Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2023 nr 32 str. 62
Wersja aktualna od 2023-02-02
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2023 nr 32 str. 62
Wersja aktualna od 2023-02-02
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

DECYZJA RADY (WPZiB) 2023/230

z dnia 2 lutego 2023 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/338 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 28 lutego 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/338 (1), która ustanowiła środek pomocy o finansowej kwocie odniesienia wynoszącej 450 000 000 EUR, którego celem jest finansowanie dostarczania ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile.

(2)

W dniu 23 marca 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/471 (2) zmieniającą decyzję (WPZiB) 2022/338, którą to decyzją podwyższono finansową kwotę odniesienia do 900 000 000 EUR.

(3)

W dniu 13 kwietnia 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/636 (3) zmieniającą decyzję (WPZiB) 2022/338, którą to decyzją podwyższono finansową kwotę odniesienia do 1 350 000 000 EUR.

(4)

W dniu 23 maja 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/809 (4) zmieniającą decyzję (WPZiB) 2022/338, którą to decyzją podwyższono finansową kwotę odniesienia do 1 840 000 000 EUR.

(5)

W dniu 21 lipca 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/1285 (5) zmieniającą decyzję (WPZiB) 2022/338, którą to decyzją podwyższono finansową kwotę odniesienia do 2 330 000 000 EUR.

(6)

W dniu 17 października 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/1971 (6) zmieniającą decyzję (WPZiB) 2022/338, którą to decyzją podwyższono finansową kwotę odniesienia do 2 820 000 000 EUR.

(7)

W związku z trwającą zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, finansową kwotę odniesienia należy zwiększyć o dodatkowe 300 000 000 EUR.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2022/338,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji (WPZiB) 2022/338 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Aby osiągnąć cel określony w ust. 2, w ramach środka pomocy finansuje się dostarczanie ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile, a także konserwację, naprawę i modernizację sprzętu wojskowego finansowanego z EPF i platform wojskowych o śmiercionośnej sile i identycznego sprzętu przez personel wojskowy w obiektach wojskowych lub w mieszanych formach współpracy cywilno-wojskowej lub w fabrykach, zgodnie z wnioskiem Ukrainy.";

2)

art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych ze środkiem pomocy wynosi 3 120 000 000 EUR.";

3)

art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zgodnie z art. 29 ust. 5 decyzji (WPZiB) 2021/509 administrator do spraw środków pomocy może, po przyjęciu niniejszej decyzji, wezwać do wniesienia wkładów maksymalnie do kwoty 3 120 000 000 EUR. Środki finansowe, do których wniesienia wezwał administrator do spraw środków pomocy, mogą być wykorzystane jedynie do pokrycia wydatków w granicach zatwierdzonych przez Komitet ustanowiony decyzją (WPZiB) 2021/509 w odpowiednim budżecie korygującym i budżecie rocznym odpowiadających danemu środkowi pomocy.";

4)

art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki związane z wykonaniem środka pomocy kwalifikują się od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia określonego przez Radę. Maksymalna kwalifikowalna wysokość wydatków poniesionych przed dniem 11 marca 2022 r. wynosi 450 000 000 EUR. Kwota 1 280 000 000 EUR jest kwalifikowalna od dnia 21 lipca 2022 r. Wydatki związane z konserwacją i naprawą są kwalifikowalne od dnia 17 października 2022 r. Wydatki związane z modernizacją są kwalifikowalne od dnia 2 lutego 2023 r.";

5)

art. 4 ust. 4 lit. j) otrzymuje brzmienie:

„j)

Ministerstwo Obrony Niemiec, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemic oraz Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Społeczności Niemiec;".

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

J. ROSWALL


(1) Decyzja Rady (WPZiB) 2022/338 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile (Dz.U. L 60 z 28.2.2022, s. 1).

(2) Decyzja Rady (WPZiB) 2022/471 z dnia 23 marca 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/338 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile (Dz.U. L 96 z 24.3.2022, s. 43).

(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2022/636 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/338 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile (Dz.U. L 117 z 19.4.2022, s. 34).

(4) Decyzja Rady (WPZiB) 2022/809 z dnia 23 maja 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/338 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile (Dz.U. L 145 z 24.5.2022, s. 40).

(5) Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1285 z dnia 21 lipca 2022 r. dotycząca zmiany decyzji (WPZiB) 2022/338 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile (Dz.U. L 195 z 22.7.2022, s. 93).

(6) Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1971 z dnia 17 października 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/338 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile (Dz.U. L 270 z 18.10.2022, s. 95).

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00