Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2023 nr 32 str. 68
Wersja aktualna od 2023-02-03
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2023 nr 32 str. 68
Wersja aktualna od 2023-02-03
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

DECYZJA KOMISJI (UE) 2023/232

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie pomocy państwa SA.55208 (2020/C) (ex 2022/NN) wdrożonej przez Czechy na rzecz Poczty Czeskiej

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5136)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przepisami uwzględniając otrzymane odpowiedzi,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA/POMOCY

2.1. Beneficjent: Poczta Czeska

2.2. Wykonywanie obowiązku świadczenia usługi powszechnej powierzone Poczcie Czeskiej

2.3. System informacyjny skrzynek danych („DBIS")

2.4. Zgłoszony środek i mechanizm rekompensaty dotyczący obowiązku świadczenia usługi powszechnej

2.4.1. Zakres zgłoszenia i kwota rekompensaty

2.4.2. Procedura ustalania przyznawanej kwoty rekompensaty

(29)

Zgodnie z sekcją 34c ustawy o usługach pocztowych kwota rekompensaty z tytułu wykonywania obowiązku świadczenia usługi powszechnej na każdy rok nie jest ustalana z góry, lecz oblicza się ją i wypłaca co roku w trzech etapach.

Etap 1: Zwrot tymczasowych kosztów netto w roku t (równy 50 % kosztów netto w roku t-1)

(30)

W przypadku wstępnych kosztów netto poniesionych w danym roku Poczta Czeska może złożyć wniosek o zwrot kosztów do Czeskiego Urzędu Telekomunikacyjnego od 1 lipca do 31 grudnia tego roku (rok t), zgodnie z sekcją 34c ustawy o usługach pocztowych. W takich przypadkach Czeski Urząd Telekomunikacyjny wydaje decyzję ustalającą wysokość wstępnych kosztów netto odpowiadającą 50 % kosztów netto obliczonych (przy użyciu metody opisanej w sekcji 8.2.8) dla poprzedniego roku (rok t-1), dla którego zweryfikowano kwotę tych kosztów. W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, Czechy zwrócą Poczcie Czeskiej wstępne koszty netto za pośrednictwem Czeskiego Urzędu Telekomunikacyjnego.

Etap 2: Zwrot w roku t+1 pozostałych kosztów netto poniesionych w roku t

(31)

W przypadku rzeczywistych kosztów netto poniesionych w danym roku Poczta Czeska może złożyć wniosek o zwrot kosztów do Czeskiego Urzędu Telekomunikacyjnego do 31 sierpnia następnego roku (rok t+1), zgodnie z sekcją 34d ustawy o usługach pocztowych. Czeski Urząd Telekomunikacyjny dokona weryfikacji kosztu netto obliczonego przez Pocztę Czeską z zastosowaniem metody nieponiesionych kosztów netto. Czeski Urząd Telekomunikacyjny ustali, w drodze decyzji, wysokość kosztów netto odpowiadającą kwocie kosztów netto zweryfikowanych zgodnie z sekcją 34b ustawy o usługach pocztowych. W przypadku zwrotu kosztów netto Czeski Urząd Telekomunikacyjny odliczy wstępne koszty netto już zwrócone Poczcie Czeskiej. Jeżeli wypłacone wstępne koszty netto są wyższe niż koszty netto poniesione w danym roku, Poczta Czeska zwróci różnicę państwu.

(32)

Czeski Urząd Telekomunikacyjny weryfikuje pochodzenie i wysokość kosztów netto w sposób określony w sekcji 34b ustawy o usługach pocztowych. Jeżeli w wyniku tej weryfikacji okaże się, że obliczenie kosztów netto jest prawidłowe, Poczta Czeska będzie miała prawo do otrzymania zwrotu kosztów netto.

Etap 3: Zwrot kosztów nie może przekroczyć 1 500 mln CZK na każdy rok

3. SKARGI

3.1. Skarga Zásilkovny

3.2. Skarga PNS

4. POWODY DECYZJI O WSZCZĘCIU FORMALNEGO POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

5. UWAGI ZAINTERESOWANYCH STRON

5.1. Zásilkovna

5.2. PNS (dawniej Mediaservis)

5.3. Poczta Czeska

6. UWAGI CZECH

6.1. Uwagi Czech dotyczące decyzji o wszczęciu postępowania

6.2. Uwagi Czech do uwag osób trzecich

6.2.1. Uwagi Czech do uwag Zásilkovny

6.2.2. Uwagi Czech do uwag PNS

7. OCENA ŚRODKA

7.1. Istnienie pomocy

7.2. Pomoc, którą można przypisać państwu, i istnienie zasobów państwowych

7.3. Pomoc przyznawana przedsiębiorstwu

7.4. Korzyść

(119)

Korzyść do celów art. 107 ust. 1 TFUE oznacza każdą korzyść gospodarczą, której dane przedsiębiorstwo nie uzyskałoby w normalnych warunkach rynkowych, tj. bez interwencji państwa (48). Znaczenie ma wyłącznie wpływ środka na przedsiębiorstwo, a nie przyczyna czy cel interwencji państwa (49). Korzyść występuje zawsze, ilekroć sytuacja finansowa przedsiębiorstwa poprawia się w wyniku interwencji państwa.

(120)

Rekompensata z tytułu wykonywania obowiązku świadczenia usługi powszechnej ma pokryć całość lub część kosztów netto poniesionych przez Pocztę Czeską w związku z wykonywaniem tego obowiązku określonego przez władze czeskie. Bez ingerencji państwa Poczta Czeska musiałaby ponieść te koszty samodzielnie. Oceniany środek uwalnia Pocztę Czeską od niektórych kosztów jej działalności gospodarczej i poprawia sytuację finansową tego podmiotu. W związku z tym i bez uszczerbku dla kwestii, czy środek ten spełnia warunki określone przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C-280/00 Altmark (50), oceniany środek na pierwszy rzut oka daje Poczcie Czeskiej korzyść.

Zgodność z kryteriami Altmark

7.5. Selektywność

7.6. Wpływ na wymianę handlową i zakłócenie konkurencji

7.7. Wniosek

7.8. Zgodność z prawem środków pomocy zgłoszonych Komisji

8. OCENA ZGODNOŚCI POMOCY Z RYNKIEM WEWNĘTRZNYM

8.1. Zgodność z art. 106 ust. 2 TFUE

8.2. Zgodność z zasadami ramowymi UOIG z 2012 r.

8.2.1. Usługa faktycznie świadczona w ogólnym interesie gospodarczym, o której mowa w art. 106 TFUE

8.2.2. Potrzeba istnienia aktu powierzenia określającego obowiązki świadczenia usług publicznych oraz metody obliczania rekompensaty

8.2.3. Czas trwania okresu powierzenia

8.2.4. Zgodność z dyrektywą 2006/111/WE

8.2.5. Zgodność z unijnymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

8.2.6. Brak dyskryminacji

8.2.7. Kwota rekompensaty

8.2.8. Kalkulacja kosztu netto: metoda nieponiesionych kosztów netto

I. Scenariusz faktyczny i alternatywny

Scenariusz faktyczny

(189)

W scenariuszu faktycznym uwzględniono rzeczywiste przychody i koszty Poczty Czeskiej w odniesieniu do różnych elementów i wszystkich rodzajów działalności w latach 2018-2020. W odniesieniu do lat 2021 i 2022 uwzględniono szacunkowe koszty i przychody Poczty Czeskiej. Wykorzystanie rzeczywistych danych za lata 2018-2020 oraz danych szacunkowych dla lat 2021 i 2022 uznaje się za uzasadnione i precyzyjne, ponieważ za okres 2018-2020 dostępne są rzeczywiste dane liczbowe. Uznaje się, że takie dane wejściowe są odpowiednie i mogą wykluczyć nadwyżkę rekompensaty, ponieważ pochodzą one z systemu rachunkowości Poczty Czeskiej, który, jak wyjaśniono w motywie 176, jest zgodny z dyrektywą 2006/111/WE i pkt 44 zasad ramowych UOIG z 2012 r.

Scenariusz alternatywny

Etap 1: Określenie elementów obowiązku świadczenia usługi powszechnej i DBIS, których przedsiębiorstwo by nie realizowało w normalnych warunkach rynkowych

1. Zakończenie świadczenia usług DBIS

2. Zamknięcie szeregu urzędów pocztowych i przekształcenie niektórych z nich w punkty pocztowe:

3. Niższa częstotliwość doręczeń określonych przesyłek pocztowych

4. Mniej czynności administracyjnych

(195)

Poczta Czeska zaprzestałaby również niektórych czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem obowiązku świadczenia usługi powszechnej. Czynności administracyjne związane z wykonywaniem obowiązku świadczenia usługi powszechnej, których Poczta Czeska zaprzestałaby w scenariuszu alternatywnym, są następujące:

a)

pomiar czasu transportu i przepływów transportowych oraz przekazywanie tych informacji organowi regulacyjnemu;

b)

prowadzenie szczegółowej odrębnej ewidencji kosztów i przychodów, obliczanie kosztów netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej i przekazywanie tych informacji organowi regulacyjnemu;

c)

audyt odrębnej ewidencji;

d)

nabywanie dokumentów źródłowych na potrzeby obliczenia kosztu netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej;

e)

prowadzenie wydziału ds. technologii pocztowych odpowiedzialnego za przekształcenie wymogów jakościowych dotyczących obowiązku świadczenia usługi powszechnej w normy operacyjne, monitorowanie jakości usług i ustalanie środków naprawczych.

Wiarygodność scenariusza alternatywnego i zawarte w nim obliczenia ilościowe

II. Obliczenie wpływu scenariusza alternatywnego na koszty i przychody Poczty Czeskiej

Etap 1: Ustalenie wpływu zamknięcia niektórych urzędów pocztowych i zakończenia świadczenia usług DBIS na koszty i przychody w scenariuszu alternatywnym

(206)

Konieczne jest ustalenie kwoty kosztów i przychodów, które odpowiadają zlikwidowanym działaniom i elementom sieci. Źródłem tych informacji jest wewnętrzna rachunkowość Poczty Czeskiej, tj. odrębna ewidencja księgowa kosztów i przychodów, w szczególności kosztów i przychodów ujętych w poszczególnych pulach kosztów (centrach kosztów). Stosuje się metodę rachunku kosztów działań. Gdyby dana działalność nie była prowadzona lub gdyby dany element sieci nie był eksploatowany, koszty z tym związane zostałyby zaoszczędzone. Koszty związane z funkcjonowaniem poszczególnych urzędów pocztowych są rejestrowane w oddzielnych centrach kosztów. Każdy urząd pocztowy prowadzi w swojej księgowości odrębną ewidencję wszystkich kosztów eksploatacji budynku i jego wyposażenia, a także kosztów konserwacji i naprawy, wszystkich kosztów personelu obsługi klienta oraz innych kosztów bezpośrednich związanych ze świadczeniem niektórych usług (np. używaniem etykiet, bonów wartościowych, opłatami za dostęp do zewnętrznych baz danych itp.). Przychody z tytułu świadczonych usług pocztowych i niepocztowych są również ujmowane w księgowości poszczególnych urzędów pocztowych. Ponadto przychody z urzędu pocztowego są ujmowane w księgowości jej puli kosztów (w całości), niezależnie od faktu, że przychody te obejmują również koszty innych części łańcucha pocztowego (tj. sortowania, transportu i doręczenia). Przychody z usług pocztowych dzieli się na takie części łańcucha pocztowego, aby umożliwić porównanie kosztów urzędów pocztowych z odpowiednią częścią przychodów generowanych przez te urzędy. Celem jest ocena, czy dany urząd pocztowy jest rentowny czy nie, co jest ważne dla oceny, czy ta placówka zostałaby zachowana w scenariuszu alternatywnym (wariantowym).

(207)

W tabelach 10-14 porównano koszt urzędów pocztowych w scenariuszu faktycznym i alternatywnym oraz określono koszty nieponiesione dzięki redukcji zaproponowanej w scenariuszu alternatywnym na lata 2018-2022.

Tabela 10

Porównanie kosztów wszystkich urzędów pocztowych w scenariuszu faktycznym i alternatywnym (2018 r.)

Koszt urzędów pocztowych (2018 r.), w CZK

Scenariusz faktyczny

Scenariusz alternatywny

Koszty nieponiesione

1)

Obowiązkowe urzędy w ramach obowiązku świadczenia usługi powszechnej, w tym:

[…]

a)

Urzędy pocztowe do zamknięcia

[…]

[…]

[…]

b1)

Pozostałe urzędy pocztowe

[…]

[…]

[…]

b2)

Urzędy pocztowe przekształcone w punkty pocztowe

[…]

[…]

[…]

2)

Nieobowiązkowe urzędy pocztowe

[…]

[…]

[…]

Koszt całkowity

[…]

[…]

1 971 954 710

Tabela 11

Porównanie kosztów wszystkich urzędów pocztowych w scenariuszu faktycznym i alternatywnym (2019 r.)

Koszt urzędów pocztowych (2019 r.), w CZK

Scenariusz faktyczny

Scenariusz alternatywny

Koszty nieponiesione

1)

Obowiązkowe urzędy w ramach obowiązku świadczenia usługi powszechnej, w tym:

[…]

a)

Urzędy pocztowe do zamknięcia

[…]

[…]

[…]

b1)

Pozostałe urzędy pocztowe

[…]

[…]

[…]

b2)

Urzędy pocztowe przekształcone w punkty pocztowe

[…]

[…]

[…]

2)

Nieobowiązkowe urzędy pocztowe

[…]

[…]

[…]

Koszt całkowity

[…]

[…]

2 068 972 772

Tabela 12

Porównanie kosztów wszystkich urzędów pocztowych w scenariuszu faktycznym i alternatywnym (2020 r.)

Koszt urzędów pocztowych (2020 r.), w CZK

Scenariusz faktyczny

Scenariusz alternatywny

Koszty nieponiesione

1)

Obowiązkowe urzędy w ramach obowiązku świadczenia usługi powszechnej, w tym:

[…]

a)

Urzędy pocztowe do zamknięcia

[…]

[…]

[…]

b1)

Pozostałe urzędy pocztowe

[…]

[…]

[…]

b2)

Urzędy pocztowe przekształcone w punkty pocztowe

[…]

[…]

[…]

2)

Nieobowiązkowe urzędy pocztowe

[…]

[…]

[…]

Koszt całkowity

[…]

[…]

2 087 416 256

Tabela 13

Porównanie kosztów wszystkich urzędów pocztowych w scenariuszu faktycznym i alternatywnym (2021 r.)

Koszt urzędów pocztowych (2021 r.), w CZK

Scenariusz faktyczny

Scenariusz alternatywny

Koszty nieponiesione

1)

Obowiązkowe urzędy w ramach obowiązku świadczenia usługi powszechnej, w tym:

[…]

a)

Urzędy pocztowe do zamknięcia

[…]

[…]

[…]

b1)

Pozostałe urzędy pocztowe

[…]

[…]

[…]

b2)

Urzędy pocztowe przekształcone w punkty pocztowe

[…]

[…]

[…]

2)

Nieobowiązkowe urzędy pocztowe

[…]

[…]

[…]

Koszt całkowity

[…]

[…]

2 092 609 307

Tabela 14

Porównanie kosztów wszystkich urzędów pocztowych w scenariuszu faktycznym i alternatywnym (2022 r.)

Koszt urzędów pocztowych (2022 r.), w CZK

Scenariusz faktyczny

Scenariusz alternatywny

Koszty nieponiesione

1)

Obowiązkowe urzędy w ramach obowiązku świadczenia usługi powszechnej, w tym:

[…]

a)

Urzędy pocztowe do zamknięcia

[…]

[…]

[…]

b1)

Pozostałe urzędy pocztowe

[…]

[…]

[…]

b2)

Urzędy pocztowe przekształcone w punkty pocztowe

[…]

[…]

[…]

2)

Nieobowiązkowe urzędy pocztowe

[…]

[…]

[…]

Koszt całkowity

[…]

[…]

2 102 282 619

(208)

Nie można jednak oczekiwać, że wszystkie szacunkowe oszczędności kosztów wynikające z proponowanego zamknięcia niektórych urzędów pocztowych i zaprzestania świadczenia usług DBIS w scenariuszu alternatywnym mogą zostać w pełni osiągnięte. Kiedy urząd pocztowy zostaje zamknięty lub usługa DBIS nie jest już oferowana, popyt na usługi świadczone przez ten urząd nie znika całkowicie, a przesyłki pocztowe, które zostały skanibalizowane przez DBIS, w scenariuszu alternatywnym byłyby dalej doręczane - pocztą tradycyjną (tj. na papierze).Ta zmiana popytu wpływa zarówno na koszty, jak i na przychody, w związku z czym należy ją uwzględnić w scenariuszu alternatywnym. Władze czeskie wyjaśniły, że do modelowania zmiany popytu wykorzystały badania rynku i analizę przedstawioną w decyzji w sprawie DBIS (zob. motyw 193).Z przeprowadzonych badań wynika, że niektórzy klienci zdecydowaliby się nadal korzystać z usług Poczty Czeskiej po zamknięciu ich urzędu pocztowego i zaspokoiliby swój popyt na usługi w innym urzędzie pocztowym. Część popytu zostałaby jednak nieuchronnie utracona, ponieważ niektórzy klienci przeszliby do innych konkurentów, a niektórzy zdecydowaliby się ograniczyć swój popyt. W rezultacie Poczta Czeska straciłaby przychody z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i z innych usług. Obliczenie oczekiwanego spadku przychodów spowodowanego zmianą popytu w następstwie zamknięcia urzędów pocztowych przedstawiono poniżej w tabeli 15.

Tabela 15

Spadek przychodów (lata 2018-2022)

Rok

Przychody - scenariusz faktyczny

Przychody - scenariusz alternatywny

Spadek przychodów (wpływ obowiązku świadczenia usługi powszechnej)

Wzrost przychodów (wpływ DBIS)

Różnica w przychodach

2018 r. (2 135 zamkniętych urzędów pocztowych + 462 punkty pocztowe)

[…]

[…]

[…]

[…]

509 492 440

2019 r. (2 155 zamkniętych urzędów pocztowych + 462 punkty pocztowe)

[…]

[…]

[…]

[…]

567 578 636

2020 r. (2 149 zamkniętych urzędów pocztowych + 462 punkty pocztowe)

[…]

[…]

[…]

[…]

825 285 436

2021 r. (2 149 zamkniętych urzędów pocztowych + 468 punkty pocztowe)

[…]

[…]

[…]

[…]

667 351 242

2022 r. (2 149 zamkniętych urzędów pocztowych + 468 punkty pocztowe)

[…]

[…]

[…]

[…]

769 075 085

(209)

Czechy wyjaśniły, że wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług DBIS (w scenariuszu faktycznym) nie zostałyby poniesione w scenariuszu alternatywnym. DBIS jest funkcjonalnie i technologicznie oddzielony od działalności w ramach tradycyjnej sieci pocztowej i żadne procesy nie są współdzielone między DBIS a procesami pocztowymi i innymi procesami realizowanymi w urzędach pocztowych, sieci transportowej lub punktach doręczeń, zatem nieponiesione koszty bezpośrednie DBIS można dokładnie określić.

(210)

Jeżeli chodzi o analizę wpływu na przychody, fakt, że klienci zaspokajają swój popyt na usługi pocztowe i niepocztowe w innym urzędzie pocztowym, oznacza, że w takim urzędzie muszą być dostępne wystarczające zdolności. W przypadku gdy potrzebne są dodatkowe zdolności, zwiększają się koszty zasobów ludzkich i wyposażenia tego urzędu pocztowego. Koszty utworzenia wystarczających (dodatkowych) zdolności w urzędach pocztowych, które pozostaną otwarte, są zatem pozycją, która zmniejsza koszty zaoszczędzone poprzez zamknięcie innych urzędów pocztowych (tj. zmniejsza szacowane kwoty oszczędności w tabelach 10-14 powyżej). Obliczenie tych dodatkowych zdolności opiera się na wolumenie usług, który zgodnie z oczekiwaniami zostałby przeniesiony z zamkniętych urzędów pocztowych. Wolumen ten jest przeliczany na godziny pracy z uwzględnieniem norm czasu pracy na działanie, a następnie przekładany na (dodatkowe) koszty. Koszty związane z koniecznością zwiększenia zdolności w pozostałych urzędach pocztowych oraz wpływ na koszty nieponiesione przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 16

Oszczędności kosztów w sieci urzędów pocztowych po uwzględnieniu wzrostu zdolności (lata 2018-2022)

Kwoty w CZK

Oszczędności kosztów w 2018 r.

Oszczędności kosztów w 2019 r.

Oszczędności kosztów w 2020 r.

Oszczędności kosztów w 2021 r.

Oszczędności kosztów w 2022 r.

Koszty nieponiesione wskutek zamknięcia urzędów pocztowych

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Koszt zwiększenia zdolności pozostałych urzędów pocztowych*

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Koszt zwiększenia zdolności pozostałych urzędów pocztowych w zakresie DBIS**

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ostateczne oszczędności kosztów wynikające z zamknięcia urzędów pocztowych

1 665 731 514

1 678 453 114

1 704 858 692

1 756 093 539

1 753 203 324

Etap 2: Określenie wpływu zmniejszenia częstotliwości doręczeń listów na koszty i przychody w scenariuszu alternatywnym

(211)

Poczta Czeska przy wsparciu ze strony zewnętrznego konsultanta przeprowadziła analizę ilości i częstotliwości doręczeń listów w całym kraju. Analiza ta opierała się na częstotliwości odwiedzin poszczególnych lokali klientów w poszczególnych rejonach doręczeń, jak również na strukturze doręczanych przesyłek.

(212)

Poczta Czeska nie planuje zmian w doręczaniu paczek, ponieważ rynek doręczania paczek jest wystarczająco konkurencyjny. W związku z tym częstotliwość doręczeń paczek nie ulega zmianie w scenariuszu alternatywnym.

(213)

W odniesieniu do lat 2018-2019 w scenariuszu faktycznym uwzględnia się doręczenie w terminie D+1, a w scenariuszu alternatywnym uwzględnia się doręczenie listów zwykłych i poleconych w terminie D+n. Niższa częstotliwość doręczeń w scenariuszu alternatywnym prowadzi do oszczędności w kategoriach pojazdów i siły roboczej (tj. liczby listonoszy). Oszczędności kosztów wyprowadza się z analizy kosztów zarejestrowanych w rachunkowości w puli kosztów i w specjalistycznych systemach operacyjnych (tj. w systemie pomiaru wydajności doręczeń). Koszty dzielą się na dwa rodzaje: koszty stałe związane z dostawami poczty oraz koszty zmienne związane z obsługą przesyłek listowych (tj. wkładanie listów do skrzynek pocztowych, doręczanie listów poleconych, sporządzanie protokołów doręczenia - podpisy odbiorców). Koszty obchodu można uznać za zaoszczędzone, jeśli listonosz nie wyrusza na obchód (oszczędza się na kosztach pojazdów, paliwa i personelu). Koszty faktycznego doręczenia (przekazania) przesyłek do adresatów można zaoszczędzić częściowo, w zależności od tego, ile dokładnie wyniesie zmniejszenie popytu na usługi.

(214)

W latach 2020-2022 w scenariuszu faktycznym uwzględnia się doręczenie typu D+1 i D+n dla przesyłek listowych, a w scenariuszu alternatywnym doręczenie typu D+n. Koszt netto doręczenia na lata 2020-2022 jest mniejszy, ponieważ obejmuje tylko dodatkowe koszty doręczenia typu D+1 przesyłek listowych i dodatkowe przychody z takiego doręczenia. Nie oczekuje się, że zmniejszenie częstotliwości dostaw zmniejszy popyt na usługi. Zmniejszenia popytu można się spodziewać jedynie w wyniku redukcji sieci urzędów pocztowych.

(215)

Założenia, o których mowa w motywie 215, zostały potwierdzone nie tylko w badaniu rynku, ale również na podstawie ostatnich obserwacji rynku, jak wyjaśniono w motywie 203. Przy pomiarze nieponiesionych kosztów każdy rodzaj oszczędności jest obliczany ilościowo oddzielnie. Oszczędności kosztów są wyszczególnione w tabelach 17-21.

Tabela 17

Oszczędności kosztów wynikające ze zmniejszenia częstotliwości doręczeń, z uwzględnieniem wpływu zniesienia DBIS (2018 r.)

Koszty (w CZK) w 2018 r.

Scenariusz faktyczny

Scenariusz alternatywny

Koszty nieponiesione (zaoszczędzone)

Sieć doręczeń - listy

-

liczba obchodów przy doręczeniach w obrębie rejonu

[…]

[…]

[…]

-

Wpływ DBIS (wzrost liczby listów)*

[…]

[…]

[…]

-

transport

[…]

[…]

[…]

-

liczba potrzebnych pojazdów

[…]

[…]

[…]

-

koszty ogólne

[…]

[…]

[…]

Sieć doręczeń - paczki

[…]

[…]

0

Koszty całkowite - sieć doręczeń - wszystkie

[…]

[…]

964 172 812

Tabela 18

Oszczędności kosztów dzięki zmniejszeniu częstotliwości doręczeń, z uwzględnieniem wpływu zniesienia DBIS (2019 r.)

Koszty (w CZK) w 2019 r.

Scenariusz faktyczny

Scenariusz alternatywny

Koszty nieponiesione (zaoszczędzone)

Sieć doręczeń - listy

-

liczba obchodów przy doręczeniach w obrębie rejonu

[…]

[…]

[…]

-

Wpływ DBIS (wzrost liczby listów)*

[…]

[…]

[…]

-

transport

[…]

[…]

[…]

-

liczba potrzebnych pojazdów

[…]

[…]

[…]

-

koszty ogólne

[…]

[…]

[…]

Sieć doręczeń - paczki

[…]

[…]

0

Koszty całkowite - sieć doręczeń - wszystkie

[…]

[…]

984 317 954

Tabela 19

Oszczędności kosztów dzięki zmniejszeniu częstotliwości doręczeń, z uwzględnieniem wpływu zniesienia DBIS (2020 r.)

Koszty (w CZK) w 2020 r.

Scenariusz faktyczny

Scenariusz alternatywny

Koszty nieponiesione (zaoszczędzone)

Sieć doręczeń - listy

-

liczba obchodów przy doręczeniach w obrębie rejonu

[…]

[…]

[…]

-

Wpływ DBIS (wzrost liczby listów)*

[…]

[…]

[…]

-

transport

[…]

[…]

[…]

-

liczba potrzebnych pojazdów

[…]

[…]

[…]

-

koszty ogólne

[…]

[…]

[…]

Sieć doręczeń - paczki

[…]

[…]

0

Koszty całkowite - sieć doręczeń - wszystkie

[…]

[…]

30 535 370

Tabela 20

Oszczędności kosztów dzięki zmniejszeniu częstotliwości doręczeń, z uwzględnieniem wpływu zniesienia DBIS (2021 r.)

Koszty (w CZK) w 2021 r.

Scenariusz faktyczny

Scenariusz alternatywny

Koszty nieponiesione (zaoszczędzone)

Sieć doręczeń - listy

-

liczba obchodów przy doręczeniach w obrębie rejonu

[…]

[…]

[…]

-

Wpływ DBIS (wzrost liczby listów)*

[…]

[…]

[…]

-

transport

[…]

[…]

[…]

-

liczba potrzebnych pojazdów

[…]

[…]

[…]

-

koszty ogólne

[…]

[…]

[…]

Sieć doręczeń - paczki

[…]

[…]

0

Koszty całkowite - sieć doręczeń - wszystkie

[…]

[…]

155 551 623

Tabela 21

Oszczędności kosztów dzięki zmniejszeniu częstotliwości doręczeń, z uwzględnieniem wpływu zniesienia DBIS (2022 r.)

Koszty (w CZK) w 2022 r.

Scenariusz faktyczny

Scenariusz alternatywny

Koszty nieponiesione (zaoszczędzone)

Sieć doręczeń - listy

-

liczba obchodów przy doręczeniach w obrębie rejonu

[…]

[…]

[…]

-

Wpływ DBIS (wzrost liczby listów)*

[…]

[…]

[…]

-

transport

[…]

[…]

[…]

-

liczba potrzebnych pojazdów

[…]

[…]

[…]

-

koszty ogólne

[…]

[…]

[…]

Sieć doręczeń - paczki

[…]

[…]

0

Koszty całkowite - sieć doręczeń - wszystkie

[…]

[…]

143 084 135

Etap 3: Określenie nieponiesionych kosztów w związku z ograniczeniem działań administracyjnych dotyczących pełnienia funkcji operatora świadczącego usługę powszechną

III. Identyfikacja i obliczanie korzyści niematerialnych i rynkowych

IV. Obliczenie całkowitych nieponiesionych przez Pocztę Czeską kosztów netto związanych zarówno z DBIS, jak i z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej

8.2.8.1. Wiarygodność metody nieponiesionych kosztów netto zaproponowanej przez władze czeskie

8.2.8.2. Rozsądny zysk

8.2.8.3. Definicja niesprawiedliwego obciążenia

8.2.9. Bodźce motywacyjne w zakresie wydajności

8.2.10. Sprawdzenie istnienia nadwyżki rekompensaty

8.2.11. Dodatkowe wymogi, które mogą być niezbędne, aby nie nastąpił wpływ na rozwój wymiany handlowej w stopniu sprzecznym z interesem Unii

8.2.12. Przejrzystość

8.2.13. Wniosek

9. WNIOSEK

(248)

Komisja stwierdza, że Republika Czeska bezprawnie zrealizowała w latach 2018-2022 rekompensatę dla Poczty Czeskiej za wykonywanie obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych („obowiązek świadczenia usługi powszechnej") określonego przez władze czeskie, z naruszeniem art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(249)

Komisja informuje jednak Republikę Czeską, że po zbadaniu informacji dostarczonych przez jej władze na temat środków, o których mowa powyżej, Komisja uznaje, że rekompensata państwowa przyznana Poczcie Czeskiej za wykonywanie obowiązku świadczenia usługi powszechnej określonego w ustawie o usługach pocztowych w latach 2018-2022 stanowi pomoc państwa zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie zasad ramowych UOIG z 2012 r., w których określono warunki, jakie powinna spełniać pomoc, aby była zgodna z art. 106 ust. 2 TFUE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Pomoc państwa dla Poczty Czeskiej, którą Republika Czeska wdrożyła w latach 2018-2022 w celu wykonywania obowiązku świadczenia usługi powszechnej, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o usługach pocztowych jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Margrethe VESTAGER

Członek Komisji


(1) Początkowo skargę złożył Mediaservis. 1 stycznia 2020 r. Mediaservis połączył się z PNS. PNS, następca prawny Mediaservis, przejął wszystkie prawa i obowiązki Mediaservis.

(2) Pomoc państwa - Czechy - Pomoc państwa SA.55208 (2020/C) (ex 2020/N) - Rekompensata dla Poczty Czeskiej z tytułu wykonywania obowiązku świadczenia usługi powszechnej - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. C 294 z 4.9.2020, s. 24).

(3) Rozporządzenie nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385/58).

(4) Ustawa nr 111/1990, Coll.

(5) Ustawa nr 77/1997, Coll.

(6) Decyzja Rady Czeskiego Urzędu Telekomunikacyjnego, nr ref. ČTÚ-70580/2017-610/ V. vyř. Zob.: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/26768/soubory/70580-2017-610-v-pm.pdf.

(7) Ustawa nr 29/2000 Coll.

(8) Decyzja Rady Czeskiego Urzędu Telekomunikacyjnego, nr ref. ČTÚ-70580/2017-610/ V. vyř. Zob.: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/26768/soubory/70580-2017-610-v-pm.pdf.

(9) W rozporządzeniu tym określono, że od 1 stycznia 2016 r. operator świadczący usługę powszechną jest zobowiązany do świadczenia usług powszechnych za pośrednictwem sieci składającej się z co najmniej 3 200 urzędów pocztowych.

(10) Decyzja Komisji C(2018)561 final z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie pomocy państwa SA.47293 (2017/N) Republika Czeska - Rekompensaty przyznawane przez państwo na rzecz Poczty Czeskiej z tytułu zapewniania systemu informacyjnego skrzynek danych w latach 2018-2022 (2017/N) (Dz.U. C 180 z 25.5.2018, s. 1) („decyzja w sprawie DBIS").

(11) Komunikat Komisji: Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (Dz.U. C 8 z 11.1.2012, s. 15).

(12) Kurs wymiany: CZK 1 = EUR 0,03701, pobrany w czerwcu 2020 r. z: https://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html.

(13) Decyzja Komisji z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie Pomoc państwa SA.45281 (2017/N) i pomoc państwa SA.44859 (2016/FC) - Republika Czeska - Rekompensaty przyznawane przez państwo na rzecz Poczty Czeskiej z tytułu wykonywania obowiązku świadczenia usługi powszechnej w latach 2013-2017, Dz.U. C 158 z 4.5.2018, s. 2, dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45281

(14) Na przykład niedawno wprowadzona usługa dostawy do punktu odbioru pod nazwą handlową „Parcel Delivery to Parcel Pickup Outlet Balíkovna" („Balíkovna").

(15) Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.U. L 15 z 21.1.1998, s. 14).

(16) Usługa, w ramach której pismo/dokument jest tworzony w internecie i wysyłany w formie elektronicznej do operatora świadczącego usługi pocztowe, który drukuje go i wysyła tego samego dnia.

(17) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (Dz.U. L 52 z 27.2.2008, s. 3).

(18) W ramach zmniejszenia infrastruktury Poczta Czeska proponuje zamknięcie 2 155 z 3 210 urzędów pocztowych (67,1 %) i przekształcenie kolejnych 462 urzędów pocztowych (14,4 %) w tak zwane „punkty pocztowe". Punkty pocztowe świadczą wszystkie usługi związane z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej zgodnie ze scenariuszem faktycznym, np. usługi doręczania listów i odbierania paczek we współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi, z wyjątkiem usług nieobjętych obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej.

(19) W przypadku braku obowiązku świadczenia usługi powszechnej Poczta Czeska zmniejszyłaby o połowę częstotliwość doręczeń z pięciu dni w tygodniu do pięciu dni w ciągu dwóch tygodni (tj. poniedziałek, środa, piątek, wtorek, czwartek itp.).

(20) Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie Pomoc państwa SA.47293 (2017/N), Republika Czeska - Rekompensaty przyznawane przez państwo na rzecz Poczty Czeskiej z tytułu zapewniania systemu informacyjnego skrzynek danych w latach 2018-2022 (Dz.U. C 180 z 25.5.2018, s. 4), dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47293.

(21) Zob. tabela 15 w decyzji w sprawie DBIS.

(22) Komunikat Komisji: Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (Dz.U. C 8 z 11.1.2012, s. 15).

(23) PNS nie przedstawił żadnych obliczeń w tym zakresie, ani nie podał kursu wymiany walut zastosowanego do przeliczenia kwoty w euro.

(24) PNS przedstawia szereg przykładów zbędnych kosztów: (i) umowa ramowa z Profinit EU, s.r.o. w zakresie usług doradczych; (ii) przygotowywane postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór dostawcy usług informatycznych; (iii) rzekomo zmanipulowane postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzone przez Pocztę Czeską na poprawę wnętrz urzędów pocztowych oraz na modernizację przegród w urzędach pocztowych w latach 2012-2014; (iv) zarzuty łapownictwa wobec kierowników Poczty Czeskiej oraz (v) nieprzejrzysta umowa między Pocztą Czeską a jej spółką zależną Česká pošta Security, s.r.o.

(25) Np. z innymi operatorami świadczącymi usługi pocztowe, samorządami zawodowymi, organizacjami konsumenckimi, władzami regionalnymi oraz wybranymi centralnymi organami rządowymi.

(26) Zaproszenie na seminarium zorganizowane przez Komisję Spraw Gospodarczych Izby Poselskiej Republiki Czeskiej w dniu 10 stycznia 2012 r. pt. „Zmiana ustawy nr 29/2000 o usługach pocztowych - dokument Izby nr 535" jest dostępne pod adresem: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=88779

(27) Zob. przypis 13.

(28) Biorąc pod uwagę, że przesyłka z gwarantowanym terminem doręczenia D+1 nie może konkurować z przesyłkami elektronicznymi pod względem szybkości lub ceny, jest mało prawdopodobne, aby zmiana modelu doręczeń w istotny sposób przyczyniła się do przyspieszenia e-substytucji, a tym samym uszczuplenia dochodów.

(29) Dostępny pod adresem: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ulozit-jako-povinnost-poskytovat-zajistovat-jednotlive/obrazky/prezkumpodless37odst.4zakonaopostovnichsluzbach.pdf.

(30) Dostępne pod adresem: https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ulozit-jako-povinnost-poskytovat-zajistovat-jednotlive.

(31) Dostępne pod adresem: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=535&ct1=0.

(32) Dostępne pod adresem: http://apps.odok.cz/veklep.

(33) Dostępne pod adresem: https://www.psp.cz/saw/historie.saw?o=6&t=535.

(34) Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o usługach pocztowych Czeski Urząd Telekomunikacyjny musi okresowo dokonywać oceny poziomu jakości i metod świadczenia usług podstawowych oraz ich powszechnej dostępności w całej Republice Czeskiej zgodnie z podstawowymi wymogami jakościowymi. Czeski Urząd Telekomunikacyjny musi również okresowo dokonywać przeglądu wykonywania obowiązku posiadacza licencji upoważniającej do świadczenia usług pocztowych w zakresie świadczenia podstawowych usług. W przeglądzie z 2016 r., którego wyniki są publicznie dostępne, Czechy przedstawiły bardziej szczegółowe uzasadnienie dotyczące dostępności na rynku przekazów pocztowych i sposobu uznania ich za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. W szczególności w przeglądzie stwierdzono, że sposób świadczenia usług dotyczących przekazów pocztowych przez innych dostawców usług płatniczych nie odpowiada wymogom nałożonym na podstawowe usługi, ponieważ nie zapewniono doręczenia na adres każdej osoby fizycznej lub prawnej, ale sumę pieniężną należy pobrać z określonej placówki; lub zasięg terytorialny usług płatniczych jest bardzo ograniczony; lub cena jest znacznie wyższa; lub korzystanie z niektórych usług jest w pewien sposób ograniczone, np. obowiązek dokonywania zakupów po określonej cenie. Przegląd jest dostępny pod adresem: https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ulozit-jako-povinnost-poskytovat-zajistovat-jednotlive.

(35) Od s. 155 w Annex4b_3_survey (Inboox).pdf do zgłoszenia.

(36) D+n: doręczenie w terminie dłuższym niż jeden dzień od dnia nadania.

(37) D+1: doręczenie w ciągu jednego dnia od dnia nadania.

(38) Wydaje się, że większość klientów (85-95 %) preferuje niższe ceny z doręczeniem w terminie D+n niż wyższe ceny z doręczeniem w terminie D+1, podczas gdy jedynie niewielki odsetek klientów biznesowych jest skłonny zapłacić wyższą cenę za szybsze doręczenie i uważa doręczenie w terminie D+1 za konieczne.

(39) Komercyjne urzędy pocztowe: urzędy pocztowe w scenariuszu faktycznym, które zostałyby utrzymane (pozostałyby otwarte) w scenariuszu alternatywnym.

(40) Jeżeli podczas weryfikacji danego okresu obrachunkowego zostanie stwierdzone, że Poczta Czeska nie osiągała wymaganych wskaźników jakościowych dotyczących świadczenia usług powszechnych, znajdzie to odzwierciedlenie w obliczeniu kosztów netto, np. jeżeli Poczta Czeska tymczasowo nie świadczy żadnych usług powszechnych w urzędzie pocztowym, wszystkie koszty, które można przypisać do okresu tymczasowego zamknięcia takiego urzędu, są wyłączone z kosztów netto, dlatego nie zostałyby zrekompensowane, nawet jeżeli całkowite zweryfikowane koszty netto są niższe od pułapu rekompensaty.

(41) Szczegółowy opis usługi - zob. https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/obycejne-psani#popis.

(42) Wyrok Sądu z 15 października 2020 r. w sprawie T-316/18, První novinová společnost/Komisja, ECLI:EU:T:2020:489, pkt 202.

(43) https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/profil/compliance-v-cp

(44) Sprawy połączone C-180/98-C-184/98, Pavel Pavlov i in./Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, ECLI:EU:C:2000:428, pkt 74.

(45) Sprawa C-41/90, Höfner i Fritz Elser/Macrotron GmbH, ECLI:EU:C:1991:161, pkt 21, i sprawy połączone C-180/98-C-184/98, Pavel Pavlov i in./Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, ECLI:EU:C:2000:428, pkt 74.

(46) Sprawa C-118/85, Komisja/Republika Włoska, ECLI:EU:C:1987:283, pkt 7.

(47) Sprawa C-82/01, P Aéroports de Paris/Komisja, ECLI:EU:C:2002:617, pkt 74; oraz sprawa C-49/07 Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)/Elliniko Dimosio, ECLI:EU:C:2008:376, pkt 25. Zob. także komunikat Komisji w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. C 8 z 11.1.2012, s. 2), pkt 9.

(48) Sprawa C-39/94, Syndicat français de l''Express international (SFEI) i in./La Poste i in., ECLI:EU:C:1996:285, pkt 60; oraz sprawa C-342/96, Królestwo Hiszpanii/Komisja, ECLI:EU:C:1999:210, pkt 41.

(49) Sprawa C-173/73, Republika Włoska/Komisja, ECLI:EU:C:1974:71, pkt 13.

(50) Sprawa C-280/00, Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, ECLI:EU:C:2003:415.

(51) Zob. komunikat w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. C 8 z 11.1.2012, s. 4), pkt 65.

(52) Zob. sprawy C-15/14 P, Komisja/MOL, ECLI:EU:C:2015:362, pkt 60; sprawa C-270/15 P, Belgia/Komisja, ECLI:EU:C:2016:489, pkt 49; T-314/15, Grecja/Komisja, ECLI:EU:T:2017:903, pkt 79.

(53) Sprawa 730/79 Philip Morris Holland BV/Komisja, ECLI:EU:C:1980:209, pkt 11; oraz sprawy połączone T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97-607/97, T-1/98, T-3/98-T-6/98 i T-23/98, Alzetta Mauro i in./Komisja, ECLI:EU:T:2000:151, pkt 80.

(54) Sprawa 730/79, Philip Morris Holland BV/Komisja, ECLI:EU:C:1980:209, pkt 11 i 12; oraz sprawa T-214/95, Het Vlaamse Gewest (region Flandrii)/Komisja, ECLI:EU:T:1998:77, pkt 48-50.

(55) Płatność podlega zatwierdzeniu przez Komisję (zob. art. 34e ustawy o usługach pocztowych, który stanowi, że „Czeski Urząd Telekomunikacyjny nie przekazuje środków finansowych na pokrycie wstępnych kosztów netto lub kosztów netto stanowiących niesprawiedliwe obciążenie finansowe do czasu podjęcia przez Komisję Europejską decyzji w sprawie ich kwalifikowalności").

(56) Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. L 7 z 11.1.2012, s. 3).

(57) Zasady ramowe UOIG z 2012 r., pkt 11.

(58) Komunikat Komisji w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. C 8 z 11.1.2012, s. 4).

(59) Zob. pkt 14 zasad ramowych UOIG z 2012 r.

(60) Na przykład art. 3 ust. 1 dyrektywy 97/67/WE stanowi, że: „[p]aństwa członkowskie zapewnią, by użytkownicy korzystali z prawa do usług powszechnych obejmujących ciągłe świadczenie usług pocztowych o określonej jakości we wszystkich punktach na swoich obszarach, po przystępnych cenach dla wszystkich użytkowników".

(61) Na przykład art. 3 ust. 1 dyrektywy o usługach pocztowych brzmi: „[p]aństwa członkowskie zapewnią, by użytkownicy korzystali z prawa do usług powszechnych obejmujących ciągłe świadczenie usług pocztowych o określonej jakości we wszystkich punktach na swoich obszarach, po przystępnych cenach dla wszystkich użytkowników".

(62) Władze czeskie przywołują Francję (La Poste), Włochy (Poste Italiane), Hiszpanię (Correos) i Grecję (ELTA), gdzie okresy powierzenia wynoszą do 15 lat.

(63) Wyrok Sądu z 15 października 2020 r. w sprawie T-316/18, První novinová společnost/Komisja, ECLI:EU:T:2020:489, pkt 202.

(64) Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Dz.U. L 318 z 17.11.2006, s. 17).

(65) Dekret nr 465/2012 Coll.

(66) Wyrok Sądu z 15 października 2020 r. w sprawie T-316/18, První novinová společnost/Komisja, ECLI:EU:T:2020:489, pkt 244-254.

(67) Postępowanie o udzielenie zamówienia na lata 2018-2022 ogłoszono w Dzienniku Pocztowym: https://www.ctu.cz/postovni-vestnik-castka-8-z-30-cervna-2017 oraz na oficjalnej tablicy ogłoszeń Czeskiego Urzędu Telekomunikacyjnego, w tym jej wersji elektronicznej: https://www.ctu.cz/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-drzitele-postovni-licence-pro-obdobi-1-1-2018-31-12-2022.

(68) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

(69) Oprócz wyjaśnień w motywie 179 dotyczących możliwości powołania się na art. 32 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2014/24/UE.

(70) Punkt pocztowy jest zewnętrzną placówką, która zapewnia jedynie odbiór i nadawanie listów poleconych i paczek. Poczta Czeska nie płaci zewnętrznemu operatorowi punktu pocztowego żadnego wynagrodzenia stałego, tylko za każdą transakcję. Poczta Czeska nie płaci za wyposażenie (z wyjątkiem czytnika kodów kreskowych). Punkty pocztowe nie są uwzględnione w scenariuszu faktycznym, lecz jedynie w scenariuszu alternatywnym.

(71) „D" oznacza dzień nadania listu.

(72) Zob. pkt 244-254.

(73) Wartość korzyści związanych ze wzmocnieniem marki została obliczona ilościowo przy użyciu tej samej metody, co w przypadku poprzedniego okresu powierzenia (2013-2017) w decyzji w sprawie obowiązku świadczenia usługi powszechnej z 2018 r. Komisja uważa, że od 2018 r. rynek czeski nie ewoluował w sposób, który czyniłby tę metodykę nieodpowiednią do obliczania korzyści z wartości marki.

(74) https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/13f857cc-74d4-430f-ab13-df744da42bea

(75) Korzyści/współczynniki VAT zostały określone na podstawie badania rynku przeprowadzonego w 2019 r.

(76) Koszt kapitału definiuje się następująco: CC = kapitał zaangażowany * WACC Różnica w koszcie kapitału = kapitał zaangażowany (faktyczny) * WACC (faktyczny) minus kapitał zaangażowany (alternatywny) * WACC (alternatywny).

(77) Dokument roboczy służb Komisji SWD(2015) 207 final z dnia 17 listopada 2015 r., towarzyszący sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania dyrektywy o usługach pocztowych (dyrektywa 97/67/WE zmieniona dyrektywą 2002/39/WE i dyrektywą 2008/6/WE), zob.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX %3A52015SC0207.

(78) Analizę dotyczącą niesprawiedliwego charakteru obciążenia obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej przeprowadza się na podstawie odpowiednich przepisów dyrektywy 97/67/WE.

(79) https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ulozit-jako-povinnost-poskytovat-zajistovat-jednotlive

(80) https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/26768/soubory/70580-2017-610-v-pm.pdf

(81) https://www.ctu.cz/postovni-vestnik-castka-16-z-12-prosince-2017

(82) https://www.ctu.cz/vyrocni-zpravy

(83) https://www.ctu.eu/monitoring-reports, przykładowo zob. https://www.ctu.eu/sites/default/files/obsah/ctu/monthly-monitoring-report-no.3/2018/obrazky/mmz032018enfin.pdf

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00