Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2022 nr 146 str. 120
Wersja aktualna od 2022-05-25
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2022 nr 146 str. 120
Wersja aktualna od 2022-05-25
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/821

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2021

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3312)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 51,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja, w oparciu o roczne sprawozdania finansowe przekazane przez państwa członkowskie wraz z informacjami wymaganymi do rozliczenia rachunków i opinią z audytu co do kompletności, dokładności i prawdziwości rachunków oraz sprawozdaniami jednostek certyfikujących, musi rozliczyć rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 7 tego rozporządzenia, przed dniem 31 maja roku następującego po danym roku budżetowym.

(2)

Zgodnie z art. 39 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 rolniczy rok budżetowy rozpoczyna się w dniu 16 października roku "N-1" i kończy się w dniu 15 października roku "N". Przy rozliczaniu rachunków za rok budżetowy 2021, w celu ujednolicenia okresu referencyjnego dla wydatków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) z okresem referencyjnym dla wydatków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), należy wziąć pod uwagę wydatki poniesione przez państwa członkowskie pomiędzy dniem 16 października 2020 r. a dniem 15 października 2021 r., zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 (2).

(3)

Art. 33 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 przewiduje, że kwoty, które mają być odzyskane od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz każdego państwa członkowskiego, zgodnie z decyzją w sprawie rozliczenia rachunków określoną w art. 33 ust. 1 tego rozporządzenia, ustala się poprzez potrącanie płatności pośrednich w danym roku budżetowym z wydatków uznanych dla tego samego roku budżetowego zgodnie z art. 33 ust. 1. Komisja potrąca tę kwotę od następnej płatności pośredniej, bądź ją do niej dodaje.

(4)

Komisja sprawdziła informacje przekazane przez państwa członkowskie oraz powiadomiła państwa członkowskie o wynikach swej weryfikacji oraz o proponowanych przez siebie poprawkach.

(5)

W przypadku wszystkich agencji płatniczych roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych.

(6)

Zgodnie z art. 83 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (3) bieg terminu płatności okresowych, o którym mowa w art. 36 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, może zostać wstrzymany na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, aby można było przeprowadzić dodatkowe weryfikacje po otrzymaniu informacji, że płatności te są związane z nieprawidłowością mającą poważne konsekwencje finansowe. Przy przyjmowaniu niniejszej decyzji Komisja powinna uwzględnić kwoty, w odniesieniu do których wstrzymano bieg terminu, aby uniknąć jakichkolwiek niewłaściwych lub nieterminowych płatności.

(7)

Zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja dokonała już zmniejszenia lub zawieszenia szeregu płatności pośrednich za rok budżetowy 2021 z powodu wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii. W niniejszej decyzji Komisja powinna uwzględnić kwoty zmniejszone lub zawieszone na podstawie art. 41 tego rozporządzenia, aby uniknąć jakichkolwiek nienależnych i niewłaściwych płatności lub zwrotów, które mogą być później przedmiotem korekty finansowej.

(8)

Art. 36 ust. 3 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 stanowi, że płatności pośrednie są dokonywane bez przekraczania całkowitej zaprogramowanej kwoty wkładu EFRROW. Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014, jeżeli deklaracje wydatków ogółem przekraczają całkowitą zaprogramowaną kwotę wkładu na rzecz programu rozwoju obszarów wiejskich, kwotę do wypłacenia należy ograniczyć do wysokości kwoty zaprogramowanej, bez uszczerbku dla pułapu przewidzianego w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Kwota ograniczona pułapem będzie zwrócona w późniejszym okresie przez Komisję w następstwie przyjęcia zmienionego planu finansowania lub na koniec okresu programowania.

(9)

Zgodnie z art. 75 ust. 1 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 przepisy dotyczące terminów płatności w odniesieniu do środków w ramach rozwoju obszarów wiejskich w kontekście zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli mają zastosowanie od roku składania wniosków 2019. Zmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania najpóźniejszych terminów płatności, obliczone zgodnie z art. 5a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 (4), są zgodne z procedurą określoną w art. 40 i 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i mają zostać uwzględnione w niniejszej decyzji w odniesieniu do roku budżetowego 2021. Zmniejszenia te mogą zostać zbadane, w stosownych przypadkach, według procedur rozliczania zgodności zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

(10)

W niniejszej decyzji należy również uwzględnić dodatkowe zasoby, o których mowa w art. 58a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (5).

(11)

Na podstawie art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 50 % konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości ponosi państwo członkowskie, którego to dotyczy, jeżeli odzyskanie nie nastąpiło w terminie czterech lat od daty wystąpienia o zwrot należności, lub w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy nieodzyskana kwota jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi. Art. 54 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 nakłada na państwa członkowskie obowiązek ujmowania w rocznych sprawozdaniach finansowych przekazywanych Komisji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014, poświadczonej tabeli z kwotami obciążającymi je w wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Przepisy dotyczące stosowania obowiązku sprawozdawczego państw członkowskich w odniesieniu do kwot, które mają być odzyskane, określono w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 908/2014. W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 zawarto wzór tabeli, którą muszą stosować państwa członkowskie przy dostarczaniu informacji o kwotach, które mają być odzyskane. Na podstawie wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż, odpowiednio, cztery lata lub osiem lat.

(12)

Na podstawie art. 54 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 państwa członkowskie mogą w należycie uzasadnionych przypadkach zdecydować o zaprzestaniu odzyskiwania. Taka decyzja może zostać podjęta jedynie w przypadku, gdy łączna kwota poniesionych i prawdopodobnych kosztów odzyskiwania przewyższa kwotę do odzyskania lub gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe w związku z niewypłacalnością dłużnika lub osób odpowiedzialnych prawnie za nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli decyzję podjęto w terminie czterech lat od daty wystąpienia o zwrot należności bądź w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, 100 % konsekwencji finansowych nieodzyskania powinno zostać pokryte z budżetu UE. Kwoty, w odniesieniu do których dane państwo członkowskie podjęło decyzję o zaprzestaniu odzyskiwania, oraz powody jego decyzji należy zawrzeć w rocznym podsumowaniu, o którym mowa w art. 54 ust. 4 tego rozporządzenia w związku z jego art. 102 ust. 1 akapit pierwszy lit. c) ppkt (iv). Kwotami takimi nie należy zatem obciążać państw członkowskich, których to dotyczy, i zostają one w związku z powyższym pokryte z budżetu Unii.

(13)

W niniejszej decyzji należy również uwzględnić kwoty, którymi nadal należy obciążyć państwa członkowskie w wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do okresu programowania 2007-2013 EFRROW.

(14)

Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 niniejsza decyzja nie powinna naruszać decyzji, które Komisja może podjąć w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zostają rozliczone rachunki agencji płatniczych państw członkowskich dotyczące wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z uwzględnieniem dodatkowych zasobów, o których mowa w art. 58a rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, w odniesieniu do roku budżetowego 2021 i związane z okresem programowania 2014-2020.

Kwoty, które na podstawie niniejszej decyzji mają być odzyskane od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz każdego państwa członkowskiego w ramach poszczególnych programów rozwoju obszarów wiejskich, określono w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Kwoty, którymi mają być obciążone państwa członkowskie, wynikające z zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do okresu programowania 2014-2020 oraz okresu programowania 2007-2013 EFRROW, określono w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Zmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania najpóźniejszych terminów płatności zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w ramach każdego programu rozwoju obszarów wiejskich określono w załączniku III do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja nie narusza przepisów przyszłych decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, które Komisja może przyjąć zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2022 r.

W imieniu Komisji

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59).

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18).

(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).


ZAŁĄCZNIK I

Rozliczone wydatki EFRROW w rozbiciu na poszczególne programy rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do roku budżetowego 2021

Kwoty podlegające zwrotowi przez państwa członkowskie lub płatne na ich rzecz w rozbiciu na poszczególne programy

Zatwierdzone programy, w ramach których zadeklarowano wydatki z EFRROW na lata 2014-2020

w EUR

Państwo członkowskie

CCI

Wydatki 2021 r.

Korekty

Ogółem

Kwoty, które nie mogą zostać ponownie wykorzystane

Zatwierdzona kwota rozliczona za RB 2021

Płatności pośrednie zwrócone państwu członkowskiemu za rok budżetowy, w tym rozliczenie płatności zaliczkowych

Kwota podlegająca zwrotowi od (-) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

AT

2014AT06RDNP001

582 518 267,88

-2 357 415,00

580 160 852,88

0,00

580 160 852,88

580 160 852,88

0,00

BE

2014BE06RDRP001

45 894 390,32

0,00

45 894 390,32

0,00

45 894 390,32

45 894 386,64

3,68

BE

2014BE06RDRP002

37 296 896,99

0,00

37 296 896,99

0,00

37 296 896,99

37 212 533,35

84 363,64

BG

2014BG06RDNP001

354 648 649,32

0,00

354 648 649,32

0,00

354 648 649,32

354 656 409,06

-7 759,74

CY

2014CY06RDNP001

22 426 724,11

0,00

22 426 724,11

0,00

22 426 724,11

22 255 454,71

171 269,40

CZ

2014CZ06RDNP001

357 078 537,31

35 831,29

357 114 368,60

0,00

357 114 368,60

357 115 541,07

-1 172,47

DE

2014DE06RDRN001

905 615,76

0,00

905 615,76

0,00

905 615,76

905 615,76

0,00

DE

2014DE06RDRP003

114 951 842,17

0,00

114 951 842,17

0,00

114 951 842,17

114 954 442,64

-2 600,47

DE

2014DE06RDRP004

145 887 903,49

127 088,09

146 014 991,58

0,00

146 014 991,58

146 014 991,58

0,00

DE

2014DE06RDRP007

154 443 120,56

0,00

154 443 120,56

0,00

154 443 120,56

154 443 153,77

-33,21

DE

2014DE06RDRP010

47 762 220,88

0,00

47 762 220,88

0,00

47 762 220,88

47 763 128,08

- 907,20

DE

2014DE06RDRP011

128 063 669,30

0,00

128 063 669,30

0,00

128 063 669,30

128 063 669,30

0,00

DE

2014DE06RDRP012

160 026 424,74

0,00

160 026 424,74

0,00

160 026 424,74

160 026 424,74

0,00

DE

2014DE06RDRP015

113 041 326,14

0,00

113 041 326,14

0,00

113 041 326,14

113 032 779,87

8 546,27

DE

2014DE06RDRP017

49 687 474,46

0,00

49 687 474,46

0,00

49 687 474,46

49 719 306,46

-31 832,00

DE

2014DE06RDRP018

5 159 059,74

0,00

5 159 059,74

0,00

5 159 059,74

5 159 059,74

0,00

DE

2014DE06RDRP019

157 764 389,75

0,00

157 764 389,75

0,00

157 764 389,75

157 764 442,38

-52,63

DE

2014DE06RDRP020

121 201 291,83

0,00

121 201 291,83

0,00

121 201 291,83

121 201 291,83

0,00

DE

2014DE06RDRP021

59 064 754,53

0,00

59 064 754,53

0,00

59 064 754,53

59 064 759,03

-4,50

DE

2014DE06RDRP023

95 943 280,90

0,00

95 943 280,90

0,00

95 943 280,90

95 969 678,82

-26 397,92

DK

2014DK06RDNP001

116 923 864,08

0,00

116 923 864,08

0,00

116 923 864,08

117 088 700,78

- 164 836,70

EE

2014EE06RDNP001

105 812 911,92

0,00

105 812 911,92

0,00

105 812 911,92

105 818 416,27

-5 504,35

ES

2014ES06RDNP001

53 654 358,09

0,00

53 654 358,09

0,00

53 654 358,09

53 648 864,40

5 493,69

ES

2014ES06RDRP001

246 046 963,84

0,00

246 046 963,84

0,00

246 046 963,84

246 046 234,52

729,32

ES

2014ES06RDRP002

67 647 760,67

0,00

67 647 760,67

0,00

67 647 760,67

67 647 798,60

-37,93

ES

2014ES06RDRP003

33 390 936,87

0,00

33 390 936,87

0,00

33 390 936,87

33 392 765,28

-1 828,41

ES

2014ES06RDRP004

6 207 227,74

0,00

6 207 227,74

0,00

6 207 227,74

6 207 227,55

0,19

ES

2014ES06RDRP005

13 934 213,86

0,00

13 934 213,86

0,00

13 934 213,86

13 934 213,86

0,00

ES

2014ES06RDRP006

6 015 650,27

0,00

6 015 650,27

0,00

6 015 650,27

6 015 819,07

- 168,80

ES

2014ES06RDRP007

164 640 732,23

0,00

164 640 732,23

0,00

164 640 732,23

164 639 164,28

1 567,95

ES

2014ES06RDRP008

132 951 141,71

0,00

132 951 141,71

0,00

132 951 141,71

132 943 296,57

7 845,14

ES

2014ES06RDRP009

55 045 490,73

0,00

55 045 490,73

0,00

55 045 490,73

55 045 493,95

-3,22

ES

2014ES06RDRP010

135 102 496,54

0,00

135 102 496,54

0,00

135 102 496,54

135 102 452,81

43,73

ES

2014ES06RDRP011

125 501 713,36

0,00

125 501 713,36

0,00

125 501 713,36

125 501 690,66

22,70

ES

2014ES06RDRP012

17 525 152,41

0,00

17 525 152,41

0,00

17 525 152,41

17 545 281,98

-20 129,57

ES

2014ES06RDRP013

27 354 546,47

0,00

27 354 546,47

0,00

27 354 546,47

27 354 546,46

0,01

ES

2014ES06RDRP014

17 053 672,96

0,00

17 053 672,96

0,00

17 053 672,96

17 053 672,89

0,07

ES

2014ES06RDRP015

12 101 102,77

0,00

12 101 102,77

0,00

12 101 102,77

12 101 112,82

-10,05

ES

2014ES06RDRP016

9 938 494,98

0,00

9 938 494,98

0,00

9 938 494,98

9 938 490,74

4,24

ES

2014ES06RDRP017

25 332 191,23

0,00

25 332 191,23

0,00

25 332 191,23

25 333 115,43

- 924,20

FI

2014FI06RDRP001

425 151 672,38

0,00

425 151 672,38

0,00

425 151 672,38

425 154 642,26

-2 969,88

FI

2014FI06RDRP002

3 004 605,06

0,00

3 004 605,06

0,00

3 004 605,06

3 005 028,09

- 423,03

FR

2014FR06RDNP001

153 868 274,99

0,00

153 868 274,99

0,00

153 868 274,99

153 868 274,99

0,00

FR

2014FR06RDRN001

4 506 415,29

0,00

4 506 415,29

0,00

4 506 415,29

4 506 415,29

0,00

FR

2014FR06RDRP001

22 624 887,47

0,00

22 624 887,47

0,00

22 624 887,47

22 624 887,46

0,01

FR

2014FR06RDRP002

15 070 767,57

0,00

15 070 767,57

0,00

15 070 767,57

15 070 767,56

0,01

FR

2014FR06RDRP003

18 093 393,08

0,00

18 093 393,08

0,00

18 093 393,08

18 093 393,08

0,00

FR

2014FR06RDRP004

74 901 043,84

0,00

74 901 043,84

0,00

74 901 043,84

74 901 043,86

-0,02

FR

2014FR06RDRP006

5 926 281,16

0,00

5 926 281,16

0,00

5 926 281,16

5 926 281,16

0,00

FR

2014FR06RDRP011

7 628 078,15

0,00

7 628 078,15

0,00

7 628 078,15

7 628 078,16

-0,01

FR

2014FR06RDRP021

34 660 886,68

140 308,63

34 801 195,31

0,00

34 801 195,31

34 801 195,31

0,00

FR

2014FR06RDRP022

21 923 128,85

0,00

21 923 128,85

0,00

21 923 128,85

21 923 128,86

-0,01

FR

2014FR06RDRP023

14 904 815,48

0,00

14 904 815,48

0,00

14 904 815,48

14 904 815,47

0,01

FR

2014FR06RDRP024

54 718 070,73

0,00

54 718 070,73

0,00

54 718 070,73

54 710 571,69

7 499,04

FR

2014FR06RDRP025

57 580 378,68

1 572 462,50

59 152 841,18

0,00

59 152 841,18

59 152 841,16

0,02

FR

2014FR06RDRP026

81 978 194,63

0,00

81 978 194,63

0,00

81 978 194,63

81 978 194,65

-0,02

FR

2014FR06RDRP031

18 712 755,19

0,00

18 712 755,19

0,00

18 712 755,19

18 712 755,20

-0,01

FR

2014FR06RDRP041

61 821 975,05

0,00

61 821 975,05

0,00

61 821 975,05

61 821 975,04

0,01

FR

2014FR06RDRP042

15 368 807,20

0,00

15 368 807,20

0,00

15 368 807,20

15 368 807,21

-0,01

FR

2014FR06RDRP043

67 423 357,60

0,00

67 423 357,60

0,00

67 423 357,60

67 423 357,56

0,04

FR

2014FR06RDRP052

68 229 540,42

591 932,10

68 821 472,52

0,00

68 821 472,52

68 821 472,51

0,01

FR

2014FR06RDRP053

49 652 907,17

0,00

49 652 907,17

0,00

49 652 907,17

49 652 907,19

-0,02

FR

2014FR06RDRP054

63 016 589,46

0,00

63 016 589,46

0,00

63 016 589,46

63 016 589,47

-0,01

FR

2014FR06RDRP072

93 514 605,81

0,00

93 514 605,81

0,00

93 514 605,81

93 514 605,78

0,03

FR

2014FR06RDRP073

234 750 250,01

0,00

234 750 250,01

0,00

234 750 250,01

234 750 250,03

-0,02

FR

2014FR06RDRP074

93 317 892,03

0,00

93 317 892,03

0,00

93 317 892,03

93 317 892,01

0,02

FR

2014FR06RDRP082

190 160 207,11

0,00

190 160 207,11

0,00

190 160 207,11

190 160 207,10

0,01

FR

2014FR06RDRP083

205 370 301,05

0,00

205 370 301,05

0,00

205 370 301,05

205 370 301,09

-0,04

FR

2014FR06RDRP091

100 220 371,03

0,00

100 220 371,03

0,00

100 220 371,03

100 220 371,07

-0,04

FR

2014FR06RDRP093

81 750 400,30

- 195 483,76

81 554 916,54

0,00

81 554 916,54

81 554 916,54

0,00

FR

2014FR06RDRP094

20 831 695,08

0,00

20 831 695,08

0,00

20 831 695,08

20 824 949,90

6 745,18

EL

2014GR06RDNP001

635 813 399,96

0,00

635 813 399,96

0,00

635 813 399,96

635 813 399,91

0,05

HR

2014HR06RDNP001

382 288 421,47

0,00

382 288 421,47

0,00

382 288 421,47

382 157 873,37

130 548,10

HU

2014HU06RDNP001

577 375 458,83

- 794 269,65

576 581 189,18

0,00

576 581 189,18

576 581 201,45

-12,27

IE

2014IE06RDNP001

344 649 872,01

0,00

344 649 872,01

0,00

344 649 872,01

344 649 872,01

0,00

IT

2014IT06RDNP001

118 248 508,07

0,00

118 248 508,07

0,00

118 248 508,07

118 251 816,65

-3 308,58

IT

2014IT06RDRN001

8 260 339,12

0,00

8 260 339,12

0,00

8 260 339,12

8 260 339,11

0,01

IT

2014IT06RDRP001

30 535 101,20

0,00

30 535 101,20

0,00

30 535 101,20

30 542 032,64

-6 931,44

IT

2014IT06RDRP002

20 187 241,84

0,00

20 187 241,84

0,00

20 187 241,84

20 187 241,64

0,20

IT

2014IT06RDRP003

89 415 938,07

0,00

89 415 938,07

0,00

89 415 938,07

89 417 980,98

-2 042,91

IT

2014IT06RDRP004

18 122 138,89

0,00

18 122 138,89

0,00

18 122 138,89

18 294 985,47

- 172 846,58

IT

2014IT06RDRP005

53 086 259,62

0,00

53 086 259,62

0,00

53 086 259,62

53 089 039,13

-2 779,51

IT

2014IT06RDRP006

19 032 658,36

0,00

19 032 658,36

0,00

19 032 658,36

19 036 099,08

-3 440,72

IT

2014IT06RDRP007

72 808 712,33

0,00

72 808 712,33

0,00

72 808 712,33

72 807 941,30

771,03

IT

2014IT06RDRP008

34 954 178,73

0,00

34 954 178,73

0,00

34 954 178,73

34 968 959,85

-14 781,12

IT

2014IT06RDRP009

56 379 034,78

0,00

56 379 034,78

0,00

56 379 034,78

56 380 542,81

-1 508,03

IT

2014IT06RDRP010

48 759 164,60

0,00

48 759 164,60

0,00

48 759 164,60

48 760 712,98

-1 548,38

IT

2014IT06RDRP011

11 799 306,42

0,00

11 799 306,42

0,00

11 799 306,42

11 798 825,40

481,02

IT

2014IT06RDRP012

41 180 865,44

0,00

41 180 865,44

0,00

41 180 865,44

41 190 740,63

-9 875,19

IT

2014IT06RDRP013

10 740 063,09

0,00

10 740 063,09

0,00

10 740 063,09

10 740 754,19

- 691,10

IT

2014IT06RDRP014

75 317 521,63

0,00

75 317 521,63

0,00

75 317 521,63

75 317 522,66

-1,03

IT

2014IT06RDRP015

14 863 900,58

0,00

14 863 900,58

0,00

14 863 900,58

14 864 045,65

- 145,07

IT

2014IT06RDRP016

82 657 898,24

0,00

82 657 898,24

0,00

82 657 898,24

82 657 899,43

-1,19

IT

2014IT06RDRP017

49 408 940,62

0,00

49 408 940,62

0,00

49 408 940,62

49 415 784,19

-6 843,57

IT

2014IT06RDRP018

87 213 271,41

0,00

87 213 271,41

0,00

87 213 271,41

87 213 270,11

1,30

IT

2014IT06RDRP019

170 182 045,04

0,00

170 182 045,04

0,00

170 182 045,04

170 313 377,32

- 131 332,28

IT

2014IT06RDRP020

144 402 628,15

0,00

144 402 628,15

0,00

144 402 628,15

144 500 475,77

-97 847,62

IT

2014IT06RDRP021

212 879 459,34

0,00

212 879 459,34

0,00

212 879 459,34

212 958 700,32

-79 240,98

LT

2014LT06RDNP001

188 998 059,39

0,00

188 998 059,39

0,00

188 998 059,39

188 998 120,66

-61,27

LU

2014LU06RDNP001

17 494 528,88

0,00

17 494 528,88

0,00

17 494 528,88

17 433 590,97

60 937,91

LV

2014LV06RDNP001

124 088 703,79

0,00

124 088 703,79

0,00

124 088 703,79

124 088 703,79

0,00

MT

2014MT06RDNP001

14 959 997,15

0,00

14 959 997,15

0,00

14 959 997,15

14 960 127,48

- 130,33

NL

2014NL06RDNP001

163 085 847,51

0,00

163 085 847,51

0,00

163 085 847,51

163 176 239,41

-90 391,90

PL

2014PL06RDNP001

1 419 048 804,01

0,00

1 419 048 804,01

0,00

1 419 048 804,01

1 419 023 664,03

25 139,98

PT

2014PT06RDRP001

38 689 614,57

- 600,06

38 689 014,51

0,00

38 689 014,51

38 683 183,96

5 830,55

PT

2014PT06RDRP002

341 559 375,09

0,00

341 559 375,09

0,00

341 559 375,09

341 347 046,72

212 328,37

PT

2014PT06RDRP003

20 560 085,12

0,00

20 560 085,12

0,00

20 560 085,12

20 556 265,27

3 819,85

RO

2014RO06RDNP001

1 215 140 732,64

-2 490,93

1 215 138 241,71

0,00

1 215 138 241,71

1 215 146 767,53

-8 525,82

SE

2014SE06RDNP001

318 238 375,55

0,00

318 238 375,55

0,00

318 238 375,55

319 477 383,03

-1 239 007,48

SI

2014SI06RDNP001

119 116 667,31

0,00

119 116 667,31

0,00

119 116 667,31

119 116 714,83

-47,52

SK

2014SK06RDNP001

146 840 390,27

-7 861 155,51

138 979 234,76

0,00

138 979 234,76

138 967 357,76

11 877,00


ZAŁĄCZNIK II

Rozliczenie rachunków agencji płatniczych

Rok budżetowy 2021 - EFRROW

Korekty zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013

Korekty dotyczące okresu programowania 2014-2020

Korekty dotyczące okresu programowania 2007-2013

Państwo członkowskie

Waluta

w walucie krajowej

w EUR

w walucie krajowej

w EUR

AT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

BE

EUR

0,00

849,69

0,00

25 437,30

BG

BGN

63 722,95

0,00

5 648 283,38

0,00

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

30 370,38

CZ

CZK

55,70

0,00

229 050,34

0,00

DE

EUR

0,00

4 803,37

0,00

126 607,65

DK

DKK

95 830,32

0,00

31 691,36

0,00

EE

EUR

0,00

26 040,66

0,00

56 899,89

ES

EUR

0,00

2 217,81

0,00

335 499,82

FI

EUR

0,00

2 595,35

0,00

20 658,00

FR

EUR

0,00

968,57

0,00

139 117,24

EL

EUR

0,00

4 543,20

0,00

483 869,34

HR

HRK

303 465,11

0,00

0,00

0,00

HU

HUF

0,00

0,00

161 504 466,00

0,00

IE

EUR

0,00

10 351,45

0,00

202 144,21

IT

EUR

0,00

24 442,78

0,00

1 187 628,88

LT

EUR

0,00

0,00

0,00

252 056,35

LU

EUR

0,00

0,00

0,00

8 995,97

LV

EUR

0,00

5 934,18

0,00

336 603,86

MT

EUR

0,00

54,97

0,00

52 959,41

NL

EUR

0,00

132,63

0,00

217,90

PL

PLN

90 733,65

0,00

9 780 712,48

0,00

PT

EUR

0,00

79 100,01

0,00

2 809 533,67

RO

RON

2 242,29

0,00

49 962 135,22

0,00

SE

SEK

3 945,72

0,00

149 932,67

0,00

SI

EUR

0,00

370,66

0,00

186 075,08

SK

EUR

0,00

0,00

0,00

2 211 705,20


ZAŁĄCZNIK III

Rozliczenie rachunków agencji płatniczych

Rok budżetowy 2021 - EFRROW

Zmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania najpóźniejszych terminów płatności zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013

w EUR

Państwo członkowskie

CCI

Zmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania najpóźniejszych terminów płatności za RB 2021

AT

2014AT06RDNP001

0,00

BE

2014BE06RDRP001

0,00

BE

2014BE06RDRP002

0,00

BG

2014BG06RDNP001

0,00

CY

2014CY06RDNP001

0,00

CZ

2014CZ06RDNP001

0,00

DE

2014DE06RDRN001

0,00

DE

2014DE06RDRP003

0,00

DE

2014DE06RDRP004

0,00

DE

2014DE06RDRP007

0,00

DE

2014DE06RDRP010

0,00

DE

2014DE06RDRP011

0,00

DE

2014DE06RDRP012

0,00

DE

2014DE06RDRP015

0,00

DE

2014DE06RDRP017

0,00

DE

2014DE06RDRP018

75 422,51

DE

2014DE06RDRP019

0,00

DE

2014DE06RDRP020

0,00

DE

2014DE06RDRP021

0,00

DE

2014DE06RDRP023

0,00

DK

2014DK06RDNP001

272 338,01

EE

2014EE06RDNP001

0,00

ES

2014ES06RDNP001

0,00

ES

2014ES06RDRP001

1 449 034,60

ES

2014ES06RDRP002

0,00

ES

2014ES06RDRP003

0,00

ES

2014ES06RDRP004

0,00

ES

2014ES06RDRP005

0,00

ES

2014ES06RDRP006

0,00

ES

2014ES06RDRP007

33 488,64

ES

2014ES06RDRP008

0,00

ES

2014ES06RDRP009

0,00

ES

2014ES06RDRP010

0,00

ES

2014ES06RDRP011

0,00

ES

2014ES06RDRP012

0,00

ES

2014ES06RDRP013

383 968,72

ES

2014ES06RDRP014

0,00

ES

2014ES06RDRP015

0,00

ES

2014ES06RDRP016

0,00

ES

2014ES06RDRP017

1 442,71

FI

2014FI06RDRP001

0,00

FI

2014FI06RDRP002

0,00

FR

2014FR06RDNP001

0,00

FR

2014FR06RDRN001

0,00

FR

2014FR06RDRP001

60 570,12

FR

2014FR06RDRP002

27 455,16

FR

2014FR06RDRP003

56 100,14

FR

2014FR06RDRP004

0,00

FR

2014FR06RDRP006

0,00

FR

2014FR06RDRP011

74 117,45

FR

2014FR06RDRP021

0,00

FR

2014FR06RDRP022

0,00

FR

2014FR06RDRP023

508,30

FR

2014FR06RDRP024

0,00

FR

2014FR06RDRP025

0,00

FR

2014FR06RDRP026

0,00

FR

2014FR06RDRP031

249 288,94

FR

2014FR06RDRP041

0,00

FR

2014FR06RDRP042

0,00

FR

2014FR06RDRP043

0,00

FR

2014FR06RDRP052

0,00

FR

2014FR06RDRP053

0,00

FR

2014FR06RDRP054

0,00

FR

2014FR06RDRP072

0,00

FR

2014FR06RDRP073

0,00

FR

2014FR06RDRP074

0,00

FR

2014FR06RDRP082

0,00

FR

2014FR06RDRP083

0,00

FR

2014FR06RDRP091

0,00

FR

2014FR06RDRP093

0,00

FR

2014FR06RDRP094

190 246,95

EL

2014GR06RDNP001

0,00

HR

2014HR06RDNP001

0,00

HU

2014HU06RDNP001

4 583 385,63

IE

2014IE06RDNP001

0,00

IT

2014IT06RDNP001

0,00

IT

2014IT06RDRN001

0,00

IT

2014IT06RDRP001

0,00

IT

2014IT06RDRP002

0,00

IT

2014IT06RDRP003

0,00

IT

2014IT06RDRP004

0,00

IT

2014IT06RDRP005

0,00

IT

2014IT06RDRP006

0,00

IT

2014IT06RDRP007

0,00

IT

2014IT06RDRP008

0,00

IT

2014IT06RDRP009

0,00

IT

2014IT06RDRP010

44 535,77

IT

2014IT06RDRP011

0,00

IT

2014IT06RDRP012

0,00

IT

2014IT06RDRP013

0,00

IT

2014IT06RDRP014

0,00

IT

2014IT06RDRP015

0,00

IT

2014IT06RDRP016

0,00

IT

2014IT06RDRP017

0,00

IT

2014IT06RDRP018

0,00

IT

2014IT06RDRP019

0,00

IT

2014IT06RDRP020

0,00

IT

2014IT06RDRP021

0,00

LT

2014LT06RDNP001

0,00

LU

2014LU06RDNP001

0,00

LV

2014LV06RDNP001

0,00

MT

2014MT06RDNP001

0,00

NL

2014NL06RDNP001

0,00

PL

2014PL06RDNP001

0,00

PT

2014PT06RDRP001

0,00

PT

2014PT06RDRP002

0,00

PT

2014PT06RDRP003

0,00

RO

2014RO06RDNP001

0,00

SE

2014SE06RDNP001

0,00

SI

2014SI06RDNP001

0,00

SK

2014SK06RDNP001

985 756,19

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00