Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 1643
Wersja aktualna od 2023-08-19
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 1643
Wersja aktualna od 2023-08-19
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - „Laboratoria przyszłości"

Na podstawie art. 65 ust. 36 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. [Zakres regulacji] Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady rozdziału i przekazywania wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w § 2, na podstawie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - „Laboratoria przyszłości", o którym mowa w uchwale nr 133/2023 Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - „Laboratoria przyszłości", zwanego dalej „Programem", oraz formy i szczegółowy zakres tego wsparcia;

2) tryb udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2, w tym tryb oceny wniosku o udział w Programie oraz wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, a także zakres niezbędnych informacji zawartych w tych wnioskach;

3) sposób realizacji Programu;

4) szczegółowy zakres ewaluacji i monitorowania Programu;

5) sposób monitorowania Programu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. [Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19] 1. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie finansowe, w postaci środków finansowych, dla:

1) organu prowadzącego szkołę, o której mowa w § 3 ust. 1;

2) organu prowadzącego Ośrodek Rozwoju Edukacji będący publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900);

3) organu prowadzącego Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą będący zespołem szkół i placówek w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

4) instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498), nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

5) państwowych instytucji kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), których organizatorem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

6) organizacji harcerskich objętych honorowym protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów oraz innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, zwanych dalej „wyposażeniem", w szczególności:

1) sprzętu do pracy stanowiskowej,

2) pomocy do prac ręcznych,

3) narzędzi wykorzystujących elementy robotyki, wirtualnej rzeczywistości lub innych technologii komputerowych,

4) artykułów gospodarstwa domowego,

5) sprzętu służącego utrwalaniu, obróbce lub odtwarzaniu obrazu lub dźwięku,

6) pomocy projektowych,

7) materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych,

8) sprzętu służącego zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

9) pomocy konstrukcyjnych lub modelarskich,

10) przyrządów pomiarowych,

11) sprzętu służącego przechowywaniu lub składowaniu innych przedmiotów,

12) sprzętu elektronicznego lub elektrycznego

- wraz z akcesoriami.

3. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-6, może być przeznaczone na sfinansowanie:

1) tworzenia materiałów dydaktycznych kształtujących lub rozwijających umiejętności podstawowe i przekrojowe w społeczeństwie, w tym wśród dzieci i młodzieży, lub rozwijających kompetencje kadry uczącej;

2) działań informacyjnych związanych z wykorzystaniem wyposażenia;

3) tworzenia, rozwijania i utrzymania narzędzi cyfrowych wspierających proces kształtowania lub rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych w społeczeństwie, w tym wśród dzieci i młodzieży, lub rozwijania kompetencji kadry uczącej;

4) tworzenia, rozwijania i utrzymania usług elektronicznych wspierających proces kształcenia w ramach systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

5) rozwijania bazy sprzętowej i infrastruktury służących realizacji działań kształtujących lub rozwijających umiejętności podstawowe i przekrojowe w społeczeństwie, w tym wśród dzieci i młodzieży, lub rozwijających kompetencje kadry uczącej;

6) organizacji szkoleń, warsztatów lub innych form kształtowania i rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych w społeczeństwie, w tym wśród dzieci i młodzieży, lub rozwijania kompetencji kadry uczącej;

7) zwiększania zakresu oddziaływania działań określonych w statutach podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, mających na celu kształtowanie lub rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych w społeczeństwie, w tym wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie kompetencji kadry uczącej lub rozwój branż kreatywnych;

8) rozwijania potencjału polskich branż kreatywnych, w tym przez wsparcie grantowe, doradztwo techniczne i projektowe, zapewnianie i rozwijanie infrastruktury oraz promocję dorobku przedstawicieli polskich branż kreatywnych w kraju i za granicą.

4. Działania, o których mowa w ust. 3, mogą obejmować swoim zasięgiem także szkoły funkcjonujące za granicą prowadzące nauczanie w języku polskim.

5. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-6, może być przeznaczone na sfinansowanie wszystkich albo wybranych działań, o których mowa w ust. 3.

6. Organy prowadzące, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, są obowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia finansowego w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3. [Wsparcie finansowe udzielane określonym organom] 1. Wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, udziela się organowi prowadzącemu:

1) publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży,

2) publiczną lub niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,

3) publiczną szkołę podstawową w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, o której mowa w art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

4) szkołę polską, szkołę i zespół szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

- zwane dalej „szkołami".

2. Wsparcia finansowego, o którym mowa w:

1) § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 - udziela się ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w odniesieniu do Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3;

2) § 2 ust. 1 pkt 4-6 - udziela się podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4-6, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4. [Wsparcie finansowe udzielane organowi prowadzącemu szkołę] 1. Wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, udziela się organowi prowadzącemu szkołę:

1) jednostce samorządu terytorialnego;

2) osobie prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego;

3) osobie fizycznej;

4) ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

5) ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;

6) Ministrowi Sprawiedliwości.

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać wsparcie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, jedynie w odniesieniu do szkół, na które nie otrzymały wsparcia na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości" (M.P. poz. 939).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5. [Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego szkołę] 1. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dla organu prowadzącego szkołę w odniesieniu do każdej szkoły prowadzonej przez ten organ jest uzależniona od liczby uczniów:

1) w przypadku szkoły, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3 - wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185 i 1234),

2) w przypadku szkoły, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 - wynikającej z arkusza organizacji tej szkoły lub oświadczenia dyrektora tej szkoły

- według stanu na dzień składania wniosku o udział w Programie, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w szkole liczącej:

1) do 100 uczniów - wynosi 30 000 zł;

2) od 101 do 200 uczniów - wynosi 60 000 zł;

3) od 201 do 234 uczniów - wynosi 70 000 zł;

4) co najmniej 235 uczniów - stanowi iloczyn liczby uczniów w szkole i kwoty 300 zł.

3. W przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną maksymalną wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, ustala się zgodnie z ust. 2 odrębnie dla szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną i odrębnie dla szkoły filialnej.

4. Maksymalna łączna wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, dla wszystkich podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, wynosi 70 000 000 zł.

5. Jeżeli wnioskowana przez szkołę kwota wsparcia finansowego jest niższa niż maksymalna kwota wsparcia finansowego ustalona na podstawie ust. 1-3, szkoła może, w terminie określonym w harmonogramie Programu, o którym mowa w art. 65 ust. 33 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ponownie złożyć wniosek o udział w Programie obejmujący kwotę wsparcia finansowego, która stanowi różnicę między maksymalną kwotą wsparcia finansowego ustaloną na podstawie ust. 1-3 a pierwotnie wnioskowaną kwotą wsparcia finansowego określoną w poprzednio złożonym wniosku o udział w Programie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6. [Organy przyjmujące wnioski o udział w Programie dotyczącym wsparcia finansowego] 1. Z wnioskiem o udział w Programie dotyczącym wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dyrektor:

1) szkoły, której organem prowadzącym jest podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3 - występuje do tego organu;

2) szkoły, której organem prowadzącym jest właściwy minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 6 - występuje do tego ministra;

3) szkoły i zespołu szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

4) szkoły polskiej, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, działającej w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Wniosek o udział w Programie dotyczący wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie udziału szkoły w Programie, a w przypadku szkoły polskiej, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, działającej w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - nazwę szkoły, adres jej siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie udziału szkoły w Programie;

2) wnioskowaną kwotę wsparcia ustaloną na podstawie § 5 ust. 1-3 i 5;

3) informację, że wniosek:

a) jest składany po raz pierwszy,

b) stanowi uzupełnienie lub korektę dokonane na podstawie ust. 11,

c) jest składany ponownie zgodnie z § 5 ust. 5;

4) informację, że szkoła nie otrzymała wsparcia na podstawie uchwały, o której mowa w § 4 ust. 2;

5) liczbę uczniów w szkole.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, składany przez organ prowadzący szkołę, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, zawiera:

1) nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie udzielenia wsparcia finansowego organowi prowadzącemu;

2) wnioskowaną kwotę wsparcia ustaloną na podstawie § 5 ust. 1-3 i 5 w odniesieniu do danej szkoły;

3) informację, że w odniesieniu do danej szkoły wniosek:

a) jest składany po raz pierwszy,

b) stanowi uzupełnienie lub korektę dokonane na podstawie ust. 11,

c) jest składany ponownie zgodnie z § 5 ust. 5;

4) informację, że dana szkoła nie otrzymała wsparcia na podstawie uchwały, o której mowa w § 4 ust. 2;

5) liczbę uczniów w odniesieniu do danej szkoły.

4. Organy prowadzące szkoły, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, weryfikują wnioski o udział w Programie dotyczące wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, pod kątem prawidłowości ich wypełnienia, kompletności zawartych w nich informacji i tożsamości wnioskodawcy. Jeżeli w trakcie weryfikacji wniosku okaże się on niekompletny lub błędnie wypełniony, organ prowadzący szkołę może wezwać dyrektora szkoły do uzupełnienia lub korekty wniosku.

5. Organy prowadzące szkoły, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, występują z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

6. W przypadku wniosku o udział w Programie dotyczącego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, składanego przez dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, wniosek ten stanowi jednocześnie wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dla tej szkoły.

7. Oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dokonują odpowiednio wojewoda właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub właściwy minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, w celu przekazania Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji co do wysokości wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dla odpowiednio poszczególnych organów prowadzących szkoły lub szkół prowadzonych przez tego ministra.

8. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 7, odpowiednio wojewoda lub właściwy minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, powołują zespół oceniający, zwany dalej „zespołem oceniającym".

9. W skład zespołu oceniającego:

1) w przypadku zespołu oceniającego powołanego przez wojewodę wchodzi:

a) od trzech do siedmiu przedstawicieli kuratora oświaty, w tym wojewódzki koordynator do spraw innowacji w edukacji,

b) od dwóch do pięciu przedstawicieli wojewody;

2) w przypadku zespołu oceniającego powołanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wchodzi:

a) od trzech do siedmiu przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

b) od dwóch do pięciu przedstawicieli ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3) w przypadku zespołu oceniającego powołanego przez właściwego ministra, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 6 - wchodzi od trzech do siedmiu przedstawicieli tego ministra.

10. Wojewoda i właściwy minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, powołujący zespół oceniający, zapewniają warunki do funkcjonowania tego zespołu, w szczególności umożliwiają organizowanie spotkań z użyciem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

11. Jeżeli w trakcie oceny wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, okaże się on niekompletny lub błędnie wypełniony, odpowiednio dyrektor szkoły albo organ prowadzący szkołę, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, mogą zostać wezwani do uzupełnienia lub korekty wniosku.

12. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, są oceniane na bieżąco w miarę ich wpływu.

13. Zespół oceniający przekazuje na bieżąco odpowiednio wojewodzie albo właściwemu ministrowi, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, informację o ocenionych wnioskach o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

14. Wojewoda i właściwy minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, na podstawie ocenionych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przekazują na bieżąco Prezesowi Rady Ministrów listy zawierające rekomendacje co do wysokości wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dla odpowiednio poszczególnych organów prowadzących szkoły lub szkół prowadzonych przez tych ministrów oraz informację o wysokości środków, które mają być przekazane na rachunek bankowy odpowiednio właściwego urzędu wojewódzkiego lub urzędu obsługującego właściwego ministra.

15. Prezes Rady Ministrów na podstawie rekomendacji, o których mowa w ust. 14, zatwierdza wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dla odpowiednio poszczególnych organów prowadzących szkoły lub szkół prowadzonych przez właściwych ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, i przekazuje środki na rachunki bankowe odpowiednio właściwych urzędów wojewódzkich lub urzędów obsługujących właściwych ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6.

16. Wojewoda przekazuje środki na rachunki bankowe organów prowadzących szkoły, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.

17. Wojewoda oraz właściwy minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, monitoruje sposób i terminowość realizacji Programu.

18. Organ prowadzący szkołę może upoważnić dyrektora szkoły do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia finansowego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7.[Przeznaczenie wsparcia finansowego na zwrot wydatków na zakup wyposażenia] Wsparcie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, może być przeznaczone również na zwrot wydatków na zakup wyposażenia poniesionych od dnia złożenia wniosku o udział w Programie dotyczącego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 8. [Przekazanie informacji o wykorzystaniu wsparcia finansowego w celu ewaluacji Programu] 1. W celu ewaluacji Programu organ prowadzący szkołę, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, który otrzymał wsparcie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, składa do właściwego wojewody, za pośrednictwem strony internetowej Programu, o której mowa w art. 65 ust. 32 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, informację o wykorzystaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w terminie określonym w harmonogramie Programu.

2. W celu ewaluacji Programu dyrektor szkoły, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-4, składa do właściwego ministra, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, za pośrednictwem strony internetowej Programu, o której mowa w art. 65 ust. 32 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, informację o wykorzystaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w terminie określonym w harmonogramie Programu.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, zawiera:

1) kwotę wykorzystanego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do danej szkoły biorącej udział w Programie;

2) wykaz zakupionego wyposażenia dla danej szkoły biorącej udział w Programie;

3) informację o zakresie wykorzystanego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

4) informację o ewentualnych trudnościach przy wykorzystywaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 9. [Informacja o wykorzystaniu wsparcia finansowego] 1. Wojewoda i właściwy minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, za pośrednictwem strony internetowej Programu, o której mowa w art. 65 ust. 32 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przekazują Prezesowi Rady Ministrów zbiorczą informację o wykorzystaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w terminie określonym w harmonogramie Programu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) kwotę wykorzystanego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, z podziałem na szkoły biorące udział w Programie, a w przypadku wojewodów - również z podziałem na poszczególne organy prowadzące szkoły;

2) wykaz wyposażenia zakupionego przez poszczególne organy prowadzące szkoły z wyszczególnieniem szkół biorących udział w Programie;

3) ocenę zakresu wykorzystanego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

4) informację o ewentualnych trudnościach przy wykorzystywaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 10. [Udział w działaniach informacyjnych] 1. Szkoły biorące udział w Programie i organy prowadzące te szkoły biorą udział w działaniach informacyjnych związanych z otrzymanym wsparciem finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia 2028 r.

2. Organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1:

1) zapewniają instalację, uruchomienie i zintegrowanie zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkolną;

2) zapewniają techniczne szkolenia dla osób prowadzących zajęcia w szkole z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach Programu w zakresie jego obsługi;

3) spełniają wytyczne w zakresie identyfikacji wizualnej związanej z oznaczeniem wyposażenia zakupionego w ramach Programu, podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Programu, o której mowa w art. 65 ust. 32 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

3. Organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zapewniają podjęcie przez szkoły działań dotyczących wykorzystywania wyposażenia zakupionego w ramach Programu polegających na:

1) umożliwieniu realizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-3 i 5-7 oraz ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z wykorzystaniem tego wyposażenia;

2) wyznaczeniu przez dyrektora szkoły szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu;

3) uwzględnieniu podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkół podstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325);

4) dzieleniu się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania tego wyposażenia;

5) wykorzystywaniu tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2023/2024, podczas średnio co najmniej trzech godzin zajęć w każdym tygodniu nauki, a w przypadku szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 - co najmniej trzech godzin zajęć w każdym miesiącu nauki.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 11.[Wypełnianie ankiet] W celu monitorowania realizacji Programu szkoły biorące udział w Programie i organy prowadzące te szkoły wypełniają, do dnia 31 sierpnia 2028 r., drogą elektroniczną ankiety, zawierające diagnozę stanu wyposażenia szkół, wykorzystania technologii cyfrowych lub metodyki procesu dydaktycznego z wykorzystaniem wyposażenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 12. [Możliwość ponownego składania wniosków o udział w Programie] 1. Jeżeli suma łącznie przyznanego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, będzie niższa niż maksymalna łączna suma wydatków wyliczonych zgodnie z § 5 ust. 1-3, dopuszcza się możliwość ponownego składania wniosków o udział w Programie dotyczących wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, i wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Informacja o ponownym przyjmowaniu tych wniosków i terminie ich składania jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Programu, o której mowa w art. 65 ust. 32 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2. Jeżeli ponowne składanie wniosków, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie uruchomione albo jeżeli po zakończeniu ponownego składania wniosków, o którym mowa w ust. 1, suma łącznie przyznanego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, będzie niższa niż maksymalna łączna suma wydatków wyliczonych zgodnie z § 5 ust. 1-3, pozostałe do rozdysponowania środki finansowe mogą być przekazane na udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 13. [Wystąpienie z wnioskiem o udział w Programie] 1. Z wnioskiem o udział w Programie dotyczącym wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, odpowiednio dyrektor podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-5, lub osoba uprawniona do reprezentowania organizacji harcerskiej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, występują do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) ramowy opis i harmonogram realizacji poszczególnych działań, o których mowa w § 2 ust. 3, wybranych do realizacji przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6;

2) cele i mierniki ich osiągnięcia w odniesieniu do danego działania, o którym mowa w § 2 ust. 3, wybranego do realizacji przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6;

3) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, ustaloną na podstawie zakresu i wagi eliminowanych lub ograniczanych przez dane działanie barier edukacyjnych, stopnia skomplikowania danego działania, jego innowacyjności lub szacowanej liczby osób, którym realizacja działania przyniesie korzyść, z wyszczególnieniem kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych działań, o których mowa w § 2 ust. 3, wybranych do realizacji przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6;

4) informacje, że wniosek:

a) jest składany po raz pierwszy,

b) stanowi uzupełnienie lub korektę dokonane na podstawie ust. 7;

5) informacje o charakterze zwiększenia skali poszczególnych działań, o których mowa w § 2 ust. 3, wybranych do realizacji przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, i planowanych efektach tego zwiększenia - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;

6) nazwę wnioskodawcy, adres jego siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie udziału podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, w Programie.

3. Dyrektor podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-5, lub osoba uprawniona do reprezentowania organizacji harcerskiej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, może złożyć więcej niż jeden wniosek o udział w Programie dotyczący wsparcia finansowego, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 2-6, jeżeli wniosek ten dotyczy:

1) działań, o których mowa w § 2 ust. 3, wybranych do realizacji, na które ten podmiot lub ta organizacja harcerska nie otrzymały dotychczas wsparcia finansowego na podstawie poprzednio złożonych wniosków o udział w Programie, lub

2) zwiększenia skali działań, o których mowa w § 2 ust. 3, wybranych do realizacji, na które ten podmiot lub ta organizacja harcerska otrzymały już wsparcie finansowe na podstawie poprzednio złożonych wniosków o udział w Programie.

4. Jeżeli działanie objęte wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, dotyczy rozwijania bazy sprzętowej lub infrastruktury szkół funkcjonujących za granicą prowadzących nauczanie w języku polskim, wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera również szacowaną liczbę tych szkół oraz uczniów, w tym uczniów pobierających naukę w języku polskim, objętych tym działaniem.

5. Wniosek o udział w Programie dotyczący wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, stanowi jednocześnie wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania weryfikuje wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, pod kątem prawidłowości jego wypełnienia, kompletności zawartych w nim informacji i tożsamości wnioskodawcy oraz ocenia ten wniosek w celu przekazania Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji co do wysokości wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, dla poszczególnych podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6.

7. Jeżeli w trakcie oceny wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, okaże się on niekompletny lub błędnie wypełniony, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wezwać odpowiednio dyrektora podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-5, lub osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji harcerskiej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, do uzupełnienia lub korekty wniosku.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na podstawie ocenionego wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, przekazuje Prezesowi Rady Ministrów:

1) rekomendację co do wysokości wsparcia finansowego, o którym mowa w:

a) § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w odniesieniu do Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) § 2 ust. 1 pkt 4-6, dla poszczególnych podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4-6, przekazywanego za pośrednictwem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2) informację o wysokości środków, które mają być przekazane na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

9. Prezes Rady Ministrów na podstawie rekomendacji, o której mowa w ust. 8:

1) zatwierdza wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w:

a) § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w odniesieniu do Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) § 2 ust. 1 pkt 4-6, dla poszczególnych podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4-6, przekazywanego za pośrednictwem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2) przekazuje środki na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje środki, o których mowa w ust. 9 pkt 2, podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, na ich rachunek bankowy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 14. [Umożliwienie zgłoszenia się do udziału w określonych działaniach] 1. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, realizując działania, o których mowa w § 2 ust. 3, polegające na rozwijaniu bazy sprzętowej lub infrastruktury szkół funkcjonujących za granicą prowadzących nauczanie w języku polskim, umożliwiają tym szkołom zgłaszanie się do udziału w tych działaniach.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest składane za pośrednictwem strony internetowej Programu, o której mowa w art. 65 ust. 32 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, i zawiera:

1) nazwę szkoły funkcjonującej za granicą prowadzącej nauczanie w języku polskim, adres jej siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie udziału szkoły w działaniach, o których mowa w ust. 1;

2) liczbę uczniów w szkole oraz liczbę uczniów pobierających naukę w języku polskim;

3) informację, że zgłoszenie:

a) jest składane po raz pierwszy,

b) stanowi uzupełnienie lub korektę dokonane na podstawie ust. 4;

4) zakres wnioskowanego wsparcia finansowego w ramach danego działania.

3. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, weryfikują zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, pod kątem prawidłowości ich wypełnienia, kompletności zawartych w nich informacji i tożsamości osoby wypełniającej zgłoszenie oraz dokonują ich oceny.

4. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, okaże się niekompletne lub błędnie wypełnione, osoba wypełniająca zgłoszenie może zostać wezwana do uzupełnienia lub korekty zgłoszenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 15. [Informacja o wykorzystaniu wsparcia finansowego] 1. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, składają ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o wykorzystaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, w terminie określonym w harmonogramie Programu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) kwotę wykorzystanego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, z wyszczególnieniem kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych działań, o których mowa w § 2 ust. 3, które były objęte danym wnioskiem o udział w Programie dotyczącym tego wsparcia;

2) stopień realizacji mierników, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 2;

3) informację o ewentualnych trudnościach przy realizacji poszczególnych działań, o których mowa w § 2 ust. 3, które były objęte danym wnioskiem o udział w Programie dotyczącym wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6.

3. W przypadku realizowania przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, działań na rzecz rozwijania bazy sprzętowej lub infrastruktury szkół funkcjonujących za granicą prowadzących nauczanie w języku polskim, informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera również listę szkół, które skorzystały z danego działania, wraz z liczbą uczniów, w tym liczbą uczniów pobierających naukę w języku polskim w każdej ze szkół.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 16.[Przekazanie informacji zbiorczych dotyczących określonych działań] Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje Prezesowi Rady Ministrów, w terminie określonym w harmonogramie Programu, informację zbiorczą dotyczącą działań, o których mowa w § 2 ust. 3, realizowanych przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6, w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 17.[Przepisy uchylone] Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - „Laboratoria przyszłości" (Dz. U. poz. 771).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 18.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803 i 1641.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00