Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 427
Wersja aktualna od 2024-03-22
Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 427
Wersja aktualna od 2024-03-22
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

USTAWA

z dnia 4 października 2018 r.

o pracowniczych planach kapitałowych

z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215)

t.j. z dnia 5 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1342)

t.j. z dnia 9 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 46)

t.j. z dnia 22 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 427)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.[Zakres regulacji] Ustawa określa zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 2. [Definicje ustawowe] 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) część dłużna - część aktywów funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39, która jest lokowana w następujące instrumenty:

a) instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych,

b) obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe,

c) inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu,

d) depozyty bankowe,

e) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, których bazę stanowią papiery wartościowe lub prawa majątkowe wymienione w lit. a-c, lub indeksy dłużnych papierów wartościowych, stopy procentowe lub indeksy kredytowe,

f) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, lokują co najmniej 50 % swoich aktywów w kategorie lokat, o których mowa w lit. a-e;

2) część udziałowa - część aktywów funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39, która jest lokowana w następujące instrumenty finansowe:

a) akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe,

b) inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji,

c) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, których bazę stanowią papiery wartościowe wymienione w lit. a lub b, lub indeksy akcji,

d) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem lokują co najmniej 50 % swoich aktywów w kategorie lokat, o których mowa w lit. a-c;

3) dane identyfikujące uczestnika PPK - imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego;

4) dyspozycja - polecenie dokonania wypłaty, wypłaty transferowej albo zwrotu składane wybranej instytucji finansowej;

5) dziecko uczestnika PPK - dziecko własne uczestnika PPK, dziecko małżonka uczestnika PPK, dziecko przysposobione przez uczestnika PPK lub jego małżonka, a także dziecko, w sprawie którego toczy się z wniosku uczestnika PPK lub jego małżonka postępowanie o przysposobienie, lub dziecko, nad którym opiekę sprawuje uczestnik PPK lub jego małżonek;

6) fundusz emerytalny - dobrowolny fundusz emerytalny lub pracowniczy fundusz emerytalny w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

7) fundusz inwestycyjny - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, lub ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy;

8) gromadzenie środków - przyjmowanie wpłat podstawowych, wpłat dodatkowych do PPK, wpłaty powitalnej, dopłat rocznych, wypłat transferowych, wpłat dokonanych w ramach konwersji lub zamiany, lub środków przekazanych przez likwidatora, o których mowa w art. 87 ust. 21, oraz zyski z inwestowania środków zgromadzonych w PPK;

9) grupa kapitałowa - grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598);

10) IKE - indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1792 oraz z 2023 r. poz. 1843 i 1941);

11) instytucja finansowa - fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zostało umieszczone w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zostały umieszczone w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10, lub zakład ubezpieczeń, który został umieszczony w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10;

12) konwersja:

a) jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym będącym funduszem zdefiniowanej daty lub w subfunduszu zdefiniowanej daty wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo ten sam zakład ubezpieczeń lub

b) jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39, wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym będącym funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, lub w subfunduszu zdefiniowanej daty wydzielonym w innym funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, lub

c) jednoczesne umorzenie jednostek rozrachunkowych w jednym funduszu emerytalnym będącym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, i przeliczenie umorzonych jednostek rozrachunkowych na jednostki rozrachunkowe innego funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanego przez to samo PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne;

13) minimalne wynagrodzenie - wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667);

14) NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 oraz z 2023 r. poz. 614, 1234 i 1723);

14a) numer indentyfikacyjny - NIP lub REGON;

15) okres zatrudnienia lub zatrudnienie:

a) w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a - okres od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku,

b) w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b i d - okres od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy,

c) w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c - okres od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni do dnia zakończenia jej wykonywania,

d) w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. e - okres od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji;

16) organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 135);

17) osoba uprawniona - osobę fizyczną wskazaną przez uczestnika PPK, osobę, o której mowa w art. 832 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890 i 1933), lub spadkobiercę uczestnika PPK, które, na zasadach określonych w ustawie, otrzymają środki zgromadzone na rachunku PPK przez uczestnika PPK w przypadku jego śmierci;

18) osoby zatrudnione:

a) pracowników, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1309 oraz z 2023 r. poz. 2776), oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

b) osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

c) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i art. 180 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648 oraz z 2023 r. poz. 1450),

d) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

e) członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,

f) osoby wskazane w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

- podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672 i 1941);

19) PFR - Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125);

20) płatnik - płatnika składek, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

21) podmiot zatrudniający:

a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a, jeżeli posiada numer indentyfikacyjny,

b) nakładcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b,

c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c,

d) zleceniodawcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. d, jeżeli posiada numer indentyfikacyjny,

e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. e,

f) płatnika - jeżeli pracodawca, o którym mowa w lit. a, lub zleceniodawca, o którym mowa w lit. d, nie posiada numeru identyfikacyjnego;

22) portal PPK - system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 11;

23) poważne zachorowanie:

a) całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672), ustaloną w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat lub

b) umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat, lub

c) niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub

d) zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca, lub

e) zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy;

24) PPE - pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 710 i 1941);

25) PTE - powszechne towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

26) pracownicze towarzystwo emerytalne - pracownicze towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

27) rachunek PPK - zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego lub w subrejestrze uczestników subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, lub w rejestrze członków funduszu emerytalnego, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, prowadzony na zasadach określonych w niniejszej ustawie, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych, w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

27a) REGON - numer identyfikacyjny REGON nadany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773);

28) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

29) środki zgromadzone na rachunku PPK - jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy wydzielonych w funduszach inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, nabywane przez uczestnika PPK za wpłaty, wpłaty dodatkowe, dopłaty roczne, przyjęte wypłaty transferowe lub za środki przekazane z tytułu konwersji lub zamiany lub zgodnie z art. 87 ust. 21, albo jednostki rozrachunkowe funduszy emerytalnych, na które uczestnikowi PPK przeliczane są takie wpłaty, wpłaty dodatkowe, dopłaty roczne, wypłaty transferowe lub środki przekazane z tytułu konwersji lub zamiany zgodnie z art. 87 ust. 21;

30) towarzystwo funduszy inwestycyjnych - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;

31) trwały nośnik - każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;

32) ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy - ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 50 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

33) uczestnik PPK - osobę fizyczną, która ukończyła 18. rok życia, w imieniu i na rzecz której podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową;

34) ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614, 825, 1723, 1843 i 1941);

35) ustawa o funduszach inwestycyjnych - ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, 825, 1723 i 1941);

36) ustawa o obrocie instrumentami finansowymi - ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, 825, 1723 i 1941);

37) ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 930, 1672 i 1941);

38) wkład własny - wymagane środki pieniężne przeznaczone na sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego, zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, nabycia udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej, które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych w celu przyznania kredytu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2245 i 2339);

39) wybrana instytucja finansowa - instytucję finansową, z którą, w imieniu i na rzecz uczestnika PPK, podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK, lub instytucję finansową, która zgodnie z ustawą, ustawą o funduszach inwestycyjnych lub ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wstąpiła w prawa i obowiązki wynikające z tej umowy;

40) wynagrodzenie - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;

41) wypłata - dokonaną na wniosek uczestnika PPK wypłatę środków zgromadzonych w PPK na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie;

42) wypłata transferowa - przekazanie środków na warunkach określonych w ustawie z jednego rachunku PPK na inny rachunek PPK, na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej, na PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na PPE osoby uprawnionej, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488), na rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej wskazany przez małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, na rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK lub do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

43) wyznaczona instytucja finansowa - wyznaczoną instytucję finansową, o której mowa w rozdziale 9;

44) zakład ubezpieczeń - krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, uprawnione do prowadzenia działalności określonej w dziale I w grupie 3 załącznika do tej ustawy, w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

45) zamiana - jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym subfunduszu będącym subfunduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39, wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym subfunduszu zdefiniowanej daty wydzielonym w tym samym funduszu inwestycyjnym;

46) ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

47) zwrot - wycofanie środków zgromadzonych w PPK przed osiągnięciem przez uczestnika PPK 60. roku życia na wniosek uczestnika PPK, małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnionej;

48) zdefiniowana data funduszu - rok, w którym wiek 60 lat osiągają osoby urodzone w roku stanowiącym środek przedziału roczników, dla których dany fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39, jest właściwy.

2. Przy ustalaniu limitu 50 %, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, uwzględnia się wartość instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c, stanowiących bazę instrumentów pochodnych.

3. Przy ustalaniu limitu 50 %, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f, uwzględnia się wartość instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-e, stanowiących bazę instrumentów pochodnych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 3. [Cele utworzenia PPK] 1. PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie.

2. Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK, z zastrzeżeniem art. 105.

3. W zakresie nieuregulowanym ustawą do funduszy zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 lub art. 39, oraz zarządzających nimi towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych oraz zakładów ubezpieczeń stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

4. W okresie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa lub umarzania jednostek rozrachunkowych fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39, nie dokonuje konwersji, zamian, wypłat, wypłat transferowych lub zwrotów.

5. Do terminów, o których mowa w art. 80 ust. 3, art. 81, art. 85 ust. 2 i 4, art. 86 ust. 3, art. 101 ust. 3, art. 102 ust. 4 i art. 105 ust. 1, nie wlicza się okresów zawieszenia:

1) zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39;

2) przeliczania wpłat do funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, na jednostki rozrachunkowe tego funduszu lub umarzania jednostek rozrachunkowych tego funduszu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 4. [Oświadczenia woli uczestnika PPK] 1. W sprawach dotyczących PPK uczestnik PPK składa oświadczenia woli w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie ich na trwałym nośniku wybranej instytucji finansowej lub w innej postaci, jeżeli w umowie o zarządzanie PPK tak określono.

2. Uczestnik PPK jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych identyfikujących uczestnika PPK, poinformować wybraną instytucję finansową o tej zmianie.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także po ustaniu zatrudnienia.

4. W przypadku połączenia podmiotów zatrudniających, podziału podmiotu zatrudniającego albo zbycia przez podmiot zatrudniający prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa w całości albo jego zorganizowanej części uczestnik PPK składa oświadczenia woli w sprawach dotyczących PPK wybranej instytucji finansowej.

5. W przypadku likwidacji podmiotu zatrudniającego uczestnik PPK składa oświadczenia woli w sprawach dotyczących PPK za pośrednictwem likwidatora lub bezpośrednio wybranej instytucji finansowej. Likwidator jest obowiązany do powiadomienia uczestników PPK o sposobie składania oświadczenia woli w sprawach dotyczących PPK w związku z likwidacją podmiotu zatrudniającego w terminie 30 dni od dnia otwarcia likwidacji.

6. W przypadku upadłości podmiotu zatrudniającego uczestnik PPK składa oświadczenia woli w sprawach dotyczących PPK za pośrednictwem syndyka lub bezpośrednio wybranej instytucji finansowej. Syndyk jest obowiązany do powiadomienia uczestników PPK o sposobie składania oświadczenia woli w sprawach dotyczących PPK w związku z upadłością podmiotu zatrudniającego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 5.[Realizowanie obowiązków przez podmiot nieposiadający siedziby na terytorium RP] Podmiot zatrudniający, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może uzgodnić z osobą zatrudnioną, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że spoczywające na nim obowiązki wynikające z ustawy będą wypełniane w jego imieniu przez tę osobę zatrudnioną w okresie jej zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 6.[Zasady używania zwrotu „pracowniczy plan kapitałowy” lub „PPK”] Określenia „pracowniczy plan kapitałowy” lub „PPK” mogą być używane wyłącznie do określenia planów uregulowanych w ustawie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 2

Umowa o zarządzanie PPK

Art. 7. [Podstawy zawarcia umowy o zarządzanie PPK] 1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której, zgodnie z przepisami rozdziału 3, jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

2. Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

2a. Do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

3. Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

4. Jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

4a. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK. Wybór, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dokonywany jest w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. Przepis ust. 3 zdanie drugie i trzecie oraz ust. 4 stosuje się.

5. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie, o którym mowa w ust. 3, 4 lub 4a, podmiot zatrudniający albo, w przypadku określonym w ust. 4a, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa wybiera instytucję finansową, z którą podmiot zatrudniający zawrze umowę o zarządzanie PPK, z uwzględnieniem ust. 3.

6. Umowa o zarządzanie PPK nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez instytucję finansową w portalu PPK w dniu zawarcia tej umowy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 8. [Termin zawarcia umowy] 1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, zgodnie z art. 16.

2. Do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia PFR informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej płatników będących podmiotami zatrudniającymi, którzy deklarowali w tym kwartale składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera dane, o których mowa w ust. 2, zgodne ze stanem odpowiednio na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku.

4. PFR weryfikuje dane zawarte w informacji, o której mowa w ust. 2, z danymi dotyczącymi podmiotów zatrudniających, zawartymi w ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10.

5. W przypadku gdy w wyniku dokonanej weryfikacji, o której mowa w ust. 4, okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, o którym mowa w ust. 1, PFR wzywa w formie pisemnej podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Wezwanie uznaje się za skuteczne w momencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub poprzez nadanie przesyłką poleconą po bezskutecznej dwukrotnej próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5a. Podmiot zatrudniający, który na podstawie art. 133 ust. 1 nie stosuje przepisów ustawy, na wezwanie PFR, o którym mowa w ust. 5, przekazuje do PFR oświadczenie o prowadzeniu PPE wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE.

5b. Wezwanie, o którym mowa w ust. 5, może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis osoby uprawnionej do jego podpisania.

5c. Podmiot zatrudniający, który na podstawie art. 13 ust. 1 nie stosuje przepisów ustawy, na wezwanie PFR, o którym mowa w ust. 5, przekazuje do PFR oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 albo 2.

6. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 5, PFR informuje jednocześnie podmiot zatrudniający o karze za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, o której mowa w art. 106.

7. Fundusz zdefiniowanej daty zarządzany przez wyznaczoną instytucję finansową nie może odmówić zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 9. [Strony umowy] 1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK z funduszami zdefiniowanej daty zarządzanymi przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń, z zastrzeżeniem art. 12.

2. W przypadku:

1) nabycia przez podmiot zatrudniający przedsiębiorstwa innego podmiotu zatrudniającego w całości lub jego zorganizowanej części,

2) połączenia podmiotów zatrudniających prowadzących PPK

- podmiot zatrudniający, który nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, albo będący podmiotem przejmującym zawiera, w terminie 7 dni od dnia tego nabycia lub połączenia, umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z tą samą instytucją finansową, z którą zawarta została przez ten podmiot zatrudniający umowa o zarządzanie PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 10. [Treść umowy] 1. Umowa o zarządzanie PPK określa w szczególności:

1) strony umowy;

2) nazwę funduszy zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 lub art. 39, zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową;

3) warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK;

4) warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w pkt 2;

5) warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;

6) wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych;

7) sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;

8) maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy;

9) warunki zmiany umowy;

10) warunki i okres wypowiedzenia umowy;

11) warunki dokonywania konwersji lub zamiany.

2. W przypadku zawarcia umowy o zarządzanie PPK z zakładem ubezpieczeń do umowy tej dołącza się regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia. Umowa o zarządzanie PPK z zakładem ubezpieczeń określa także:

1) wysokość sumy ubezpieczenia;

2) wysokość składki ochronnej, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 2;

3) brak możliwości potrącania kosztów ochrony ubezpieczeniowej ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w przypadku niedokonywania wpłat lub zawieszenia dokonywania wpłat.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11.[Wpis umowy do ewidencji] Umowa o zarządzanie PPK podlega wpisowi do ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 12. [Wypowiedzenie umowy] 1. Podmiot zatrudniający może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zawarł umowę o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową zarządzaną przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową:

1) zawiera w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie PPK, jeżeli osoba zatrudniona miała zawartą umowę o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową;

2) informuje osobę zatrudnioną, o której mowa w pkt 1, o obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez inną instytucję finansową, o której mowa w ust. 1.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, osoba zatrudniona może poinformować w formie pisemnej podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

4. W przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, podmiot zatrudniający składa, w imieniu osoby zatrudnionej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, za pośrednictwem podmiotu zarządzającego inną instytucją finansową, o której mowa w ust. 1, wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunku PPK prowadzonym dla osoby zatrudnionej przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez inną instytucję finansową, o której mowa w ust. 1.

5. W przypadku braku zgody uczestnika PPK na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, środki dotychczas zgromadzone na rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu podmiot zatrudniający, pozostają na tym rachunku PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

6. (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 13. [Podmioty wyłączone z zakresu stosowania ustawy] 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803, 1414 i 2029), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2 - przepisy art. 23 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio;

2) podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

2. Podmiot zatrudniający, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 % wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, może, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w podmiocie zatrudniającym, nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.

3. (uchylony)

4. Podmiot zatrudniający, o którym mowa w ust. 2, finansuje wpłaty podstawowe i wpłaty dodatkowe do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, począwszy od dnia:

1) zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni;

2) ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5 % wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;

3) likwidacji PPE;

4) opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego.

5. W przypadku umów o zarządzanie PPK zawartych z zakładem ubezpieczeń, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu, a kosztów ochrony ubezpieczeniowej nie potrąca się ze środków zgromadzonych w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 3

Umowa o prowadzenie PPK

Art. 14. [Umowa o prowadzenie PPK] 1. Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie PPK. Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK, którego zmiana nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK.

2. Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.

3. Zawieranie przez podmiot zatrudniający umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym nie stanowi:

1) działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

2) działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 1111 i 1723);

3) działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, wykonywanej na podstawie art. 32 ustawy o funduszach inwestycyjnych;

4) działalności akwizycyjnej w rozumieniu art. 92 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

4. Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK.

5. Instytucja finansowa, z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK, jest obowiązana poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK, w tym o możliwości konwersji i zamiany, o której mowa w art. 45, oraz o obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 15. [Ograniczenia przy zawieraniu umowy] 1. Podmiot zatrudniający nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70. rok życia.

2. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wyłącznie na jej wniosek. Podmiot zatrudniający jest obowiązany do poinformowania osoby zatrudnionej, o której mowa w zdaniu pierwszym, o możliwości złożenia wniosku.

3. (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 16. [Termin zawarcia umowy] 1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną. Do deklaracji, o których mowa w zdaniu poprzednim, przepis art. 23 stosuje się odpowiednio.

2. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę zatrudnioną.

3. W przypadku osób wykonujących pracę nakładczą do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 17.[Skutki niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy] Jeżeli podmiot zatrudniający nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, przyjmuje się, że w pierwszym dniu po upływie tego terminu z mocy prawa powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną a instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Umowę o prowadzenie PPK uważa się za zawartą na warunkach wynikających z umowy o zarządzanie PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 18.[Uprawnienia uczestnika PPK] Uczestnik PPK może w tym samym czasie być stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 19. [Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach] 1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK uczestnik PPK składa podmiotowi zatrudniającemu, a w przypadku kilku podmiotów zatrudniających - podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK, oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie zawiera oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy.

2. Podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po jego otrzymaniu informuje uczestnika PPK, który złożył to oświadczenie, o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2, uczestnik PPK informuje, w formie pisemnej, podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, podmiot zatrudniający składa, w imieniu uczestnika PPK, o którym mowa w ust. 1, i za pośrednictwem podmiotu zarządzającego instytucją finansową, z którą ten podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK, wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

5. W przypadku braku zgody uczestnika PPK na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, środki dotychczas zgromadzone na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, pozostają na tych rachunkach PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

6. (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 20. [Treść umowy] 1. Umowa o prowadzenie PPK określa w szczególności:

1) strony umowy, w tym wybraną instytucję finansową;

2) dane identyfikujące uczestnika PPK;

3) sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;

4) nazwy funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową;

5) warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w pkt 4;

6) sposób składania deklaracji w sprawie podziału wpłat dokonywanych do PPK pomiędzy poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w pkt 4;

7) sposób zmiany funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w pkt 4;

8) warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;

9) sposób składania dyspozycji;

10) zakres, częstotliwość i formę informowania uczestnika PPK o środkach zgromadzonych na jego rachunku PPK;

11) maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy.

2. W przypadku zawarcia umowy o prowadzenie PPK z zakładem ubezpieczeń do umowy tej dołącza się regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia. Umowa o prowadzenie PPK z zakładem ubezpieczeń określa także:

1) wysokość sumy ubezpieczenia;

2) wysokość składki ochronnej, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 2;

3) brak możliwości potrącania kosztów ochrony ubezpieczeniowej ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w przypadku niedokonywania wpłat lub zawieszenia dokonywania wpłat.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 21. [Wskazanie spadkobiercy] 1. Uczestnik PPK może wskazać, w formie pisemnej, wybranej instytucji finansowej imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać, zgodnie z przepisami rozdziału 13, środki zgromadzone na jego rachunku PPK.

2. Jeżeli zgodnie z ust. 1 wskazano kilka osób, a nie oznaczono ich udziału w otrzymywanych przez nie środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe.

3. Uczestnik PPK może w każdym czasie zmienić wskazanie, o którym mowa w ust. 1, wskazując zamiast lub oprócz osób, o których mowa w ust. 1, inne osoby, które jako osoby uprawnione mają otrzymać po jego śmierci, zgodnie z przepisami rozdziału 13, środki zgromadzone na jego rachunku PPK, lub oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w tych środkach, albo odwołać poprzednie wskazanie, nie wskazując innych osób.

4. Wskazanie osoby, która jako osoba uprawniona ma otrzymać środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK po jego śmierci, staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią uczestnika PPK. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że uczestnik PPK zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 22. [Udostępnienie informacji o zawarciu umowy] 1. Niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK wybrana instytucja finansowa udostępnia uczestnikowi PPK informację o zawarciu umowy o prowadzenie PPK w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub za pomocą systemu teleinformatycznego, a na wniosek tego uczestnika - w postaci papierowej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) dane wybranej instytucji finansowej;

2) dane podmiotu zatrudniającego, który zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK;

3) określenie wysokości wpłat podstawowych;

4) określenie wysokości wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający;

5) określenie wysokości możliwej do zadeklarowania przez uczestnika PPK wpłaty dodatkowej oraz sposób jej deklarowania;

6) wskazanie właściwych przepisów podatkowych mających związek z uczestnictwem w PPK;

7) opis:

a) zasad wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK środków,

b) trybu składania deklaracji, o których mowa w art. 23 ust. 2, w tym opis warunków rezygnacji z oszczędzania w PPK, trybu składania wniosków, o których mowa w art. 23 ust. 10, a także deklaracji, o których mowa w art. 27 ust. 4, i zmian deklaracji, o których mowa w art. 27 ust. 6, wraz z opisem konsekwencji, w tym finansowych, złożenia takich deklaracji, wniosków i zmian deklaracji,

c) praw osoby uprawnionej,

d) możliwości złożenia przez uczestnika PPK dyspozycji w zakresie środków zgromadzonych na jego rachunku PPK oraz trybu składania takich dyspozycji;

8) wskazanie pozostałych warunków gromadzenia środków w PPK określonych w umowie o prowadzenie PPK.

3. Wybrana instytucja finansowa przekazuje uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej, informację o warunkach wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w którym uczestnik PPK osiągnie 60. rok życia.

4. Wybrana instytucja finansowa, w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, przekazuje uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej, roczną informację o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, o wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym oraz o innych transakcjach zrealizowanych na rachunku PPK uczestnika PPK w poprzednim roku kalendarzowym. Przepisu art. 91 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i art. 191 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie stosuje się.

5. W razie sporu ciężar dowodu udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1, 3 lub 4, spoczywa na wybranej instytucji finansowej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 23. [Dobrowolne uczestniczenie w PPK] 1. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Do osoby zatrudnionej stosuje się odpowiednio przepisy art. 183a § 1-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Określony w tych przepisach obowiązek równego traktowania dotyczy osoby zatrudnionej także bez względu na to, czy jest ona czy nie jest uczestnikiem PPK.

2. Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.

3. O złożeniu deklaracji, o której mowa w ust. 2, podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji, informuje wybraną instytucję finansową.

4. Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację, o której mowa w ust. 2, począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację, o której mowa w ust. 2. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.

5. Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację, o której mowa w ust. 2, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika zgodnie z ust. 6.

6. Co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, o którym mowa w ust. 2, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w ust. 2. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

7. Podmiot zatrudniający informuje podmiot zarządzający wybraną instytucją finansową o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK zgodnie z ust. 6.

8. Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, jeżeli uczestnik PPK po złożeniu deklaracji, o której mowa w ust. 2, a przed dniem 1 kwietnia, o którym mowa w ust. 6, ukończył 70. rok życia. Do takiego uczestnika PPK przepisu ust. 5 nie stosuje się.

9. Podmiot zatrudniający dokonuje zgodnie z ust. 6 wpłat za uczestnika PPK, który po złożeniu deklaracji, o której mowa w ust. 2, a przed dniem 1 kwietnia, o którym mowa w ust. 6, ukończył 55. rok życia, wyłącznie na wniosek tego uczestnika PPK złożony do ostatniego dnia lutego, o którym mowa w ust. 5.

10. Uczestnik PPK, który złożył deklarację, o której mowa w ust. 2, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, z zastrzeżeniem ust. 8. Złożenie tego wniosku i ponowne dokonywanie wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

12. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2, oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawności przebiegu procesu składania deklaracji.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 24. [Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej] 1. W przypadku złożenia przez uczestnika PPK deklaracji, o której mowa w art. 23 ust. 2, w przypadku umów o zarządzanie PPK zawartych z zakładem ubezpieczeń ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu w okresie, w którym podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK.

2. W okresie zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do zarządzania środkami uczestnika PPK zgromadzonymi w funduszu zdefiniowanej daty będącym ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z tytułu zarządzania środkami zakładowi ubezpieczeń przysługuje wynagrodzenie ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wypłaty wyłącznie środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK prowadzonym przez zakład ubezpieczeń.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 4

Wpłaty dokonywane do PPK

Art. 25. [Wysokość i finansowanie wpłat] 1. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK finansują wpłaty podstawowe z własnych środków.

2. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK mogą zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych.

3. Wysokość wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych określa się procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK.

4. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK:

1) w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy,

2) w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1087),

3) w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 272 i 1688)

- nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, uczestnik PPK może w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu zadeklarować finansowanie przez siebie wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w przypadku umów o zarządzanie PPK zawartych z zakładem ubezpieczeń ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu.

7. W okresie zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 6, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do zarządzania środkami uczestnika PPK zgromadzonymi w funduszu zdefiniowanej daty będącym ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z tytułu zarządzania środkami zakładowi ubezpieczeń przysługuje wynagrodzenie ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli zgodnie z ust. 6 ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wypłaty wyłącznie środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK prowadzonym przez zakład ubezpieczeń.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 25a. [Maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK] 1. Maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika PPK wynosi w danym roku kalendarzowym równowartość w złotych kwoty 50 000 dolarów amerykańskich, według średniego kursu dolara amerykańskiego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. Po przekroczeniu tego limitu dalsze wpłaty i dopłaty na rachunek PPK uczestnika PPK nie są dokonywane.

2. PFR w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonano wpłaty i dopłaty, weryfikuje, czy wartość dokonanych wpłat i dopłat na rachunki uczestnika PPK nie przekroczyła limitu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonej weryfikacji okaże się, że doszło do przekroczenia tego limitu, PFR informuje o tym instytucje finansowe prowadzące rachunki PPK uczestnika PPK, uczestnika PPK oraz podmioty zatrudniające i wzywa instytucje finansowe prowadzące rachunki PPK uczestnika PPK, na które dokonano wpłat i dopłat po przekroczeniu limitu, do zwrotu wpłat i dopłat dokonanych na rachunek PPK uczestnika PPK po przekroczeniu tego limitu, wskazując wpłaty i dopłaty lub ich część podlegające zwrotowi.

3. Zwrot wpłat jest dokonywany podmiotom, które ich dokonały. Zwrot dopłat jest dokonywany Funduszowi Pracy za pośrednictwem PFR.

4. Wpłaty i dopłaty dokonane po przekroczeniu limitu podlegają zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez instytucje finansowe wezwania, o którym mowa w ust. 2. Wezwanie uznaje się za skuteczne w momencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub poprzez nadanie przesyłką poleconą po bezskutecznej dwukrotnej próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku gdy wezwanie zostało wysłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uznaje się je za doręczone w chwili wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego potwierdzenia doręczenie elektroniczne będzie skuteczne po upływie 14 dni od daty umieszczenia wezwania w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający instytucji finansowej zapoznanie się z jego treścią.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 26. [Wpłata podstawowa i dodatkowa finansowana przez podmiot zatrudniający] 1. Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5 % wynagrodzenia.

2. Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 % wynagrodzenia.

3. Wpłata dodatkowa, o której mowa w ust. 2, może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym. Przepisy art. 16 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

4. Podmiot zatrudniający może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana.

5. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 27. [Wpłata podstawowa i dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK] 1. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2 % wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2 % wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5 % wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

3. Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2 % wynagrodzenia.

3a. Wpłata dodatkowa w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej.

4. Wysokość wpłaty podstawowej, o której mowa w ust. 2, lub wpłaty dodatkowej uczestnik PPK określa w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu. Deklarację wysokości wpłaty podstawowej, o której mowa w ust. 2, uczestnik PPK składa w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekroczyło kwoty, o której mowa w ust. 2. Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej zgodnie z ust. 2.

5. Podmiot zatrudniający nie uwzględnia deklaracji, o której mowa w ust. 4, albo zmiany deklaracji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, w zakresie obniżenia zgodnie z ust. 2 wpłaty podstawowej, w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w tym podmiocie zatrudniającym przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2.

6. Uczestnik PPK może w formie zmiany deklaracji:

1) zmienić wysokość wpłaty podstawowej obniżonej zgodnie z ust. 2 lub wpłaty dodatkowej lub

2) zrezygnować z dokonywania wpłaty dodatkowej.

7. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej lub rezygnacja z jej dokonywania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył zmianę deklaracji.

8. Wpłata podstawowa w wysokości określonej w deklaracji, o której mowa w ust. 4, albo zmieniona wysokość wpłaty podstawowej określona w zmianie deklaracji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył uwzględnioną przez podmiot zatrudniający deklarację, o której mowa w ust. 4, albo uwzględnioną przez podmiot zatrudniający zmianę deklaracji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, w zakresie wpłaty podstawowej.

9. Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 28. [Obliczanie, pobór oraz termin dokonywania pierwszych wpłat] 1. Pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

2. Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

3. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.

4. Wpłaty, o których mowa w ust. 2, dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

5. (uchylony)

6. Podmiot zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem podmiotowi zatrudniającemu przez osobę zatrudnioną błędnych informacji, skutkujących błędnym ustaleniem w przedmiocie podlegania przez daną osobę zatrudnioną obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 28a. [Zwrot nienależnych wpłat] 1. Wpłaty dokonywane do PPK, wpłata powitalna, o której mowa w art. 31, lub dopłaty roczne, o których mowa w art. 32, które okazały się nienależne w całości lub w części, podlegają zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę, wpłatę powitalną lub dopłatę roczną.

2. Jeżeli na rachunku PPK osoby, na rzecz której zostały dokonane wpłaty do PPK, wpłata powitalna, o której mowa w art. 31, lub dopłaty roczne, o których mowa w art. 32, zostały zapisane jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub jednostki rozrachunkowe funduszu emerytalnego, które zostały nabyte lub przeliczone za wpłaty dokonywane do PPK, wpłatę powitalną, o której mowa w art. 31, lub dopłaty roczne, o których mowa w art. 32, które okazały się nienależne w całości lub w części, instytucja finansowa, niezwłocznie po powzięciu o tym informacji, odkupuje lub umarza te jednostki uczestnictwa lub te jednostki rozrachunkowe w zakresie, w jakim wpłaty dokonywane do PPK, wpłata powitalna, o której mowa w art. 31, lub dopłaty roczne, o których mowa w art. 32, okazały się nienależne, bez konieczności złożenia żądania odkupienia tych jednostek uczestnictwa lub umorzenia tych jednostek rozrachunkowych przez tę osobę.

3. Instytucja finansowa w terminie 3 dni roboczych od dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, o których mowa w ust. 2, lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, o których mowa w ust. 2, dokonuje zwrotu:

1) osobie, o której mowa w ust. 2 - środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia tych jednostek uczestnictwa lub umorzenia tych jednostek rozrachunkowych odpowiednio nabytych lub przeliczonych z wpłat finansowanych przez tę osobę, na rachunek bankowy tej osoby, a jeżeli instytucja finansowa nie posiada informacji o numerze takiego rachunku - na rachunek bankowy podmiotu zatrudniającego;

2) podmiotowi zatrudniającemu - środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia tych jednostek uczestnictwa lub umorzenia tych jednostek rozrachunkowych odpowiednio nabytych lub przeliczonych z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, na jego rachunek bankowy;

3) Funduszowi Pracy - środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia tych jednostek uczestnictwa lub umorzenia tych jednostek rozrachunkowych odpowiednio nabytych lub przeliczonych z wpłaty powitalnej, o której mowa w art. 31, lub dopłat rocznych, o których mowa w art. 32, za pośrednictwem PFR, na rachunek wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy.

4. W przypadku gdy instytucja finansowa przekazała kwotę pochodzącą z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych odpowiednio nabytych lub przeliczonych z wpłat finansowanych przez osobę, o której mowa w ust. 3 pkt 1, na rachunek bankowy podmiotu zatrudniającego, podmiot zatrudniający jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania tej kwoty, przekazać tę kwotę tej osobie.

5. Wpłaty finansowane przez osobę, na rzecz której są dokonywane wpłaty, oraz wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający, które okazały się nienależne w całości lub w części oraz za które nie zostały nabyte jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, lub które nie zostały przeliczone na jednostki rozrachunkowe funduszu emerytalnego, instytucja finansowa niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po powzięciu informacji, że wpłaty okazały się nienależne, zwraca:

1) tej osobie - w przypadku wpłat przez nią finansowanych, przy czym zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy tej osoby, a jeżeli instytucja finansowa nie posiada informacji o numerze takiego rachunku - na rachunek bankowy podmiotu zatrudniającego;

2) podmiotowi zatrudniającemu - w przypadku wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, przy czym zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy tego podmiotu.

6. W przypadku gdy instytucja finansowa przekazała kwotę, którą jest obowiązana zwrócić osobie, o której mowa w ust. 5 pkt 1, na rachunek bankowy podmiotu zatrudniającego, podmiot zatrudniający jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania tej kwoty, przekazać tę kwotę tej osobie.

7. Instytucja finansowa przekazuje do ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10, informacje o dokonanych zwrotach wpłat, które okazały się nienależne w całości lub w części, ze wskazaniem kwoty zwrotu w podziale na zwrot z wpłat osoby, na rzecz której dokonano zwrotu, podmiotu zatrudniającego oraz wpłaty powitalnej, o której mowa w art. 31, i dopłat rocznych, o których mowa w art. 32.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 29. [Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego] 1. Do wpłat dokonywanych do PPK w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

2. Roszczenia z tytułu wpłat ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym wpłaty stały się wymagalne.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 30. [Sądy właściwe dla rozstrzygania sporów] 1. Spory ze stosunków prawnych dotyczące obowiązków wynikających z ustawy oraz umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK rozstrzygają sądy powszechne. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu uczestnik PPK ma miejsce zamieszkania lub w którego okręgu znajduje się siedziba podmiotu zatrudniającego albo siedziba jego oddziału.

2. Prawo wnoszenia powództwa na rzecz uczestników PPK w sprawach, o których mowa w ust. 1, przysługuje także towarzystwu funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczemu towarzystwu emerytalnemu zarządzającym wybraną instytucją finansową lub zakładowi ubezpieczeń będącemu wybraną instytucją finansową.

3. Za zgodą uczestnika PPK towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne zarządzające wybraną instytucją finansową lub zakład ubezpieczeń będący wybraną instytucją finansową może uczestniczyć w postępowaniu przed sądem w sprawach, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, do towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego zarządzającego wybraną instytucją finansową lub do zakładu ubezpieczeń będącego wybraną instytucją finansową stosuje się odpowiednio przepisy art. 55-60 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 5

Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK

Art. 31. [Wysokość wpłaty powitalnej] 1. W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, wpłatę powitalną w kwocie równej 250 zł, zwaną dalej „wpłatą powitalną”, w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK uczestnika PPK. Uprawnienie do wpłaty powitalnej przysługuje uczestnikowi PPK, w imieniu i na rzecz którego zawarto umowę lub umowy o prowadzenie PPK i który przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe jest uczestnikiem PPK, jeżeli w okresie uczestnictwa w PPK dokonano wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące.

2. Wpłata powitalna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, o którym mowa w ust. 1.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli wpłatę powitalną zewidencjonowano już wcześniej na rachunku PPK uczestnika PPK w tym samym lub innym PPK.

4. Informację o łącznej liczbie uczestników PPK, o których mowa w ust. 1, PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy w terminie 15 dni od dnia zakończenia kwartału.

5. Informację, o której mowa w ust. 4, sporządza się na podstawie danych zawartych w ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10.

6. Wpłata powitalna finansowana jest z Funduszu Pracy.

7. Wpłata powitalna niezaewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK podlega zwrotowi, za pośrednictwem PFR, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 32. [Wysokość dopłaty rocznej] 1. Z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzymuje dopłatę roczną do PPK w wysokości 240 zł, zwaną dalej „dopłatą roczną”.

2. Uczestnikowi PPK przysługuje dopłata roczna, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Uczestnikowi PPK, o którym mowa w art. 27 ust. 2, dopłata roczna przysługuje w przypadku, gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej 25 % kwoty wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

4. Dopłata roczna przysługuje uczestnikowi PPK, o którym mowa w art. 27 ust. 2, po przeprowadzeniu weryfikacji, na podstawie informacji przekazanych przez ZUS, o których mowa w art. 34 ust. 3.

5. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że uczestnik PPK, o którym mowa w art. 27 ust. 2, osiągał w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez tego uczestnika PPK wynosiła mniej niż 2 % jego wynagrodzenia, łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę określoną w art. 27 ust. 2, uczestnikowi PPK za rok, w którym nastąpiło takie przekroczenie, dopłata roczna nie przysługuje.

6. Przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej uwzględnia się kwoty wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym, dokonanych w związku ze wszystkimi rachunkami PPK prowadzonymi dla uczestnika PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 33. [Zasady nabycia prawa do dopłaty rocznej] 1. Za dany rok kalendarzowy uczestnik PPK może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej, niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK.

2. Jeżeli uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, dopłata roczna podlega zewidencjonowaniu na rachunku PPK prowadzonym na podstawie umowy o prowadzenie PPK, która została zawarta w jego imieniu i na jego rzecz najpóźniej.

3. Jeżeli tego samego dnia zawarto w imieniu uczestnika PPK i na jego rzecz więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłatę ewidencjonuje się na rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa.

4. Ustalenia, na którym rachunku PPK uczestnika PPK ma być zaewidencjonowana dopłata roczna, dokonuje PFR zgodnie z ust. 2 lub 3.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 34. [Finansowanie dopłaty rocznej] 1. Dopłata roczna jest finansowana z Funduszu Pracy.

2. W terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za rok poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, sporządzana jest na podstawie danych zawartych w ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10, oraz informacji zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekazywanych przez ZUS do PFR do końca stycznia każdego roku kalendarzowego.

4. W terminie do dnia 31 marca każdego roku minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, kwotę dopłaty rocznej w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK uczestnika PPK, który uzyskał do niej prawo.

5. W przypadku gdy uczestnik PPK, który nabył prawo do dopłaty rocznej za dany rok, nie został uwzględniony w informacji o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za ten rok, przekazywanej ministrowi właściwemu do spraw pracy, dopłatę roczną za ten rok ewidencjonuje się na rachunku PPK tego uczestnika PPK w roku następnym albo w kolejnych latach, na wniosek złożony przez tego uczestnika PPK, PFR, instytucję finansową lub podmiot zatrudniający - pod warunkiem, że prawo do tej dopłaty rocznej nie uległo przedawnieniu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 35. [Ewidencjonowanie dopłaty rocznej] 1. Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK, który nabył do niej prawo, nie później niż do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata roczna, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 5.

2. Dopłata roczna niezaewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK podlega zwrotowi, za pośrednictwem PFR, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 6

Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK

Art. 36. [Ewidencje wpłat, dopłat oraz rachunki uczestników PPK] 1. Fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń będący wybraną instytucją finansową ewidencjonuje dokonane wpłaty, dopłaty roczne, przyjęte i dokonane wypłaty transferowe, wypłatę oraz inne operacje na rachunku PPK.

2. Fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, prowadzi rachunki PPK uczestników PPK w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie wpłat dokonanych przez podmiot zatrudniający, osobę zatrudnioną, wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, a także przyjętych wypłat transferowych i wpłat dokonanych w ramach konwersji lub zamiany.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 37. [Zasady lokowania środków zgromadzonych w PPK] 1. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem uczestników PPK, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

2. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 18, a także zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych, przepisy art. 113 ust. 4, art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

3. Do funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, nie stosuje się przepisów art. 94 i art. 94a ustawy o funduszach inwestycyjnych, a także przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 tej ustawy.

4. Aktywa funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, mogą być lokowane w aktywach denominowanych w złotych lub w walutach innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zwanej dalej „OECD”, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie Unii Europejskiej.

5. Łączna wartość lokat aktywów funduszu zdefiniowanej daty w aktywach denominowanych w walutach obcych nie może przekroczyć 30 % wartości tych aktywów.

6. Fundusz zdefiniowanej daty może dokonywać lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które nie spełniają wymogów wynikających z art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w szczególności stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w dziale V rozdziale 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, zapewniające ochronę inwestorów.

7. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, nie może lokować więcej niż 1 % wartości swoich aktywów w certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 6, jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub lokaty, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, zbywane lub emitowane przez jeden podmiot.

8. Fundusz zdefiniowanej daty może dokonywać lokat, o których mowa w ust. 6, pod warunkiem że:

1) wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją wspólnego inwestowania nie przekracza 1,5 % wartości aktywów w skali roku oraz wynagrodzenie za osiągnięty wynik nie przekracza 20 % wypracowanego zysku;

2) sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1, zapewnia, że w kolejnych okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane wyłącznie od nadwyżki wypracowanej ponad wynik, od którego wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostało pobrane w okresach wcześniejszych (zasada high water mark);

3) fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują informacje o wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie rzadziej niż raz na 3 miesiące;

4) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz istnieje możliwość ich umarzania zgodnie z postanowieniami odpowiednio statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub regulaminu instytucji wspólnego inwestowania.

9. Łączna wartość lokat, o których mowa w ust. 6, oraz lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie może przekroczyć 10 % wartości aktywów funduszu zdefiniowanej daty. Fundusz zdefiniowanej daty nie może nabywać więcej niż 20 % łącznej wartości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty albo przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w ust. 6.

10. Do limitu, o którym mowa w ust. 7, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, jeżeli zgodnie z polityką inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania określoną w ich statucie lub regulaminie będą one odzwierciedlać skład indeksu rynku regulowanego.

11. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, w ramach części dłużnej portfela może lokować:

1) nie mniej niż 70 % wartości aktywów w:

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach,

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach;

2) nie więcej niż 30 % wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1 instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10 % wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach.

12. Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat w części dłużnej portfela funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, uwzględnia się ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat funduszu zdefiniowanej daty, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.

13. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, w ramach części udziałowej portfela może lokować:

1) nie mniej niż 40 % wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 oraz z 2023 r. poz. 825 i 1723) wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20;

2) nie więcej niż 20 % wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40;

3) nie więcej niż 10 % wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów wartościowych;

4) nie mniej niż 20 % wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.

14. Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat w części udziałowej portfela funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, uwzględnia się ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat funduszu zdefiniowanej daty, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.

15. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, może lokować aktywa w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 101 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jeżeli wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania nie przekracza 0,3 % w skali roku, a udział tych inwestycji nie jest większy niż 30 % wartości aktywów funduszu zdefiniowanej daty. W przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania nie publikuje wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny wskaźnik kosztów publikowany przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny wskaźnikowi kosztów całkowitych.

16. Jeżeli fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, z wyłączeniem lokat, o których mowa w ust. 6, zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub podmiot z grupy kapitałowej tego towarzystwa, zakładu ubezpieczeń, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub podmiot z jego grupy kapitałowej nie może pobierać wynagrodzenia za zarządzanie od aktywów stanowiących lokaty funduszu zdefiniowanej daty.

17. Zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, stosuje także przepis art. 276 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

18. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i ograniczenia dokonywania inwestycji, o których mowa w ust. 1, w tym może ustalić w innej wysokości określone w ust. 6-17 limity dokonywania inwestycji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zainwestowanych środków oraz w celu zapobieżenia nadmiernemu obciążaniu funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, pośrednimi kosztami związanymi z lokatami w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 38. [Obowiązek odpowiedniego zarządzania funduszami] 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne zarządzające wybraną instytucją finansową lub zakład ubezpieczeń będący wybraną instytucją finansową są obowiązane zarządzać odpowiednio funduszami inwestycyjnymi albo funduszami emerytalnymi w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1, stosującymi odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK, zwanymi dalej „funduszami zdefiniowanej daty”.

2. Przez fundusze zdefiniowanej daty należy także rozumieć subfundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 39.

3. Polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty uwzględnia konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK tego funduszu.

4. Nazwa funduszu zdefiniowanej daty określa zdefiniowaną datę funduszu.

5. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń tworzy fundusz zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą funduszu przypadającą co 5 lat dla kolejnych pięcioletnich przedziałów roczników.

6. W okresie, w którym wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty jest niższa niż 2 000 000 zł, odpowiednio towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń pokrywa z własnych środków koszty tego funduszu, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 39.[Wyłączenie stosowania przepisu art. 38 ust. 1] Przepisu art. 38 ust. 1 nie stosuje się, jeżeli towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające wybraną instytucją finansową zarządza co najmniej jednym funduszem inwestycyjnym, w którym wydzielono subfundusze w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1, stosujące odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK, będące subfunduszami zdefiniowanej daty. Przepis art. 40 stosuje się odpowiednio do poszczególnych subfunduszy tego funduszu inwestycyjnego. Wszystkie subfundusze wydzielone w takim funduszu inwestycyjnym muszą być subfunduszami zdefiniowanej daty.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40. [Ograniczanie poziomu ryzyka inwestycyjnego] 1. Polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty uwzględnia konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK w taki sposób, iż udziały części udziałowej i części dłużnej w wartości aktywów funduszu zdefiniowanej daty będą kształtowały się następująco:

1) począwszy od roku, w którym fundusz osiągnie swoją zdefiniowaną datę, udział części udziałowej nie może być większy niż 15 %, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 85 % wartości aktywów funduszu;

2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 1, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 10 % oraz nie może być większy niż 30 % wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 70 % oraz większy niż 90 % wartości aktywów funduszu; w trakcie trwania tego okresu udział części udziałowej musi być stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej;

3) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 2, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 25 % oraz nie może być większy niż 50 % wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 50 % oraz większy niż 75 % wartości aktywów funduszu;

4) w okresie 10 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt 3, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 40 % oraz nie może być większy niż 70 % wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 30 % oraz większy niż 60 % wartości aktywów funduszu;

5) począwszy od dnia utworzenia funduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 4, udział części udziałowej nie może być mniejszy niż 60 % oraz nie może być większy niż 80 % wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej nie może być mniejszy niż 20 % i większy niż 40 % wartości aktywów funduszu.

2. Środki gromadzone przez uczestnika PPK lokowane są w funduszu zdefiniowanej daty właściwym dla jego wieku, z zastrzeżeniem art. 45.

3. Przy obliczaniu udziału części udziałowej i części dłużnej w aktywach funduszu zdefiniowanej daty uwzględnia się faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa inwestowane są w aktywa funduszu zdefiniowanej daty, na podstawie ostatnio dostępnych funduszowi zdefiniowanej daty danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 41. [Ważność czynności prawnych wykonywanych przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny] 1. Czynności prawne dokonane przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej daty lub przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami będącymi subfunduszami zdefiniowanej daty z naruszeniem ograniczeń określonych w art. 37 lub art. 40 lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18 są ważne.

2. Czynności prawne dokonane przez fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty z naruszeniem ograniczeń określonych w art. 37, art. 40 lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18 lub z naruszeniem ograniczeń inwestycyjnych określonych w art. 93 ust. 1 pkt 5, art. 96 ust. 1-3 lub 5, art. 97 ust. 1-3, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101 ust. 2 lub 3, art. 102 ust. 2 lub 3, art. 104 ust. 1-5, art. 116a lub art. 116b ustawy o funduszach inwestycyjnych lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, są ważne.

3. Czynności prawne dokonane przez zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty z naruszeniem ograniczeń określonych w art. 37, art. 40 lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18 lub z naruszeniem ograniczeń inwestycyjnych określonych w art. 93 ust. 1 pkt 5, art. 96 ust. 1-3 lub 5, art. 97 ust. 1-3, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101 ust. 2 lub 3, art. 102 ust. 2 lub 3, art. 104 ust. 1-5, art. 116a lub art. 116b ustawy o funduszach inwestycyjnych lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, są ważne.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 42. [Dostosowanie struktury portfela inwestycyjnego] 1. Fundusz zdefiniowanej daty będący funduszem inwestycyjnym lub funduszem emerytalnym jest obowiązany dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18, a także do zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych, w art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, oraz w statucie funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji funduszu.

2. W przypadku utworzenia nowego subfunduszu zdefiniowanej daty w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami fundusz ten jest obowiązany dostosować portfel inwestycyjny nowego subfunduszu zdefiniowanej daty do wymagań określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18, a także do zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych, w art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, oraz w statucie funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian statutu w zakresie utworzenia tego subfunduszu.

3. Zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest obowiązany dostosować strukturę portfela inwestycyjnego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego do wymagań określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18, a także do zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych, w art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, oraz w regulaminie funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia utworzenia funduszu.

4. Jeżeli specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej daty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami będącymi subfunduszami zdefiniowanej daty lub fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty przekroczy ograniczenia określone w ustawie lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18, lub w mających zastosowanie do funduszy zdefiniowanej daty przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w tych przepisach, uwzględniając należycie interes uczestników PPK.

5. Jeżeli zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przekroczy ograniczenia określone w ustawie lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18, lub w mających zastosowanie do funduszy zdefiniowanej daty przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu aktywów funduszu do wymagań określonych w tych przepisach, uwzględniając należycie interes uczestników PPK.

6. Jeżeli fundusz zdefiniowanej daty będący funduszem emerytalnym przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w statucie funduszu, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w statucie funduszu, uwzględniając należycie interes uczestników PPK.

7. Jeżeli zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w regulaminie funduszu, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu aktywów funduszu do wymagań określonych w regulaminie funduszu, uwzględniając należycie interes uczestników PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 43. [Stosowanie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych] Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych określające zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego otwartego, dotyczące:

1) towarzystwa funduszy inwestycyjnych - stosuje się odpowiednio do PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo do zakładu ubezpieczeń;

2) akcjonariuszy towarzystwa funduszy inwestycyjnych - stosuje się odpowiednio do akcjonariuszy PTE, akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo do akcjonariuszy zakładu ubezpieczeń;

3) podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub jego akcjonariuszy - stosuje się odpowiednio do podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo zakładu ubezpieczeń lub w stosunku do ich akcjonariuszy;

4) członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub osób zatrudnionych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych - stosuje się odpowiednio do członków organów PTE lub osób zatrudnionych w PTE, członków organów pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub osób zatrudnionych w pracowniczym towarzystwie emerytalnym albo do członków organów zakładu ubezpieczeń lub osób zatrudnionych w zakładzie ubezpieczeń.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 44.[Zasady gromadzenia środków uczestników PPK] Fundusz zdefiniowanej daty lub subfundusz zdefiniowanej daty może gromadzić wyłącznie środki uczestników PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 45. [Wniosek o dokonanie konwersji lub zamiany do funduszy lub subfunduszu zdefiniowanej daty] 1. Uczestnik PPK może bezpłatnie złożyć, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku, funduszowi inwestycyjnemu lub funduszowi emerytalnemu wniosek o dokonanie konwersji lub zamiany do funduszy zdefiniowanej daty lub subfunduszy zdefiniowanej daty innych niż właściwy dla jego wieku, których organem jest to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne zarządzające wybraną instytucją finansową.

2. Uczestnik PPK określa we wniosku, o którym mowa w ust. 1, procentowy udział środków zgromadzonych w PPK w poszczególnych funduszach, subfunduszach lub funduszach i subfunduszach, o których mowa w ust. 1. Wpłata do jednego funduszu lub subfunduszu powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10 % środków zgromadzonych w PPK.

3. Realizacja w danym roku kalendarzowym nie więcej niż dwóch konwersji lub zamian, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatna.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 46. [Zakaz wynagradzania podmiotu prowadzącego działalność akwizycyjną] 1. Zakazuje się wynagradzania podmiotu prowadzącego działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego polegającą na nakłanianiu jakiegokolwiek podmiotu zatrudniającego, aby rozwiązał umowę o zarządzanie PPK, której jest stroną i zawarł taką umowę z instytucją finansową, na rzecz której działa ten podmiot.

2. Zakazuje się oferowania lub udzielania podmiotom zatrudniającym jakichkolwiek dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 47. [Zasady udostępniania informacji o funduszu] 1. Informacje o funduszu zdefiniowanej daty lub o podmiocie zarządzającym funduszem zdefiniowanej daty rozpowszechniane publicznie lub udostępniane przez ten fundusz lub podmiot lub rozpowszechniane publicznie lub udostępniane na rzecz tego funduszu lub tego podmiotu, a także informacje o PPK udostępniane przez fundusz zdefiniowanej daty lub podmiot zarządzający funduszem zdefiniowanej daty powinny w sposób zrozumiały, obiektywny i rzetelny przedstawiać sytuację finansową funduszu zdefiniowanej daty lub podmiotu zarządzającego funduszem zdefiniowanej daty, a także ryzyko związane z zawarciem z nim umowy o prowadzenie PPK oraz pozostawaniem uczestnikiem lub członkiem tego funduszu zdefiniowanej daty.

2. Reklama dotycząca funduszu zdefiniowanej daty lub podmiotu zarządzającego funduszem zdefiniowanej daty nie może:

1) wprowadzać w błąd ani stwarzać możliwości wprowadzenia w błąd;

2) odwoływać się do danych nieprawdziwych lub nieudokumentowanych;

3) być prezentowana z pominięciem istotnych danych, w sposób, który może wywoływać wrażenie, że sytuacja funduszu zdefiniowanej daty lub podmiotu zarządzającego funduszem zdefiniowanej daty, poziom ryzyka inwestycyjnego lub prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku są korzystniejsze, niż gdyby były oceniane na podstawie pełnych danych;

4) w inny sposób wywierać nierzetelnego wpływu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, zawarcie umowy o prowadzenie PPK lub dokonanie konwersji lub zamiany w trybie określonym w art. 45.

3. Zakazana jest reklama dotycząca funduszu zdefiniowanej daty lub podmiotu zarządzającego funduszem zdefiniowanej daty, zawierająca informacje, które nie spełniają wymagań określonych w ust. 1 lub 2, lub wprowadzająca albo mogąca wprowadzić w błąd, który mógłby mieć wpływ na skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do określonego funduszu zdefiniowanej daty lub w nim pozostawał.

4. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 3 organ nadzoru może, w drodze decyzji, nakazać funduszowi zdefiniowanej daty lub podmiotowi zarządzającemu funduszem zdefiniowanej daty, lub podmiotowi działającemu na ich rzecz zaprzestanie tego naruszenia i nałożyć na towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub na zakład ubezpieczeń, lub podmiot działający na ich rzecz karę pieniężną w wysokości do 3 000 000 zł.

5. W przypadku gdy organ nadzoru stwierdzi, że publikacje, o których mowa w ust. 1 lub 2, wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd, może zakazać ich ogłaszania i nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.

6. Jeżeli zakaz lub nakaz, o których mowa w ust. 5, nie zostanie wykonany, organ nadzoru nakłada na towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. W takim przypadku organ nadzoru dokonuje ogłoszenia sprostowań o odpowiedniej treści na koszt towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 48. [Zasady sporządzania kluczowych informacji dla inwestorów] Fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty sporządza i udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów na zasadach określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów (Dz. Urz. UE L 100 z 12.04.2017, str. 1, z późn. zm.).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 7

Koszty zarządzania PPK

Art. 49. [Wynagrodzenie za zarządzanie funduszem] 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, będących funduszami zdefiniowanej daty, w wysokości nie większej niż 0,5 % wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku, z uwzględnieniem ust. 2. Wynagrodzenie to jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego, lub jest pobierane przez zakład ubezpieczeń, do 15 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku zawarcia umowy o prowadzenie PPK z zakładem ubezpieczeń łączna wysokość wynagrodzenia zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, i kosztu udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, obliczonych na każdy dzień wyceny, nie może być wyższa niż 0,5 % wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego w skali roku, obliczonej na każdy dzień wyceny. Wynagrodzenie to jest pobierane przez zakład ubezpieczeń do 15 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 0,1 % wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to może być pobierane pod warunkiem:

1) realizacji dodatniej stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu za dany rok;

2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz przewyższającej stopę referencyjną;

3) osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz na poziomie nie niższym niż 75 % najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

3a. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne i zakład ubezpieczeń w terminie do dnia 10 grudnia danego roku przekazują do PFR informację o stopach zwrotu funduszy zdefiniowanej daty osiągniętych na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku.

3b. PFR w terminie do dnia 20 grudnia danego roku publikuje za pośrednictwem portalu PPK informację o wysokości stóp zwrotu funduszy, o których mowa w ust. 3a.

4. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub pobierane przez zakład ubezpieczeń, do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.

4a. Przepisów ust. 3-4 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu.

5. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, tylko od tej części aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, która nie przewyższa 15 % wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty, według wartości na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku obrotowego - na dzień bilansowy. Wynagrodzenie to ustalane jest według wzoru:

Wzarz = Wwz x Swz x WAN

gdzie:

Wwz = 0,15 / U,

oraz gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Wzarz - wynagrodzenie za zarządzanie w sytuacji gdy łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej przewyższa 15 % wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty;

Wwz - wskaźnik wynagrodzenia za zarządzanie;

WAN - wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu, będących funduszami zdefiniowanej daty, zarządzanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń;

Swz - stawka wynagrodzenia za zarządzanie, pobieranego zgodnie z ust. 1;

U - udział łącznej wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, w wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty, określony według wartości na koniec kwartału.

6. Wynagrodzenia od wartości aktywów netto powyżej 15 %, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się począwszy od drugiego kwartału następującego po kwartale, na koniec którego łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i subfunduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, przewyższa 15 % wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.

7. W przypadku, w którym na koniec kolejnego kwartału wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, obniży się poniżej 15 % wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy gromadzących środki w PPK, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń jest uprawnione do ponownego pobierania w pełnej wysokości, bez ograniczenia, o którym mowa w ust. 6, wynagrodzenia od wartości aktywów netto, o którym mowa w ust. 1, począwszy od drugiego kwartału następującego po kwartale, w którym wartość aktywów netto na koniec poprzedniego kwartału obniżyła się poniżej 15 % wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy gromadzących środki w PPK.

8. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń przekazuje organowi nadzoru w postaci elektronicznej kwartalną informację o wartości aktywów netto zgromadzonych w zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych lub subfunduszach będących funduszami zdefiniowanej daty, według stanu na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku obrotowego - na dzień bilansowy. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń wskazuje w informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, inne podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej co towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń i zarządzające funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi lub subfunduszami będącymi funduszami zdefiniowanej daty.

9. Informacja, o której mowa w ust. 8, przekazywana jest organowi nadzoru, w terminie 15 dni od zakończenia kwartału, w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.

10. Organ nadzoru udostępnia na swojej stronie internetowej, w terminie do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, informację, o której mowa w ust. 8, oraz informację na temat wskaźnika U, o którym mowa w ust. 5.

11. Stopę referencyjną ustala się z uwzględnieniem odpowiednich obiektywnych czynników ekonomicznych, w szczególności stopy zwrotu z papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa.

12. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń stosuje jednolitą metodę obliczania i pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 3, w tym stawkę tego wynagrodzenia, wobec wszystkich uczestników PPK funduszu zdefiniowanej daty.

13. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania stopy referencyjnej i szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, mając na względzie efektywność dokonywanych inwestycji.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 50. [Koszty pokrywane z aktywów funduszu zdefiniowanej daty] 1. Fundusz inwestycyjny lub fundusz emerytalny, będący funduszem zdefiniowanej daty, albo zakład ubezpieczeń zarządzający funduszem zdefiniowanej daty, może pokrywać z aktywów funduszu zdefiniowanej daty, poza wynagrodzeniem i kosztami udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 49 ust. 1-3, wyłącznie następujące koszty:

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz zdefiniowanej daty korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty;

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu zdefiniowanej daty, zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty;

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu zdefiniowanej daty;

4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz zdefiniowanej daty korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty;

5) wynagrodzenie depozytariusza funduszu zdefiniowanej daty;

6) związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, subrejestru uczestników subfunduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, lub rejestru członków funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty;

7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa;

8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego, statutu funduszu emerytalnego, regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub przepisami prawa;

9) druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu zdefiniowanej daty wymaganych przepisami prawa;

10) likwidacji funduszu zdefiniowanej daty;

11) wynagrodzenie likwidatora funduszu zdefiniowanej daty.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, mogą być pokrywane z aktywów funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, będącego funduszem zdefiniowanej daty do wysokości:

1) 0,5 % średniej wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - 0,5 % średniej wartości aktywów netto subfunduszu zdefiniowanej daty, wydzielonego w tym funduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy wartość aktywów netto, odpowiednio, funduszu zdefiniowanej daty lub subfun-duszu zdefiniowanej daty nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05 % średniej wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - 0,05 % średniej wartości aktywów netto subfunduszu zdefiniowanej daty, wydzielonego w tym funduszu, ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy wartość aktywów netto, odpowiednio, funduszu zdefiniowanej daty lub subfunduszu zdefiniowanej daty, jest wyższa niż 10 000 000 zł.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11, mogą być pokrywane z aktywów funduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5 % wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - 0,5 % wartości aktywów netto subfunduszu zdefiniowanej daty, wydzielonego w tym funduszu, w skali roku.

4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8-10, nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

5. Koszty działalności funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 1, pokrywa towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nim zarządzające z własnych środków.

6. Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat transferowych, wpłat dokonanych w ramach konwersji lub zamiany, wpłat środków przekazanych zgodnie z art. 87 ust. 21, oraz od wypłat, zwrotów i wypłat transferowych dokonywanych z PPK, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń nie może pobierać żadnych opłat, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 3.

7. W przypadku gdy umowa o zarządzanie PPK została zawarta z zakładem ubezpieczeń, a wpłaty do PPK nie są dokonywane lub zostały zawieszone, kosztów ochrony ubezpieczeniowej nie potrąca się ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 8

Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

Art. 51. [Organ nadzoru] 1. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK w zakresie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych sprawuje organ nadzoru.

2. Nadzór sprawowany jest w zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników PPK.

3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1 i 2, organowi nadzoru przysługują wszystkie uprawnienia nadzorcze określone odpowiednio w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 188 i 1723), ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 207 oraz z 2023 r. poz. 1843 i 1941) oraz ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 52. [Kwartalne informacje dotyczące PPK] 1. Wybrana instytucja finansowa przekazuje organowi nadzoru kwartalną informację dotyczącą PPK.

2. Kwartalną informację, o której mowa w ust. 1, wybrana instytucja finansowa przekazuje odpowiednio do dnia 31 maja, 31 sierpnia, 30 listopada i do ostatniego dnia lutego każdego roku, za kwartał poprzedni, według stanu na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku obrotowego - na dzień bilansowy.

3. Kwartalna informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane identyfikujące instytucję finansową;

2) numer wybranej instytucji finansowej w ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10;

3) dane o liczbie uczestników PPK gromadzących środki na rachunkach PPK prowadzonych przez wybraną instytucję finansową, według stanu na koniec każdego kwartału w danym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem liczby uczestników PPK:

a) w stosunku do których podmiot zatrudniający miał obowiązek na koniec danego kwartału dokonywać wpłat podstawowych,

b) w stosunku do których podmiot zatrudniający nie miał obowiązku na koniec danego kwartału dokonywać wpłat podstawowych,

c) za których dokonywane są na koniec danego kwartału wpłaty dodatkowe finansowane przez uczestnika PPK,

d) za których na koniec danego kwartału dokonywane są wpłaty dodatkowe finansowane przez podmiot zatrudniający;

4) dane dotyczące sumy wpłat:

a) podstawowych, dokonanych w danym kwartale przez poszczególne podmioty zatrudniające, z podziałem na wpłaty finansowane przez uczestników PPK i przez podmiot zatrudniający,

b) dodatkowych, dokonanych w danym kwartale przez poszczególne podmioty zatrudniające, z podziałem na wpłaty finansowane przez uczestników PPK i przez podmiot zatrudniający;

5) dane dotyczące wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty, według stanu na koniec danego kwartału;

6) liczbę i wartość wypłat, wypłat transferowych, zwrotów, konwersji i zamian dokonanych w danym kwartale;

7) osiągnięte stopy zwrotu za okres ostatnich 12, 24 i 60 miesięcy.

4. Organ nadzoru udostępnia na swojej stronie internetowej, w terminie odpowiednio do dnia 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia i 31 marca każdego roku, zbiorczą informację statystyczną dotyczącą funkcjonowania PPK w poprzednim kwartale kalendarzowym, opracowaną na podstawie otrzymanych danych zawartych w kwartalnej informacji, o których mowa w ust. 3.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do organu nadzoru w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 53.[Stosowanie przepisów innych ustaw w przypadku stwierdzenia niezgodności funkcjonowania PPK] W przypadku stwierdzenia niezgodności funkcjonowania PPK w zakresie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego, zakładu ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych z prawem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz odpowiednio przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 9

Wyznaczona instytucja finansowa

Art. 54.[Wyznaczona instytucja finansowa] Wyznaczoną instytucją finansową jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w którym więcej niż 50 % udziału w kapitale zakładowym posiada PFR.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 55. [Obowiązek poinformowania o zamiarze zaprzestania wykonywania zadań] 1. Wyznaczona instytucja finansowa, która nie może dalej wykonywać zadań wynikających z ustawy, jest obowiązana niezwłocznie poinformować PFR o zamiarze zaprzestania wykonywania tych zadań, a także o działaniach podjętych dla zachowania ciągłości ich wykonywania.

2. PFR niezwłocznie wybiera inną wyznaczoną instytucję finansową w przypadku:

1) zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1;

2) wykreślenia wyznaczonej instytucji finansowej z rejestru przedsiębiorców;

3) cofnięcia wyznaczonej instytucji finansowej zezwolenia, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, lub wygaśnięcia tego zezwolenia;

4) usunięcia wyznaczonej instytucji finansowej z ewidencji PPK.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:

1) inną wyznaczoną instytucją finansową, o której mowa w ust. 2, może być towarzystwo funduszy inwestycyjnych niespełniające wymogów określonych w art. 54;

2) inna wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 2, przejmuje, z dniem następującym po dniu dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, od wyznaczonej instytucji finansowej, o której mowa w ust. 1, zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty, którymi, w dniu dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, zarządzała wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 1;

3) przepisów art. 68 ust. 1-4 oraz art. 68a ustawy o funduszach inwestycyjnych nie stosuje się.

4. Do dnia dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 68 ust. 5-7 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio.

5. Wybór innej wyznaczonej instytucji finansowej dokonany zgodnie z ust. 2 obowiązuje do dnia, w którym PFR wybierze, jako wyznaczoną instytucję finansową, towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełniające wymogi określone w art. 54. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełniające wymogi określone w art. 54 przejmuje od innej wyznaczonej instytucji finansowej, wybranej zgodnie z ust. 2, zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty przejętymi przez nią zgodnie z ust. 3 pkt 2 oraz zgodnie z art. 68a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przepisy art. 68a ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio.

6. Do przejęcia zarządzania funduszami zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, przepisów art. 238a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie stosuje się.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 56. [Uporczywe naruszanie przepisów ustawy] 1. W przypadku powzięcia przez PFR informacji o uporczywym naruszaniu przez wyznaczoną instytucję finansową przepisów ustawy PFR jest obowiązany poinformować wyznaczoną instytucję finansową uporczywie naruszającą przepisy ustawy o wynikających z tego konsekwencjach.

2. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania przez wyznaczoną instytucję finansową informacji, o której mowa w ust. 1, stwierdzone nieprawidłowości nie zostały usunięte, PFR wybiera inną wyznaczoną instytucję finansową.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:

1) inną wyznaczoną instytucją finansową, o której mowa w ust. 2, może być towarzystwo funduszy inwestycyjnych niespełniające wymogów określonych w art. 54;

2) inna wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 2, przejmuje, z dniem następującym po dniu dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, od wyznaczonej instytucji finansowej, o której mowa w ust. 1, zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty, którymi w dniu dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, zarządzała wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 1;

3) do dnia dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 68 ust. 5-7 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio.

4. Wybór innej wyznaczonej instytucji finansowej, dokonany zgodnie z ust. 2, obowiązuje do dnia, w którym:

1) PFR wybierze, jako wyznaczoną instytucję finansową, towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełniające wymogi określone w art. 54 albo

2) wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 1, usunie stwierdzone nieprawidłowości.

5. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełniające wymogi określone w art. 54, w przypadku określonym w ust. 4 pkt 1, albo wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 1, w przypadku określonym w ust. 4 pkt 2, przejmuje od innej wyznaczonej instytucji finansowej, wybranej zgodnie z ust. 2, zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty przejętymi przez nią zgodnie z ust. 3 pkt 2 oraz zgodnie z art. 68a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przepisy art. 68a ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio.

6. Do przejęcia zarządzania funduszami zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, przepisów art. 238a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie stosuje się.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 57. [Zakres informacji podawanych przez PFR do publicznej wiadomości] PFR podaje do publicznej wiadomości w portalu PPK, o którym mowa w rozdziale 11, informację o:

1) wyznaczonej instytucji finansowej;

2) zmianie wyznaczonej instytucji finansowej;

3) terminie rozpoczęcia wykonywania obowiązków wyznaczonej instytucji finansowej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 10

Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych

Art. 58. [Ewidencja PPK] 1. Tworzy się Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwaną dalej „ewidencją PPK”.

2. Ewidencję PPK prowadzi PFR w systemie teleinformatycznym umożliwiającym przesyłanie i udostępnianie danych, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 71-74.

3. Do zadań PFR w zakresie prowadzenia ewidencji PPK należy w szczególności:

1) weryfikacja danych, o których mowa w art. 8 ust. 2;

2) umieszczanie towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń w ewidencji PPK;

3) udostępnienie informacji o towarzystwach funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystwach emerytalnych lub zakładach ubezpieczeń umieszczonych w ewidencji PPK operatorowi portalu PPK, o którym mowa w art. 77 ust. 2, w celu zamieszczenia tych informacji w portalu PPK, o którym mowa w rozdziale 11;

4) udostępnienie wykazu towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń umieszczonych w ewidencji PPK organowi nadzoru w celu zamieszczenia na stronie internetowej organu nadzoru;

5) weryfikacja prawa uczestnika PPK do otrzymania wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) weryfikacja, na podstawie informacji otrzymanych z ZUS, o których mowa w art. 34 ust. 3, prawa uczestnika PPK, o którym mowa w art. 27 ust. 2, do otrzymania dopłaty rocznej;

7) pośrednictwo w przekazywaniu uczestnikom PPK wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej, w tym dokonywanie ustaleń, o których mowa w art. 33 ust. 4.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 59. [Podmioty umieszczane w ewidencji PPK] 1. W ewidencji PPK może zostać umieszczone towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności określonej w grupie 3 w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

2) posiada kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25 000 000 zł, w tym co najmniej 10 000 000 zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych;

3) spełnia wymogi, o których mowa w art. 38 lub art. 39.

2. W ewidencji PPK umieszczana jest wyznaczona instytucja finansowa.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 60. [Oświadczenie o spełnieniu warunków do zamieszczenia w ewidencji PPK] 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń składa PFR oraz organowi nadzoru, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1. Do oświadczenia dołącza się także dokumenty, które zgodnie z art. 71 obejmuje ewidencja towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń, z zastrzeżeniem art. 62.

3. Jeżeli oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2, nie zawierają braków, PFR, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, umieszcza towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń w ewidencji PPK.

4. Jeżeli PFR stwierdzi, że oświadczenie lub dokumenty, o których mowa w ust. 2, zawierają braki, wzywa towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń do ich uzupełnienia w terminie 14 dni.

5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, PFR pisemnie informuje o braku możliwości umieszczenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK.

6. Od informacji, o której mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do organu nadzoru.

7. Do odwołania, o którym mowa w ust. 6, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

8. Organ nadzoru po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 6:

1) umieszcza towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń w ewidencji PPK albo

2) odmawia umieszczenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK.

9. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy zgodnie z ust. 2 dołączyć do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności potrzebę wykazania spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 61.[Termin poinformowania o zamieszczeniu w ewidencji PPK] PFR niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia umieszczenia w ewidencji PPK, informuje towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń oraz organ nadzoru i operatora portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, o umieszczeniu w ewidencji PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 62. [Istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK] 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 61, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, przekazuje do PFR istotne postanowienia, jakie zawierać będą zawarte przez instytucję finansową umowy o zarządzanie PPK (istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK), oraz kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje.

2. PFR umieszcza w ewidencji PPK istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK oraz kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania tych postanowień lub tych kluczowych informacji dla inwestorów albo dokumentu zawierającego kluczowe informacje.

3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń niezwłocznie przekazuje PFR informacje o wszystkich zmianach w istotnych postanowieniach umowy o zarządzanie PPK lub w kluczowych informacjach dla inwestorów lub dokumencie zawierającym kluczowe informacje. PFR umieszcza w ewidencji PPK informacje o takich zmianach nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania informacji o tych zmianach.

4. Za istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK uznaje się w szczególności postanowienia, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2-5 i 8, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - także informację, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1, oraz regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i ogólne warunki ubezpieczenia.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, są przekazywane do PFR w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez PFR w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego PFR.

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, sposób przedstawiania PFR informacji, o których mowa w ust. 3, uwzględniając w szczególności konieczność ich prezentacji w portalu PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 63. [Wezwanie do usunięcia nieprawidłowości] 1. Jeżeli towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń przestanie spełniać warunki określone w art. 59 ust. 1, organ nadzoru wzywa towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez organ nadzoru terminie oraz występuje z wnioskiem do PFR o zawieszenie udziału towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK.

2. PFR, na wniosek organu nadzoru, zawiesza udział towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK na okres wskazany we wniosku organu nadzoru, o którym mowa w ust. 1. Okres ten może być, na wniosek organu nadzoru, przedłużony.

3. W okresie zawieszenia udziału towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK instytucja finansowa zarządzana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może zawierać nowych umów o zarządzanie PPK.

4. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez organ nadzoru terminie organ nadzoru wydaje decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK.

5. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń zostało umieszczone w ewidencji PPK na podstawie fałszywego oświadczenia, o którym mowa w art. 60, organ nadzoru wydaje decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK.

6. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie wniesie opłaty wstępnej lub opłaty rocznej, o których mowa w art. 79 ust. 1, na rzecz operatora portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, w terminie 90 dni od dnia, o którym mowa w art. 79 ust. 2 lub 3, operator portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, informuje towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń o obowiązku wniesienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, opłaty wstępnej lub opłaty rocznej.

7. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie wniesie opłaty wstępnej lub opłaty rocznej w terminie, o którym mowa w ust. 6, organ nadzoru, na wniosek operatora portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, może wydać decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK.

7a. Organ nadzoru może wydać decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK na wniosek odpowiednio towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń.

7b. Od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7a, instytucja finansowa zarządzana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może zawierać umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK.

8. W przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na:

1) utworzenie PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego - na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

2) wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych, lub w przypadku wygaśnięcia takiego zezwolenia na podstawie tej ustawy,

3) wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń - na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

- wpis do ewidencji PPK wygasa z mocy prawa.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, PFR, na wniosek organu nadzoru, zawiesza udział towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK do dnia, w którym decyzja o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK stanie się ostateczna.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, instytucja finansowa zarządzana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może zawierać nowych umów o zarządzanie PPK.

11. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, 5, 7 lub 7a, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może ubiegać się o ponowne umieszczenie w ewidencji PPK przez okres roku od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4, 5, 7 lub 7a, stanie się ostateczna.

12. Informację o wydaniu decyzji, o których mowa w ust. 4, 5, 7, 7a i 8, organ nadzoru przekazuje do PFR.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 64. [Usunięcie z ewidencji PPK] 1. W przypadku usunięcia towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego z ewidencji PPK stosuje się przepisy art. 68a ustawy o funduszach inwestycyjnych lub art. 64a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

2. W przypadku usunięcia z ewidencji PPK zakładu ubezpieczeń lub wygaśnięcia wpisu zakładu ubezpieczeń do ewidencji PPK przejęcia zarządzania ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty dokonuje wskazany przez organ nadzoru w formie decyzji zakład ubezpieczeń umieszczony w ewidencji PPK, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 3, osiągnął najwyższą stopę zwrotu z zarządzanych aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej daty.

3. Postępowanie w przedmiocie przejęcia zarządzania ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty wszczyna się z urzędu. Stronami postępowania są zakład ubezpieczeń przekazujący zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty oraz zakład ubezpieczeń przejmujący zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty (zakład przejmujący).

4. Organ nadzoru doręcza decyzję, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni roboczych od dnia wszczęcia postępowania.

5. Organ nadzoru wskazuje zakład przejmujący, jeżeli są spełnione następujące warunki:

1) zakład przejmujący po przejęciu zarządzania będzie posiadać dopuszczone środki własne w wysokości nie niższej niż kapitałowy wymóg wypłacalności oraz dopuszczone podstawowe środki własne w wysokości nie niższej niż minimalny wymóg kapitałowy;

2) interesy ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia są należycie zabezpieczone.

6. Decyzja organu nadzoru, o której mowa w ust. 2, jest natychmiast wykonalna. Na decyzję organu nadzoru zakład ubezpieczeń może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania tej decyzji. Przepisu art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.

7. Informacja o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, ujawniana jest w ewidencji PPK.

8. Zakład przejmujący niezwłocznie po doręczeniu decyzji, o której mowa w ust. 2, przejmuje zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty.

9. W dniu przejęcia zarządzania:

1) przeniesienie aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty do zakładu przejmującego uważa się za dokonane;

2) zakład przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki zakładu ubezpieczeń, od którego przejął zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty, związane z tym ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

10. W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty.

11. W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa o zarządzanie PPK, przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 oraz z 2023 r. poz. 825, 1723, 1843 i 1860) nie stosuje się do środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 65.[Powierzenie obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji PPK] PFR może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć jednemu przedsiębiorcy lub kilku przedsiębiorcom wykonywanie niektórych lub wszystkich czynności związanych z prowadzeniem ewidencji PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 66. [Administrator danych] 1. PFR jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) w zakresie danych, do których dostęp uzyskano na podstawie art. 8, art. 33 i art. 72-74.

2. Dane uczestników PPK uzyskane przez PFR lub podmiot, o którym mowa w art. 65, w wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy podlegają obowiązkowi zachowania w tajemnicy. Do tajemnicy tej w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o tajemnicy zawodowej, o której mowa odpowiednio w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dane te przechowywane są do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową o prowadzenie PPK.

3. Zobowiązani do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 2, są osoby sprawujące funkcje kierownicze, pracownicy i osoby pozostające z PFR lub podmiotem, o którym mowa w art. 65, w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, mający dostęp do danych podmiotów obowiązanych do uiszczania opłat, o których mowa w art. 67 ust. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 67. [Opłata za prowadzenie ewidencji PPK] 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń umieszczone w ewidencji PPK wnosi na rzecz PFR miesięczną opłatę za prowadzenie ewidencji PPK oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5. Opłata ta nie może być wyższa niż 0,01 % w skali roku łącznej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez wybraną instytucję finansową.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń pokrywa z własnych środków.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania oraz wysokość i sposób obliczania opłaty, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia pokrycia kosztów funkcjonowania ewidencji PPK oraz realizacji obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 68. [Zakres ewidencji PPK] Ewidencja PPK obejmuje ewidencje:

1) towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń spełniających wymogi, o których mowa w art. 59 ust. 1;

2) podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK;

3) umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające;

4) uczestników PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 69. [Wniosek o wpis umowy o zarządzanie PPK do ewidencji PPK] 1. Wybrana instytucja finansowa, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK, zgłasza, w postaci elektronicznej, wniosek o wpis umowy o zarządzanie PPK do ewidencji PPK.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nazwę, numer identyfikacyjny, adres siedziby oraz adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.

3. W przypadku gdy podmiotowi zatrudniającemu nie nadano NIP, stosowną informację umieszcza się we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku podmiotów zatrudniających będących osobami fizycznymi, którym nie nadano NIP, wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 70.[Otrzymanie nowych danych] W przypadku otrzymania nowych danych, o których mowa w art. 69 ust. 2-4 i art. 74 ust. 2, lub w przypadku wystąpienia zmian w zakresie danych udostępnionych PFR, wybrana instytucja finansowa na koniec każdego dnia roboczego udostępnia PFR te dane w postaci elektronicznej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 71. [Ewidencja towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń] 1. Ewidencja towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń spełniających wymogi, o których mowa w art. 59 ust. 1, obejmuje:

1) firmę towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń oraz ich numer w ewidencji PPK;

2) siedzibę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń;

3) oświadczenia, o których mowa w art. 60 ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w art. 60 ust. 2 zdanie pierwsze;

4) istotne postanowienia umów o zarządzanie PPK oraz kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje;

5) statut towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń, statut (regulamin) instytucji finansowej, prospekt informacyjny lub inne materiały informacyjne dotyczące działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń lub instytucji finansowej w zakresie PPK;

6) nazwy funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń;

7) informację o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 63 ust. 4, 5 lub 7 oraz art. 64 ust. 2, oraz o wygaśnięciu wpisu do ewidencji zgodnie z art. 63 ust. 8.

2. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń niezwłocznie przekazują PFR informacje o wszystkich zmianach w dokumentach oraz danych, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 62.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 72. [Ewidencja podmiotów zatrudniających] Ewidencja podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK, obejmuje:

1) numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK;

2) nazwę podmiotu zatrudniającego;

3) numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;

4) serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP;

5) adres siedziby podmiotu zatrudniającego;

6) adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 73. [Ewidencja umów o zarządzanie PPK] Ewidencja umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające obejmuje:

1) numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK;

2) datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK;

3) nazwę podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;

4) numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego;

5) serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP;

6) adres siedziby podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;

7) adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 74. [Ewidencja uczestników PPK] 1. Ewidencję uczestników PPK tworzy się na podstawie danych wynikających z zapisów na rachunkach PPK uczestników PPK oraz danych otrzymanych za pomocą systemu CIE, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941), w celu aktualizacji i uzupełnienia danych w tej ewidencji.

2. Ewidencja uczestników PPK obejmuje:

1) dane identyfikujące uczestnika PPK;

2) indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji PPK;

3) oznaczenie wybranej instytucji finansowej lub wybranych instytucji finansowych, w przypadku gdy uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK;

4) numery podmiotów zatrudniających, o których mowa w art. 72 pkt 1;

5) datę zawarcia w imieniu i na rzecz uczestnika PPK umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający;

6) liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych albo liczbę jednostek rozrachunkowych w danym funduszu emerytalnym, zewidencjonowanych na rachunkach PPK prowadzonych przez poszczególne instytucje finansowe dla danego uczestnika PPK, w podziale na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną i podmiot zatrudniający oraz z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych albo w podziale na jednostki rozrachunkowe, na które zostały przeliczone wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne;

7) wartość środków zgromadzonych na rachunkach PPK uczestnika PPK prowadzonych przez poszczególne instytucje finansowe, w podziale na poszczególne instytucje prowadzące te rachunki;

8) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w podziale na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych albo dzień przeliczenia, liczbę i wartość jednostek rozrachunkowych, na które zostały przeliczone wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne;

9) informacje na temat wysokości:

a) wypłat, o których mowa w art. 98,

b) wypłat, o których mowa w art. 99,

c) wypłat, o których mowa w art. 100,

d) wypłat, o których mowa w art. 101,

e) wypłat transferowych, o których mowa w art. 102,

f) zwrotów, o których mowa w art. 80 ust. 2, art. 85 ust. 4, art. 86 ust. 2 i art. 105

- w podziale na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK, wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający i wpłaty powitalnej oraz dopłat rocznych albo na jednostki rozrachunkowe, na które zostały przeliczone wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne;

10) datę złożenia podmiotowi zatrudniającemu deklaracji, o której mowa w art. 23 ust. 2;

11) datę poinformowania podmiotu zarządzającego wybraną instytucją finansową o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK, o którym mowa w art. 23 ust. 7;

12) datę złożenia podmiotowi zatrudniającemu wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 10;

13) dane osoby uprawnionej albo osób uprawnionych, obejmujące imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, o ile został nadany, a także udział w środkach, które przypadają tej osobie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 75.[Wyjaśnianie różnic pomiędzy zgromadzonymi danymi] Wybrana instytucja finansowa współpracuje z PFR w celu wyjaśnienia ewentualnych różnic występujących pomiędzy danymi zgromadzonymi przez wybraną instytucję finansową a danymi zgromadzonymi w ewidencji PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 76. [Podmioty, którym udostępniane są dane z ewidencji PPK] 1. PFR udostępnia z ewidencji PPK:

1) Państwowej Inspekcji Pracy dane, o których mowa w art. 73, w celu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 15d ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 97);

2) operatorowi portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2:

a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 60 ust. 1 i 2, informacje, dane oraz dokumenty, o których mowa w art. 71-73, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 77 ust. 3, oraz dane, o których mowa w art. 74 ust. 2, w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 77 ust. 3 pkt 4,

b) dane i informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej, w celu realizacji zadań określonych w przepisach tej ustawy;

3) instytucjom finansowym dane, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1, w celu, o którym mowa w art. 75;

4) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz organowi nadzoru dane, o których mowa w art. 71-74, w celach analityczno-sprawozdawczych;

5) ministrowi właściwemu do spraw pracy dane o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za rok poprzedni, w trybie określonym w art. 34 ust. 2.

2. Dane uzyskane zgodnie z ust. 1 podlegają obowiązkowi zachowania w tajemnicy. Do tajemnicy tej w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o tajemnicy zawodowej, o której mowa odpowiednio w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

3. Zobowiązani do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 2, są osoby sprawujące funkcje kierownicze, pracownicy i osoby pozostające z podmiotem, o którym mowa w ust. 1, w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 76a.[Upublicznianie i udostępnianie zbiorczych zestawień statystycznych, opracowań i ocen] PFR może upubliczniać lub udostępniać podmiotom trzecim zbiorcze zestawienia statystyczne, opracowania i oceny opracowane na podstawie analizy danych z ewidencji PPK, z wyłączeniem informacji umożliwiających zidentyfikowanie podmiotu zatrudniającego lub uczestnika PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 11

Portal PPK

Art. 77. [Portal PPK] 1. Tworzy się portal PPK w celu gromadzenia i udzielania informacji o funkcjonowaniu PPK.

2. Portal PPK jest prowadzony przez spółkę zależną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) od PFR, zwaną dalej „operatorem portalu”.

3. Do zadań operatora portalu należy w szczególności:

1) prezentowanie w portalu PPK towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń umieszczonych w ewidencji PPK oraz funduszy zdefiniowanej daty przez nie zarządzanych;

2) informowanie osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz osób uprawnionych, a także innych osób, którym zgodnie z ustawą mogą zostać wypłacone środki zgromadzone na rachunkach PPK, na ich wniosek, o funkcjonowaniu PPK, w tym o warunkach uczestnictwa oraz uprawnieniach wynikających z uczestnictwa w PPK;

3) informowanie podmiotów zatrudniających, na ich wniosek, o obowiązkach i uprawnieniach wynikających z funkcjonowania PPK;

4) informowanie uczestników PPK, po weryfikacji ich tożsamości, o wartości środków zgromadzonych na rachunkach PPK uczestnika PPK;

5) prezentowanie ofert instytucji finansowych, w tym warunków umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, statutów (regulaminów), kluczowych informacji dla inwestorów, dokumentów zawierających kluczowe informacje lub innych materiałów informacyjnych dotyczących działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń w zakresie PPK;

6) upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu PPK, w tym organizowanie szkoleń i konferencji na temat PPK.

4. Tryb i sposób prezentacji ofert oraz innych dokumentów instytucji finansowych, o których mowa w ust. 3 pkt 5, oraz sposób i tryb udzielania informacji osobom i podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, określa regulamin portalu PPK, z uwzględnieniem art. 78.

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4, jest nadawany przez PFR i publikowany w portalu PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 78. [Zasada równego traktowania ofert instytucji finansowych] 1. Prezentacja w portalu PPK ofert instytucji finansowych, o których mowa w art. 77 ust. 3 pkt 5, jest dokonywana z zapewnieniem równego dla każdej instytucji finansowej czasu wyświetlania ofert oraz logotypu poszczególnych instytucji finansowych na głównej stronie portalu PPK, zarówno w zakresie długości czasu wyświetlania, jak i liczby wyświetleń w ciągu danego dnia.

2. Kolejność wyświetlania w portalu PPK ofert instytucji finansowych, o których mowa w art. 77 ust. 3 pkt 5, następuje losowo, a zmiana kolejności wyświetlania tych ofert następuje każdego dnia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 79. [Opłata wstępna i roczna] 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń wnosi na rzecz operatora portalu opłatę za utworzenie i prowadzenie portalu PPK, zwaną dalej „opłatą wstępną”, oraz opłatę za udział w portalu PPK, zwaną dalej „opłatą roczną”. Operator portalu, uwzględniając wszystkie koszty funkcjonowania portalu PPK, w tym koszt kapitału, który został zainwestowany przez PFR w portal PPK, nie może osiągać zysku z tytułu wniesionej na jego rzecz opłaty wstępnej i opłaty rocznej.

2. Opłata wstępna wnoszona jest w terminie 7 dni od dnia poinformowania towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń o umieszczeniu w ewidencji PPK. Opłata ta nie może być wyższa niż 750 000 zł w odniesieniu do jednego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń.

3. Opłata roczna wnoszona jest w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za który opłata jest należna. Opłatę tę ustala się jako iloczyn wartości aktywów zgromadzonych w PPK zarządzanych przez instytucję finansową zarządzaną przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń umieszczone w ewidencji PPK, których wartość ustalana jest na ostatni dzień wyceny w roku kalendarzowym, za który opłata jest należna, oraz stawki nieprzekraczającej 0,075 %.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłaty wstępnej, kierując się potrzebą zapewnienia pokrycia kosztów utworzenia portalu PPK;

2) wysokość stawki opłaty rocznej, kierując się potrzebą zapewnienia pokrycia kosztów funkcjonowania portalu PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 12

Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

Art. 80. [Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa] 1. Jeżeli małżeństwo uczestnika PPK uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK, przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK byłego małżonka uczestnika PPK, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy były małżonek uczestnika PPK nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK, środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK, przypadające mu w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, podlegają zwrotowi w formie pieniężnej albo są przekazywane w formie wypłaty transferowej na wskazany przez byłego małżonka uczestnika PPK rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub na wskazany przez niego rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez byłego małżonka uczestnika PPK 60. roku życia. Do wypłaty środków z tej lokaty stosuje się odpowiednio art. 99 ust. 1. W przypadku zwrotu tych środków przed osiągnięciem przez byłego małżonka uczestnika PPK 60. roku życia, stosuje się odpowiednio przepisy art. 83.

3. Zwrot następuje w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK przypadły byłemu małżonkowi uczestnika PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 81.[Termin wypłaty transferowej] Wypłata transferowa jest dokonywana przez wybraną instytucję finansową, w której zostały zgromadzone środki w PPK przez uczestnika PPK, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku i przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK przypadły byłemu małżonkowi uczestnika PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 82.[Rachunek na który dokonuje się wypłaty transferowej] Jeżeli były małżonek uczestnika PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, wypłaty transferowej dokonuje się na rachunek PPK wskazany przez tego byłego małżonka uczestnika PPK we wniosku.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 83. [Zasady dokonywania zwrotu środków] 1. Przed dokonaniem zwrotu, o którym mowa w art. 80 ust. 2:

1) w przypadku gdy dla byłego małżonka uczestnika PPK prowadzone jest konto ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę równą 30 % środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK;

2) w przypadku gdy dla byłego małżonka uczestnika PPK nie jest prowadzone konto, o którym mowa w pkt 1, wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę równą 30 % środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK;

3) wybrana instytucja finansowa przekazuje ze środków uczestnika PPK, za pośrednictwem PFR, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika PPK z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego na byłego małżonka uczestnika PPK;

4) wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez byłego małżonka uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą 70 % środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego;

5) wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez byłego małżonka uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK jako osobę zatrudnioną, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy były małżonek uczestnika PPK uprawniony do otrzymania zwrotu nabył prawo do emerytury.

3. Kwota, o której mowa w ust. 1:

1) pkt 1 - stanowi przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) pkt 2 i 3 - stanowi przychód Funduszu Pracy.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, instytucja finansowa przekazuje przy użyciu dokumentów płatniczych, o których mowa w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

5. Informacja o kwocie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana do ZUS.

6. Instytucja finansowa przekazuje do ewidencji PPK informacje o dokonanych zwrotach ze wskazaniem kwoty zwrotu w podziale na zwrot z wpłat osoby zatrudnionej, podmiotu zatrudniającego oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 84. [Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa] 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa uczestnika PPK albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między uczestnikiem PPK a jego małżonkiem.

2. Osoba będąca małżonkiem uczestnika PPK nie może w czasie trwania małżeństwa otrzymać zwrotu ani wypłaty transferowej środków zgromadzonych w PPK tego uczestnika PPK w przypadkach innych niż określone w ust. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 13

Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK

Art. 85. [Śmierć uczestnika PPK] 1. Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, wybrana instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

2. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez małżonka zmarłego uczestnika PPK odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz oświadczenia, w postaci papierowej, o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym uczestnikiem PPK, oraz udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa.

3. Jeżeli małżonek zmarłego uczestnika PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK lub uczestnikiem PPE więcej niż jednego PPE, art. 82 stosuje się odpowiednio.

4. Na wniosek małżonka zmarłego uczestnika PPK zwrot środków zgromadzonych na rachunku PPK, przypadających temu małżonkowi, następuje w formie pieniężnej. Zwrot następuje w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK przypadły temu małżonkowi.

5. Instytucja finansowa nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 4.

6. Instytucja finansowa przekazuje do ewidencji PPK informacje o dokonanych zwrotach ze wskazaniem kwoty zwrotu w podziale na zwrot z wpłat osoby zatrudnionej, podmiotu zatrudniającego oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 86. [Przekazanie środków spadkobiercom] 1. Środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK, które nie zostaną przekazane zgodnie z art. 85, przekazywane są osobom uprawnionym.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, w zależności od wniosku osoby uprawnionej, podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE tej osoby lub są zwracane w formie pieniężnej. Zwrot może dotyczyć całości lub części środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK.

3. Wypłata transferowa lub zwrot, o których mowa w ust. 2, dokonywane są przez wybraną instytucję finansową w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia wniosku o dokonanie wypłaty transferowej lub zwrotu wraz z:

1) odpisem aktu zgonu uczestnika PPK i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo

2) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez zmarłego uczestnika PPK lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku, oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców

- chyba że osoba uprawniona zażąda dokonania wypłaty transferowej lub zwrotu w terminie późniejszym.

4. Instytucja finansowa przekazuje do ewidencji PPK informacje o dokonanych zwrotach ze wskazaniem kwoty zwrotu w podziale na zwrot z wpłat osoby zatrudnionej, podmiotu zatrudniającego oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 14

Łączenie i likwidacja funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, w których lokowane są środki gromadzone w PPK, oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami

Art. 87. [Zgoda na połączenie funduszy] 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

2. Jeżeli fundusz inwestycyjny będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego rozwiązanie funduszu zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 3, 3a, 5, 6, 8 i 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie osiągnął swojej zdefiniowanej daty, fundusz nie ulega rozwiązaniu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest obowiązane wystąpić z wnioskiem o udzielenie zgody organu nadzoru na połączenie funduszu z innym funduszem zdefiniowanej daty lub subfunduszem zdefiniowanej daty wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, który:

1) osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat następujących po roku, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 2, albo

2) osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 2.

4. Fundusz, o którym mowa w ust. 2, jest funduszem przejmowanym.

5. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 3, ze względu na to, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie zarządza funduszem zdefiniowanej daty lub subfunduszem zdefiniowanej daty wydzielonym w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełniającym warunek, o którym mowa w ust. 3, następuje otwarcie likwidacji funduszu, o którym mowa w ust. 2.

6. Jeżeli połączenie funduszu, o którym mowa w ust. 2, nie będzie możliwe z powodu odmowy udzielenia zgody przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 3, otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna.

7. Do połączenia funduszy, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy art. 90 ust. 5-8.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w razie wystąpienia zdarzenia powodującego rozwiązanie funduszu zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 3 lub 3a ustawy o funduszach inwestycyjnych, dotychczasowy depozytariusz funduszu wykonuje czynności w zakresie wynikającym z art. 72 ustawy o funduszach inwestycyjnych do dnia zawarcia przez fundusz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z nowym depozytariuszem, a w przypadku wydania decyzji o odmowie zgody na połączenie funduszy - nie dłużej niż do dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Za wykonywanie tych czynności depozytariuszowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami obowiązującymi przed dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2.

9. Jeżeli fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego rozwiązanie funduszu zgodnie z art. 72a ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie osiągnął swojej zdefiniowanej daty, fundusz nie ulega rozwiązaniu.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, PTE jest obowiązane wystąpić z wnioskiem o udzielenie zgody organu nadzoru na połączenie dobrowolnego funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 9, z innym dobrowolnym funduszem emerytalnym będącym funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez to PTE, który:

1) osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat następujących po roku, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 9, albo

2) osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 9.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, pracownicze towarzystwo emerytalne jest obowiązane wystąpić z wnioskiem o udzielenie zgody organu nadzoru na połączenie pracowniczego funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 9, z innym pracowniczym funduszem emerytalnym zdefiniowanej daty zarządzanym przez to pracownicze towarzystwo emerytalne, który:

1) osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat następujących po roku, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 9, albo

2) osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 9.

12. Fundusz, o którym mowa w ust. 9, jest funduszem przejmowanym.

13. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 10 albo 11, ze względu na to, że PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne nie zarządza funduszem zdefiniowanej daty spełniającym warunek, o którym mowa w ust. 10 albo 11, następuje otwarcie likwidacji funduszu, o którym mowa w ust. 9.

14. Jeżeli połączenie funduszu nie będzie możliwe ze względu na odmowę udzielenia zgody przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 10 albo 11, otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna.

15. Do połączenia funduszy, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych o połączeniu funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, dotychczasowy depozytariusz funduszu, o którym mowa w ust. 9, wykonuje czynności w zakresie wynikającym z art. 159 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych do dnia zawarcia przez fundusz umowy o przechowywanie aktywów funduszu z nowym depozytariuszem, a w przypadku wydania decyzji o odmowie zgody na połączenie funduszy nie dłużej niż do dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Za wykonywanie tych czynności depozytariuszowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami obowiązującymi przed dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 9.

17. W przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, lub subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39, wybrana instytucja finansowa powiadamia podmiot zatrudniający o otwarciu likwidacji. Powiadomienie powinno zawierać informację o firmie i siedzibie likwidatora funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu lub informację o firmie i siedzibie likwidatora funduszu emerytalnego.

18. W terminie miesiąca od dnia otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, lub subfun-duszu, o którym mowa w ust. 17, podmiot zatrudniający, o którym mowa w ust. 17, jest obowiązany zawrzeć w imieniu i na rzecz uczestnika PPK będącego uczestnikiem albo członkiem tego funduszu umowę o prowadzenie PPK z innym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39, zarządzanym odpowiednio przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne wpisane do ewidencji PPK, które zarządzało likwidowanym funduszem, który jest odpowiedni dla wieku uczestnika, oraz umowę o zarządzanie PPK z tym funduszem.

19. Od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w ust. 18, wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe, o których mowa w rozdziale 4, są dokonywane do funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 18.

20. Likwidator funduszu albo subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, ustala w porozumieniu z podmiotami zatrudniającymi oraz z PFR:

1) listę uczestników PPK, którzy w dniu otwarcia oraz w dniu zamknięcia likwidacji funduszu albo subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, nie byli zatrudnieni w danym podmiocie zatrudniającym;

2) listę funduszy zdefiniowanej daty, o których mowa w ust. 18, z którymi podmiot zatrudniający zawarł w imieniu i na rzecz uczestników albo członków likwidowanego funduszu zdefiniowanej daty umowę o prowadzenie PPK oraz umowę o zarządzanie PPK, do których likwidator przekaże środki z umorzenia jednostek uczestnictwa lub jednostek rozrachunkowych przyznane uczestnikowi PPK po przeprowadzeniu likwidacji funduszu albo subfunduszu, w sposób określony w ust. 21.

21. Środki pieniężne przyznane uczestnikowi PPK po przeprowadzeniu likwidacji funduszu inwestycyjnego zdefiniowanej daty albo funduszu emerytalnego zdefiniowanej daty, albo subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 17, przekazywane są przez likwidatora w celu nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, w tym ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa odpowiednio w art. 38 lub art. 39, albo w celu ich przeliczenia na jednostki rozrachunkowe funduszu emerytalnego, będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, z którym podmiot zatrudniający zawarł w imieniu i na rzecz uczestnika PPK umowę o prowadzenie PPK oraz umowę o zarządzanie PPK, o których mowa w ust. 18.

22. Jeżeli uczestnik PPK w dniu zamknięcia likwidacji funduszu albo subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, nie jest zatrudniony w dotychczasowym podmiocie zatrudniającym, likwidator przekazuje środki na rachunek PPK tego uczestnika PPK otwarty w innej instytucji finansowej zarządzanej przez to samo albo inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń.

23. Jeżeli dla uczestnika PPK w dniu zamknięcia likwidacji funduszu albo subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, nie jest prowadzony rachunek PPK, w instytucji finansowej innej niż likwidowany fundusz lub subfundusz przepisu ust. 21 nie stosuje się; w takim przypadku likwidator przekazuje środki pieniężne przyznane uczestnikowi po przeprowadzeniu likwidacji funduszu lub subfunduszu bezpośrednio uczestnikowi PPK.

24. PFR udziela likwidatorowi funduszu lub subfunduszu wszystkich niezbędnych informacji do wypełnienia obowiązków wynikających z ust. 22 i 23.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 88. [Ograniczenia związane z łączeniem funduszy lub subfunduszy] 1. Fundusze zdefiniowanej daty będące funduszami inwestycyjnymi mogą łączyć się jedynie z innymi funduszami zdefiniowanej daty będącymi funduszami inwestycyjnymi.

2. Subfundusze zdefiniowanej daty wydzielone w funduszach inwestycyjnych mogą łączyć się wyłącznie z:

1) funduszem zdefiniowanej daty będącym funduszem inwestycyjnym, którego organem jest to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, albo

2) subfunduszem zdefiniowanej daty wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, którego organem jest to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 89. [Przekształcenie funduszu zdefiniowanej daty będącego funduszem inwestycyjnym] Przekształcenie funduszu zdefiniowanej daty będącego funduszem inwestycyjnym może polegać wyłącznie na:

1) przekształceniu funduszy zdefiniowanej daty w jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, będącymi subfunduszami zdefiniowanej daty;

2) przekształceniu funduszu zdefiniowanej daty w nowy subfundusz zdefiniowanej daty istniejącego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 90. [Ogłoszenie zamiaru połączenia specjalistycznych funduszy inwestycyjnych] 1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, lub subfundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, oraz którego wartość aktywów netto spadła poniżej 2 000 000 zł, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia, ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy o zamiarze połączenia:

1) z innym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym będącym funduszem zdefiniowanej daty, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych;

2) z innym subfunduszem zdefiniowanej daty, wydzielonym w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę.

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, jest funduszem przejmowanym. Subfundusz, o którym mowa w ust. 1, jest sub-funduszem przejmowanym.

3. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 1, fundusz, o którym mowa w ust. 1, nie ulega rozwiązaniu albo nie następuje otwarcie likwidacji subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli na wniosek towarzystwa funduszy inwestycyjnych złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru udzieli zgody na połączenie tego funduszu lub subfunduszu:

1) z innym funduszem zdefiniowanej daty, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych;

2) z innym subfunduszem zdefiniowanej daty, wydzielonym w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

4. Do połączenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych o połączeniu wewnętrznym, z wyjątkiem art. 208a i art. 208b. Przepis art. 208d tej ustawy stosuje się odpowiednio. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 3:

1) fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;

2) fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;

3) fundusz przejmujący występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie z rejestru funduszy inwestycyjnych funduszu przejmowanego, przepisu art. 208c ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie stosuje się.

5. Do połączenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych o połączeniu wewnętrznym, z wyjątkiem art. 208b. Przepis art. 208d tej ustawy stosuje się odpowiednio. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 3:

1) fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;

2) fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;

3) fundusz przejmujący występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie z rejestru funduszy inwestycyjnych funduszu przejmowanego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio.

6. Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy, o których mowa w ust. 1 albo 3:

1) wskazuje fundusz lub subfundusz przejmujący i fundusz lub subfundusz przejmowany;

2) wskazuje dzień, od którego wpłaty do funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmowanym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmowanym lub subfunduszu przejmowanym będą uważane odpowiednio za wpłaty do funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmującym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmującym lub subfunduszu przejmującym;

3) wskazuje termin, po upływie którego fundusz przejmowany lub subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupował jednostek uczestnictwa;

4) zawiera treść statutu funduszu przejmującego.

7. Wpłaty do funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmowanym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmowanym lub subfunduszu przejmowanym, które wpłynęły po dniu wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się odpowiednio za wpłaty do funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmującym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmującym lub subfunduszu przejmującym oraz realizuje się je w pierwszym dniu wyceny funduszu przejmującego po dniu przydziału, o którym mowa w ust. 4 albo 5, chyba że z ustawy wynikają inne terminy realizacji takich wniosków. W takim przypadku terminy te biegną na nowo, począwszy od dnia przydziału, o którym mowa w ust. 4 albo 5.

8. Fundusz przejmujący lub subfundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 208e ustawy o funduszach inwestycyjnych, dostosowuje stan swoich aktywów także do wymagań określonych w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

9. Jeżeli połączenie funduszu lub subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, nie będzie możliwe z powodu:

1) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty przez żaden inny specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1, lub przez subfundusz zdefiniowanej daty, wydzielony w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1,

2) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, przez żaden inny specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1, lub przez subfun-dusz zdefiniowanej daty, wydzielony w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1

- otwarcie likwidacji funduszu lub subfunduszu następuje z dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

10. Jeżeli połączenie funduszu lub subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, nie będzie możliwe z powodu odmowy udzielenia zgody przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 3, otwarcie likwidacji funduszu lub subfunduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie zgody na połączenie, o której mowa w ust. 3, stała się ostateczna.

11. Jeżeli przesłanka rozwiązania funduszu, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 3, 3a, 5, 6, 8 i 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych, wystąpi po dniu, w którym fundusz osiągnął swoją zdefiniowaną datę, przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio. Jeżeli połączenie funduszu nie będzie możliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 9, otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 3, 3a, 5, 6, 8 i 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 91. [Ogłoszenie zamiaru połączenia dobrowolnych funduszy emerytalnych] 1. Dobrowolny fundusz emerytalny, będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, oraz którego wartość aktywów netto spadła poniżej 2 000 000 zł, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia, ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy o zamiarze połączenia z innym dobrowolnym funduszem emerytalnym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, zarządzanym przez to samo PTE.

2. Pracowniczy fundusz emerytalny, będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, oraz którego wartość aktywów netto spadła poniżej 2 000 000 zł, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia, ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy o zamiarze połączenia z innym pracowniczym funduszem emerytalnym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, zarządzanym przez to samo pracownicze towarzystwo emerytalne.

3. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 lub 2, jest funduszem przejmowanym.

4. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru, na wniosek PTE zarządzającego funduszem, o którym mowa w ust. 1, złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, może udzielić zgody na połączenie tego funduszu z innym dobrowolnym funduszem emerytalnym będącym funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanym przez to samo PTE, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

5. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 2, organ nadzoru, na wniosek pracowniczego towarzystwa emerytalnego zarządzającego funduszem, o którym mowa w ust. 2, złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, może udzielić zgody na połączenie tego funduszu z innym pracowniczym funduszem emerytalnym będącym funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanym przez to samo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 2, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2.

6. Do połączenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych o połączeniu funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty, z wyjątkiem art. 78a, z tym że do wniosku, o którym mowa w art. 78c ust. 1 pkt 2 tej ustawy, nie dołącza się zgody organu nadzoru, o której mowa w art. 78b ust. 1 tej ustawy.

7. Do połączenia, o którym mowa w ust. 4 i 5, stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych o połączeniu funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.

8. Jeżeli połączenie funduszu, o którym mowa w ust. 1, 2, 4 albo 5, nie będzie możliwe z powodu:

1) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty przez żaden inny dobrowolny fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo PTE, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1 - w przypadku, o którym mowa w ust. 1,

2) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty przez żaden inny pracowniczy fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 2 - w przypadku, o którym mowa w ust. 2,

3) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, przez żaden inny dobrowolny fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo PTE, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 4 - w przypadku, o którym mowa w ust. 4,

4) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, przez żaden inny pracowniczy fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w ust. 5

- otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 albo 2.

9. Jeżeli połączenie funduszu nie będzie możliwe ze względu na odmowę udzielenia zgody przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 4 lub 5, otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 92.[Warunki zawarcia umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym będącym funduszem zdefiniowanej daty] Umowa o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym będącym funduszem zdefiniowanej daty i prowadzenia jego spraw oraz reprezentowania funduszu w stosunkach z osobami trzecimi może być zawarta przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyłącznie z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, wpisanym do ewidencji PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 93.[Stosowanie przepisów innych ustaw do przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym lub funduszem emerytalnym] W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym lub funduszem emerytalnym, w którym lokowane są środki gromadzone w PPK, likwidacji oraz przekształcenia takiego funduszu, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych lub ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 15

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK

Art. 94.[Zasady rozporządzania środkami przez uczestnika PPK] Uczestnik PPK może rozporządzać środkami zgromadzonymi na jego rachunku PPK jedynie na zasadach określonych w przepisach niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem art. 21.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 95.[Środki wyłączone spod egzekucji] Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 96.[Rezygnacja z oszczędzania w PPK] W przypadku gdy uczestnik PPK zrezygnował z oszczędzania w PPK albo ustało zatrudnienie uczestnika PPK w podmiocie zatrudniającym, który w jego imieniu i na jego rzecz zawarł umowę o prowadzenie PPK, środki pozostają na rachunku PPK uczestnika PPK do czasu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 97. [Wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK] 1. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK następuje wyłącznie na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek:

1) uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia;

2) uczestnika PPK, zgodnie z art. 98, art. 100 lub art. 101.

2. O rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 w zakresie art. 100, instytucja finansowa niezwłocznie informuje podmiot zatrudniający oraz PFR. PFR za pomocą systemu teleinformatycznego ewidencji PPK niezwłocznie informuje inne instytucje finansowe o rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK, dla którego instytucje te prowadzą rachunki PPK.

2a. Inne instytucje finansowe, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od PFR informacji, o której mowa w ust. 2, informują podmioty zatrudniające, z którymi zawarły umowy o zarządzanie PPK, o rozpoczęciu wypłat, o których mowa w ust. 2.

2b. Instytucja finansowa może nie informować podmiotu zatrudniającego, z którym zawarła umowę o zarządzanie PPK, o rozpoczęciu wypłat, o których mowa w ust. 2, jeżeli taką informację przekazała podmiotowi zatrudniającemu w związku z wcześniej otrzymaną od PFR informacją, o której mowa w ust. 2.

3. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2 lub 2a:

1) podmiot zatrudniający nie oblicza, nie pobiera ani nie dokonuje wpłat do instytucji finansowej;

2) dopłaty roczne ani wpłaty powitalne nie są przekazywane.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 98. [Umowa o wypłatę zgromadzonych środków] 1. Na podstawie umowy zawartej z wybraną instytucją finansową, uczestnik PPK może jednorazowo dokonać wypłaty do 100 % wartości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej, w celu pokrycia wkładu własnego.

2. Wniosek o zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, uczestnik PPK składa bezpośrednio wybranej instytucji finansowej.

3. Wypłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się:

1) w przypadku przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku PPK na pokrycie wkładu własnego w związku z budową lub przebudową budynku mieszkalnego - na rachunek bankowy uczestnika PPK lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej uczestnika PPK wskazany we wniosku;

2) w pozostałych przypadkach - na rachunek bankowy zbywcy praw lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa:

1) oznaczenie inwestycji, która ma być sfinansowana z kredytu;

2) zasady i terminy wypłaty;

3) zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków, przy czym termin zwrotu:

a) nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków,

b) nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.

5. Uczestnik PPK, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, nie może zawrzeć kolejnej takiej umowy:

1) z tą samą instytucją finansową;

2) z inną instytucją finansową, chyba że umowa ma być zawarta w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez uczestnika PPK kredytu udzielonego na sfinansowanie tej samej inwestycji.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, uczestnik PPK we wniosku o zawarcie umowy składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie, że umowa ta zostaje zawarta w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez uczestnika PPK kredytu udzielonego na sfinansowanie tej samej inwestycji, w związku z którą zawarł wcześniej umowę z inną instytucją finansową. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

7. Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się, jeżeli uczestnik PPK w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, ma ukończone 45 lat.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 99. [Zasady wypłacania zgromadzonych środków] 1. W przypadku, o którym mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1:

1) 25 % środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK wypłacanych jest jednorazowo, chyba że uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę tej części środków w ratach na zasadach określonych w pkt 2;

2) 75 % środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK wypłacanych jest w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że uczestnik PPK, po otrzymaniu informacji o treści art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) i o wynikającej z niej konieczności uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, złoży wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat.

2. Jeżeli wysokość pierwszej raty, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa, jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku PPK uczestnika PPK w dniu złożenia wniosku przez 120, a jeżeli uczestnik PPK złożył wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat - przez liczbę odpowiadającą liczbie rat wskazanych we wniosku, jest mniejsza niż 50 zł, środki zapisane na rachunku PPK uczestnika PPK wypłaca się jednorazowo.

3. Wysokość kolejnych rat odpowiada kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w liczbie będącej ilorazem liczby jednostek uczestnictwa, jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zapisanych na rachunku PPK uczestnika PPK na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma nastąpić płatność ostatniej raty zgodnie z wnioskiem uczestnika.

4. Uczestnik PPK może zmienić zadeklarowaną liczbę rat.

5. Jeżeli na podstawie zadeklarowanej liczby rat wypłata środków ma trwać co najmniej 10 lat, uczestnik PPK nie może zmienić zadeklarowanej liczby rat w ten sposób, że po zmianie zadeklarowanej liczby rat wypłata ratalna środków będzie trwała krócej niż 10 lat.

6. Jeżeli wysokość pierwszej raty po zmianie, dokonanej w trybie ust. 4, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek uczestnictwa, jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku PPK uczestnika PPK w dniu złożenia wniosku przez liczbę odpowiadającą nowej liczbie rat, wynikających z wniosku uczestnika PPK, jest mniejsza niż 50 zł, zmiana zadeklarowanej liczby rat jest niedopuszczalna.

7. Jeżeli uczestnik PPK zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, na podstawie której po osiągnięciu przez niego 60. roku życia nabędzie prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego, może dokonać wypłaty transferowej zgromadzonych w PPK środków do tego zakładu ubezpieczeń.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 100. [Wypłata zgromadzonych środków w formie świadczenia małżeńskiego] 1. Uczestnik PPK, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, może wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego, zwanego dalej „świadczeniem małżeńskim”.

2. Uczestnik PPK może złożyć wybranej instytucji finansowej wniosek o wypłatę świadczenia małżeńskiego, jeżeli jego małżonek, na rzecz którego umowę o prowadzenie PPK zawarto z tą samą wybraną instytucją finansową, również osiągnął 60. rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego.

3. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, wybrana instytucja finansowa otwiera wspólny rachunek PPK dla małżonków, zwany dalej „rachunkiem małżeńskim”.

4. Świadczenie małżeńskie jest wypłacane w co najmniej 120 ratach miesięcznych.

5. Wysokość raty świadczenia małżeńskiego odpowiada łącznej kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w liczbie będącej ilorazem liczby jednostek uczestnictwa, jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zapisanych na rachunku małżeńskim na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma zostać wypłacona ostatnia rata, zgodnie z wnioskiem małżonków.

6. Świadczenie małżeńskie wypłaca się małżonkom wspólnie, do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim.

7. W przypadku śmierci jednego z małżonków świadczenie małżeńskie wypłaca się drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości, do wyczerpania środków zapisanych na rachunku małżeńskim. Do środków zapisanych na rachunku małżeńskim po śmierci drugiego z małżonków stosuje się przepisy rozdziału 13.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 101. [Wypłata zgromadzonych środków w przypadku poważnego zachorowania] 1. Uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25 % środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka tego uczestnika PPK.

2. Wniosek o wypłatę, o której mowa w ust. 1, uczestnik PPK składa wybranej instytucji finansowej. Do wniosku o wypłatę dołącza się orzeczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. a-c, lub zaświadczenie lekarza medycyny potwierdzające diagnozę wystąpienia poważnego zachorowania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. d lub e.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wypłata może być, w zależności od wniosku uczestnika PPK, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w ratach pierwsza rata, dokonywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez uczestnika PPK wniosku o dokonanie wypłaty, o którym mowa w ust. 2.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 102. [Wypłata transferowa] 1. Wypłata transferowa jest dokonywana:

1) na inny rachunek PPK;

2) na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia;

3) na rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia;

4) na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej;

5) na rachunek w PPE prowadzony dla małżonka zmarłego uczestnika PPK lub dla osoby uprawnionej;

6) do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

7) na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub na rachunek lokaty terminowej małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, zgodnie z art. 80 ust. 2.

2. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji podmiotu zatrudniającego w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 i art. 19 ust. 4, uczestnika PPK, małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, małżonka zmarłego uczestnika PPK albo osoby uprawnionej, po okazaniu potwierdzenia odpowiednio uczestnictwa w innym PPK, IKE lub PPE, zawarcia umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej albo zawarcia umowy, o której mowa w art. 99 ust. 7.

3. Wypłaty transferowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, można dokonać, gdy w umowie o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub umowie o prowadzenie lokaty terminowej, na który ma nastąpić wypłata transferowa, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w sposób określony w art. 99 ust. 1.

4. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 81, art. 85 ust. 2 i art. 86 ust. 3, wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez uczestnika PPK.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 103.[Forma wypłat] Wypłata oraz wypłata transferowa środków zgromadzonych na rachunku PPK są dokonywane w formie pieniężnej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 104. [Informacja o uczestniku PPK] 1. Przed dokonaniem wypłaty transferowej wybrana instytucja finansowa sporządza w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na trwałym nośniku informację dotyczącą uczestnika PPK, z którego rachunku PPK ma zostać dokonana wypłata transferowa.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji PPK;

2) dane identyfikujące uczestnika PPK;

3) dane identyfikujące podmiot zatrudniający: nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji bądź adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej;

4) dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz, w którym lokowane są środki w PPK: nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji;

5) wysokość i daty wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego z podziałem na wpłaty z tytułu wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK;

6) wysokość i daty wypłat transferowych przyjętych przez instytucję finansową, która sporządza informację, oraz dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz dokonujący tych wypłat transferowych;

7) wysokość i datę dokonywanej wypłaty transferowej oraz dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz, do którego dokonywana jest wypłata transferowa;

8) informację o potwierdzeniu uczestnictwa lub zawarciu umowy, o której mowa w art. 102 ust. 2, oraz wartości środków niezwróconych do dnia wypłaty transferowej.

3. Wybrana instytucja finansowa w przypadku dokonywania wypłaty transferowej wraz z dokonaniem wypłaty transferowej przekazuje uczestnikowi PPK lub osobie, na rzecz której dokonywana jest wypłata transferowa, oraz podmiotowi, do którego jest dokonywana wypłata transferowa, informację, o której mowa w ust. 1, oraz informacje od wszystkich poprzednich wybranych instytucji finansowych.

4. W przypadku dokonywania wypłaty wybrana instytucja finansowa przekazuje uczestnikowi PPK informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, oraz informację o wysokości wypłaty, a w przypadku wypłaty ratalnej - informację o liczbie i wysokości rat.

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania informacji, o której mowa w ust. 1, tryb jej przekazywania oraz jej wzór, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania informacji.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 105. [Termin i forma zwrotu] 1. Zwrot dokonywany na wniosek uczestnika PPK następuje w formie pieniężnej, w terminach określonych w statucie funduszu inwestycyjnego, statucie funduszu emerytalnego lub regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

2. W przypadku zwrotu, o którym mowa w ust. 1, instytucja finansowa przekazuje ze środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK:

1) na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę równą 30 % środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający;

2) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez uczestnika PPK, kwotę równą 70 % środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego;

3) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK jako osobę zatrudnioną, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego;

4) za pośrednictwem PFR, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika PPK z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2:

1) pkt 1, stanowi przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) pkt 4, stanowi przychód Funduszu Pracy.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, instytucja finansowa przekazuje przy użyciu dokumentów płatniczych, o których mowa w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

5. Informacja o kwocie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana do ZUS.

6. Instytucja finansowa przekazuje do ewidencji PPK informacje o dokonanych zwrotach ze wskazaniem kwoty zwrotu w podziale na zwrot z wpłat osoby zatrudnionej, podmiotu zatrudniającego oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres danych, w szczególności dotyczących instytucji finansowej i uczestnika PPK, podawanych przez instytucję finansową na dokumencie płatniczym, za pomocą którego przekazywana jest kwota, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w art. 83 ust. 1 pkt 1,

2) sposób i tryb przeliczenia kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w art. 83 ust. 1 pkt 1, na podstawę wymiaru świadczenia

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego zewidencjonowania danych na koncie ubezpieczonego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 16

Przepisy karne

Art. 106.[Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie] Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5 % funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 107. [Odpowiedzialność za nierealizowanie obowiązków związanych z PPK] Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego:

1) nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,

2) nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,

3) nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,

4) nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

- podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 108.[Odpowiedzialność za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK] Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego lub działająca z inicjatywy tego podmiotu, nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5 % funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 109. [Odpowiedzialność za nieuprawnione używanie określenia „pracowniczy plan kapitałowy” lub skrótu „PPK”] 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa do określenia prowadzonej działalności lub reklamy określeń „pracowniczy plan kapitałowy” lub skrótu „PPK”, podlega grzywnie do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub interesie innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 110. [Odpowiedzialność za wynagradzanie podmiotu prowadzącego działalność akwizycyjną] 1. Kto, wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 46 ust. 1, wypłaca wynagrodzenie podmiotowi prowadzącemu działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego, za nakłanianie jakiegokolwiek podmiotu zatrudniającego, aby zawarł z tą instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK, podlega karze grzywny do 1 000 000 zł.

2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 46 ust. 2, oferuje dodatkowe korzyści materialne z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK lub udziela takich dodatkowych korzyści.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 111.[Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia] Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 106-108 i art. 110, następuje na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 oraz z 2023 r. poz. 1963).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 17

Zmiany w przepisach

Art. 112. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 113. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 114. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 115. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 116. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 117. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 118. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 119. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 120. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 121. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 122. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 123. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 124. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 125. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 126. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 127. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 128. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 129. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 130. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 131. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 132. (pominięty)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 18

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 133. [Podmioty wyłączone z zakresu stosowania ustawy oraz termin stosowania ustawy] 1. Przepisów ustawy może nie stosować podmiot zatrudniający, który w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1 prowadzi PPE, w którym uczestniczy co najmniej 25 % osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym, oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych do PPE w wysokości co najmniej 3,5 % wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 tej ustawy.

2. Przepisy ustawy stosuje się do podmiotu zatrudniającego, o którym mowa w ust. 1, począwszy od dnia:

1) zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni;

2) ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5 % wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;

3) likwidacji PPE;

4) opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego;

5) następującego po dniu 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25 % osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym.

3. Organ nadzoru, na wniosek PFR, przekazuje PFR informacje o wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 134. [Zakres podmiotowego stosowania ustawy] 1. Ustawę stosuje się do:

1) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. - od dnia 1 lipca 2019 r.,

2) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. - od dnia 1 stycznia 2020 r.,

3) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - od dnia 1 lipca 2020 r.,

4) pozostałych podmiotów zatrudniających - od dnia 1 stycznia 2021 r.

- z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 137.

2. Umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie:

1) 3 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 3 i 4,

2) 9 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

- w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2.

3. Umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie zgodnie z ust. 1 w stosunku do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 135. [Negocjacje związane ze zmianą wynagrodzenia] 1. Jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 ust. 1, przez podmiot zatrudniający, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy uczestniczy w wykonaniu zamówienia publicznego udzielonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wszczętym i zakończonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wpływa na koszty realizacji tego zamówienia, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

2. Zamawiający uwzględnia odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, obejmującą sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonywaniu zamówienia publicznego, w zakresie obciążającym podmiot zatrudniający.

3. Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających wzrost kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego.

4. (uchylony)

5. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o przekazaniu odpowiedniej części zmienionego wynagrodzenia podmiotom zatrudniającym uczestniczącym w wykonaniu zamówienia.

6. W przypadku zamówienia publicznego realizowanego wspólnie przez kilku wykonawców przepisy ust. 1-3 i 5 stosuje się odpowiednio.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 136. [Tworzenie funduszu zdefiniowanej daty] 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń tworzy fundusz zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą funduszu przypadającą w roku 2025, który przeznaczony jest dla osób urodzonych w latach 1963-1967.

2. Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osoby urodzonej przed 1963 r., na jej wniosek, umowę o prowadzenie PPK z funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 137. [Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający] W przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1, powstaje w dniu 1 stycznia 2021 r. Umowę o prowadzenie PPK podmiot taki zawiera najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 138.[Termin pierwszego zastosowania przepisu art. 67 ust. 1] Przepis art. 67 ust. 1 po raz pierwszy ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2022 r., przy czym do tego terminu miesięczna opłata za prowadzenie ewidencji PPK oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5, wnoszona na rzecz PFR przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń umieszczone w ewidencji PPK nie może być wyższa niż iloczyn liczby rachunków PPK prowadzonych przez wybraną instytucję finansową i kwoty 20 gr.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 139.[Zwolnienie ze spełniania wymogu zamieszczenia w ewidencji PPK] Do dnia 31 grudnia 2023 r. wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w art. 54, może nie spełniać wymogu, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 140. [Wydatkowanie środków z opłaty wstępnej i rocznej] W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. środki z opłaty wstępnej oraz środki z opłaty rocznej, o których mowa w art. 79 ust. 1, mogą być wydatkowane przez operatora portalu reprezentatywnym organizacjom związkowym oraz reprezentatywnym organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.), na ich wniosek, z przeznaczeniem na działania związane z edukacją i promocją PPK, w wysokości do 25 % wartości środków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 79 ust. 4.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 141. [Stosowanie przepisu art. 13a ustawy o pracowniczych programach emerytalnych] Przepis art. 13a ustawy zmienianej w art. 123 stosuje się do umów zakładowych albo umów międzyzakładowych zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 142.[Dodatnia stopa zwrotu] Do czasu spełnienia przez co najmniej jeden zakład ubezpieczeń określonego w art. 64 ust. 2 wymogu osiągnięcia w ciągu kolejnych 12 miesięcy dodatniej stopy zwrotu z zarządzanych aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej daty, przejęcie zarządzania ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty, dokonywane zgodnie z art. 64 ust. 2, następuje przez zakład ubezpieczeń, który osiągnął najwyższą stopę zwrotu z zarządzanych aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w okresie poprzednich 3 miesięcy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 143. [Informacja o skutkach obowiązywania ustawy] 1. Rada Ministrów dokonuje przeglądu funkcjonowania PPK po wejściu w życie ustawy i przedkłada Sejmowi informację o skutkach jej obowiązywania wraz z ewentualnymi propozycjami zmian nie rzadziej niż co 4 lata.

2. Pierwszego przeglądu funkcjonowania PPK po wejściu w życie ustawy i przedłożenia Sejmowi informacji o skutkach jej obowiązywania wraz z ewentualnymi propozycjami zmian Rada Ministrów dokona nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 144. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem:

1) art. 124 pkt 4 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

2) art. 49 ust. 5 i 6, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.;

3) art. 77 ust. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

4) art. 23 ust. 5 i 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00