Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 4 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.732.2022.2.MBD

W zakresie ustalenia, czy: - wydatki poniesione przez Spółkę na Robota 1 w 2019 r. oraz Robota 2 w 2022 r. wraz z zapłaconą częściowo zaliczką (30%) w 2021 r., stanowić będą koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 2 pkt 1 updop i w konsekwencji, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o 50% poniesionych wydatków na Robota 1 oraz Robota 2 na podstawie art. 38eb ust. 1 updop (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), - wartość początkowa środków trwałych, w odniesieniu do której Spółce w ramach ulgi na robotyzację przysługuje prawo do dokonania dodatkowego odliczenia 50% poniesionych kosztów uzyskania przychodu, powinna być ustalana zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 16g ust. 3 updop, tj. powinna obejmować cenę nabycia Robota 1 i 2 - kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty jego transportu, załadunku oraz wyładunku, montażu i instalacji, a także wszelkie inne koszty poniesione w celu prawidłowego funkcjonowania nabytego Robota 1 i 2 i tym samym wartość odliczenia przysługującego Wnioskodawcy powinna obejmować 50% tak ustalonej wartości początkowej (nie więcej niż kwota dochodu Wnioskodawcy osiągnięta w danym roku podatkowym) (część pytania oznaczonego we wniosku nr 4).

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 26 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy:

-    wydatki poniesione przez Spółkę na Robota 1 w 2019 r. oraz Robota 2 w 2022 r. wraz z zapłaconą częściowo zaliczką (30%) w 2021 r., stanowić będą koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 2 pkt 1 updop i w konsekwencji, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o 50% poniesionych wydatków na Robota 1 oraz Robota 2 na podstawie art. 38eb ust. 1 updop (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),

-    wartość początkowa środków trwałych, w odniesieniu do której Spółce w ramach ulgi na robotyzację przysługuje prawo do dokonania dodatkowego odliczenia 50% poniesionych kosztów uzyskania przychodu, powinna być ustalana zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 16g ust. 3 updop, tj. powinna obejmować cenę nabycia Robota 1 i 2 - kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty jego transportu, załadunku oraz wyładunku, montażu i instalacji, a także wszelkie inne koszty poniesione w celu prawidłowego funkcjonowania nabytego Robota 1 i 2 i tym samym wartość odliczenia przysługującego Wnioskodawcy powinna obejmować 50% tak ustalonej wartości początkowej (nie więcej niż kwota dochodu Wnioskodawcy osiągnięta w danym roku podatkowym) (część pytania oznaczonego we wniosku nr 4).

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem, które wpłynęło do Organu 19 grudnia 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Zakłady X S.A. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest polskim przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji (…). Wnioskodawca w ramach realizowanej przez siebie działalności, prowadzi prace badawczo-rozwojowe opierające się na opracowywaniu nowych rozwiązań w zakresie zastosowania materiałów i wyrobów ogniotrwałych, a także opracowywaniu nowych technologii materiałów dla przemysłu i modyfikacji wyrobów ogniotrwałych do zastosowań w piecach i kadziach. Wnioskodawca ciągle usprawnia i zamierza usprawniać również w przyszłości swoją produkcję poprzez nabywanie urządzeń przemysłowych oraz urządzeń funkcjonalnie z nimi związanych służących robotyzacji i automatyzacji linii produkcyjnych oraz zwiększeniu mocy przerobowych.

W ramach swojej działalności w 2019 r., Spółka nabyła robota posiadającego następujące parametry techniczne, (typ : (…), wprowadzony do ewidencji środków trwałych w styczniu 2020 r., pod numerem inwentarzowym 489/5174 dalej: „Robot 1”) tj.:

(…).

Dodatkowo, w ramach swojej działalności, Spółka w 2021 r. zawarła umowę z zewnętrznym dostawcą na montaż i uruchomienie zrobotyzowanego stanowiska odbioru kształtek z prasy nr 13, wraz z zapłaconą częściowo zaliczką w wysokości 30% ceny końcowej w 2021 r., o następujących parametrach technicznych (typ: (…), dalej: „Robot 2”):

(…). W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Robota 2, Wnioskodawca poniesie wydatki na przygotowanie Fundamentu do posadowienia robota.

(…).

W ramach nabytego Robota 1 i zamówionego Robota 2 (dalej łącznie: „Roboty”), Spółka nabyła usługi szkoleniowe obejmujące wszystkie obszary pracy linii i przeprowadzane jest w odpowiednich grupach roboczych:

-szkolenie pracowników obsługi bieżącej,

-szkolenie pracowników służb technicznych.

Nabyte przez Wnioskodawcę Roboty spełniają/będą spełniać wszystkie kryteria wymienione w art. 38eb ust. 3 ustawy o PDOP, do uznania Robotów za roboty przemysłowe, tj.: automatycznie sterowane, programowalne, wielozadaniowe, stacjonarne maszyny, posiadające 6 stopni swobody, posiadające właściwości manipulacyjne dla zastosowań przemysłowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

1)wymieniają dane w formie cyfrowej (np. wzory schematów ustawiania kształtek);

2)są połączone z systemami zarządzania produkcją w Spółce, usprawniając te same procesy;

3)są monitorowane za pomocą kamer, systemu nadrzędnego DCS oraz czujników;

4)są zintegrowane z prasami oraz urządzeniami wchodzącymi w skład zrobotyzowanych stanowisk.

Ponadto, Spółka w 2021 r. zawarła umowę dotyczącą nabycia specjalistycznej prasy ciśnieniowej typu (…), charakteryzującą się:

-(…)

ponadto w ramach zawartej umowy, Spółka poniosła wydatki związane z płatnościami zaliczkowymi w wysokości 15% ceny końcowej.

Prasa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnej i funkcjonalnie związaną z całym cyklem produkcyjnym (dalej: „Prasa”) poprzez formowanie kształtek z masy formierskiej, które następnie przy pomocy robotów przemysłowych zostają odebrane z odbiorczego przenośnika taśmowego prasy i przetransportowane na wozy piecowe w celu dalszej obróbki termicznej. Funkcjonalne związane Prasy z linią produkcyjną, w tym Robotami, umożliwia zachowanie ciągłości cyklu produkcyjnego w pełnej automatyzacji poprzez komunikację Prasy z Robotami za pomocą systemów teleinformatycznych w celu wymiany danych i optymalizacji procesu odbioru kształtek. Ze względów funkcjonalnych nie jest możliwe prowadzenie procesu produkcji bez współpracy Prasy z Robotami. W celu optymalizacji i automatyzacji produkcji, a także zwiększenia mocy przerobowych całego zakładu, nabyta Prasa zostanie wykorzystywana również do produkcji aktualnie produkowanych seryjnie wyrobów w celu uniknięcia niepotrzebnych przestojów, a tym samym maksymalizacji jej ekonomicznego wykorzystania. Niemniej, Prasa będzie wykorzystywana również do produkcji próbnej nowych produktów opracowanych w rezultacie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Wnioskodawcę. W odniesieniu do nabytej Prasy, Wnioskodawca zamierza także skorzystać z ulgi na prototyp, o której mowa w art. 18ea ustawy o PDOP.

Ponadto, wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie Robota 1, Robota 2 i Prasy stanowią i będą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne oraz nie zostały zwrócone Spółce w żadnej formie, jak również nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania, z zastrzeżeniem kwestii poruszonej odpowiednio w pytaniu 1 i 3 dotyczącej zamiaru jednoczesnego skorzystania z odliczenia na podstawie art. 18ea ust. 1 ustawy o PDOP.

Zarówno Prasa, jak i Roboty 1 i 2 stanowią i będą stanowić dla Wnioskodawcy środki trwałe o użyteczności ekonomicznej przekraczającej okres 1 roku odpowiednio podlegają i podlegać będą amortyzacji na zasadach wynikających z przepisów ustawy o PDOP.

W tym kontekście Wnioskodawca zamierza w latach 2022-2026 skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 38eb ust. 1 ustawy o PDOP (dalej: „ulga na robotyzację”). Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że:

-    w przypadku zbycia Robotów i urządzeń przed końcem okresu ich amortyzacji, dokona zwiększenia, o którym mowa w art. 38eb ust. 6 ustawy o PDOP,

-    dokona odliczenia zgodnie z art. 38eb ust. 7-8 ustawy o PDOP i przepisami odsyłającymi, z zastrzeżeniem kwestii będących przedmiotem wniosku, w szczególności koszty odliczone w uldze na robotyzację nie zostaną odliczone w uldze badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d-e ustawy o PDOP,

-    w odniesieniu do Robota 1 i Robota 2 oraz Prasy Wnioskodawca zamierza skorzystać również z tzw. ulgi na prototyp, tj. odliczenia o którym mowa w art. 18ea ust. 1 ustawy o PDOP.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że zapytanie dotyczące momentu i sposobu ujęcia ulgi na robotyzację jest przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W uzupełnieniu wniosku z 19 grudnia 2022 r., Wnioskodawca wskazał, że:

a)Robot 1 oraz Robot 2 będą fabrycznie nowe.

d)Specyfika działalności Wnioskodawcy (tj. produkcja wysokiej jakość materiałów ogniotrwałych) oraz wysoka podaż na produkty Spółki, wymaga posiadania maksymalnie wysokich mocy produkcyjnych i zdolności przerobowych. W praktycznym wymiarze Robot 1, Robot 2 przyczynią się do zwiększenia produktywności i konkurencyjności na rynku poprzez:

-przyspieszenie procesu produkcji produktów Spółki;

-zwiększenie ilości produktów wytwarzanych przez Spółkę dzięki skutecznej automatyzacji całego procesu;

-ograniczenie zasobów ludzkich wymaganych do obsługi procesu produkcji,

-umożliwienie produkcji produktów dotychczas nie mogących być produkowanymi w Spółce.

Odnosząc się do zabezpieczenia przed ewentualnymi brakami kadrowymi, Wnioskodawca podkreśla, że nabyte Robot 1, Robot 2 są w stanie zapewnić odpowiednio wysokie moce produkcyjne, nawet w przypadku braków kadrowych, wynikających z przyczyn losowych bądź trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na rynku pracy.

e)Spółka wskazuje, że w 2022 r. osiągnie dochód z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych.

f)Wnioskodawca wskazuje, że aktualnie nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w zakresie dochodów uzyskanych w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia (tj. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze. zm., dalej: „ustawa o PDOP”), bądź dochodów uzyskanych w ramach realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu (art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o PDOP). Jednocześnie, istnieje również możliwość, że Robot 1, Robot 2 będą związane z działalnością podlegającą zwolnieniu z opodatkowania.

Niemniej, Spółka wskazuje, że w przypadku skorzystania w przyszłości ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. przepisów, to zamierza stosować ulgę wyłącznie w odniesieniu do tych kosztów uzyskania przychodów, które nie byłyby uwzględnione przy kalkulowaniu dochodu zwolnionego (art. 38eb ust. 8 w zw. z art. 18d ust. 6 ustawy o PDOP).

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której dochody Spółki w całości będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 bądź 34a ustawy o PDOP, Spółka wskazuje, że nie będzie korzystać z ulgi na robotyzację.

g)Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: „KŚT”) Spółka oświadcza, iż przyjęte do ewidencji Środki Trwałe w postaci Robota 1 i Robota 2 zostały zakwalifikowane i określone pod symbolem KŚT 489 ROBOTY - Roboty przemysłowe.

Pytania

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym:

1.  Wydatki poniesione przez Spółkę na Robota 1 w 2019 r. oraz Robota 2 w 2022 r. wraz z zapłaconą częściowo zaliczką (30%) w 2021 r., stanowić będą koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 2 ust. 1 ustawy o PDOP i w konsekwencji, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o 50% poniesionych wydatków na Robota 1 oraz Robota 2 na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2.  Wartość początkowa środków trwałych, w odniesieniu do której Spółce w ramach ulgi na robotyzację przysługuje prawo do dokonania dodatkowego odliczenia 50% poniesionych kosztów uzyskania przychodu, powinna być ustalana zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP oraz art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP, tj. powinna obejmować cenę nabycia Robota 1 i 2 - kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty jego transportu, załadunku oraz wyładunku, montażu i instalacji, a także wszelkie inne koszty poniesione w celu prawidłowego funkcjonowania nabytego Robota 1 i 2 i tym samym wartość odliczenia przysługującego Wnioskodawcy powinna obejmować 50% tak ustalonej wartości początkowej (nie więcej niż kwota dochodu Wnioskodawcy osiągnięta w danym roku podatkowym)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Państwa stanowisko w sprawie

1.   W ocenie Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, wydatki poniesione przez Spółkę na Robota 1 oraz Robota 2 w 2022 r. wraz z zapłaconą częściowo zaliczką (30%) w 2021 r., stanowić będą koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 2 ust. 1 ustawy o PDOP i w konsekwencji, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o 50% poniesionych wydatków na Robota 1 oraz Robota 2 na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o PDOP.

2.   W ocenie Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, wartość początkowa środków trwałych, w odniesieniu do której Spółce w ramach ulgi na robotyzację przysługuje prawo do dokonania dodatkowego odliczenia 50% poniesionych kosztów uzyskania przychodu, powinna być ustalana zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP oraz art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP, tj. powinna obejmować cenę nabycia Robota 1 i 2 - kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty jego transportu, załadunku oraz wyładunku, montażu i instalacji, a także wszelkie inne koszty poniesione w celu prawidłowego funkcjonowania nabytego Robota 1 i 2 i tym samym wartość odliczenia przysługującego Wnioskodawcy powinna obejmować 50% tak ustalonej wartości początkowej (nie więcej niż kwota dochodu Wnioskodawcy osiągnięta w danym roku podatkowym).

Przepisy dot. ulgi na robotyzację

Zgodnie z art. 38eb ust. 1 ustawy o PDOP, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Jednocześnie, przepisy ustawy o PDOP definiują pojęcie kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Zgodnie z art. 38eb ust. 2 ustawy o PDOP, za takie koszty uznaje się:

1)koszty nabycia fabrycznie nowych:

a.robotów przemysłowych,

b.maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c.maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d.maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e.urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2)koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3)koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Zgodnie z art. 38eb ust. 3 ustawy o PDOP, przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2)jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3)jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4)jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Z kolei, zgodnie z art. 38eb ust. 4 ustawy o PDOP, przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

1)jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

2)pozycjonery jedno i wieloosiowe;

3)tory jezdne;

4)słupowysięgniki;

5)obrotniki;

6)nastawniki;

7)stacje czyszczące;

8)stacje automatycznego ładowania;

9)stacje załadowcze lub odbiorcze;

10)złącza kolizyjne;

11)efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a)  nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów,

b)  obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.

W myśl art. 38eb ust. 5 ustawy o PDOP, odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026.

Zgodnie z art. 38eb ust. 6 ustawy o PDOP, podatnik, który zbył środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 przed końcem okresu ich amortyzacji, a w przypadku umowy leasingu, o którym mowa w art. 17f - przed końcem podstawowego okresu umowy leasingu, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to zbycie, do zwiększenia podstawy obliczenia podatku o kwotę odliczeń uprzednio dokonanych na podstawie ust. 1.

Natomiast, zgodnie z art. 38eb ust. 7 ustawy o PDOP, podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Wreszcie zgodnie z art. 38eb ust. 8 ustawy o PDOP, w zakresie nieuregulowanym w ust. 1-7 do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację stosuje się odpowiednio przepisy art. 18d ust. 3k, 5, 5a, 6, ust. 8 zdanie pierwsze i drugie.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego (winno być: „stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego”), Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nabył Robota 1 oraz nabędzie Robota 2, które charakteryzują się:

1)automatycznym sterowaniem - nie wymagają udziału operatora do pracy;

2)możliwością zaprogramowania w taki sposób by Roboty mogły wykonywać pracę wobec określonych sekwencji;

3)wielozadaniowością - możliwość chwytania, podnoszenia, przenoszenia i opuszczania kształtek;

4)stacjonarnym trybem pracy - Roboty 1 i 2 są trwale związane z przypisanym stanowiskiem;

5)o co najmniej 3 stopniami swobody - Roboty 1 i 2 posiadają 6 osi sterowanych za pomocą serwonapędów;

6)posiadająca właściwości manipulacyjne dla zastosowań przemysłowych - możliwość chwytania, podnoszenia, przenoszenia i opuszczania kształtek.

Zdaniem Wnioskodawcy, spełniają łącznie warunki wskazane w art. 38eb ust. 3 ustawy o PDOP, tj.:

1)wymiana danych w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi - wymiana danych z prasą

2)są połączone z systemami teleinformatycznymi, usprawniając tym samym procesy produkcyjne podatnika

3)są monitorowane za pomocą czujników i kamer

4)są zintegrowane z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym - połączenie z prasą i wozami piecowymi.

W świetle powyższego, nabyte przez Spółkę Roboty spełniają definicję robota przemysłowego, o której mowa w ww. przepisach. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, wydatki poniesione na nabycie Robota 1 i 2 stanowią (będą stanowić) koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację, o których mowa w art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PDOP.

Jednocześnie, jak przedstawiono w stanie faktycznym (winno być: „stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego”), Roboty 1 oraz Robot 2 (z uwagi na okres swojej ekonomicznej użyteczności przekraczający 1 rok) odpowiednio zostały lub zostaną zaklasyfikowanie jako środki trwałe oraz odpowiednio poddane amortyzacji podatkowej.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 38eb ust. 1 ustawy o PDOP, podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.

Z perspektywy powyższych przepisów, zasadne jest zatem twierdzenie, że kosztami kwalifikowanymi (tj. uprawniających Spółkę do obniżenia podstawy opodatkowania w ramach ulgi na robotyzację) będą wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie Robota 1 i Robota 2.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38eb ust. 5 ustawy o PDOP, odliczenie od podstawy opodatkowania w ramach ulgi na robotyzację, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodu poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r. do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Jednocześnie, jak wskazano w opisie stanu faktycznego (winno być: „stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego”), koszty poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie Robota 1 i Robota 2:

-nie zostały zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie;

-nie zostały odliczone przez Spółkę od podstawy opodatkowania.

W konsekwencji, spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 38eb ust. 8 (art. 18d ust. 5) ustawy o PDOP.

Z perspektywy prawa do skorzystania z ulgi na robotyzację, istotne jest również spełnienie przez Wnioskodawcę warunku, o którym mowa w art. 38eb ust. 8 ustawy o PDOP, w związku z art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP. Zgodnie z ww. przepisami, ulga na robotyzację przysługuje podatnikowi wyłącznie jeżeli koszty kwalifikowane (w tym przypadku wartość Robotów i urządzeń) nie zostały:

-zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

-odliczone od podstawy opodatkowania.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego (winno być: „stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego”), Spółka zamierza również skorzystać z ulgi na prototyp. Zgodnie z art. 18ea ustawy o PDOP, podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.

W ocenie Wnioskodawcy, przepisy regulujące ulgę na robotyzację (art. 38eb ustawy o PDOP) oraz ulgę na prototyp (art. 18ea ustawy o PDOP) nie wykluczają się wzajemnie, co oznacza, że przepisy ustawy o PDOP dopuszczają możliwość jednoczesnego zastosowania dwóch ulg do tego samego środka trwałego. Zasadniczo bowiem, możliwa jest sytuacja, w której wartość środków trwałych stanowić będzie jednocześnie koszty kwalifikowane w rozumieniu przepisu art. 18ea ust. 5 oraz 38eb ust. 2 ustawy o PDOP.

Należy bowiem przede wszystkim zauważyć, że jednoczesne skorzystanie z obu ulg nie jest wykluczone w ustawie o PDOP, pod warunkiem że w uldze na prototyp nie zostanie finalnie odliczona kwota odliczona w uldze na robotyzację, a w uldze na robotyzację nie zostanie finalnie odliczona kwota odliczona w uldze na prototyp. Jest to zaś możliwe przez obowiązujące odpowiednio limity 50% i 30%, co kalkulacyjnie wyklucza możliwość jednoczesnego odliczenia tych samych kwot w obu ulgach (byłoby to teoretycznie możliwe, gdyby limity dawały łączną kwotę przekraczającą 100%).

Zdaniem Wnioskodawcy, w takiej sytuacji przepisy ustawy o PDOP dopuszczają zatem możliwość zastosowania dwóch tych ulg. Zostało to również potwierdzone w stanowisku Ministerstwa Finansów przedstawionym w odpowiedzi na zapytanie Dziennika Gazety Prawnej , czy możliwe jest jednoczesne korzystanie z obu ulg (tj. na robotyzację i prototyp). Ministerstwo Finansów wskazało, że: „dopuszczalne jest jednoczesne korzystania z obu ulg pod pewnymi warunkami. Dopuszczalne jest odliczenie danego kosztu na gruncie ulgi na robotyzację jedynie w części, w jakiej nie został on odliczony na podstawie innej ulgi”.

W praktycznym wymiarze, przepisy ustawy o PDOP nie wykluczają zastosowania ww. ulg w następujący sposób:

-    podatnik dokonuje odliczenia od podstawy opodatkowania 30% sumy kosztów produkcji próbnej (tj. ceny nabycia środków trwałych wymienionych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego) przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć 10% dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (czyli odliczone zostanie 30 od każdych 100 wartości nabycia) oraz

-    podatnikowi przysługiwać będzie prawo do zastosowania ulgi na robotyzację poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, czyli kosztów nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz urządzeń i maszyn przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych.

Powyższe stanowisko wydaje się być uzasadnione z perspektywy wykładni celowościowej wprowadzonych przepisów. Zasadniczo bowiem, należy wskazać, że głównym założeniem przedmiotowych ulg, tj. ulgi na prototyp oraz ulgi na robotyzację jest fiskalne wsparcie podatników prowadzących działania mające na celu robotyzację i automatyzację procesu produkcji, jak również ekspansji polskich przedsiębiorców poprzez kreowanie nowych produktów. Tym samym, można przyjąć założenie, że intencją ustawodawcy było realne wsparcie działań podatników nakierowanych na:

-automatyzację i robotyzację procesu produkcji oraz

-rozwój portfolio produktów oferowanych przez podatników.

Jak już Wnioskodawca zauważył, ustawodawca nie zawarł w ustawie o PDOP klauzuli wyłączającej możliwość jednoczesnego zastosowania ulgi na robotyzację oraz ulgi na prototyp. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, zasadne jest twierdzenie, że w sytuacji w której spełnia on przesłanki do zastosowania ww. ulg w zakresie dotyczącym tego samego środka trwałego, możliwe jest niezależne skorzystanie z dwóch przedmiotowych ulg w odniesieniu do jednego środka trwałego, który spełnia przesłanki wskazane w art. 38eb ust. 2 i 3 ustawy o PDOP oraz jednocześnie stanowi koszt produkcji próbnej nowego produktu w rozumieniu art. 18ea ust. 5 ustawy o PDOP.

Zdaniem Wnioskodawcy, ograniczenie z art. 38eb ust. 8 w związku z art. 18d ust. 5 ustawy o PDOP, ma na celu wyłączenie możliwości odliczenia kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów. Takie ograniczenia znalazłyby miejsce, gdyby Wnioskodawca chciał skorzystać jednocześnie w odniesieniu do tych samych środków trwałych z ulgi na robotyzację i tzw. ulgi badawczo-rozwojowej (art. 18d ustawy o PDOP). Wynika to z tego, że w uldze badawczo-rozwojowej limit odliczeń dla odpisów amortyzacyjnych (art. 18d ust. 3 ustawy o PDOP) wynosi 100% (art. 18d ust. 7 ustawy o PDOP). Wówczas faktycznie doszłoby do nieuprawnionego połączenia obu ulg, ponieważ wysokość odpisu przekroczyłaby wysokość kosztów uzyskania przychodów.

Przekładając powyższe stanowisko na stan faktyczny będący przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym jest on uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania, odpowiednio:

1)30% ceny nabycia środków trwałych (tj. wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ustawy o PDOP) w ramach ulgi na prototyp;

2)50% wydatków poniesionych na Robota 1 i Robota 2 w ramach ulgi na robotyzację.

Jak wskazują organy podatkowe, w stanie faktycznym w którym podatnik nabywa roboty przemysłowe i są spełnione warunki wskazane w art. 38eb ustawy o PDOP, podatnicy uprawnieni są do odliczenia 50% wydatków poniesionych na robotyzację. Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 lipca 2022 r., 0111-KDIB1-2.4010.9.2022.1.AW.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wartość kosztów podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach ulgi na robotyzację, o której mowa w art. 38eb ustawy o PDOP, stanowić będzie 50% kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na Robota 1 i Robota 2 po 1 stycznia 2022 r., przy czym wartość dokonanych odliczeń nie może przekroczyć wartości osiągniętego dochodu podatnika.

Mając na względzie powyższe, w ocenie Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, wydatki poniesione przez Spółkę na Robota 1 oraz Robota 2 w 2022 r. wraz z zapłaconą częściowo zaliczką (30%) w 2021 r., stanowić będą koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 2 ust. 1 ustawy o PDOP i w konsekwencji, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o 50% poniesionych wydatków na Robota 1 oraz Robota 2 na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o PDOP.

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania 4

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt ustawy o PDOP, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia, a jeżeli były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie były wcześniej amortyzowane - cenę ich nabycia, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Cena nabycia definiowana jest z kolei w art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP, jako kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Uwzględniając brzmienie powyższych przepisów, należy zauważyć, że wartość początkowa nabytego środka trwałego obejmuje - poza jednostkową wartością tego środka trwałego - także wszelkie koszty bezpośrednio związane z zakupem oraz z przyjęciem środka trwałego do używania.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku nabytych Robota 1 i Robota 2, za ich wartość początkową należy uznać koszt jego zakupu obejmujący wszelkie wydatki nierozerwalnie związane z nabyciem i odpowiednim oddaniem do użytkowania Robota 1 i Robota 2, w tym wydatki poniesione na przygotowanie Fundamentu.

Powyższe stanowisko, zostało również potwierdzone przez orzeczenia sądów administracyjnych. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 4 sierpnia 2021 r. (sygn. I SA/Gl 250/21) Sąd zauważa ponadto, że „użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” oznacza, że katalog wydatków poniesionych w bezpośrednim związku z nabyciem środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, powiększających jego wartość początkową jest otwarty, tak więc mogą także zostać poniesione inne, niewymienione wyżej koszty, które wpłyną na wartość początkową danego środka, o ile koszty te będą związane z nabyciem lub przyjęciem do używania środka i zostaną naliczone (a więc będą znane co do rodzaju i kwoty) do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania”. Podobnie wskazał także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 grudnia 2005 r. (sygn. FSK 2620/04), który stwierdził, że „w przypadku nabycie środka trwałego w drodze kupna wartością początkową jest cena nabycia a za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (m.in. odsetek)”.

Jeżeli zatem, wartość początkową Robota 1 i 2 stanowi cena nabycia obejmującą koszty niezbędne dla prawidłowego oddania Robota 1 i 2 do użytkowania, to w ocenie Wnioskodawcy właśnie tak ustalona cena nabycia Robota 1 i 2 będzie stanowić koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację, o których mowa w art. 38eb ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP.

Tym samym, prawidłowe w ocenie Wnioskodawcy jest stanowisko, zgodnie z którym, wartość początkowa środków trwałych, w odniesieniu do której Spółce w ramach ulgi na robotyzację przysługuje prawo do dokonania dodatkowego odliczenia 50% poniesionych kosztów uzyskania przychodu powinna być ustalana zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP oraz art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP, tj. powinna obejmować cenę nabycia Robota 1 i 2 - kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty jego transportu, załadunku oraz wyładunku, montażu i instalacji, a także wszelkie inne koszty poniesione w celu prawidłowego funkcjonowania nabytego Robota 1 i 2 i tym samym wartość odliczenia przysługującego Wnioskodawcy powinna obejmować 50% tak ustalonej wartości początkowej (nie więcej niż kwota dochodu Wnioskodawcy osiągnięta w danym roku podatkowym).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., wprowadzono przepisy mające zdynamizować rozwój gospodarczy kraju poprzez system ulg podatkowych. Należy do nich m.in. tzw. „ulga na robotyzację” mająca na celu zachęcenie polskich przedsiębiorstw do unowocześnienia procesów produkcyjnych, promocji rozwoju robotyzacji przemysłowej i wsparcie transformacji cyfrowej.

Regulacje dotyczącą tej ulgi zawiera dodany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, dalej: „updop”) art. 38eb, który w ust. 1 stanowi, że:

podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Według art. 38eb ust. 2 updop:

za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1)koszty nabycia fabrycznie nowych:

a)robotów przemysłowych,

b)maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c)maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d)maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e)urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2)koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3)koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

W świetle art. 38eb ust. 3 updop:

przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2)jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3)jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4)jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Stosownie do art. 38eb ust. 5 updop:

odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 6-8 updop:

6. Podatnik, który zbył środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 przed końcem okresu ich amortyzacji, a w przypadku umowy leasingu, o którym mowa w art. 17f - przed końcem podstawowego okresu umowy leasingu, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to zbycie, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę odliczeń uprzednio dokonanych na podstawie ust. 1.

7. Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

8. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-7 do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację stosuje się odpowiednio przepisy art. 18d ust. 3k, 5, 5a, 6, ust. 8 zdanie pierwsze i drugie.

Z treści art. 18d ust. 6 updop wynika, że:

podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Wskazać należy, że w myśl art. 15 ust. 1 updop, zgodnie z którym:

kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do art. 15 ust. 6 updop:

kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

W myśl art. 16a ust. 1 updop:

amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie natomiast z art. 16a ust. 2 pkt 3 updop:

Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający - zwane także środkami trwałymi.

W myśl art. 16f ust. 1 updop:

podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop:

za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia.

Natomiast jak stanowi art. 16g ust. 3 ww. ustawy:

za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Stosownie do art. 16g ust. 12 updop:

przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje się odpowiednio art. 14.

Należy stwierdzić, że przepis art. 38eb ust. 1 updop pozwala na ponadnormatywne odliczenie maksymalnie 50% odpisów amortyzacyjnych, w momencie gdy stają się one kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu updop. Ponadnormatywne odliczenie przysługuje tylko w odniesieniu do tych odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu w danym roku podatkowym.

Odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpocznie się w 2026 r.

Możliwość skorzystania z tej ulgi należy wiązać z momentem poniesienia kosztu uzyskania przychodu. Ulga dotyczy wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022-2026.

Państwa wątpliwości w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym dotyczą ustalenia, czy:

-    wydatki poniesione przez Spółkę na Robota 1 w 2019 r. oraz Robota 2 w 2022 r. wraz z zapłaconą częściowo zaliczką (30%) w 2021 r., stanowić będą koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 2 pkt 1 updop i w konsekwencji, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o 50% poniesionych wydatków na Robota 1 oraz Robota 2 na podstawie art. 38eb ust. 1 updop,

-    wartość początkowa środków trwałych, w odniesieniu do której Spółce w ramach ulgi na robotyzację przysługuje prawo do dokonania dodatkowego odliczenia 50% poniesionych kosztów uzyskania przychodu, powinna być ustalana zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 16g ust. 3 updop, tj. powinna obejmować cenę nabycia m.in. Robota 1 i 2 - kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty jego transportu, załadunku oraz wyładunku, montażu i instalacji, a także wszelkie inne koszty poniesione w celu prawidłowego funkcjonowania nabytego Robota 1 i 2 i tym samym wartość odliczenia przysługującego Wnioskodawcy powinna obejmować 50% tak ustalonej wartości początkowej (nie więcej niż kwota dochodu Wnioskodawcy osiągnięta w danym roku podatkowym).

Ad. 1

Zgodnie z art. 38eb ust. 3 updop, przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie cztery kategorie warunków wymienionych dalej w tym przepisie.

Z literalnego brzmienia ww. przepisu wynika, że za robota przemysłowego uznaje się taką maszynę, która powinna mieć zastosowanie przemysłowe.

W przepisach dotyczących ulgi na robotyzację, jak i w pozostałych przepisach updop nie zostało zdefiniowane wyrażenie „dla zastosowań przemysłowych”. Szukając definicji ww. wyrażenia należy odnieść się przede wszystkim do jej rozumienia słownikowego, np. w Słowniku PWN „przemysł” został zdefiniowany jako „produkcja materialna polegająca na wydobywaniu z ziemi bogactw naturalnych i wytwarzaniu produktów w sposób masowy przy użyciu urządzeń mechanicznych”.

Można także sięgnąć do definicji zawartej w Encyklopedii PWN, gdzie „przemysł” został zdefiniowany jako: „ekonomiczny dział nierolniczej produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w dobra zaspokajające potrzeby ludzi jest prowadzone w dużych rozmiarach, przy zastosowaniu podziału pracy i przy użyciu maszyn (do przemysłu nie zalicza się rzemiosła i budownictwa)”.

Kolejną definicję przemysłu możemy znaleźć także w Wielkim słowniku języka polskiego Instytutu Języka Polskiego PAN, gdzie definiuje się „przemysł” jako: „działalność polegająca na wytwarzaniu produktów określonego rodzaju na dużą skalę, przy użyciu maszyn i innych urządzeń technicznych”.

Z wyżej wymienionych definicji wynika, że przez przemysł rozumie się najczęściej działalność polegającą na wytwarzaniu na dużą skalę różnego rodzaju produktów (towarów).

W przypadku ulgi na robotyzację pojęcia „przemysł” oraz „zastosowania przemysłowe” powinny być rozumiane wyłącznie jako zastosowanie w przemyśle rozumianym jako ścisła produkcja (wytwarzanie) towarów, a nie szeroko, np. jako procesy zachodzące już po ich wyprodukowaniu, umożliwiające wejście tych towarów do obrotu, w szczególności ich dystrybucję.

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie ze stanowiskiem przyjętym w doktrynie oraz orzecznictwie sądów administracyjnych wszelkie ulgi podatkowe należy traktować jako wyjątek od zasady powszechności opodatkowania określonej w art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. poz. 483 ze zm.), a w konsekwencji przepisy regulujące ulgi i zwolnienia podatkowe, należy interpretować w sposób ścisły i precyzyjny, a nie w sposób rozszerzający (wyroki NSA: z 24 września 2009 r. sygn. akt II FSK 649/08; z 24 września 2009 r. sygn. akt II FSK 650/08; z 12 sierpnia 2011 r. sygn. akt II FSK 374/10; z 28 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 1781/10; z 27 października 2016 r. sygn. akt II FSK 2795/14).

Jak wyżej przedstawiono, art. 38eb ust. 3 updop, wskazuje co należy rozumieć przez robota przemysłowego. Jednym z warunków uznania maszyny za robota przemysłowego jest to, żeby służył on do zastosowań przemysłowych. Zgodnie ze znaczeniem językowym przemysł, to produkcja materialna polegająca na wydobywaniu z ziemi bogactw naturalnych i wytwarzaniu produktów w sposób masowy przy użyciu urządzeń mechanicznych (Słownik Języka Polskiego, PWN https://sjp.pwn.pl/sjp/przemysl;2510703.html).

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Robot 1 i Robot 2 spełniają definicję robota przemysłowego, o którym mowa w art. 38eb ust. 3 updop.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 15 ust. 1 updop, zgodnie z którym:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do art. 15 ust. 6 updop:

Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że przepis art. 38eb ust. 1 updop pozwala na ponadnormatywne odliczenie maksymalnie 50% odpisów amortyzacyjnych.

Jak już wskazano, odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że w przypadku gdy środki trwałe nabyte przed 1 stycznia 2022 r. spełniają definicje zawarte w przepisach dotyczących ulgi na robotyzację i nie zostały w całości zamortyzowane przed 1 stycznia 2022 r., to ta część odpisów amortyzacyjnych powstała po 1 stycznia 2022 r. (a więc w rozumieniu przepisów podatkowych stanowiąca koszty uzyskania przychodu po 1 stycznia 2022 r.) może stanowić podstawę do skorzystania z prawa do ponadnormatywnego odliczenia w ramach ulgi na robotyzację.

Zatem, w przypadku nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zarówno przed 1 stycznia 2022 r., jak i po tym dniu) fabrycznie nowych aktywów, spełniających warunki określone w art. 38eb updop, w sytuacji osiągania przez Wnioskodawcę dochodów z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych – odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tych składników dokonane w latach 2022-2026 będą podlegały rozliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Spółkę na Robota 1 w 2019 r. oraz Robota 2 w 2022 r. wraz z zapłaconą częściowo zaliczką (30%) w 2021 r., stanowić będą koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 2 ust. 1 ustawy o PDOP i w konsekwencji, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o 50% poniesionych wydatków na Robota 1 oraz Robota 2 na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o PDOP, należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2

Przedmiotem wątpliwości w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 4 jest m.in. ustalenie, czy wartość początkowa środków trwałych, w odniesieniu do której Spółce w ramach ulgi na robotyzację przysługuje prawo do dokonania dodatkowego odliczenia 50% poniesionych kosztów uzyskania przychodu, powinna być ustalana zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 16g ust. 3 updop, tj. powinna obejmować cenę nabycia Robota 1 i 2 - kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty jego transportu, załadunku oraz wyładunku, montażu i instalacji, a także wszelkie inne koszty poniesione w celu prawidłowego funkcjonowania nabytego Robota 1 i 2 i tym samym wartość odliczenia przysługującego Wnioskodawcy powinna obejmować 50% tak ustalonej wartości początkowej (nie więcej niż kwota dochodu Wnioskodawcy osiągnięta w danym roku podatkowym).

Wskazać należy, że w przypadku środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od wartości początkowej środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop, którą stanowi cena nabycia wskazana w art. 16g ust. 3 updop.

W przypadku, gdy składniki majątku (roboty) uznawane są za środki trwałe, kosztem uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (art. 15 ust. 6 updop).

Jak wynika z opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Spółka nabyła Robota 1 i Robota 2, które zostały przyjęte do ewidencji Środków Trwałych oraz zostały zakwalifikowane i określone pod symbolem KŚT 489 ROBOTY - Roboty przemysłowe.

Mając na uwadze brzmienie powyższych przepisów, należy zauważyć, że wartość początkowa nabytego środka trwałego obejmuje - poza jednostkową wartością tego środka trwałego - także wszelkie koszty bezpośrednio związane z zakupem oraz z przyjęciem środka trwałego do używania. A więc, w przypadku Nowych ŚT, za jej wartość początkową należy uznać koszt zakupu obejmujący wszelkie wydatki nierozerwalnie związane z nabyciem, ulepszeniem i odpowiednim oddaniem do użytkowania Nowych ŚT.

Również wydatki dotyczące jego transportu, załadunku oraz wyładunku, montażu i instalacji, a także wszelkie inne koszty poniesione w celu prawidłowego funkcjonowania Nowych ŚT, również należy uznać za koszty zakupu Robota 1 i 2, o których mowa w art. 38eb ust. 2 pkt 1 updop, gdyż zostały wprost wymienione  w art. 16g ust. 3 updop.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy koszt produkcji próbnej nowego produktu w zakresie Nowych ŚT, który Spółka zamierza odliczyć na podstawie art. 18ea ust. 1 updop, powinien być ustalany zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 16g ust. 3 updop, tj. powinien obejmować cenę nabycia lub ulepszenia Nowych ŚT - kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty jego transportu, załadunku oraz wyładunku, montażu i instalacji, a także wszelkie inne koszty poniesione w celu prawidłowego funkcjonowania Nowych ŚT i tym samym wartość odliczenia przysługującego Spółce powinna obejmować 30% tak ustalonej wartości początkowej Nowych ŚT, z uwzględnieniem ograniczenia do 10% osiągniętego dochodu, wskazać należy, że w ustawie wskazano zamknięty katalog kosztów produkcji próbnej nowego produktu, należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

W zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 oraz części pytania nr 4 dotyczącego  ustalenia, czy wartość początkowa środków trwałych, w odniesieniu do której Spółce w ramach ulgi na robotyzację przysługuje prawo do dokonania dodatkowego odliczenia 50% poniesionych kosztów uzyskania przychodu, powinna być ustalana zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 16g ust. 3 updop, tj. powinna obejmować cenę nabycia Prasy - kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty jego transportu, załadunku oraz wyładunku, montażu i instalacji, a także wszelkie inne koszty poniesione w celu prawidłowego funkcjonowania nabytej Prasy i tym samym wartość odliczenia przysługującego Wnioskodawcy powinna obejmować 50% tak ustalonej wartości początkowej (nie więcej niż kwota dochodu Wnioskodawcy osiągnięta w danym roku podatkowym), zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w  przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

-   Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

-   Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00