Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 148
Wersja aktualna od 2023-01-19
Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 148
Wersja aktualna od 2023-01-19
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

USTAWA

z dnia 6 lipca 2016 r.

o podatku od sprzedaży detalicznej

z dnia 6 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1155)

t.j. z dnia 16 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1918)

t.j. z dnia 10 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1325)

t.j. z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1433)

t.j. z dnia 27 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1293)

t.j. z dnia 6 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 761)

t.j. z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 148)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.[Zakres regulacji] Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej, zwanym dalej „podatkiem".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 2.[Podatek jako dochód budżetu państwa] Podatek stanowi dochód budżetu państwa.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 3. [Definicje] Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) działalności gospodarczej - rozumie się przez to działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.1));

2) kasie rejestrującej - rozumie się przez to kasę rejestrującą, o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3) konsumencie - rozumie się przez to osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nabywającą towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

4) sprzedawcy detalicznym - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, spółkę cywilną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej;

5) sprzedaży detalicznej - rozumie się przez to dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:

a) w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105 oraz z 2022 r. poz. 2337 i 2581),

b) poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

- także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej;

6) towarze - rozumie się przez to rzeczy ruchome lub ich części.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 2

Podmiot, przedmiot i podstawa opodatkowania podatkiem

Art. 4.[Podmiot opodatkowania] Podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 5.[Przedmiot opodatkowania] Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest przychód ze sprzedaży detalicznej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 6. [Podstawa opodatkowania] 1. Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł.

2. Przychodem ze sprzedaży detalicznej są kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży, o której mowa w ust. 1, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru.

3. Przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących oraz sprzedaży niezaewidencjonowanej zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 i art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług.

5. Przychód osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 7. [Sprzedaż detaliczna wyłączona z opodatkowania] Nie podlega opodatkowaniu podatkiem sprzedaż detaliczna:

1) energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dostarczanych do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, ciepła dostarczanego do konsumentów siecią ciepłowniczą ani wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;

2) paliw stałych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, 1576, 1967, 2411 i 2687);

3) używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.):

a) w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 tej ustawy,

b) rozlewanych do butli gazowych w składzie podatkowym;

4) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych oraz olejów opałowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

5) leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 3

Obowiązek podatkowy i stawki podatku

Art. 8.[Powstanie obowiązku podatkowego] Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 9. [Stawka podatku] Stawki podatku wynoszą:

1) 0,8% podstawy opodatkowania - w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;

2) 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł - w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 4

Pobór podatku

Art. 10. [Obowiązki podatników] 1. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego:

1) składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku, sporządzone według ustalonego wzoru,

2) obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

2. Sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17 000 000 zł, nie składają deklaracji podatkowej o wysokości podatku.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 5

Właściwość organów podatkowych

Art. 11. [Właściwość miejscowa organu podatkowego] 1. W przypadku podatników będących osobami fizycznymi właściwym miejscowo organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

2. W przypadku podatników będących spółkami cywilnymi właściwym miejscowo organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników, do którego została złożona pierwsza deklaracja podatkowa o wysokości podatku.

3. W przypadku podatników będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej właściwym miejscowo organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby podatnika.

4. W przypadku podatników nieposiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio miejsca zamieszkania lub siedziby właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

5. Jeżeli nie można ustalić właściwości organu podatkowego zgodnie z ust. 1-4, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 6

Przepisy epizodyczne i końcowe

Art. 11a.[Stosowanie przepisów ustawy] Przepisy ustawy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11b. [Czasowe wyłączenie z opodatkowania] W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem sprzedaż detaliczna:

1) benzyn silnikowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

2) olejów napędowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

4) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a-b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 12.[Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180 i 2707.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00