Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2022 nr 146 str. 111
Wersja aktualna od 2022-05-25
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2022 nr 146 str. 111
Wersja aktualna od 2022-05-25
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/820

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2021

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3307)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 51,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja, w oparciu o roczne sprawozdania finansowe przekazane przez państwa członkowskie wraz z informacjami wymaganymi do rozliczenia rachunków i opinią z audytu co do kompletności, dokładności i prawdziwości rachunków oraz sprawozdaniami jednostek certyfikujących, musi rozliczyć rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 7 tego rozporządzenia, przed dniem 31 maja roku następującego po danym roku budżetowym.

(2)

Zgodnie z art. 39 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 rolniczy rok budżetowy rozpoczyna się w dniu 16 października roku "N-1" i kończy się w dniu 15 października roku "N". Przy rozliczaniu rachunków za rok budżetowy 2021 należy wziąć pod uwagę wydatki poniesione przez państwa członkowskie pomiędzy dniem 16 października 2020 r. a dniem 15 października 2021 r., zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 (2).

(3)

Art. 33 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 przewiduje, że kwoty, które mają być odzyskane od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz każdego państwa członkowskiego, zgodnie z decyzją w sprawie rozliczenia rachunków określoną w art. 33 ust. 1 tego rozporządzenia, ustala się poprzez potrącanie płatności miesięcznych w danym roku budżetowym z wydatków uznanych dla tego samego roku budżetowego zgodnie z art. 33 ust. 1. Komisja potrąca tę kwotę od płatności miesięcznej odnoszącej się do poniesionego wydatku w drugim miesiącu następującym po miesiącu, w którym podejmowana jest decyzja w sprawie rozliczenia rachunków, lub ją do niej dodaje.

(4)

Komisja sprawdziła informacje przekazane przez państwa członkowskie oraz powiadomiła państwa członkowskie o wynikach swej weryfikacji i o proponowanych przez siebie poprawkach.

(5)

W przypadku niektórych agencji płatniczych roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych.

(6)

Informacje przekazane przez niektóre inne agencje płatnicze wymagają przeprowadzenia dodatkowego postępowania, zatem ich rachunki nie mogą zostać rozliczone niniejszą decyzją.

(7)

Zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 (3) wszelkie przekroczenia terminów płatności mają być uwzględnione najpóźniej w decyzji w sprawie rozliczenia rachunków, o której mowa w art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Część wydatków zadeklarowanych przez niektóre państwa członkowskie w roku budżetowym 2021 została dokonana po przekroczeniu obowiązujących terminów. W niniejszej decyzji należy zatem ustanowić odpowiednie zmniejszenia.

(8)

Zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja dokonała już zmniejszenia lub zawieszenia szeregu płatności miesięcznych za rok budżetowy 2021, ze względu na nieprzestrzeganie pułapów finansowych lub niedociągnięcia w systemie kontroli. W niniejszej decyzji Komisja powinna uwzględnić takie zmniejszone lub zawieszone kwoty, aby uniknąć jakichkolwiek niewłaściwych lub nieterminowych płatności lub zwrotów, które mogą być później przedmiotem korekty finansowej. Kwoty, o których mowa, mogą zostać zbadane, w stosownych przypadkach, według procedur rozliczania zgodności zgodnie z art. 52 tego rozporządzenia.

(9)

Komisja zmniejszyła już odpowiednie płatności miesięczne za rok budżetowy 2021 o kwoty należne Europejskiemu Funduszowi Rolniczemu Gwarancji (EFRG) w wyniku decyzji w sprawie rozliczenia finansowego i rozliczenia zgodności, zgodnie z art. 51 i 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, wykonanych przez Komisję w roku budżetowym 2021. Wszelkie takie kwoty zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

(10)

Na podstawie art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 50 % konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości ponosi państwo członkowskie, którego to dotyczy, jeżeli odzyskanie nie nastąpiło w terminie czterech lat od daty wystąpienia o zwrot należności, lub w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy nieodzyskana kwota jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi. Art. 54 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 nakłada na państwa członkowskie obowiązek ujmowania w rocznych sprawozdaniach finansowych przekazywanych Komisji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014, poświadczonej tabeli z kwotami obciążającymi je w wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Przepisy dotyczące stosowania obowiązku sprawozdawczego państw członkowskich w odniesieniu do kwot, które mają być odzyskane, określono w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 908/2014. W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 zawarto wzór tabeli, którą muszą stosować państwa członkowskie przy dostarczaniu informacji o kwotach, które mają być odzyskane. Na podstawie wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż, odpowiednio, cztery lata lub osiem lat.

(11)

Na podstawie art. 54 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 państwa członkowskie mogą w należycie uzasadnionych przypadkach zdecydować o zaprzestaniu odzyskiwania. Taka decyzja może zostać podjęta jedynie w przypadku, gdy łączna kwota poniesionych i prawdopodobnych kosztów odzyskiwania przewyższa kwotę do odzyskania lub gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe w związku z niewypłacalnością dłużnika lub osób odpowiedzialnych prawnie za nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli decyzję podjęto w terminie czterech lat od daty wystąpienia o zwrot należności bądź w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, 100 % konsekwencji finansowych nieodzyskania powinno zostać pokryte z budżetu UE. Kwoty, w odniesieniu do których państwo członkowskie podjęło decyzję o zaprzestaniu odzyskiwania, oraz powody jego decyzji należy zawrzeć w rocznym podsumowaniu, o którym mowa w art. 54 ust. 4 tego rozporządzenia w związku z jego art. 102 ust. 1 akapit pierwszy lit. c) ppkt (iv). Kwotami takimi nie należy zatem obciążać państw członkowskich, których to dotyczy, i zostają one w związku z powyższym pokryte z budżetu Unii.

(12)

Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 niniejsza decyzja nie powinna naruszać decyzji, które Komisja może podjąć w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zostają rozliczone rachunki agencji płatniczych państw członkowskich dotyczące wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) w odniesieniu do roku budżetowego 2021.

Kwoty, które mają być odzyskane od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz każdego państwa członkowskiego zgodnie z niniejszą decyzją, w tym te wynikające z zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, zostały określone w załącznikach I i II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

W odniesieniu do roku budżetowego 2021 rachunki określonych w załączniku III agencji płatniczych państw członkowskich dotyczące wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) nie zostają rozliczone niniejszą decyzją i będą przedmiotem przyszłej decyzji w sprawie rozliczenia rachunków.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja nie narusza przepisów przyszłych decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, które Komisja może przyjąć zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2022 r.

W imieniu Komisji

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59).

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18).


ZAŁĄCZNIK I

Rozliczenie rachunków agencji płatniczych

Rok budżetowy 2021 - EFRG

Kwota podlegająca zwrotowi od lub płatna na rzecz państwa członkowskiego

Państwo członkowskie

2021 - Wydatki/Dochody przeznaczone na określony cel agencji płatniczych, których rachunki są

Suma a + b

Zmniejszenia, zawieszenia i inne dostosowania z tytułu wykonanych decyzji w sprawie rozliczenia zgodności i rozliczenia finansowego za cały rok budżetowy 1)

Kwota, jaką należy pobrać zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do EFRG

Ogółem, w tym zmniejszenia, zawieszenia i inne dostosowania

Płatności dokonane na rzecz państwa członkowskiego za rok budżetowy

Kwota podlegająca zwrotowi od (-) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego 2)

rozliczone

wyłączone

= wydatki/dochody przeznaczone na określony cel zadeklarowane w deklaracji rocznej

= suma wydatków/dochodów przeznaczonych na określony cel w deklaracjach miesięcznych

a

b

c=a+b

d

e

f=c+d+e

g

h=f-g

AT

EUR

706 430 573,23

0,00

706 430 573,23

-2 870 315,25

0,00

703 560 257,98

703 560 257,98

0,00

BE

EUR

554 760 898,85

0,00

554 760 898,85

- 351 989,67

-3 177,15

554 405 732,03

554 733 385,87

- 327 653,84

BG

BGN

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 556,12

-1 556,12

0,00

-1 556,12

BG

EUR

863 821 851,29

0,00

863 821 851,29

-3 138 702,25

0,00

860 683 149,04

861 522 574,67

- 839 425,63

CY

EUR

52 502 823,95

0,00

52 502 823,95

12 089,72

- 256 486,43

52 258 427,24

52 550 492,04

- 292 064,80

CZ

CZK

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 919,33

-2 919,33

0,00

-2 919,33

CZ

EUR

867 205 026,59

0,00

867 205 026,59

-1 980 556,04

0,00

865 224 470,55

865 224 470,86

-0,31

DE

EUR

4 728 310 987,83

0,00

4 728 310 987,83

-2 023 816,79

- 201 516,47

4 726 085 654,57

4 726 685 305,04

- 599 650,47

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

-74 800,08

-74 800,08

0,00

-74 800,08

DK

EUR

807 631 689,90

0,00

807 631 689,90

-44 732 587,53

0,00

762 899 102,37

762 919 853,48

-20 751,11

EE

EUR

166 809 943,17

0,00

166 809 943,17

- 133 455,75

-8 582,90

166 667 904,52

166 676 066,54

-8 162,02

ES

EUR

5 653 944 798,91

0,00

5 653 944 798,91

-23 331 476,95

-1 540 518,27

5 629 072 803,69

5 632 844 872,47

-3 772 068,78

FI

EUR

525 039 902,75

0,00

525 039 902,75

-11 403,31

-1 903,38

525 026 596,06

525 014 939,18

11 656,88

FR

EUR

7 323 853 757,26

0,00

7 323 853 757,26

- 119 323 840,58

-4 735 016,88

7 199 794 899,80

7 207 429 699,92

-7 634 800,12

EL

EUR

2 036 268 718,40

0,00

2 036 268 718,40

176 894 797,88

-1 706 909,35

2 211 456 606,93

2 213 249 638,46

-1 793 031,53

HR

HRK

0,00

0,00

0,00

0,00

- 866 935,30

- 866 935,30

0,00

- 866 935,30

HR

EUR

359 555 285,25

0,00

359 555 285,25

-46 307,48

0,00

359 508 977,77

359 509 968,88

- 991,11

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

-66 196 569,00

-66 196 569,00

0,00

-66 196 569,00

HU

EUR

1 308 388 735,04

0,00

1 308 388 735,04

-6 114 909,10

0,00

1 302 273 825,94

1 302 448 012,60

- 174 186,66

IE

EUR

1 185 513 381,00

0,00

1 185 513 381,00

-4 185 327,13

-13 776,71

1 181 314 277,16

1 180 317 724,81

996 552,35

IT

EUR

4 227 648 632,75

0,00

4 227 648 632,75

- 216 393 398,86

-5 713 858,78

4 005 541 375,11

4 025 018 120,95

-19 476 745,84

LT

EUR

513 777 203,73

0,00

513 777 203,73

-2 003 428,81

-1 985,43

511 771 789,49

511 452 567,68

319 221,81

LU

EUR

34 777 912,12

0,00

34 777 912,12

75 370,02

-54 311,19

34 798 970,95

34 749 464,51

49 506,44

LV

EUR

296 433 444,83

0,00

296 433 444,83

-11 798,86

-10 500,36

296 411 145,61

296 422 643,44

-11 497,83

MT

EUR

5 070 956,79

0,00

5 070 956,79

82,21

- 283,11

5 070 755,89

5 071 039,00

- 283,11

NL

EUR

0,00

701 449 904,92

701 449 904,92

0,00

0,00

701 449 904,92

701 449 904,92

0,00

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

- 480 360,21

- 480 360,21

0,00

- 480 360,21

PL

EUR

3 344 928 202,03

0,00

3 344 928 202,03

-11 615 407,04

0,00

3 333 312 794,99

3 333 287 343,21

25 451,78

PT

EUR

855 072 937,80

0,00

855 072 937,80

-4 129 633,81

- 215 614,84

850 727 689,15

849 980 286,77

747 402,38

RO

RON

0,00

0,00

0,00

0,00

-6 362 606,76

-6 362 606,76

0,00

-6 362 606,76

RO

EUR

1 939 544 980,75

0,00

1 939 544 980,75

-40 876 104,60

0,00

1 898 668 876,15

1 903 229 534,93

-4 560 658,78

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

-19 042,00

-19 042,00

0,00

-19 042,00

SE

EUR

684 849 433,65

0,00

684 849 433,65

-1 810 296,09

0,00

683 039 137,56

683 740 589,85

- 701 452,29

SI

EUR

139 003 233,25

0,00

139 003 233,25

154 602,03

- 101 944,37

139 055 890,91

139 157 835,28

- 101 944,37

SK

EUR

394 889 567,79

0,00

394 889 567,79

-19 604 716,19

-64 401,76

375 220 449,84

375 302 826,10

-82 376,26


Państwo członkowskie

Wydatki 3)

Dochody przeznaczone na określony cel 3)

Art. 54 ust. 2 (=e)

Suma (=h)

08 02 06 01

6200

6200

i

j

k

l = i+j+k

AT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

BE

EUR

0,00

- 324 476,69

-3 177,15

- 327 653,84

BG

BGN

0,00

0,00

-1 556,12

-1 556,12

BG

EUR

0,00

- 839 425,63

0,00

- 839 425,63

CY

EUR

0,00

-35 578,37

- 256 486,43

- 292 064,80

CZ

CZK

0,00

0,00

-2 919,33

-2 919,33

CZ

EUR

0,00

-0,31

0,00

-0,31

DE

EUR

0,00

- 398 134,00

- 201 516,47

- 599 650,47

DK

DKK

0,00

0,00

-74 800,08

-74 800,08

DK

EUR

0,00

-20 751,11

0,00

-20 751,11

EE

EUR

420,88

0,00

-8 582,90

-8 162,02

ES

EUR

0,00

-2 231 550,51

-1 540 518,27

-3 772 068,78

FI

EUR

81 444,62

-67 884,36

-1 903,38

11 656,88

FR

EUR

0,00

-2 899 783,24

-4 735 016,88

-7 634 800,12

EL

EUR

0,00

-86 122,18

-1 706 909,35

-1 793 031,53

HR

HRK

0,00

0,00

- 866 935,30

- 866 935,30

HR

EUR

0,00

- 991,11

0,00

- 991,11

HU

HUF

0,00

0,00

-66 196 569,00

-66 196 569,00

HU

EUR

0,00

- 174 186,66

0,00

- 174 186,66

IE

EUR

1 241 932,20

- 231 603,14

-13 776,71

996 552,35

IT

EUR

0,00

-13 762 887,06

-5 713 858,78

-19 476 745,84

LT

EUR

321 207,24

0,00

-1 985,43

319 221,81

LU

EUR

103 817,63

0,00

-54 311,19

49 506,44

LV

EUR

0,00

- 997,47

-10 500,36

-11 497,83

MT

EUR

0,00

0,00

- 283,11

- 283,11

NL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

PL

PLN

0,00

0,00

- 480 360,21

- 480 360,21

PL

EUR

25 451,78

0,00

0,00

25 451,78

PT

EUR

1 111 005,26

- 147 988,04

- 215 614,84

747 402,38

RO

RON

0,00

0,00

-6 362 606,76

-6 362 606,76

RO

EUR

0,00

-4 560 658,78

0,00

-4 560 658,78

SE

SEK

0,00

0,00

-19 042,00

-19 042,00

SE

EUR

0,00

- 701 452,29

0,00

- 701 452,29

SI

EUR

0,00

0,00

- 101 944,37

- 101 944,37

SK

EUR

0,00

-17 974,50

-64 401,76

-82 376,26

1)

Dotyczy uwzględnionych w systemie płatniczym zmniejszeń i zawieszeń, do których dodano w szczególności korekty wynikające z nieprzestrzegania terminów płatności oraz innych zmniejszeń w ramach art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

2)

W celu obliczenia kwoty podlegającej zwrotowi przez państwo członkowskie lub płatnej na jego rzecz uwzględniono sumę z deklaracji rocznej w przypadku wydatków rozliczonych (kolumna a) lub sumę deklaracji miesięcznych w przypadku wydatków wyłączonych (kolumna b). Stosowany kurs wymiany walut: art. 11 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014.

3)

Linia budżetowa 08 02 06 01 zostaje podzielona między korekty ujemne, które stają się dochodami przeznaczonymi na określony cel w linii budżetowej 62 00, oraz korekty dodatnie na rzecz państw członkowskich, które powinny obecnie zostać włączone po stronie wydatków 08 02 06 01 zgodnie z art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

UWAGA:

Nomenklatura 2022: 08 02 06 01 , 6200


ZAŁĄCZNIK II

Rozliczenie rachunków agencji płatniczych

Rok budżetowy 2021 - EFRG

Korekty zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (*1)

Państwo członkowskie

Waluta

w walucie krajowej

w EUR

AT

EUR

BE

EUR

BG

BGN

CY

EUR

-

5 937,99

CZ

CZK

-

-

DE

EUR

DK

DKK

EE

EUR

-

-

ES

EUR

FI

EUR

FR

EUR

EL

EUR

HR

HRK

HU

HUF

-

-

IE

EUR

IT

EUR

LT

EUR

-

-

LU

EUR

LV

EUR

-

-

MT

EUR

-

-

NL

EUR

PL

PLN

215 989,80

-

PT

EUR

RO

RON

SE

SEK

SI

EUR

-

-

SK

EUR

-

-


(*1) Kwoty, którymi mają zostać obciążone państwa członkowskie w wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w związku z Przejściowym Instrumentem Rozwoju Obszarów Wiejskich (TRDI) finansowanym z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2004 z dnia 5 stycznia 2004 r. ustanawiające przejściowe szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w odniesieniu do finansowania przez Sekcję Gwarancji EFORG rozwoju obszarów wiejskich na terytorium Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 36)).


ZAŁĄCZNIK III

Rozliczenie rachunków agencji płatniczych

Rok budżetowy 2021 - EFRG

Wykaz agencji płatniczych, których rachunki zostały wyłączone i które podlegają kolejnej decyzji w sprawie rozliczenia rachunków

Państwo członkowskie

Agencja płatnicza

Niderlandy

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00