Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 290
Wersja aktualna od 2023-02-15
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 290
Wersja aktualna od 2023-02-15
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

Na podstawie art. 80zc ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów] W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 546 oraz z 2022 r. poz. 918) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1847);";

2) w § 16 wyrazy „pkt 2.1 i 2.15 załącznika nr 13" zastępuje się wyrazami „pkt 2.1 i 2.16 załącznika nr 12";

3) w § 17 wyrazy „pkt 2.2, 2.3, 2.5, 2.5a, 2.7-2.16 załącznika nr 13" zastępuje się wyrazami „pkt 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8-2.17 załącznika nr 12";

4) w § 18 w ust. 1 wyrazy „pkt 2.17, 2.18 i 2.20 załącznika nr 13" zastępuje się wyrazami „pkt 2.18, 2.19 i 2.21 załącznika nr 12";

5) w § 19 wyrazy „pkt 2.21-2.30 załącznika nr 13" zastępuje się wyrazami „pkt 2.22-2.31 załącznika nr 12";

6) w § 20 w ust. 1 wyrazy „załącznika nr 13" zastępuje się wyrazami „załącznika nr 12";

7) w § 26 w ust. 3 wyrazy „§ 35 ust. 2" zastępuje się wyrazami „§ 33 ust. 2".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1002, 1768, 1783, 2589, 2600 i 2642.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00