Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 1987 nr 113 str. 57
Wersja aktualna
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 1987 nr 113 str. 57
Wersja aktualna
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

DYREKTYWA KOMISJI

z dnia 15 kwietnia 1987 r.

w sprawie oznaczania zawartości alkoholu na etykietach napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży konsumentowi końcowemu (87/250/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 79/112/EWG z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamowania środków spożywczych przeznaczonych na sprzedaż konsumentowi końcowemu (1), ostatnio zmienioną dyrektywą 86/197/EWG(2), w szczególności jej art. 10a akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

art. 3 dyrektywy 79/112/EWG wprowadził obowiązek, aby przy etykietowaniu napojów o zawartości 1,2% objętościowych alkoholu, była wykazywana rzeczywista zawartość alkoholu według objętości;

powinny zostać ustanowione zasady dotyczące sposobu takiego wykazywania;

w przypadku artykułów objętych pod pozycjami 22.04 i 22.05 Wspólnej Taryfy Celnej zasady takie są ustalone w szczególnych przepisach wspólnotowych, mających do nich zastosowanie;

niniejszą dyrektywę stosuje się do wszelkich innych napojów o zawartości ponad 1,2% objętościowych alkoholu;

załącznik do dyrektywy Rady 76/766/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do tablic alkoholometrycznych(3) ustanawia wspólnotowe reguły dotyczące definicji i sposobów określania i oznaczania zawartości alkoholu;

dlatego niniejsza dyrektywa może być ograniczona do wprowadzenia przepisów, które powinny uzupełnić te reguły;

do celów ustalenia zakresu dopuszczalnych odchyleń, należy w odpowiedni sposób uwzględnić cechy różnych rozpatrywanych napojów, istniejący stopień ich zróżnicowania oraz trudności techniczne występujące przy zapewnianiu, aby deklarowana zawartość alkoholu była zgodna z wartością rzeczywistą;

konieczne będzie przyjęcie w stosownym czasie jednej lub kilku metod analiz obowiązujących we Wspólnocie, do celów określania zawartości alkoholu, w celu umożliwienia prawidłowego stosowania dyrektywy 79/112/EWG oraz niniejszej dyrektywy;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. środków spożywczych;PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa dotyczy wykazywania rzeczywistej zawartości alkoholu przy etykietowaniu napojów alkoholowych zawierających ponad 1,2% objętościowych alkoholu, innych niż produkty objęte pozycjami 22.04 i 22.05 Wspólnej Taryfy Celnej.

Artykuł 2

1. Określanie zawartości alkoholu odbywa się w temperaturze 20oC.

2. Liczba określająca zawartość alkoholu podawana jest z uwzględnieniem nie więcej jak jednego miejsca dziesiętnego i musi po niej następować oznaczenie „% obj.”, może być ona poprzedzona wyrazem „alkohol” lub skrótem „alk.”.

Artykuł 3

1. Zakres dopuszczalnych odchyleń dodatnich lub ujemnych, dozwolonych w odniesieniu do oznaczania zawartości alkoholu według objętości, jest następujący, w wartościach bezwzględnych:

a) Napoje nie określone poniżej:

0,3% obj.;

b) Piwa o zawartości alkoholu nie przekraczającej 5,5% obj.; napoje objęte podpozycją 22.07.B II Wspólnej Taryfy Celnej oraz sporządzone z winogron: 0,5% obj.;

c) Piwa o zawartości alkoholu przekraczającej 5,5% obj.; napoje objęte podpozycją 22.07.B I Wspólnej Taryfy Celnej oraz sporządzone z winogron; jabłeczniki, wina z gruszek, wina owocowe itp., uzyskane z owoców innych niż winogrona, niezależnie od tego, czy są czy nie są musujące lub półmusujące; napoje oparte na przefermentowanym miodzie:

1% obj.;

d) Napoje zawierające zanurzone owoce lub części roślin:

1,5% obj.

2. Wartości zakresu dopuszczalnych odchyleń ustalone w ust. 1 stosuje się bez uszczerbku dla zakresu dopuszczalnych odchyleń wynikającego z metody analizy zastosowanej do określenia zawartości alkoholu.

Artykuł 4

1. Państwa Członkowskie dokonają, w miarę potrzeby, zmiany w swoich przepisach, w celu zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję; zmienione w ten sposób przepisy stosuje się w taki sposób, aby:

— umożliwić handel towarami, które odpowiadają wymogom niniejszej dyrektywy, najpóźniej od dnia 1 maja 1988 r.,

— zakazać handlu towarami, które nie odpowiadają wymogom niniejszej dyrektywy, począwszy od dnia 1 maja 1989 r.

2. Jednakże dozwolony jest handel napojami, które nie odpowiadają wymogom określonym w niniejszej dyrektywie, a które zostały opatrzone etykietą przed datą wskazaną w ust. 1 tiret drugie, aż do wyczerpania zapasów.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 kwietnia, 1987 r.

W imieniu Komisji
COCKFIELD
Wiceprzewodniczący(1) Dz.U. nr L 33 z 8.2.1979, str. 1.

(2) Dz.U. nr L 144 z 29.5.1986, str. 38.

(3) Dz.U. nr L 262 z 27.9.1976, str. 149.

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00