Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.630.2022.1.AK

Czy wniesienie przez udziałowca Nieruchomości A i B do Spółki, spowodują utratę prawa do rozliczenia się przez Spółkę ryczałtem od dochodu spółek?

Czy wniesienie przez udziałowca Nieruchomości A i B do Spółki, spowodują utratę prawa do rozliczenia się przez Spółkę ryczałtem od dochodu spółek?

Interpretacja indywidualna

- stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 6 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie przez udziałowca Nieruchomości A i B do Spółki, spowodują utratę prawa do rozliczenia się przez Spółkę ryczałtem od dochodu spółek, o którym mowa w art. 28c ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

(…) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako "Spółka") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych rozliczająca na terytorium Polski podatek od wszystkich uzyskanych dochodów i nie korzystającą ze zwolnienia z podatku. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Spółka do tej pory nie uzyskiwała przychodów z tytułu:

a) z wierzytelności,

b) z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c) z części odsetkowej raty leasingowej,

d) z poręczeń i gwarancji,

e) z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g) z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Udziałowcami Spółki są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Spółka nie posiada także udziałów w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Spółka spełnia również wymagania dotyczące zatrudnienia, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy.

Spółka dokonała zamknięcia swoich ksiąg na dzień 30 kwietnia 2022 r. Powyższe oznacza, że rok obrotowy (podatkowy) Spółki, który rozpoczął się 1 stycznia 2022 r. trwał do końca kwietnia 2022 r., a z dniem 1 maja 2022 r. Spółka rozpoczęła nowy rok obrotowy, który zakończy się 31 grudnia 2022 r.

Powyższe działanie zostało przeprowadzone w celu przejścia Spółki od dnia 1 maja 2022 r. na rozliczenie w postaci ryczałtu od dochodów spółek zgodnie z treścią art. 28j ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm., dalej jako "Ustawa").

Obecnie Spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu prowadzonej ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00