Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 965
Wersja aktualna od 2023-06-03
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 965
Wersja aktualna od 2023-06-03
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

USTAWA

z dnia 9 maja 2023 r.

o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 1. [Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej] W ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 356) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Limit ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

4) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

5) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

6) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.",

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b-3e w brzmieniu:

„3b. Średnią roczną liczbę świń, o której mowa w ust. 2 pkt 3, ustala się jako iloraz sumy liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, i liczby 12.

3c. Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych owiec, o której mowa w ust. 2 pkt 4, ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk owiec na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, i liczby 12.

3d. Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych kóz, o której mowa w ust. 2 pkt 5, ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk kóz na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, i liczby 12.

3e. Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych koni, o której mowa w ust. 2 pkt 6, ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, i liczby 12.";

2) w art. 6:

a) w ust. 2 po pkt 4a dodaje się pkt 4b-4e w brzmieniu:

„4b) oświadczenie o średniej rocznej liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego;

4c) oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego;

4d) oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego;

4e) oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego;",

b) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3-6 w brzmieniu:

„3) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń;

4) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk owiec na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do owiec;

5) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk kóz na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do kóz;

6) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do koni.",

c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego wydaje dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2-6.";

3) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 2.[Stawka zwrotu podatku akcyzowego] W 2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej „zwrotem podatku", zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem napędowym", na 1 litr oleju napędowego uwzględniana przy ustaleniu kwoty zwrotu podatku w decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wydawanej na wniosek producenta rolnego o zwrot podatku, złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, wynosi 1,46 zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 3. [Wniosek o zwrot podatku] 1. W 2023 r. producent rolny, który złożył wniosek o zwrot podatku w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, otrzymuje dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego do ilości zakupionego oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca wynikającej z faktur VAT albo ich kopii, stanowiących dowód zakupu tego oleju, dołączonych do tego wniosku.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w tym przepisie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 4.[Wniosek o zwrot podatku za olej napędowy] W 2023 r. wniosek o zwrot podatku za olej napędowy zakupiony od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. składa się w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu tego oleju napędowego w tym okresie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 5.[Oświadczenie producenta rolnego] W 2023 r. do wniosku o zwrot podatku za olej napędowy zakupiony od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 6.[Wzór wniosku o zwrot podatku] W 2023 r. wzór wniosku o zwrot podatku za olej napędowy zakupiony od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 7.[Zwrot podatku za olej napędowy] W 2023 r. zwrot podatku za olej napędowy zakupiony od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni przyznaje się za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 8. [Maksymalny limit wydatków budżetu państwa] 1. W latach 2023-2032 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi łącznie 1 111,6 mln zł, w tym w:

1) 2023 r. - 616 600 tys. zł;

2) 2024 r. - 55 000 tys. zł;

3) 2025 r. - 55 000 tys. zł;

4) 2026 r. - 55 000 tys. zł;

5) 2027 r. - 55 000 tys. zł;

6) 2028 r. - 55 000 tys. zł;

7) 2029 r. - 55 000 tys. zł;

8) 2030 r. - 55 000 tys. zł;

9) 2031 r. - 55 000 tys. zł;

10) 2032 r. - 55 000 tys. zł.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi monitoruje przekroczenie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizm korygujący.

3. Mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 2, polega na zmniejszeniu stawki zwrotu podatku w następnym roku.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 9.[Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Załącznik do ustawy
z dnia 9 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 965)

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK BYDŁA, OWIEC, KÓZ I KONI NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich

Współczynnik przeliczenia sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe

Bydło

Buhaje powyżej 6. miesiąca do 1 roku

0,36

Buhaje powyżej 1 roku do 18. miesiąca

0,9

Buhaje powyżej 18. miesiąca

1,4

Cielęta do 6. miesiąca

0,15

Jałówki powyżej 6. miesiąca do 1 roku

0,3

Jałówki powyżej 1 roku do 18. miesiąca

0,8

Krowy powyżej 18. miesiąca

1

Owce

Owce samice powyżej 1,5 roku

0,1

Tryki powyżej 1,5 roku

0,12

Jagnięta do 3,5 miesiąca

0,05

Jarlaki tryczki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku

0,08

Jarlaki maciorki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku

0,1

Kozy

Kozy matki powyżej 1,5 roku

0,15

Koźlęta do 3,5 miesiąca

0,05

Koźlęta powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku

0,08

Pozostałe kozy - samce powyżej 1,5 roku

0,01

Konie ras dużych

Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat

1,2

Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat

1

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat

0,8

Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku

0,5

Źrebięta do 6. miesiąca

0,3

Konie ras małych

Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat

0,6

Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat

0,5

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat

0,35

Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku

0,2

Źrebięta do 6. miesiąca

0,12

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00