Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 20 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.585.2022.1.JO

Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 grudnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 7 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.„(…)”.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od grudnia 2004 r. z tytułu przekroczenia obrotu ze sprzedaży towarów i usług oraz składa deklarację VAT-7.

Projekt pn. „(…)”; rozpoczęcie realizacji projektu (zlecenie wykonania dokumentacji projektowej): styczeń 2021 r., planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej: 30 kwietnia 2023 r., planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: 8 grudnia 2023 r.

Zadanie pn. „(…)” polega na przebudowie drogi powiatowej poprzez dostosowanie jezdni do parametrów drogi klasy „Z”, poszerzenie istniejącej jezdni drogi powiatowej do szer. 6,00 m na odcinkach prostych wraz z poszerzeniami w obrębie łuków poziomych. W ramach opracowania projektuje się również remont istniejącego systemu odwodnienia obejmujący: odmulenie istniejących rowów, remont istniejących przepustów, wykonanie odcinków odwodnienia z elementów betonowych (korytek ściekowych), ponadto projektuje się remont istniejących peronów autobusowych, przebudowę poboczy i wymianę istniejącego oznakowania pionowego.

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi (kierowców oraz pieszych) ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego poprzez przebudowę poboczy na całym odcinku przebudowywanej drogi.

Droga powiatowa nr (…) jest ważnym elementem sieci drogowej powiatu (...), stanowi główne połączenie siedziby Powiatu (…) z Gminą (…). Zapewnia dostępność komunikacyjną do północnej części powiatu (…) i województwa (…), ale również dalej do sąsiedniej Gminy (…) w powiecie (…) leżącej na obszarze województwa (…).

W ramach zadania przewidziano do wykonania:

a)Przebudowę drogi powiatowej (…) w miejscowościach:

(…) na obszarze gminy (…),

(..) na obszarze gminy (…),

(…) na obszarze gminy (…),

obejmującą dostosowanie szerokości jezdni do parametrów drogi klasy Z (6,00 m);

b)Przebudowę poboczy: o szerokości 1,00 m w km 5+385 – 5+885 (obustronne), o szerokości 0,75 m w km 5+885 – 8+375 (obustronne),

c)Przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych i gminnych łączących się z (…) i ich dostosowanie do obowiązujących parametrów technicznych,

d)Wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi powiatowej do normatywnej nośności dla kategorii obciążenia ruchem KR2,

e)Renowację istniejącego systemu odwodnienia w postaci rowów przydrożnych poprzez profilowanie dna oraz skarp z odcinkowym umocnieniem,

f)Wykonanie nowych warstw bitumicznych jezdni drogi powiatowej,

g)Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,

h)Wymianę części opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędnie LED,

i)Budowę peronów w miejscu istniejących przystanków komunikacji publicznej,

j)Remont, przebudowę i budowę zjazdów z murkami czołowymi na długości przebudowywanego odcinka drogi (…),

k)Remont lub przebudowę istniejących przepustów w zależności od stanu technicznego.

W obecnym stanie przedmiotowa droga posiada jezdnię dwukierunkową dwupasmową o zmiennej szerokości od 4,50 do 5,50 m. Jezdnia posiada zmienne pochylenie poprzeczne w większości regularne. Warstwy bitumiczne nawierzchni drogi na przebudowywanym odcinku wymagają przywrócenia im prawidłowego stanu technicznego (występują liczne ubytki i złuszczenia nawierzchni jezdni).

W istniejącym stanie jezdnia przedmiotowej drogi powiatowej wydzielona jest za pomocą dwustronnych poboczy. W rejonie przedmiotowej inwestycji znajdują się sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowa, gazowa.

Wody opadowe z istniejącej jezdni odprowadzane są poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejących elementów odwodnienia, tj. rowów drogowych.

Z przedmiotowej drogi odbywa się obsługa przyległej do pasa drogowego zabudowy – jednorodzinnej i zagrodowej.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego, jak również pieszego. Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi (…) zapewni przywrócenie prawidłowych parametrów technicznych nie tylko przedmiotowego odcinka drogi, ale pewnego fragmentu sieci drogowej (systemu komunikacji). Ponadto przebudowa tej drogi wpłynie pozytywnie na poprawę warunków komunikacyjnych (bezpieczeństwo i komfort podróżowania) mieszkańców lokalnych miejscowości usytuowanych przy drodze oraz w jej pobliżu, na terenie których znajdują się gospodarstwa rolne oraz drobne przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą.

Wydatki poniesione na realizację projektu przez Wnioskodawcę zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Faktury będą dotyczyć realizacji usług związanych z przygotowaniem i realizacją zadania w tym: za wykonanie robót budowlanych po wcześniejszym rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, badania laboratoryjne, nadzór inwestorski.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie służą i nie będą służyły w przyszłości żadnym czynnościom opodatkowanym.

Realizacja zadania będzie związana z wykonywaniem przez powiat zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem, remontem, przebudową i budową dróg powiatowych na podstawie przepisów:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.),

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.).

Pytanie

Czy Wnioskodawca ma możliwość prawną obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatki naliczonego  w związku z zamiarem realizacji zadania pod nazwą: „(…)” ubiegając się o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawnej możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatki naliczonego  od towarów i usług VAT w związku z zamiarem realizacji zadania pod nazwą: „(…)” ubiegając się o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526):

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy:

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Z powołanych przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Oznacza to, że w pozostałym zakresie, np. w zakresie zadań własnych nałożonych na gminę na podstawie odrębnych przepisów, jednostki samorządu terytorialnego nie występują jako podatnicy podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że zamierzacie Państwo zrealizować zadanie pn. „(…)”,  które polega na przebudowie drogi powiatowej poprzez dostosowanie jezdni do parametrów drogi klasy „Z”, poszerzenie istniejącej jezdni drogi powiatowej do szer. 6,00 m na odcinkach prostych wraz z poszerzeniami w obrębie łuków poziomych. Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi (kierowców oraz pieszych) ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego poprzez przebudowę poboczy na całym odcinku przebudowywanej drogi. Towary i usługi nabyte w związku z realizacja projektu nie służą i nie będą służyły w przyszłości żadnym czynnościom opodatkowanym.

Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków poniesionych w ramach opisanego projektu.

Jak wynika z powołanych przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W analizowanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione. Z opisu sprawy wynika bowiem, że realizując zadanie pn. „(…)” nie działają Państwo w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, lecz jako organ władzy publicznej w zakresie zadań własnych nałożonych odrębnymi przepisami prawa (art. 15 ust. 6 ustawy), w ramach czynności publicznoprawnych. Jak Państwo wskazują - przedmiot inwestycji nie będzie wykorzystywany do świadczenia czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.  Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie służą i nie będą służyły w przyszłości żadnym czynnościom opodatkowanym. W konsekwencji należy uznać, że nie będzie Państwu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego zadania, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

Zatem Państwa stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawiliście i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazujemy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawyz 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00