wprowadzonych do złożonego zeznania lub informacji podatnik dokonuje za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Jeżeli podatnik nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania lub informacji przed upływem terminu określonego na ich złożenie albo je odrzuci przed tym terminem, składa zeznanie lub informację bez pośrednictwa e-Urzędu Skarbowego.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 6. [Ordynacja podatkowa] W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 82 § 1c otrzymuje brzmienie:

„§ 1c. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w § 1, obowiązanych do sporządzenia informacji o cenach transferowych, na podstawie przepisów art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyłączeniem podmiotów obowiązanych do sporządzenia informacji o cenach transferowych, które realizują w danym roku podatkowym transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 23w ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 11k ust. 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.";

2) w art. 84:

a) w § 1 wyrazy „ , komornicy sądowi oraz notariusze" zastępuje się wyrazami „i komornicy sądowi",

b) w § 2 wyrazy „ , komorników sądowych i notariuszy" zastępuje się wyrazami „i komorników sądowych";

3) po art. 84 dodaje się art. 84a w brzmieniu:

„Art. 84a. § 1. Notariusze są obowiązani do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o:

1) sporządzonym akcie notarialnym obejmującym:

a) czynności cywilnoprawne, o których mowa w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111, 655 i 2180),

b) czynności prawne, o których mowa w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2180),

c) oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

d) inne zdarzenia mogące spowodować powstanie zobowiązania podatkowego niewymienione w lit. a-c;

2) zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia;

3) zarejestrowanym europejskim poświadczeniu spadkowym.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane:

1) według wzoru informacji udostępnionego na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835 i 2180), przy czym przepis art. 72 ust. 6 tej ustawy stosuje się odpowiednio;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego służącego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przy czym przepis art. 77 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisy wydane na podstawie art. 78 ust. 3 tej ustawy stosuje się odpowiednio;

3) w terminie 7 dni od dnia ich odpowiednio sporządzenia lub zarejestrowania, przy czym do biegu tego terminu nie wlicza się dni, w których wystąpiła awaria systemu teleinformatycznego służącego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

§ 3. W terminie określonym w § 2 pkt 3 notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych elektroniczny wypis odpowiednio aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 pkt 1, zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanego europejskiego poświadczenia spadkowego, w formacie umożliwiającym elektroniczne przeszukiwanie ich treści.

§ 4. Krajowa Rada Notarialna zapewnia niezwłoczne przekazywanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznych wypisów aktów notarialnych, o których mowa w § 1 pkt 1, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych umieszczonych przez notariuszy w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie § 3.

§ 5. Za umieszczenie na podstawie § 3 elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych notariusz pobiera od stron aktu notarialnego opłatę, którą przekazuje Krajowej Radzie Notarialnej.

§ 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) okres przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, o których mowa w § 1 pkt 1, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych,

2) sposób uiszczania i wysokość opłaty za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

- mając na względzie zapewnienie wykonywania obowiązków przez notariuszy i Krajową Radę Notarialną, jak również wysokość kosztów administracyjnych prowadzenia Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz jego niedochodowy charakter i niezbędny rozwój.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 7. [Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne] W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11:

a) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

„13a. Do wierzytelności i zobowiązań zwiększających lub zmniejszających przychody przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.",

b) uchyla się ust. 18,

c) w ust. 19 wyrazy „ust. 4-18" zastępuje się wyrazami „ust. 4-17";

2) w art. 21 w ust. 3f wyrazy „art. 11 ust. 4-19" zastępuje się wyrazami „art. 11 ust. 4-17 i 19";

3) w art. 52:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „dokumentu elektronicznego",

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Ustalone wzory dokumentu elektronicznego" zastępuje się wyrazami „Wzory, o których mowa w ust. 1,".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 8.[Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych] W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111 i 655) w art. 10:

1) w ust. 3a uchyla się pkt 3;

2) w ust. 4 uchyla się pkt 3.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 9.[Ustawa o podatku od towarów i usług] W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488 i 1561) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 146aa:

a) w ust. 1a w pkt 2 skreśla się kropkę i dodaje się część wspólną w brzmieniu:

„- jednak nie dłużej niż do końca 2022 r.",

b) uchyla się ust. 2 i 3;

2) użyte w art. 146da w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146db we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 146dc we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „31 października 2022 r." zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2022 r.";

3) po art. 146e dodaje się art. 146ea-146ej w brzmieniu:

„Art. 146ea. W roku 2023:

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3, wynosi 8%;

3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Art. 146eb. W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, w roku 2023 kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

1) 18,70% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 23%;

2) 7,41% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 8%.

Art. 146ec. W roku 2023, na potrzeby art. 86 ust. 2 pkt 7, kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość 23% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

Art. 146ed. Przepis art. 120 ust. 11 pkt 3 stosuje się odpowiednio do dostawy dzieł sztuki, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 8%, stosowanej do tych towarów zgodnie z art. 146ea.

Art. 146ee. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, w roku 2023 może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia:

1) specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;

2) przebieg realizacji budżetu państwa.

Art. 146ef. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy:

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", koniec okresu obowiązywania stawek podatku, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 października roku, dla którego zostały spełnione warunki określone w ust. 1.

Art. 146eg. W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, w okresie, o którym mowa w art. 146ef, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

1) 18,70% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 23%;

2) 7,41% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 8%.

Art. 146eh. W okresie, o którym mowa w art. 146ef, na potrzeby art. 86 ust. 2 pkt 7, kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość 23% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

Art. 146ei. Przepis art. 120 ust. 11 pkt 3 stosuje się odpowiednio do dostawy dzieł sztuki, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 8%, stosowanej do tych towarów zgodnie z art. 146ef.

Art. 146ej. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, w okresie, o którym mowa w art. 146ef, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia:

1) specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;

2) przebieg realizacji budżetu państwa.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 10. [Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych] W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.7)) w art. 81 ust. 2zc otrzymuje brzmienie:

„2zc. W przypadku gdy ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2c, 2f i 2h, nie przekaże informacji o miesięcznym dochodzie lub przychodzie z działalności gospodarczej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala z urzędu za ten miesiąc podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie:

1) minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pierwszego dnia roku składkowego - dla ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2c;

2) 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" - dla ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2f i 2h.

Tak ustalona kwota składki może ulec zmianie w wyniku kontroli lub w przypadku przekazania danych odpowiednio przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Przepis ust. 2zb stosuje się odpowiednio.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11.[Ustawa o podatku akcyzowym] W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488 i 1967) użyte w art. 163d w ust. 1, w art. 164a w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 oraz w art. 164b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „31 października 2022 r." zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2022 r.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 12.[Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej] W ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 761, 1137 i 1488) w art. 11b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „31 października 2022 r." zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2022 r.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 13.[Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu] W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) w art. 72 w ust. 6 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) przedmiot transakcji, a jeżeli przedmiotem transakcji jest nieruchomość, także adres lub miejsce jej położenia - w przypadku informacji przekazywanych przez instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13;".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 14. [Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw] W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) [1] (uchylona)

b) w pkt 31:

- w lit. a uchyla się tiret trzecie,

- uchyla się lit. b;

2) [2] w art. 66 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jeżeli odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy, za który mają być przesłane księgi określone w art. 9 ust. 1c i 1e ustawy zmienianej w art. 2, zakończy się przed dniem 31 grudnia 2025 r., księgi te są przesyłane w terminie do końca marca 2026 r.";

3) po art. 69a dodaje się art. 69b w brzmieniu:

„Art. 69b. Przepisy art. 7 ust. 6a i art. 7a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 mają zastosowanie również do strat powstałych przed rokiem podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2021 r.";

4) po art. 77a dodaje się art. 77b w brzmieniu:

„Art. 77b. Przepisy art. 109 ust. 11g-11j ustawy zmienianej w art. 14, przepis art. 35 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy zmienianej w art. 20, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy wydane na podstawie art. 109 ust. 11k ustawy zmienianej w art. 14 stosuje się od dnia 1 lipca 2023 r.";

5) w art. 89:

a) w pkt 4 skreśla się wyrazy „art. 2 pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b,",

b) [3] (uchylona)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 15.[Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw] W ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w pkt 20, w art. 31a:

- w ust. 2 wyrazy „art. 31b ust. 1 i art. 32 ust. 3 i 6-8" zastępuje się wyrazami „art. 31b ust. 1, art. 32 ust. 3 i 6-8 oraz art. 41 ust. 11",

- w ust. 7 wyrazy „art. 32 ust. 6 i 8" zastępuje się wyrazami „art. 32 ust. 6 i 8 oraz art. 41 ust. 11",

b) w pkt 37 w lit. b, w pkt 3 wyrazy „art. 32 ust. 3 i 6-8" zastępuje się wyrazami „art. 32 ust. 3 i 6-8, art. 41 ust. 11";

2) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. Przepisy:

1) art. 45a pkt 3 oraz art. 45c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2) art. 77c § 1 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

3) art. 21b ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

4) art. 22 ust. 7 pkt 1 i 2 i ust. 8 i 9, art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. a i b i ust. 6e pkt 5 lit. a i b, art. 27 ust. 1-2a i 2c-4, art. 27a ust. 1 i 8-10, art. 27aa ust. 1-3, art. 27ab ust. 4 pkt 1-3, art. 27c ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3, art. 50c oraz art. 50d ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- stosuje się do podatku dochodowego od osób fizycznych obliczonego po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 16.[Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom] W ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488) uchyla się art. 79.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 17.[Sprzedaż w okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.] 1. W okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży:

1) towarów spożywczych, o których mowa w art. 146da ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 9 - zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów spożywczych, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedaż tych towarów spożywczych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%;

2) paliw silnikowych, o których mowa w art. 146dc ustawy zmienianej w art. 9 - zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw silnikowych, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedaż tych paliw silnikowych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 8%;

3) towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej, o których mowa w art. 146da ust. 1 pkt 2-4 ustawy zmienianej w art. 9 - zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedaż tych towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%;

4) gazu ziemnego, o którym mowa w art. 146da ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 9, oraz energii elektrycznej i energii cieplnej, o których mowa w art. 146db ustawy zmienianej w art. 9 - przekazuje nabywcy tych towarów informacje o obniżonych stawkach podatku od towarów i usług dotyczących tych towarów:

a) przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, albo

b) oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane po dniu 31 grudnia 2022 r.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzory informacji, o których mowa w ust. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 18.[Sprzedaż paliw silnikowych] 1. W okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży paliw silnikowych zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw, czytelną informację, że od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. obowiązuje obniżony podatek akcyzowy na paliwa silnikowe oraz od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedaż detaliczna paliw silnikowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej.

2. Rada Ministrów udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego ją urzędu wzór informacji, o której mowa w ust. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 19.[Sprzedaż energii elektrycznej] 1. Sprzedawca dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu jest obowiązany do dnia 31 maja 2023 r. do przekazywania temu nabywcy informacji o odpowiednio zwolnieniu od podatku akcyzowego lub obniżonej stawce tego podatku dotyczących energii elektrycznej:

1) przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za energię elektryczną, albo

2) oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za energię elektryczną, zostaną wysłane po dniu 31 grudnia 2022 r.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór informacji, o której mowa w ust. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 20.[Zastosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.] 1. Przepisy art. 18ed ust. 1, art. 18f ust. 1a i 2, art. 24aa, art. 24m oraz art. 24n ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

2. Przepis art. 15 ust. 4h ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do składek z tytułu należności, o których mowa w tym przepisie, należnych od dnia 1 stycznia 2023 r.

3. Przepisy art. 15 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 22o ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do wskaźników wzrostu cen nakładów inwestycyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego począwszy od 2022 r.

4. Przepisy art. 15c ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do kosztów finansowania dłużnego poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r., a w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy - począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po tym dniu.

5. Przepisu art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do kosztów finansowania dłużnego wypłaconego podatnikowi do dnia 31 grudnia 2021 r. w zakresie, w jakim to finansowanie zostało przeznaczone na transakcje kapitałowe zrealizowane do dnia 31 grudnia 2021 r., a w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy - do ostatniego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się przed tym dniem.

6. W przypadku gdy rok podatkowy zagranicznej jednostki kontrolowanej jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2023 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2022 r., przepisy art. 24a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 30f ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do końca tego roku podatkowego.

7. Przepisy art. 24b ust. 15 i 16 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 30g ust. 15 i 16 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2023 r.

8. Przepisy art. 26 ust. 1p, 7, 7c, ust. 7g pkt 2 i ust. 7j i art. 26b ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 41 ust. 11, 17, ust. 21 pkt 2 i ust. 27 i art. 41d ust. 9 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności odpowiednio dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2022 r.

9. Przepisy art. 26 ust. 7f i ust. 7g wprowadzenie do wyliczenia ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 41 ust. 20 i ust. 21 wprowadzenie do wyliczenia ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności odpowiednio dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2021 r.

10. Przepisy art. 28n ust. 1 pkt 1, art. 28r ust. 3 oraz art. 28t ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów uzyskanych po dniu 30 czerwca 2022 r. przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021 r.

11. Przepisu art. 28n ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się do dochodów uzyskanych po dniu 30 czerwca 2022 r. przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021 r.

12. Przepisy art. 12 ust. 15 pkt 1 i art. 38ec ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

13. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2023 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2022 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 21.[Wypłaty pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności odpowiednio dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2022 r. z tytułu obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa w emisji danej serii przed dniem 1 stycznia 2019 r.] Przepisy art. 17 ust. 1 pkt 50c i art. 26 ust. 1aa pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 130c i art. 41 ust. 24 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 5 stosuje się również do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności odpowiednio dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2022 r. z tytułu obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa w emisji danej serii przed dniem 1 stycznia 2019 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 22.[Transakcje kontrolowane i transakcje inne niż kontrolowane] 1. W przypadku transakcji kontrolowanych i transakcji, innych niż transakcje kontrolowane, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, przepisy:

1) art. 11b pkt 1, art. 11i, art. 11k ust. 2a, art. 11o, art. 11q ust. 1a i 3a, art. 11s ust. 4 i art. 11t ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2) art. 23n, art. 23u, art. 23w ust. 2a, art. 23za, art. 23zc ust. 1a i 3a, art. 23ze ust. 4 oraz art. 23zf ust. 3 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- stosuje się do tych transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r., lub rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2020 r.

2. W przypadku transakcji kontrolowanych i transakcji, innych niż transakcje kontrolowane, z zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, przepisy:

1) art. 11b pkt 1, art. 11i, art. 11k ust. 2a, art. 11o, art. 11q ust. 1a i 3a, art. 11s ust. 4 i art. 11t ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2) art. 23n, art. 23u, art. 23w ust. 2a, art. 23za, art. 23zc ust. 1a i 3a, art. 23ze ust. 4 oraz art. 23zf ust. 3 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- stosuje się do tych transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2023 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2022 r., lub rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2022 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 23.[Zastosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.] 1. Przepisy art. 21 ust. 48, art. 31d i art. 45cd ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia, ust. 2, 2a i 6 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

2. Przepisy art. 30 ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 11 i art. 45cd ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

3. Dane o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a w przypadku braku tych numerów - o imionach, nazwiskach oraz datach urodzenia dzieci, podlegają udostępnieniu na podstawie art. 45cd ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w informacji, o której mowa w art. 21 ust. 46 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 5, od dnia 15 lutego 2024 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 24.[Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej] 1. Przepis art. 84a ustawy zmienianej w art. 6 stosuje się do informacji, o których mowa w tym przepisie, obejmujących akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia i europejskie poświadczenia spadkowe odpowiednio sporządzone albo zarejestrowane po dniu 28 lutego 2023 r.

2. Notariusze mogą przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej według wzoru informacji udostępnionego na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 13 informacje, o których mowa w art. 84a § 1 ustawy zmienianej w art. 6, obejmujące akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia i europejskie poświadczenia spadkowe odpowiednio sporządzone albo zarejestrowane w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

3. W okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. informacje, o których mowa w art. 84a § 1 ustawy zmienianej w art. 6, przekazywane przez notariuszy Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej według wzoru informacji udostępnionego na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 13, zawierają również edytowalną treść aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych, z wyłączeniem załączników.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:

1) przepis art. 84a § 2 ustawy zmienianej w art. 6 stosuje się odpowiednio;

2) przepisów art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, art. 84 § 1 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym, i art. 10 ust. 3a pkt 3 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się.

5. Do dnia 30 września 2023 r. Krajowa Rada Notarialna przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej elektroniczne wypisy aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych umieszczone, w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., przez notariuszy w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie art. 84a § 3 ustawy zmienianej w art. 6.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 24a.[Walidacja wiążących informacji stawkowych wydanych przed 1 stycznia 2023 r.] 1. Wiążące informacje stawkowe wydane przed dniem 1 stycznia 2023 r. nie wygasają w związku z wejściem w życie przepisów art. 146ea pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 9.

2. Wiążące informacje stawkowe wydane przed dniem 1 stycznia 2024 r. nie wygasają w związku z wejściem w życie przepisów art. 146ef ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 9.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 25.[Zastosowanie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych] Przepis art. 81 ust. 2zc ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za miesiąc, za który Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ustalił z urzędu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podstawy wymiaru na podstawie art. 81 ust. 2zc ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 26.[Przepisy wykonawcze] 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 26 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 41 ust. 28 ustawy zmienianej w art. 5 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 26 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 41 ust. 28 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r., i mogą być w tym czasie zmieniane.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4, art. 84 § 2 ustawy zmienianej w art. 6 oraz art. 10 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 18 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 84 § 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 10 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., i mogą być w tym czasie zmieniane.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 146d ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 146ee albo art. 146ej ustawy zmienianej w art. 9, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2024 r., i mogą być w tym czasie zmieniane.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 27.[Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 5 lit. b i c i pkt 6-8 oraz art. 5 pkt 6 lit. b i c i pkt 7-9, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;

2) art. 14 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.;

3) art. 1 pkt 2-4, pkt 5 lit. a i d, pkt 9, pkt 10 lit. b, pkt 11, 12, pkt 23 lit. e i lit. f tiret pierwsze, pkt 28 i 32-35, art. 5 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 15, pkt 16 lit. c i lit. d tiret pierwsze, pkt 18 i pkt 19 lit. a tiret pierwsze i lit. b-d, art. 7 pkt 3, art. 10, art. 20 ust. 3-5 i 9-12, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 oraz art. 25, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

4) art. 9 pkt 1 i 3 i art. 26 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 30 października 2022 r.;

5) art. 9 pkt 2, art. 11, art. 12 i art. 16-19, które wchodzą w życie z dniem 31 października 2022 r.;

6) art. 6 pkt 3 w zakresie art. 84a § 1 i 2, art. 13 i art. 24 ust. 1-4, które wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2022 r.;

7) art. 4, art. 6 pkt 2 i pkt 3 w zakresie art. 84a § 3, 5 i 6, art. 8 i art. 26 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2023 r.;

8) art. 6 pkt 3 w zakresie art. 84a § 4 i art. 24 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.;

9) [4] art. 14 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, 2105, 2106, 2269 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1561, 1812, 1967 i 2014.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 1371, 1692, 1855 i 1967.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138, 501, 558, 583, 646, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1301, 1358, 1459, 1512, 1561, 1692, 1846, 1967 i 2014.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974, 1265, 1301 i 1933.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 1265, 1301, 1846 i 2014.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265, 1352, 1700 i 1855.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2349, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 1265, 1301 i 1719.

[1] Art. 14 pkt 1 lit. a) uchylona przez art. 14 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2023 r.

[2] Art. 14 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2023 r.

[3] Art. 14 pkt 5 lit. b) uchylona przez art. 14 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2023 r.

[4] Art. 27 pkt 9 w brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2023 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00