Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2008 nr 90 str. 5
Wersja archiwalna od 2008-04-05 do 2009-02-01
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2008 nr 90 str. 5
Wersja archiwalna od 2008-04-05 do 2009-02-01
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 293/2008

z dnia 1 kwietnia 2008 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do krajowych pułapów ustalonych w wymienionym załączniku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 12 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 ustala, dla każdego państwa członkowskiego, pułapy krajowe, które nie mogą być przekraczane przez dodatkowe kwoty pomocy określone w art. 12 wymienionego rozporządzenia.

(2) Z przeglądu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, wynika, że pułapy ustalone w załączniku II nie odpowiadają już sytuacji strukturalnej gospodarstw. Należy zatem dostosować pułapy obowiązujące od 2008 r.

(3) Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 146/2008 (Dz.U. L 46 z 21.2.2008, s. 1).

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

Pułapy krajowe, o których mowa w art. 12 ust. 2

(mln EUR)

Państwo członkowskie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgia

4,7

6,4

8,0

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

Dania

7,7

10,3

12,9

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

Niemcy

40,4

54,6

68,3

62,7

62,7

62,7

62,7

62,7

Irlandia

15,3

20,5

25,6

24,4

24,4

24,4

24,4

24,4

Grecja

45,4

61,1

76,4

79,0

79,0

77,6

77,6

77,4

Hiszpania

56,9

77,3

97,0

98,3

98,3

97,8

97,8

97,8

Francja

51,4

68,7

85,9

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

Włochy

62,3

84,5

106,4

96,9

97,0

95,6

94,9

94,9

Luksemburg

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Niderlandy

6,8

9,5

12,0

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

Austria

12,4

17,1

21,3

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

Portugalia

10,8

14,6

18,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

Finlandia

8,0

10,9

13,7

12,6

12,6

12,5

12,5

12,5

Szwecja

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Zjednoczone Królestwo

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5”

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00