Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2810
Wersja aktualna od 2023-01-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2810
Wersja aktualna od 2023-01-01
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług] W rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z 2020 r. poz. 576, 1127 i 2326 oraz z 2021 r. poz. 1179 i 2382) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) w ust. 1 w pkt 8 wyrazy „ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy" zastępuje się wyrazami „z dokumentów zbiorczych o sprzedaży z kas rejestrujących",

b) w ust. 3 w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1 i 1a załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie „GTU_08",",

c) w ust. 5:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) „RO" - dokument zbiorczy o sprzedaży z kas rejestrujących;",

- w pkt 2 wyrazy „dokument wewnętrzny" zastępuje się wyrazami „dowód wewnętrzny",

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, ujętą w ewidencji zapisem zbiorczym, wykazuje się w ewidencji odrębnie na podstawie dowodu wewnętrznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2.";

2) w § 11:

a) w ust. 8 w pkt 2 wyrazy „dokument wewnętrzny" zastępuje się wyrazami „dowód wewnętrzny",

b) w ust. 9 wyrazy „dokumentu wewnętrznego" zastępuje się wyrazami „dowodu wewnętrznego";

3) w załączniku do rozporządzenia w części II pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Podatnicy ujmują w ewidencji faktury i inne dokumenty według daty powstania obowiązku podatkowego. W przypadku zdarzeń wykazywanych w ewidencji na podstawie dokumentów zbiorczych podatnicy ujmują je według daty ostatniego zdarzenia objętego tym dokumentem. Dotyczy to także podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, którzy przesyłają ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3c ustawy za pierwszy i drugi miesiąc kwartału - podatnicy ci ujmują w ewidencji za każdy z tych miesięcy zdarzenia zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego, niezależnie od faktu, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej razem z ewidencją w trzecim miesiącu kwartału.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Zastosowanie przepisów dotychczasowych] Do rozliczeń za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180 i 2707.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00