Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 16 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.244.2022.2.PJ

Czynność wymiany silnika w samochodzie osobowym nie jest wskazana w przepisach jako czynność opodatkowana podatkiem akcyzowym.

Interpretacja indywidualna - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku akcyzowym w zakresie stawki akcyzy dla samochodu osobowego, w którym dokonano wymiany silnika - jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku akcyzowego w zakresie stawki akcyzy dla samochodu osobowego, w którym dokonano wymiany silnika wpłynął 25 października 2022 r.

Wniosek uzupełnił Pan pismem z 27 grudnia 2022 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie z 22 grudnia 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Zakupił Pan samochód osobowy ze Stanów Zjednoczonych o pojemności silnika 2400 centymetrów sześciennych. Sprzedający dostarczył dokumenty pojazdu do firmy w (...) zajmującej się obsługą rozładunku i obsługą celno-podatkową tej transakcji. Odebrał Pan pojazd z portu w (...) lawetą - samochód ma uszkodzony silnik. Przed odebraniem uiścił Pan należne opłaty: opłatę celną, podatek akcyzowy i podatek VAT. Ze względu na pojemność silnika stawka podatku akcyzowego, której pojazd podlegał to 18,6%.

Po diagnozie stanu silnika stwierdzono, że najlepiej będzie go wymienić. Niestety takich silników o tej pojemności nie ma szans dokupić. Mechanik zaproponował zamontowanie silnika o pojemności 1984 centymetrów sześciennych.

Artykuł 100 punkty 2a i 2b precyzują dwie sytuacje. Punkt 2a mówi o sytuacji, w której przed pierwszą rejestracją silnik o pojemności do 2000 centymetrów sześciennych wymienia się na taki o pojemności większej niż 2000 centymetrów sześciennych, co sprawia że samochód podlega stawce podatku akcyzowego w wysokości 18,6%. Punkt 2b mówi o sytuacji, w której przed pierwszą rejestracją samochód nie ma silnika i wtedy przyjmuje się stawkę zależną od pojemności zamontowanego silnika.

W ustawie nie wskazuje się właściwej stawki dla takiej jak opisywana przez Pana sytuacji.

W uzupełnieniu wskazał Pan ponadto, że:

1.Pojazd jest samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

2.Pojazd nie został jeszcze zarejestrowany, więc zamontowanie silnika o pojemności 1984 cm3 zostało dokonane przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym

Pytania

1.Czy w przypadku opisywanym przez Pana właściwym byłoby zastosowanie interpretacji tej sytuacji jako opisanej w punkcie 2b?

2.Czy dla samochodu o pojemności silnika do 2000 centymetrów sześciennych po wymianie przed pierwszą rejestracją w kraju właściwa byłaby stawka podatku akcyzowego 3,1%?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie najbardziej prawidłowe byłoby zinterpretowanie zaistniałej sytuacji jako analogicznej do tej, która zaszła w punkcie 2b artykułu 100 ustawy o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2009 r., a co za tym idzie - zastosowanie do tego pojazdu z silnikiem o pojemności 1984 centymetrów sześciennych stawki podatku akcyzowego 3,1%

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 143 ze zm.) zwanej dalej "ustawą":

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 100 ust. 4 ustawy:

Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Jak stanowi art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy:

W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W myśl art. 101 ust. 1 ustawy:

Obowiązek podatkowy z tytułu importu samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Stosownie do art. 100 ust. 2a-2c ustawy:

2a.W przypadku wymiany, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika samochodu osobowego o pojemności 2000 centymetrów sześciennych albo niższej na silnik o pojemności powyżej 2000 centymetrów sześciennych przyjmuje się, że przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu jest samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych.

2b.W przypadku instalacji, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika w samochodzie osobowym bez silnika przyjmuje się, że przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu jest samochód osobowy o pojemności silnika, który został zainstalowany.

2c.Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się niezależnie od tego, czy wymiana bądź instalacja silnika zostały dokonane z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Jak stanowi art. 100 ust. 3 ustawy:

Jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2.

Stosownie do art. 100 ust. 6 ustawy:

Do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 10 ust. 12 i 13, art. 14 ust. 1-3aa, 4, 4g, 6, 8, 10 i 11, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 2, 2b, 2c, 3ba i 4, art. 18 ust. 1‑3, art. 19 ust. 1-3, ust. 6 pkt 1, ust. 7 pkt 1 lit. a i ust. 8-11, art. 21 ust. 5 i art. 27-29a oraz przepisy wydane na podstawie art. 20.

Jak stanowi art. 27 ust. 1 ustawy:

W przypadku importu podatnik jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy, z uwzględnieniem obowiązujących stawek akcyzy:

1)w zgłoszeniu celnym;

2)w przypadku stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166 i art. 182 unijnego kodeksu celnego, w:

a)zgłoszeniu uproszczonym lub

b)wpisie do rejestru zgłaszającego

- oraz w zgłoszeniu uzupełniającym, w rozumieniu przepisów prawa celnego;

3)w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.37), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2446".

Zgodnie z art. 105 ustawy:

Stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi:

1)18,6% podstawy opodatkowania - dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych;

1a)9,3% podstawy opodatkowania - dla samochodów osobowych:

a)o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych,

b)stanowiących pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110, 1093 i 2269) o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych;

1b)1,55% podstawy opodatkowania - dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej;

2)3,1% podstawy opodatkowania - dla pozostałych samochodów osobowych.

Zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego zakupił Pan samochód osobowy w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym ze Stanów Zjednoczonych o pojemności silnika 2400 cm3. Ze względu na pojemność silnika stawka podatku akcyzowego, której pojazd podlegał to 18,6%. W samochodzie zostało dokonane przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju zamontowanie silnika o pojemności 1984 cm3.

Przedmiotem Pana wątpliwości jest określenie stawki podatku akcyzowego dla samochodu osobowego w związku z wymianą przed pierwszą rejestracją silnika o pojemności 2400 cm3 na silnik o pojemności do 2000 cm3.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w opisanej sytuacji czynnością opodatkowaną podatkiem akcyzowym jest import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Obowiązek podatkowy z tego tytułu powstał - stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy - z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Jak wskazał Pan we wniosku uiścił Pan należne opłaty: opłatę celną, podatek akcyzowy i podatek VAT przed odebraniem pojazdu z portu w (...). Tym samym przyjąć należy, że kwota akcyzy z tytułu importu samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych została przez Pana określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Czynność wymiany silnika w samochodzie osobowym nie jest wskazana w przepisach jako czynność opodatkowana podatkiem akcyzowym.

Przepisy art. 100 ust. 2a i 2b określają co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku wymiany przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika samochodu osobowego o pojemności 2000 centymetrów sześciennych albo niższej na silnik o pojemności powyżej 2000 centymetrów sześciennych bądź instalacji, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika w samochodzie osobowym bez silnika. Przepisy te nie czynią jednak wymiany bądź instalacji silnika kolejną czynnością opodatkowaną.

Przepisy te są regulacjami szczególnymi, stanowiącymi wyjątek od zasady ogólnej, tj. zasady zgodnie, z którą podatek akcyzowy jest uiszczany wg stawki przyporządkowanej do pojemności silnika samochodu osobowego, który jest przykładowo przywieziony na terytorium kraju w ramach importu (czynności podlegającej opodatkowaniu) i wobec którego z tego tytułu powstaje obowiązek podatkowy - z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Ustanowienie tych przepisów przez ustawodawcę miało na celu uniemożliwianie zaniżania podatku akcyzowego (który jest w przypadku samochodów osobowych uzależniony od pojemności silnika), m.in. poprzez montaż przed przywozem na terytorium kraju silnika o mniejszej pojemności niż fabrycznie zamontowany lub wymontowywanie silnika, a następnie ponowny montaż nominalnego silnika już po dokonaniu rejestracji.

Przyjęto zatem rozwiązanie wg którego w takich przypadkach samochód osobowy podlega opodatkowaniu według stawki akcyzy przewidzianej dla samochodu o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 (w przypadku gdy doszło do wymiany silnika) albo według stawki akcyzy przewidzianej dla samochodu o pojemności silnika, który został zainstalowany (w przypadku zainstalowania silnika w samochodzie bez silnika), tak aby nieskuteczne z punktu widzenia akcyzy było rejestrowanie samochodów bez silnika lub z silnikiem mniejszym niż nominalnie właściwym dla danego modelu samochodu.

Równocześnie przepisy te, jako regulacje szczególne, znajdują zastosowanie tylko w sytuacjach ściśle w nich wskazanych. Opisana przez Pana we wniosku wymiana silnika o pojemności 2400 cm3 na silnik o pojemności 1984 cm3 (tj. mniejszą niż 2000 cm3) nie podlega tym przepisom.

Wobec powyższego wymiana silnika w przedstawionym stanie faktycznym nie wpływa na przedmiot opodatkowania w imporcie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Tym samym samochód osobowy - jak wskazał Pan we wniosku - ze względu na pojemność silnika podlegał stawce podatku akcyzowego w wysokości 18,6%.

Opowiadając zatem wprost na sformułowane przez Pana pytania należy stwierdzić, że w opisywanym przez Pana przypadku uznanie tej sytuacji jako opisanej w art. 100 ust. 2b ustawy nie byłoby właściwym, a dla samochodu o pojemności silnika do 2000 centymetrów sześciennych po wymianie przed pierwszą rejestracją w kraju nie byłaby właściwa stawka podatku akcyzowego w wysokości 3,1%.

Tym samym oceniając całościowo Pana stanowisko należy uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1.z zastosowaniem art. 119a;

2.w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako "PPSA").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00