Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2022 nr 157 str. 66
Wersja aktualna od 2022-06-10
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2022 nr 157 str. 66
Wersja aktualna od 2022-06-10
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/909

z dnia 8 czerwca 2022 r.

wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez Zjednoczone Królestwo z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3565)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 52, w związku z art. 131 i 138 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje Zjednoczone Królestwo o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez Zjednoczone Królestwo, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia ze Zjednoczonym Królestwem i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(2)

Zjednoczone Królestwo miało możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. Możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(4)

Przeprowadzone weryfikacje i wyniki rozmów dwustronnych wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez Zjednoczone Królestwo nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana w ramach EFRG i EFRROW.

(5)

Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach EFRG i EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem Zjednoczonego Królestwa przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6)

Kwoty wyłączone z finansowania unijnego na podstawie niniejszej decyzji powinny również uwzględniać wszelkie zmniejszenia i zawieszenia zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 z uwagi na fakt, że takie zmniejszenia lub zawieszenia mają charakter tymczasowy, i pozostają bez uszczerbku dla decyzji podjętych na podstawie art. 51 lub 52 tego rozporządzenia.

(7)

Jeśli chodzi o przypadki objęte niniejszą decyzją, Komisja przedstawiła Zjednoczonemu Królestwu w sprawozdaniu zbiorczym (2) szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z prawem Unii.

(8)

Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach będących w toku w dniu 7 lutego 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wyłącza się z finansowania unijnego kwoty określone w załączniku, odnoszące się do wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze Zjednoczonego Królestwa i zadeklarowane z tytułu EFRG i EFRROW.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2022 r.

W imieniu Komisji

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(2) Dokument Ares(2022)3643884.


ZAŁĄCZNIK

Decyzja: 69 Zjednoczone Królestwo

Pozycja budżetu: 6200

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta (%)

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

GB

System dla młodych rolników

2019

Kontrole kwalifikowalności rolników w odniesieniu do pomocy, o którą wnioskowano - Przepis dotyczący rolnika aktywnego zawodowo

JEDNORAZOWA

EUR

- 134 410,92

0,00

- 134 410,92

System dla młodych rolników

2020

Kontrole kwalifikowalności rolników w odniesieniu do pomocy, o którą wnioskowano - Przepis dotyczący rolnika aktywnego zawodowo

JEDNORAZOWA

EUR

- 205 156,33

0,00

- 205 156,33

System dla młodych rolników

2019

Ustanowienie rezerwy krajowej i zarządzanie nią - Kontrole prawidłowego wykorzystania rezerwy krajowej

JEDNORAZOWA

EUR

-10 605,78

0,00

-10 605,78

System dla młodych rolników

2020

Ustanowienie rezerwy krajowej i zarządzanie nią - Kontrole prawidłowego wykorzystania rezerwy krajowej

JEDNORAZOWA

EUR

-10 149,34

0,00

-10 149,34

Zwrot pomocy bezpośredniej w związku z dyscypliną finansową

2019

Ustanowienie rezerwy krajowej i zarządzanie nią - Kontrole prawidłowego wykorzystania rezerwy krajowej - Dyscyplina finansowa

JEDNORAZOWA

EUR

- 294,41

0,00

- 294,41

Owoce i warzywa - Programy operacyjne, w tym operacje wycofania

2020

Ustalenie 1.1 i 1.2

ZRYCZAŁTOWANA

5,00%

EUR

-1 185 437,36

0,00

-1 185 437,36

Ogółem GB:

EUR

-1 546 054,14

0,00

-1 546 054,14


Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

EUR

-1 546 054,14

0,00

-1 546 054,14

Pozycja budżetu: 6201

Państwo członkowskie

Środek

RB

Uzasadnienie

Rodzaj

Korekta (%)

Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

GB

System dla młodych rolników

2019

Kontrole kwalifikowalności rolników w odniesieniu do pomocy, o którą wnioskowano - Przepis dotyczący rolnika aktywnego zawodowo

JEDNORAZOWA

EUR

-5 522,91

0,00

-5 522,91

Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe

2020

Błędy finansowe - populacja EFRROW nieobjęta ZSZiK

JEDNORAZOWA

EUR

-86 879,58

0,00

-86 879,58

Rozliczanie rachunków - Rozliczanie finansowe

2020

Znany błąd - populacja EFRROW objęta ZSZiK

JEDNORAZOWA

EUR

-74 312,33

0,00

-74 312,33

Ogółem GB:

EUR

- 166 714,82

0,00

- 166 714,82


Waluta

Kwota

Odliczenia

Skutki finansowe

EUR

- 166 714,82

0,00

- 166 714,82

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00