Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 13 sierpnia 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.261.2021.3.ISK

Skutki podatkowe związane z realizacją Akcji Marketingowych.

Skutki podatkowe związane z realizacją Akcji Marketingowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2021 r. (data wpływu drogą elektroniczną e-PUAP 27 kwietnia 2021 r.), uzupełnionym pismem z 10 sierpnia 2021 r. (data wpływu drogą elektroniczną e-PUAP 10 sierpnia 2021 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z 21 lipca 2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.261.2021.2.ISK (dokument uznany za doręczony 5 sierpnia 2021 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • nieprawidłowe - w zakresie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wydania nagród w postaci pieniężnej lub bonów MPV oraz momentu ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej (część pytania nr 2); zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wydania na rzecz Konsumentów nagród rzeczowych będących towarami wskazanymi w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (część pytania nr 3) oraz obowiązku udokumentowania wydania nagród Przedsiębiorcom przez wystawienie faktury i braku obowiązku jej wydania (pytanie nr 4);
 • prawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełniony pismem z 10 sierpnia 2021 r. (data wpływu 10 sierpnia 2021 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 21 lipca 2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.261.2021.2.ISK (dokument uznany za doręczony 5 sierpnia 2021 r.), dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych związanych z realizacją Akcji Marketingowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu i przeprowadzaniu na zlecenie swoich klientów akcji marketingowych, przede wszystkim w postaci loterii promocyjnych, konkursów i akcji promocyjnych (dalej łącznie zwane "Akcjami Marketingowymi"). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzona przez Niego ww. działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu podatkiem podatku od towarów i usług. Klientami Wnioskodawcy są zarówno podmioty prowadzące sprzedaż hurtową jak i detaliczną, oraz producenci towarów i usług z różnych branż i sektorów gospodarki (dalej jako "Klient/Klienci"). Akcje Marketingowe są prowadzone przez Wnioskodawcę na zlecenie Klientów w celu zachęcenia do nabywania towarów lub usług, ich promowania bądź zwiększenia atrakcyjności oferty Klientów. Z kolei uczestnikami organizowanych przez Wnioskodawcę Akcji Marketingowych najczęściej są prywatne osoby fizyczne (dalej jako "Konsument/Konsumenci"). W przypadku, gdy Klient prowadzi sprzedaż hurtową, Akcje Marketingowe mogą być skierowane do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (dalej jako "Przedsiębiorca/Przedsiębiorcy").

Zgodnie z umowami jakie Wnioskodawca zawiera z Klientami na wykonanie usług polegających na organizacji Akcji Marketingowych, Wnioskodawca zobowiązuje się (w zależności od umowy), do czynności takich jak:

 • stworzenia zasad i regulaminów Akcji Marketingowych,
 • rozpowszechniania informacji o organizowanych Akcjach Marketingowych,
 • opracowania oświadczeń i dokumentacji wymaganej do wydania nagród,
 • w przypadku organizowania loterii promocyjnych - przygotowania i złożenia dokumentacji wymaganej prawem do właściwych organów oraz uzyskanie zezwolenia na organizację loterii zgodnie przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
 • wyłonienia zwycięzców nagród,
 • zakupienia nagród w Akcjach Marketingowych, a następnie wydania ich zwycięzcom,
 • odpowiedzi na reklamacje składane przez uczestników Akcji Marketingowych,
 • prowadzenia działań reklamowych w zakresie promocji Akcji Marketingowych,
 • zapewnienia obsługi techniczno-informatycznej Akcji Marketingowych.

W powyższym zakresie Wnioskodawca działa na wyłączne zlecenie Klienta, który jest wyłącznym fundatorem nagród przyznawanych w ramach Akcji Marketingowych. Niemniej jednak, nagrody w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę Akcji Marketingowych kupowane są przez Wnioskodawcę i wydawane laureatom Akcji Marketingowych, a Wnioskodawca w okresie realizacji Akcji Marketingowych jest ich właścicielem. W przypadku, gdy nagrodami w ramach Akcji Marketingowych są środki pieniężne, nagrody te faktycznie są wypłacane przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca jako zleceniobiorca otrzymuje stosowne wynagrodzenie za wszelkie działania podejmowane w ramach Akcji Marketingowych (zgodnie z kosztorysem) w formie wynagrodzenia ustalonego z Klientem za realizację Akcji Marketingowej, jak również otrzymuje zwrot poniesionych kosztów z tytułu jej organizacji. Tym samym, Wnioskodawca przyjmując zlecenie od Klienta na organizację Akcji Marketingowych jest zobowiązany zapewnić realizację wszystkich prawnych i faktycznych aspektów związanych z prawidłowym ich przebiegiem, działając jednak na zlecenie swojego Klienta, z którym ustala On podstawowe zasady danej Akcji Marketingowej i na warunkach szczegółowo określonych w łączącej Wnioskodawcę i Klienta umowie.

Na potrzeby niniejszego wniosku, Wnioskodawca opisał zasady organizacji Akcji Marketingowych, co do których pojawiły się wątpliwości w zakresie obowiązków podatkowych spoczywających na Wnioskodawcy bądź Klientach. Wniosek dotyczy Akcji Marketingowych jakie wystąpią w przyszłości.

Akcje promocyjne skierowane do Przedsiębiorców.

Wnioskodawca organizuje w imieniu Klientów akcje promocyjne skierowane do Przedsiębiorców. Charakter i zakres akcji promocyjnych jest różny z uwagi na różną specyfikę działalności Klientów oraz uzyskanie oczekiwanych przez Klientów celów. Dla przykładu, wskazuje się przykładowe rodzaje akcji promocyjnych:

 1. Akcja promocyjna może polegać na zachęceniu Przedsiębiorców do kupowania określonego rodzaju produktów/towarów Klientów. Przedsiębiorcy w zależności od akcji promocyjnej nie zgłaszają swojego udziału w akcji promocyjnej, a są jedynie o niej informowani w sposób przyjęty w danej akcji (np. ulotki, strona internetowa, oprogramowanie służące składaniu zamówień itp.) bądź też regulamin akcji promocyjnej przewiduje obowiązek zgłoszenia się Przedsiębiorcy do udziału w niej. Następnie Przedsiębiorcy mogą być podzieleni na kilka grup, a nagrody otrzymują Ci z Przedsiębiorców, którzy w danym miesiącu przekroczą próg targetowy w swojej grupie (określoną wartość zakupów produktów/towarów Klienta objętych akcją promocyjną). Nagroda w akcji promocyjnej jest przyznawana i wydawana Przedsiębiorcy, który podejmuje decyzję o jej dalszym losie. Nagrodą w powyższych akcjach promocyjnych jest często uzyskanie przez Przedsiębiorcę dodatkowego produktu promocyjnego lub uzyskanie zwrotu ceny zakupu produktu najtańszego.
 2. Akcja promocyjna, w której udział mogą wziąć przedsiębiorcy z określonej grupy, a nagrodą jest nagroda pieniężna lub nagroda rzeczowa. Mechanika takiej akcji polega na złożeniu jak największego zamówienia oraz może być uwzględniany element czasu złożenia zamówienia ("kto pierwszy ten lepszy"). Nagrodę otrzymuje jeden zwycięzca w danej turze akcji (akcje mogą być dzielone na tury trwające w określonych przedziałach czasowych). W powyższych akcjach promocyjnych, kwota nagrody/bonusu uzyskiwanego przez Przedsiębiorcę, może przekraczać kwotę 200 zł brutto, ale występują także sytuacje, gdy wartość nagrody/bonusu nie przekracza tej kwoty. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za przygotowanie treści regulaminu akcji promocyjnej, przebieg, realizację i obsługę akcji promocyjnej, wykonanie zwrotów oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia akcji promocyjnej.

Konkursy skierowane do Konsumentów i Przedsiębiorców

W przypadku organizowania przez Wnioskodawcę na rzecz ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00