Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 10 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3. 4011.823.2022.1.MS

Skutki podatkowe używania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Skutki podatkowe używania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Interpretacja indywidualna - stanowisko jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych:

-w zakresie pytania nr 5 - jest nieprawidłowe;

-w zakresie pytań nr 1, nr 3, nr 4, nr 6 - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 października 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: Spółka). Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Podobnie Spółka ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Spółka działa od 2004 r. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest produkcja …. Spółka zajmuje się przede wszystkim produkcją i sprzedażą k… i dodatków m… do p…, …. W ofercie Spółki znajduje się również ….

Spółka z o.o. złożyła zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze z dniem 1 stycznia 2022 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, o którym mowa w rozdziale 6b ustawy CIT ("Ryczałt od dochodów Spółek").

Spółka posiada flotę samochodów osobowych ("Samochody osobowe"), które wykorzystywane są wyłącznie przez pracowników Spółki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z umowami powierzenia samochodu służbowego zawartymi pomiędzy Spółką a pracownikami, Samochody osobowe mogą być wykorzystywane przez pracowników Spółki również do ich celów prywatnych w godzinach, w których nie wypełniają oni obowiązków służbowych. W konsekwencji, Spółka nie prowadzi dla Samochodów osobowych ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy VAT. Jednocześnie Spółka na podstawie art. 12 ust. 2a ustawy o PIT powiększa przychód pracowników z tytułu umów o pracę o wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci prawa do użytkowania Samochodów osobowych zgodnie z ryczałtem wskazanym w przywołanym przepisie.

Spółka posiada również samochód osobowy, który jest wykorzystywany wyłącznie przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności służbowych, ale także do użytku prywatnego.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że pełni w spółce funkcję jedynego członka zarządu. Jest On również zatrudniony w Spółce na umowę o pracę w wymiarze ¼ etatu. Z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych, Spółka nalicza Wnioskodawcy ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych w miesięcznej wysokości 400 zł - zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT.

Ponadto, Spółka rozważa rozwiązanie umowy o pracę zawartej z Wnioskodawcą. Sposób korzystania z samochodu do celów służbowych zostanie wówczas określony w uchwale podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w następujący sposób:

1.Spółka w zakresie swojej działalności ponosić będzie wszystkie koszty związane z pełnieniem funkcji Członka Zarządu, które będą związane z działalnością spółki w tym w szczególności koszty używania samochodu służbowego, koszty szkoleń, koszty rozmów telefonicznych, koszty noclegów itp., poniesione na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

2.Spółka w zakresie swojej działalności ponosić będzie koszty używania samochodu służbowego przez Członka Zarządu do celów prywatnych. Przychód Członka Zarządu zostanie powiększony o kwotę ryczałtu za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych w miesięcznej wysokości 400 zł.

W świetle regulacji zawartych w rozdziale 6b ustawy CIT ("Ryczałt od dochodów Spółek") spółka traktuje wydatki w postaci paliwa, kosztów eksploatacji, czy napraw, związane z użytkowaniem przez Wnioskodawcę samochodu należącego do Spółki, jak również wydatki na reprezentację, do kategorii dochodu z tytułu ukrytych zysków, w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o CIT. W konsekwencji Spółka nalicza i odprowadza od powyższych wydatków zryczałtowany podatek, zgodnie z art. 28o ustawy CIT.

Pytania

1.Czy stanowiące tzw. "ukryte zyski" wydatki i odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, związane z używaniem przez Wnioskodawcę samochodu osobowego stanowią dla Wnioskodawcy przychody podatkowe na gruncie art. 11 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?

2.Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca to do jakiej kategorii przychodów określonych w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć powyższe: przychodu z udziału w zysku osób prawnych (art. 10 ust. 1 pkt 7), czy też innych przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 9)?

3.Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód Wnioskodawcy z tytułu używania przez Wnioskodawcę samochodu służbowego do celów prywatnych powinien zostać określony zgodnie z art. 12 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

4.Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w sytuacji rozwiązania umowy o pracę ze Spółką oraz podjęcia przez Spółkę uchwały opisanej we wniosku, fakt używania przez Wnioskodawcę samochodu służbowego do celów prywatnych spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podatkowego na gruncie art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?

5.Jeśli odpowiedź na pytanie nr 4 jest twierdząca to: w jaki sposób i w jakiej wysokości powinien zostać określony ten przychód?

6.Czy stanowiące tzw. "ukryte zyski" wydatki na reprezentację związane z pełnieniem przez Wnioskodawcę funkcji Członka Zarządu stanowią dla Wnioskodawcy przychody podatkowe na gruncie art. 11 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?

7.Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca to do jakiej kategorii przychodów określonych w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć powyższe: przychodu z udziału w zysku osób prawnych (art. 10 ust. 1 pkt 7), czy też innych przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 9)?

Pana stanowisko w sprawie

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki i odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (stanowiące ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00