Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2021 nr 455 str. 26
Wersja aktualna od 2023-02-13
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2021 nr 455 str. 26
Wersja aktualna od 2023-02-13
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2266

z dnia 17 grudnia 2021 r.

ustanawiające przepisy dotyczące stosowania dyrektywy Rady 92/83/EWG w zakresie certyfikacji i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych do celów podatku akcyzowego

(ostatnia zmiana: DUUEL. z 2023 r., Nr 22, poz. 12)  

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (1), w szczególności jej art. 23a ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie 92/83/EWG określono warunki, które mają zapewnić ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego w dziedzinie opodatkowania alkoholu.

(2) Dyrektywa Rady (UE) 2020/1151 (2), zmieniająca dyrektywę 92/83/EWG, rozszerzyła możliwość stosowania przez państwa członkowskie stawek obniżonych podatku akcyzowego - które były dostępne wyłącznie w przypadku piwa i alkoholu etylowego produkowanych w niewielkich ilościach przez niezależnych, małych producentów -w celu uwzględnienia innych napojów alkoholowych produkowanych w niewielkich ilościach przez niezależnych, małych producentów. Zgodnie z art. 23a ust. 1 dyrektywy 92/83/EWG państwa członkowskie, na wniosek, wydają niezależnym, małym producentom mającym siedzibę na ich terytorium roczny certyfikat potwierdzający ich łączną roczną produkcję oraz spełnianie przez nich kryteriów określonych w dyrektywie 92/83/EWG („certyfikat”). Aby ułatwić uznawanie we wszystkich państwach członkowskich statusu producentów jako niezależnych, małych producentów, należy stosować wspólny wzór certyfikatu.

(3) Pożądane jest, aby certyfikacji niezależnych, małych producentów dokonywało państwo członkowskie, na którego terytorium dany producent ma swoją siedzibę. W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych należy zezwolić na samocertyfikację przez niezależnego, małego producenta, pod warunkiem że państwa członkowskie wprowadziły odpowiednie środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania, unikaniu opodatkowania lub nadużyciom.

(4) W dokumencie administracyjnym do celów przemieszczania wyrobów na podstawie rozdziału IV lub V dyrektywy Rady 2008/118/WE (3), zgodnie z wymogami zawartymi w art. 23a ust. 1 dyrektywy 92/83/EWG, należy umieścić odniesienie do certyfikatu wydawanego niezależnym, małym producentom, aby ułatwić uznawanie statusu niezależnych, małych producentów.

(5) W celu uściślenia, jakie dowody należy stosować w przypadku samocertyfikacji przez niezależnych, małych producentów, konieczne jest wskazanie informacji, które należy zawrzeć w dokumencie administracyjnym i uproszczonym dokumencie towarzyszącym do celów przemieszczania wyrobów na podstawie rozdziału IV lub V dyrektywy 2008/118/WE.

(6) Rozpoczęcie stosowania niniejszego rozporządzenia należy odroczyć do dnia 1 stycznia 2022 r., aby zbiegało się z rozpoczęciem stosowania środków krajowych przyjętych w celu transpozycji dyrektywy (UE) 2020/1151.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Certyfikat niezależnego, małego producenta

Wzór certyfikatu niezależnych, małych producentów, o którym mowa w art. 23a ust. 1 dyrektywy 92/83/EWG („certyfikat”), określony jest w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Odniesienie do certyfikatu w dokumentach administracyjnych do celów przemieszczania wyrobów akcyzowych [1]

Na potrzeby odniesienia do certyfikatu w dokumentach administracyjnych, o których mowa w art. 20, 26, 36 i 38 dyrektywy Rady (UE) 2020/262 (4), jak określono w tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1636 (5), należy zamieścić następujące informacje: [2]

a) w polu 17l: „Opisany wyrób został wytworzony przez”, a następnie jedno z następujących wyrażeń, stosownie do przypadku:

a) „certyfikowany niezależny, mały browar”,

b) „certyfikowanego niezależnego, małego producenta wina”,

c) „certyfikowanego niezależnego, małego producenta napojów przefermentowanych, niebędących winem ani piwem”,

d) „certyfikowanego niezależnego, małego producenta produktów pośrednich”,

e) „certyfikowaną niezależną, małą gorzelnię”,

b) w polu 18e: rodzaj dokumentu dla certyfikatu;

c) w polu 18f: numer seryjny certyfikatu.

Artykuł 3

[3] (uchylony)

Artykuł 4

Samocertyfikacja przez niezależnych, małych producentów

Gdy niezależni, mali producenci wchodzą w zakres definicji zawartych w art. 4 ust. 2, art. 9a ust. 2, art. 13a ust. 4, art. 18a ust. 3 lub art. 22 ust. 2 dyrektywy 92/83/EWG, a państwa członkowskie zezwalają niezależnym, małym producentom mającym siedzibę na ich terytorium na samocertyfikację, status producentów oraz ich roczna produkcja są wykazywane w dokumencie administracyjnym zgodnie z art. 5 i 6 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Wymogi w zakresie wypełniania dokumentów administracyjnych w przypadku samocertyfikacji do celów przemieszczania wyrobów akcyzowych [4]

1. W dokumentach administracyjnych, o których mowa w art. 20, 26, 36 i 38 dyrektywy (UE) 2020/262, status niezależnych, małych producentów wykazuje się w polu 17 l, jak określono w tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636, w następujący sposób: „Niniejszym zaświadcza się, że opisany wyrób został wytworzony przez”, a następnie jedno z następujących wyrażeń, stosownie do przypadku: [5]

a) „niezależny, mały browar”,

b) „niezależnego, małego producenta wina”,

c) „niezależnego, małego producenta napojów przefermentowanych, niebędących winem ani piwem”,

d) „niezależnego, małego producenta produktów pośrednich”,

e) „niezależną, małą gorzelnię”.

2. Jeżeli wysyłający napoje alkoholowe nie jest samocertyfikowanym niezależnym, małym producentem, w polu 17 l należy wykazać również numer w systemie wymiany danych dotyczących akcyzy, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 389/2012 (6) („numer SEED”), lub numer podatku od towarów i usług („numer VAT”) producenta.

Numer SEED to numer zezwolenia związanego z akcyzą nadany przez właściwe organy, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 389/2012. Numer VAT, o którym mowa wart. 214 dyrektywy Rady 2006/112/WE (7), podaje się wyłącznie w przypadku, gdy niezależny, mały producent nie posiada numeru SEED.

3. [6] Wielkość rocznej produkcji napojów alkoholowych małego, niezależnego producenta jest wykazywana w polu 17n dokumentu administracyjnego określonego w tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1636. Wielkość podaje się w hektolitrach, z wyjątkiem alkoholu etylowego, w przypadku którego jest ona określana w hektolitrach czystego alkoholu.

Artykuł 6

[7] (uchylony)

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2021 r.

(1) Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 21.

(2) Dyrektywa Rady (UE) 2020/1151 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca dyrektywę 92/8 3/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.U. L 256 z 5.8.2020, s. 1).

(3) Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12).

(4) Dyrektywa Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiająca ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) (Dz.U. L 58 z 27.2.2020, s. 4).

(5) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1636 z dnia 5 lipca 2022 r. uzupełniające dyrektywę Rady (UE) 2020/262 przez określenie struktury i treści dokumentów wymienianych w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz określenie progu utraty wynikającej z właściwości wyrobów (Dz.U. L 247 z 23.9.2022, s. 2).

(6) Rozporządzenie Rady (UE) nr389/2012z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004 (Dz.U. L 121 z 8.5.2012, s. 1).

(7) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

ZAŁĄCZNIK

Objaśnienia

1. Niniejszy certyfikat służy jako dokument potwierdzający zastosowanie stawki obniżonej podatku akcyzowego w odnie­sieniu do napojów alkoholowych wytworzonych przez niezależnych, małych producentów, jak określono w art. 23a dyrektywy 92/83/EWG. Dla każdego niezależnego, małego producenta wystawiany jest raz w roku jeden certyfikat dotyczący wszystkich rodzajów wytwarzanych napojów alkoholowych.

2. Wzór służący do wystawiania certyfikatu ma wymiary 210 * 297 mm. W przypadku drukowania wzoru należy użyć białego papieru niezawierającego masy ściernej.

3. Certyfikat musi być wypełniony czytelnie oraz w sposób uniemożliwiający usunięcie zapisów. Nie zezwala się na wyma­zywanie ani nadpisywanie. Certyfikat wypełnia się w języku uznawanym przez państwo członkowskie, na którego tery­torium ma siedzibę niezależny, mały producent. Przez pojęcie „uznawany język" rozumie się jeden z języków urzędowo używanych w państwie członkowskim niezależnego, małego producenta lub jakikolwiek inny język urzędowy Unii, co do którego to państwo członkowskie oświadczyło, iż jest on dopuszczalny do tego celu.

4. Jeżeli certyfikat jest sporządzony w języku innym niż język uznawany przez państwo członkowskie przeznaczenia, na żądanie organów tego państwa członkowskiego odbiorca przedkładający certyfikat ma obowiązek dołączyć jego tłuma­czenie. Państwo członkowskie może, według własnego uznania, zwolnić z obowiązku dołączania tłumaczenia.

5. Numer seryjny składa się z 14 znaków. Na początku znajduje się dwucyfrowa liczba oznaczająca rok wydania certyfi­katu, po której następuje identyfikator państwa członkowskiego w postaci dwuliterowego kodu kraju wydającego, zgodnie z pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009, a dalej niepowtarzalny identyfikator w postaci 10-znakowego krajowego numeru alfanumerycznego nadanego przez państwo członkowskie, na którego terytorium ma siedzibę niezależny, mały producent. Przykład takiego numeru seryjnego: 22ES01ABCD234E.

6. W polu 1 certyfikatu podaje się odpowiednie dane niezbędne do określenia tożsamości niezależnego, małego produ­centa, w tym jego numer SEED. Numer VAT podaje się wyłącznie w przypadku, gdy niezależny, mały producent nie posiada numeru SEED.

7. W polu 2 certyfikatu właściwy organ podaje łączną roczną produkcję napojów alkoholowych niezależnego, małego producenta, w odniesieniu do których wystąpiono o wydanie certyfikatu, biorąc pod uwagę, co następuje:

a) rodzaj napoju alkoholowego określa się zgodnie z następującym wykazem określonym w dyrektywie 92/83/EWG:

(i) piwo;

(ii) wino;

(iii) napoje przefermentowane, niebędące winem ani piwem;

(iv) produkty pośrednie;

(v) alkohol etylowy;

b) można zawrzeć opis produktu. Gdy podaje się opis produktów pośrednich i innych napojów przefermentowanych, opis ten powinien być zgodny z art. 13a ust. 2 i 3 oraz art. 18a ust. 2 dyrektywy 92/83/EWG,

c) ilość napoju alkoholowego wyraża się w hektolitrach, z wyjątkiem alkoholu etylowego, w przypadku którego wska­zuje się hektolitry czystego alkoholu.

8. W polu 3 certyfikatu podaje się odpowiednie dane niezbędne do określenia właściwego organu, w tym, w stosownych przypadkach, numer referencyjny urzędu celnego określony w pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

9. Właściwe organy mogą zwolnić z obowiązku ostemplowania wydanego certyfikatu, jeżeli jego autentyczność potwier­dzono za pomocą innych środków, takich jak podpis elektroniczny.

[1] Tytuł art. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/157 z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2266 w zakresie odniesienia do certyfikatu i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych w elektronicznym uproszczonym dokumencie administracyjnym (Dz.Urz.UE L 22 z 24.01.2023, str. 12). Zmiana weszła w życie 13 lutego 2023 r. i ma zastosowanie od 13 lutego 2023 r.

[2] Art. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/157 z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2266 w zakresie odniesienia do certyfikatu i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych w elektronicznym uproszczonym dokumencie administracyjnym (Dz.Urz.UE L 22 z 24.01.2023, str. 12). Zmiana weszła w życie 13 lutego 2023 r. i ma zastosowanie od 13 lutego 2023 r.

[3] Art. 3 uchylony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/157 z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2266 w zakresie odniesienia do certyfikatu i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych w elektronicznym uproszczonym dokumencie administracyjnym (Dz.Urz.UE L 22 z 24.01.2023, str. 12). Zmiana weszła w życie 13 lutego 2023 r. i ma zastosowanie od 13 lutego 2023 r.

[4] Tytuł art. 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/157 z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2266 w zakresie odniesienia do certyfikatu i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych w elektronicznym uproszczonym dokumencie administracyjnym (Dz.Urz.UE L 22 z 24.01.2023, str. 12). Zmiana weszła w życie 13 lutego 2023 r. i ma zastosowanie od 13 lutego 2023 r.

[5] Art. 5 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/157 z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2266 w zakresie odniesienia do certyfikatu i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych w elektronicznym uproszczonym dokumencie administracyjnym (Dz.Urz.UE L 22 z 24.01.2023, str. 12). Zmiana weszła w życie 13 lutego 2023 r. i ma zastosowanie od 13 lutego 2023 r.

[6] Art. 5 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/157 z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2266 w zakresie odniesienia do certyfikatu i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych w elektronicznym uproszczonym dokumencie administracyjnym (Dz.Urz.UE L 22 z 24.01.2023, str. 12). Zmiana weszła w życie 13 lutego 2023 r. i ma zastosowanie od 13 lutego 2023 r.

[7] Art. 6 uchylony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/157 z dnia 23 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2266 w zakresie odniesienia do certyfikatu i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych w elektronicznym uproszczonym dokumencie administracyjnym (Dz.Urz.UE L 22 z 24.01.2023, str. 12). Zmiana weszła w życie 13 lutego 2023 r. i ma zastosowanie od 13 lutego 2023 r.

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00