Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 430
Wersja aktualna od 2024-03-25
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 430
Wersja aktualna od 2024-03-25
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 marca 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej

Na podstawie art. 61 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej] W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) dane zobowiązanego będącego:

a) osobą fizyczną:

- imię i nazwisko oraz adres jego miejsca zamieszkania,

- imię ojca i imię matki oraz datę urodzenia zobowiązanego, o ile są znane wierzycielowi,

- numer PESEL, NIP lub numer REGON, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi,

- numer, za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym kraju,

b) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną:

- nazwę i adres jego siedziby,

- NIP, numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi,

- numer, za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym kraju;

3) informację dotyczącą:

a) małżonka zobowiązanego: imię i nazwisko małżonka zobowiązanego oraz adres jego miejsca zamieszkania, a także numer PESEL lub NIP, jeżeli małżonek zobowiązanego taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi, w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka,

b) podmiotu niebędącego zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową zabezpieczającymi należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie: imię i nazwisko lub nazwę tego podmiotu oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a także numer PESEL, NIP, numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli podmiot ten taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi,

c) podmiotu niebędącego zobowiązanym, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, w przypadku gdy zgodnie z odrębnymi przepisami czynność prawna dokonana przez ten podmiot została uznana za bezskuteczną wobec tego wierzyciela: imię i nazwisko lub nazwę tego podmiotu oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a także numer PESEL, NIP, numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli podmiot ten taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi, oraz składnik majątkowy tego podmiotu, do którego może być skierowana egzekucja

- w przypadku gdy w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym nie wniesiono sprzeciwu albo sprzeciw został oddalony;”,

b) w pkt 11 wyrazy „art. 26 § 1e pkt 1 i 4-8” zastępuje się wyrazami „art. 26 § 1e pkt 1, 4 i 5-8”;

2) w § 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 26 § 1e” zastępuje się wyrazami „art. 26 § 1e pkt 1-4 i 5-8”.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. [Informacje przekazywane przez wierzyciela organowi egzekucyjnemu prowadzącemu postępowanie] Jeżeli w postępowaniu wszczętym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 61 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i niezakończonym przed tym dniem, w którym:

1) odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka lub

2) egzekucja ma być skierowana do składnika majątkowego podmiotu niebędącego zobowiązanym, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami czynność ta została uznana za bezskuteczną wobec tego wierzyciela

- wniosek, o którym mowa w tym przepisie, nie zawierał odpowiednio informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a lub c rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wierzyciel niezwłocznie przekazuje te informacje organowi egzekucyjnemu prowadzącemu to postępowanie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2024 r.

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00