Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Wiążąca Informacja Stawkowa z dnia 13 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0115-KDST1-2.440.214.2022.3.JC

WIS ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE – energia elektryczna wraz z usługą dystrybucji.

WIS ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE - energia elektryczna wraz z usługą dystrybucji.

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 931 ze zm.) zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 13 października 2022 r. (data wpływu), uzupełnionego w dniu 23 listopada 2022 r. (daty wpływu), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar (świadczenie kompleksowe) - energia elektryczna wraz z usługą dystrybucji

Opis świadczenia: energia elektryczna dostarczana najemcy powierzchni biurowej, opłata za energię elektryczną obejmuje zużycie energii i jej dystrybucję

Rozstrzygnięcie: CN 27

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146ea pkt 1 ustawy oraz art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniu 23 listopada 2022 r., w zakresie sklasyfikowania ww. świadczenia według Nomenklatury scalonej (CN), na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku oraz jego uzupełnienia przedstawiono następujący szczegółowy opis.

Na podstawie art. 14b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931, dalej: "Ustawa o VAT"), Wnioskodawca wniósł o wydanie wiążącej informacji stawkowej w przedmiocie określenia właściwej stawki podatkowej w podatku od towarów i usług do refakturowanego świadczenia kompleksowego w postaci dostawy i dystrybucji energii elektrycznej.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 42b ust. 2 Ustawy o VAT, wniosek zawiera wszystkie elementy wskazane w przepisie, w tym określenie przedmiotu wniosku, szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych oraz wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa.

SZCZEGÓŁOWY OPIS TOWARU:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność m.in. w zakresie wynajmowania powierzchni biurowych w budynkach pozostających w jego własności.

Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą energetycznym w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385), lecz jest odbiorcą końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej.

Wnioskodawca wynajmuje i oddaje do wyłącznego używania lub współużywania powierzchnię nieruchomości (powierzchnia biurowa), stosownie do zapisów umów zawartych z najemcami, w zamian za umówiony czynsz. Miesięczny czynsz najmu pomieszczeń stanowi iloczyn metrażu najmowanych pomieszczeń i stawek wynikających z odpowiednich umów najmu. W czynsz wliczone są m.in. koszty korzystania i konserwacji należących do Wnioskodawcy: systemu alarmowego i kontroli dostępu, windy, systemu klimatyzacji oraz centrali telefonicznej, koszty obsługi recepcji ogólnej, zagospodarowania zieleni wokół budynku, sprzątania i porządkowania posesji, jak również koszt usługi mycia okien.

Zgodnie z umową, czynsz nie obejmuje niektórych związanych z eksploatacją przedmiotu najmu kosztów, takich jak koszty tzw. "mediów", w tym koszty energii elektrycznej. Koszty nie wliczone do czynszu (w tym koszty energii elektrycznej) są refakturowane na najemcę w wysokości proporcjonalnej do najmowanej powierzchni biurowej, nie później niż na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie wystawionych przez dostawców refakturowanych towarów bądź usług faktur otrzymanych przez Wnioskodawcę w tym miesiącu, zaś w przypadku kosztów ponoszonych w formie opłaty administracyjnej na podstawie dowodu poniesienia (zapłaty) tej opłaty przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

Wnioskodawca nie dolicza dodatkowych ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00