Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 23 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.817.2022.1.MST

Stawka ryczałtu z przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego a rozdzielność majątkowa małżonków (12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł).

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 grudnia 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 8 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych w zakresie limitu przychodów z najmu nieruchomości przy rozdzielności majątkowej małżonków. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Zawarła Pani związek małżeński w 1999 roku. Od 2017 roku w Pani małżeństwie panuje ustrój rozdzielności majątkowej. Pani oraz małżonek uzyskujecie przychody z najmu majątku prywatnego. Przedmiotem najmu są nieruchomości należące do majątków odrębnych małżonków.

Uzyskuje Pani przychody z najmu trzech nieruchomości:

najem 1/4 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej lokalem użytkowym. Udział w tej nieruchomości nabyła Pani 25 lat temu, przed zawarciem związku małżeńskiego i od początku stanowił Pani majątek odrębny;

najem lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość. Nieruchomość tą nabyła Pani w drodze darowizny, do majątku odrębnego;

najem lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Nieruchomość ta została nabyta przez Panią 2 lata temu, po ustaniu wspólności majątkowej, do majątku odrębnego.

Pani mąż uzyskuje przychody z najmu trzech lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, nabytych przez niego w trakcie trwania małżeństwa po ustaniu wspólności majątkowej, do majątku odrębnego.

Żadna ze wskazanych wyżej nieruchomości nie należała do Pani małżeńskiego majątku wspólnego, nie została również nabyta przez Panią oraz Pani męża w wyniku podziału małżeńskiego majątku wspólnego.

Pani oraz małżonek opodatkowują przychody z tytułu najmu nieruchomości na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Żadna ze wskazanych wyżej nieruchomości nie jest związana z działalnością gospodarczą.

Pytanie

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego limit przychodów określony w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wskazujący iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w przypadku przychodów z najmu prywatnego wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł, odnosi się tylko do przychodów uzyskanych przez Panią, czy też dotyczy łącznie obojga małżonków?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, określony w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. limit przychodów, do których możliwe jest zastosowanie 8,5% stawki podatku, w opisanym stanie faktycznym odnosi się odrębnie do Pani oraz odrębnie do Pani małżonka. Czyli każdy z małżonków może stosować stawkę podatku w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł, a dopiero po przekroczeniu kwoty 100.000 zł przez każdego z małżonków odrębnie, stawkę 12,5% przychodów. Bez znaczenia dla Pani pozostaje zatem wysokość uzyskanych przez męża przychodów z tytułu najmu prywatnego.

Wprawdzie art. 12 ust. 13 ustawy wskazuje, iż w przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a (przychody z najmu majątku prywatnego niezwiązanego z działalnością gospodarczą), kwota przychodów określona ust. 1 pkt 4 (tj. 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł) dotyczy łącznie obojga małżonków, jednakże ten przepis nie ma zastosowania do opisanego stanu faktycznego. Przemawiają za tym dwa argumenty. Po pierwsze, rodzaj ustroju majątkowego, który obowiązuje w Pani małżeństwie oraz sposób nabycia nieruchomości, z których małżonkowie uzyskują przychody. Po drugie natomiast, wykładnia celowościowa art. 12 ust. 13 ustawy oraz status prawno-podatkowy obojga małżonków.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy Panią a małżonkiem spowodowało, iż każdy z małżonków posiada oddzielny majątek, którym oddzielnie dysponuje. Może Pani zaciągać zobowiązania bez zgody współmałżonka oraz samodzielnie odpowiada za swoje długi. Nie ma Pani majątku wspólnego z małżonkiem, w sensie prawnym występują dwa odrębne majątki osobiste małżonków.

Co więcej, w przedmiotowej sprawie żadna ze wskazanych wyżej nieruchomości będąca przedmiotem umowy najmu nigdy nie należała do majątku wspólnego małżonków. Nieruchomości te nie były również przedmiotem podziału majątku wspólnego. Jedna z nich została nabyta przed zawarciem związku małżeńskiego i nie została rozszerzona wspólność majątkowa o przedmiotową nieruchomość, część – w drodze darowizny do Pani majątku odrębnego, natomiast pozostała część została zakupiona już po ustanowieniu ustroju rozdzielności majątkowej w Pani małżeństwie. Opisane wyżej nieruchomości zawsze należały do majątku odrębnego Pani oraz małżonka.

Przepis art. 12 ust. 13 został wprowadzony przez ustawodawcę w celu doprecyzowania sposobu stosowania art. 12 ust. 1 pkt 4 w przypadku przychodów z najmu prywatnego osiąganych przez małżonków z najmu ich majątku wspólnego. Brak tego przepisu powodowałby bowiem rozbieżność w sposobie opodatkowania przychodu z najmu przez małżonków w sytuacji, gdy zdecydowaliby się na oddzielne opodatkowanie. W sytuacji, gdy przychód z najmu nieruchomości należącej do majątku wspólnego rozliczałby tylko jeden małżonek – tylko do niego odnosiłby się limit 100.000 przychodu określony w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku natomiast rozliczenia przychodów po połowie – limit ten wynosiłby 2 x po 100.000 zł przychodu, czyli łącznie 200.000 zł dla małżonków.

Przepisu art. 12 ust. 13 ustawy nie można zatem interpretować przez pryzmat wykładni językowej. Byłoby to sprzeczne z regułami prawa cywilnego odnoszącymi się do instytucji rozdzielności majątkowej w małżeństwie oraz istoty majątku odrębnego. Byłoby to również niespójne z przepisami prawa podatkowego. Małżonkowie, którzy zawarli majątkową umowę małżeńską, w przepisach prawa podatkowego występują jako dwa odrębne podmioty. Nie mogą na przykład składać wspólnych rozliczeń z uwagi na brak majątku objętego wspólnością majątkową. Majątek związany z działalnością gospodarczą, przy rozdzielności majątkowej, w świetle przepisów podatkowych też traktowany jest jako majątek odrębny, a nie wspólny małżonków.

Przyjęcie stanowiska, iż przepis art. 12 ust. 13 dotyczy przychodów z najmu nieruchomości bez względu na ustrój majątkowy w małżeństwie może prowadzić do problemów z jego zastosowaniem. Przykładem może być chociażby wystąpienie separacji między małżonkami, której konsekwencją jest automatyczne powstanie rozdzielności majątkowej. W tej sytuacji trudno będzie jednemu małżonkowi kontrolować wysokość uzyskanych przychodów przez drugiego małżonka. Często może to być wręcz niewykonalne, a przepisy prawa podatkowego nie wprowadzają narzędzi, na podstawie których jeden z małżonków mógłby ustalić w jakiej wysokości drugi małżonek oraz czy w ogóle, uzyskuje przychody z tytułu najmu własnych nieruchomości.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uregulowane zostały w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540).

Stosownie do treści art. 2 ust. 1a ww. ustawy:

Osoby fizyczne osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przychodami, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647) są m.in. przychody z najmu, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tych tytułów stosuje się przepisy art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

Zatem stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych z tytułu najmu do kwoty 100 000 zł wynosi 8,5%. Natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów.

W świetle art. 12 ust. 13 ustawy:

W przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 4 lit. a, dotyczy łącznie obojga małżonków.

Z przytoczonej regulacji wynika, że określony w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym limit przychodów w wysokości 100.000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków osiągających przychody m.in. z tytułu najmu prywatnego. Nie jest istotne, czy przedmiot najmu należy do majątku wspólnego, czy do majątków odrębnych małżonków. Powyższy limit przychodów dotyczy łącznie obojga małżonków, niezależnie od obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego.

Reasumując, nie można zgodzić się z Pani stanowiskiem, w świetle którego limit przychodów w wysokości 100.000 zł, po przekroczeniu którego stawka ryczałtu wynosi 12,5%, dotyczy tylko Pani przychodów z najmu. Limit ten dotyczy bowiem łącznie obojga małżonków osiągających przychody z najmu niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt zawarcia przez małżonków umowy rozdzielności majątkowej.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00