Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 1971 nr 124 str. 1
Wersja aktualna
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 1971 nr 124 str. 1
Wersja aktualna
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG, EURATOM) NR 1182/71

z dnia 3 czerwca 1971 r.

określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 203,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

liczne akty wydane przez Radę i Komisję ustalają okresy, daty lub terminy i posługują się pojęciami "dni roboczych" i "dni ustawowo wolnych od pracy";

w tym zakresie należy wprowadzić ogólne jednolite zasady;

w wyjątkowych przypadkach może okazać się konieczne, by niektóre akty Rady lub Komisji odbiegały od tych ogólnych zasad;

aby zrealizować cele Wspólnot, konieczne jest zapewnienie jednolitego stosowania prawa wspólnotowego i konsekwentnie ustalenie ogólnych zasad mających zastosowanie do okresów, dat i terminów;

żaden organ nie jest przewidziany do ustanowienia takich zasad,PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

O ile nie postanowiono inaczej, niniejsze rozporządzenie stosuje się do aktów Rady lub Komisji, które są lub będą wydane na podstawie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą lub Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

ROZDZIAŁ I

Okresy

Artykuł 2

1. Do celów niniejszego rozporządzenia za „dni ustawowo wolne od pracy” uważa się wszystkie dni uznane za takie w Państwach Członkowskich lub w instytucjach Wspólnot, w których należy podjąć działanie.

W tym celu każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji wykaz dni wyznaczonych w ich ustawodawstwie jako dni ustawowo wolne od pracy. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich wykazy przekazane jej przez Państwa Członkowskie, które uzupełnia się o dni wyznaczone jako dni ustawowo wolne od pracy w instytucjach Wspólnot.

2. Do celów niniejszego rozporządzenia, za „dni robocze” uważa się wszystkie inne dni niż ustawowo wolne od pracy, niedziele i soboty.

Artykuł 3

1. Jeżeli okres wyrażony w godzinach nalicza się od chwili zaistnienia wydarzenia lub wykonania czynności, do okresu nie zalicza się godziny, w której miało miejsce to wydarzenie lub czynność.

Jeżeli okres wyrażony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach nalicza się od chwili zaistnienia wydarzenia lub wykonania czynności, do okresu nie zalicza się dnia, w którym miało miejsce to wydarzenie lub czynność.

2. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 1 i 4:

a) okres wyrażony w godzinach rozpoczyna się na początku pierwszej godziny i wygasa wraz z upłynięciem ostatniej godziny okresu;

b) okres wyrażony w dniach rozpoczyna się na początku pierwszej godziny pierwszego dnia i wygasa wraz z upływem ostatniej godziny ostatniego dnia okresu;

c) okres wyrażony w tygodniach, miesiącach lub latach rozpoczyna się na początku pierwszej godziny pierwszego dnia okresu i wygasa wraz z upływem ostatniej godziny dnia ostatniego tygodnia, miesiąca lub roku, który jest takim samym dniem tygodnia lub przypada na tę samą datę, co dzień w którym okres się rozpoczyna. Jeżeli w okresie wyrażonym w miesiącach lub latach, dzień, w którym powinien wygasnąć okres, nie wystąpił w tym miesiącu, okres kończy się wraz z upływem ostatniej godziny ostatniego dnia tego miesiąca;

d) jeżeli okres zawiera części miesiąca, przy obliczaniu tych części bierze się pod uwagę miesiąc liczący trzydzieści dni.

3. Dany okres obejmuje dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i soboty, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wyłączonych lub, jeżeli okres wyrażony jest w dniach roboczych.

4. Jeżeli ostatni dzień okresu wyrażonego inaczej niż w godzinach jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, okres wygasa wraz z upływem ostatniej godziny następnego dnia roboczego.

Niniejszego przepisu nie stosuje się do okresów liczonych wstecznie począwszy od określonej daty lub wydarzenia.

5. Każdy okres trwający dwa lub więcej dni zawiera przynajmniej dwa dni robocze.

ROZDZIAŁ II

Daty i terminy

Artykuł 4

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego artykułu, przepis art. 3, z wyjątkiem ust. 4 i 5, stosuje się do okresów wejścia w życie, uzyskania skuteczności, zastosowania, upływu ważności, ustania skutków i zaprzestania stosowania aktów Rady lub Komisji, bądź też poszczególnych przepisów tych aktów.

2. Wejście w życie, uzyskanie skuteczności lub zastosowanie aktów Rady lub Komisji - bądź przepisów tych aktów - ustalone na określoną datę przypada na początek pierwszej godziny dnia przypadającego na tę datę.

Niniejszy przepis stosuje się również wtedy, gdy wejście w życie, uzyskanie skuteczności lub zastosowanie wyżej wymienionych aktów lub przepisów przypada na określoną ilość dni po momencie zaistnienia wydarzenia lub wykonania czynności.

3. Ustanie ważności, ustanie skutków i ustanie zastosowania aktów Rady lub Komisji - bądź też przepisów tych aktów - ustalone na określoną datę przypada na moment upłynięcia ostatniej godziny dnia przypadającego na tę datę.

Niniejszy przepis stosuje się również wtedy, gdy ustanie ważności, ustanie skutków lub ustanie stosowania wyżej wymienionych aktów lub przepisów przypada na określoną ilość dni po momencie zaistnienia wydarzenia lub wykonania czynności.

Artykuł 5

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego artykułu, przepisy art. 3, z wyjątkiem ust. 4 i 5, stosuje się, jeżeli czynność może lub musi skutkować wykonaniem aktu Rady lub Komisji, w określonym momencie.

2. Jeżeli czynność może lub musi skutkować wykonaniem aktu Rady lub Komisji w określonym dniu, może lub musi ona zostać wykonana między rozpoczęciem pierwszej godziny i upłynięciem ostatniej godziny dnia przypadającego na tę datę.

Niniejszy przepis stosuje się również wtedy, gdy czynność może lub musi skutkować wykonaniem aktu Rady lub Komisji w określoną ilość dni po momencie zaistnienia wydarzenia lub wykonania innej czynności.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1971 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.


Sporządzono w Luksemburgu, dnia 3 czerwca 1971 r.

W imieniu Rady
R. PLEVEN
Przewodniczący(1) Dz.U. nr C z 29.04.1970, str. 25.

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00