Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 176
Wersja aktualna od 2023-01-26
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 176
Wersja aktualna od 2023-01-26
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. [Określenie wzorów] Określa się wzór:

1) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) stałego upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. [Ważność stałego upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej wydanego według poprzednio obowiązującego wzoru] 1. Stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej wydane według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skar-bowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2486) przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Do dnia 31 grudnia 2023 r. stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej może być udzielone według wzoru stałego upoważnienia określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713, 1730, 1933, 2015 i 2707.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2486), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 9 stycznia 2023 r. (Dz. U. poz. 176)

Załącznik nr 1

WZÓR - UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI CELNO-SKARBOWEJZałącznik nr 2

WZÓR - STAŁE UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ

Opis techniczny stałego upoważnienia do wykonywania kontroli:

1) upoważnienie wykonane dwustronnie;

2) upoważnienie wydrukowane na papierze z mikrodrukiem „Krajowa Administracja Skarbowa", pokryte tłem giloszowym w kolorze jasnozielonym;

3) barwa tekstu upoważnienia jest czarna;

4) wymiary - 80 mm × 105 mm;

5) zalaminowane w folię zabezpieczającą po dokonaniu wpisów w upoważnieniu.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00