Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 1 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.834.2022.1.PSZ

Stawka ryczałtu dla usług instalowania oprogramowania, szkoleń z obsługi oprogramowania, wdrażania oprogramowania, wsparcia serwisowego, wdrażania technologii produkcyjnej (PKWiU 62.09.20.0, 85.59.12.0, 62.02 i 62.02.30.0).

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 grudnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan działalność gospodarczą na zasadach świadczenia usług B2B dla firmy handlowej, która sprzedaje oprogramowanie (firma jest dystrybutorem). Spełnia Pan wymogi podlegania opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotem prowadzonej działalności jest świadczenie usług o następującym zakresie:

1)instalowanie oprogramowania specjalistycznego (odpowiadającego za automatyzację procesów poligraficznych oraz będącego narzędziami w procesach poligraficznych. Należy tu rozumieć duże systemy instalowane na serwerach pracujące w relacji serwer - klient oraz programy stanowiskowe będące edytorami do przygotowania plików produkcyjnych),

2)szkolenie w trybie zdalnym oraz na miejscu u klienta z obsługi oprogramowania,

3)wdrażanie oprogramowania, przez które należy rozumieć szkolenie z funkcjonalności programowania, przygotowanie funkcjonalności w oprogramowaniu, które zostały nakreślone przez klienta i są głównym celem zakupionego oprogramowania służącego do automatyzacji procesów. Główny etap wdrażania to obiektowe budowanie WorkFlow w oparciu o funkcjonalności zawarte w oprogramowaniu tak, by osiągnąć założony cel klienta. Wdrożeniom często towarzyszy osoba po stronie klienta, która równolegle jest szkolona i dedykowana jako lokalny administrator systemu,

4)wsparcie serwisowe polegające na analizie zgłaszanych błędów przez klientów w stosunku do posiadanego specjalistycznego oprogramowania, rozwiązaniem ich przez lokalne testy w Pana środowisku oraz raportowanie zgłoszeń do twórcy oprogramowania w celu eliminacji błędów na poziomie kodu programu,

5)wdrażanie technologii produkcyjnej (występuje bardzo rzadko), które związane jest z ustawieniem poprawnych parametrów procesu produkcyjnego (w drukarniach bądź przygotowaniach form drukowych) poprzez definiowanie parametrów oprogramowania oraz maszyn produkcyjnych tak, by uzyskać fizyczny efekt w postaci powstającej formy drukowej.

Wymieniony wyżej zakres świadczonych usług występuje z różną częstotliwością i nie są to usługi stale występujące w określonym czasie, a ich powtarzalność związana jest z potrzebami każdego klienta - nabywcy oprogramowania.

Z tytułu świadczonych usług wystawiana jest jedna faktura w miesiącu bez szczegółowego rozpisania świadczonych usług z podziałem na ceny jednostkowe przypisane z tytułu realizacji usług.

Opisane wyżej usługi świadczone są na podstawie zawartej umowy, której wartość jest rozliczana w układzie miesięcznym plus premia kwartalna. W ramach zawartej umowy nie jest dokonywany podział czasu pracy na realizację poszczególnych świadczonych usług zgodnie z opisem powyżej. Wartość wynagrodzenia z faktury za świadczone usługi jest stała i wynosi określoną kwotę.

Poza wynagrodzeniem stałym mogą wystąpić dodatkowe przychody z tytułu zwrotu kosztów delegacji, kosztów wynajmu samochodów w delegacji oraz pakiet medyczny czy sportowy.

Oprócz stałego wynagrodzenia i wskazanych wyżej składników zmiennych występują także premie kwartalne, które są naliczane w oparciu o zrealizowaną sprzedaż przez dział handlowy odbiorcy Pana faktur za świadczone usługi.

Wartość świadczonych usług obejmuje wszystkie wyżej opisane rodzaje usług bez gwarancji ich wystąpienia w poszczególnych miesiącach i usługi świadczone są w momencie wystąpienia zapotrzebowania na dany rodzaj usługi. Natomiast faktura opiewa na stałą wartość co miesiąc plus elementy zmienne jeżeli takowe wystąpiły w danym okresie. Dodatkowo po zakończonym kwartale naliczana jest dla Pana premia w oparciu o dokonaną sprzedaż przez dział handlowy firmy, dla której świadczy Pan usługi opisane wyżej.

Wynagrodzenia jest ustalane w układzie miesięcznym bez sporządzania dokładnego podziału czasu pracy na poszczególne usługi.

W związku z opisanym wyżej zakresem prowadzonej działalności, mając na uwadze obowiązek ustalenia stawki podatku zryczałtowanego, wystąpiono do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią opisany wyżej zakres świadczonych usług został zakwalifikowany dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób następujący:

dla usług w zakresie instalowania oprogramowania przypisano PKWiU z 2015 roku pod numerem 62.09.20.0 „Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane” - stawka ryczałtu 8,5%,

dla usług w zakresie szkoleń z obsługi oprogramowania, stacjonarnie lub online przypisano PKWiU z 2015 roku pod numerem 85.59.12.0 „Kursy komputerowe” - stawka ryczałtu 8,5%,

dla usług w zakresie wdrażanie oprogramowania przypisano PKWiU z 2015 roku pod numerem 62.02 „Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki” - stawka ryczałtu 12% dla usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),

dla usług w zakresie wsparcie serwisowe przypisano PKWiU z 2015 roku pod numerem 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego” - stawka ryczałtu 8,5%, ponieważ 12% dla usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),

dla usług w zakresie wdrażanie technologii produkcyjnej przypisano PKWiU z 2015 roku pod numerem 62.02 „Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki” - stawka ryczałtu 12% dla usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

W świadczonej usłudze na podstawie zawartej umowy, z uwagi na brak podziału należnego wynagrodzenia na poszczególne rodzaje świadczonych usług, nie może Pan prowadzić ewidencji w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności, dla których to usług oddzielnie można przypisać stawki podatku obowiązujące w ustawie o ryczałcie.

Pytanie

Czy zakres świadczonych przez Pana usług o różnych kodach PKWiU, dla których określone zostały dwie różne stawki podatku zryczałtowanego, przy braku możliwości podziału należnego wynagrodzenia na poszczególne rodzaje świadczonych usług wg PKWiU w ramach zawartej umowy B2B z kontrahentem zajmującym się dystrybucją oprogramowania, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług w zakresie:

instalowania oprogramowania,

szkoleń z obsługi oprogramowania,

wdrażanie oprogramowania,

wsparcie serwisowe,

wdrażanie technologii produkcyjnej,

i sklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny pod numerami PKWiU 2015 62.02.30.0, 85.59.12.0, 62.09.20.0 oraz ex 62.02. podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W ustawie o ryczałcie uregulowano, że właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) jest stawka 12%.

Trzeba zwrócić uwagę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o ryczałcie, ilekroć w ustawie pojawia się przedrostek „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, należy to rozumieć jako zawężenie zakresu wyrobów lub usług w stosunku do ich określenia w tym ugrupowaniu. Oznacza to, że zastosowanie takiego symbolu przy danym kodzie statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danego przepisu tylko do danego ugrupowania.

Wskazać należy także, że PKWiU 2015 rok wskazują na następujący podział grupy 62.02:

a)PKWiU 62.02.1 Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego

b)PKWiU 62.02.2 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego

c)PKWiU 62.02.3 Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego

Powyższe regulacje prawne i PKWiU z 2015 roku nie wskazują jednak na zastosowanie 12% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do usług sklasyfikowanych pod kodami PKWiU 2015 62.02.30.0; 62.09.20.0 i 85.59.12.0.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o ryczałcie stawka ryczałtu 8,5% znajdzie zastosowanie w stosunku do przychodów opodatkowanych różnymi stawkami określonymi w ust. 1 ustawy o ryczałcie w sytuacji kiedy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności.

Natomiast w sytuacji świadczenia usług w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności, wówczas przychody opodatkowane są różnymi stawkami określonymi w art. 12 ust. 1 ustawy o ryczałcie. Obowiązek zastosowania właściwej stawki należy do obowiązków podatnika.

Biorąc pod uwagę wskazane zawężenie należy stwierdzić, że 12% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych znajdzie zastosowanie wyłącznie do usług sklasyfikowanych pod kodem PKWiU 2015 ex 62.02, czyli w zakresie wdrażanie technologii produkcyjnej i w zakresie wdrażanie oprogramowania.

Konkludując powyższe, w stosunku do przychodów z Pana działalności, obejmujących usługi sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny pod różnymi kodami PKWiU 2015, w tym dla 62.02.30.0, 85.59.12.0 oraz 62.02.30.2, nie znajduje zastosowania stawka 12% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ usługi te nie mieszczą się w definicji usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

W związku z powyższym dla usług sklasyfikowanych pod kodem PKWiU 2015 62.02.30.0, 85.59.12.0 i 62.09.20.0 zastosowanie znajdzie dla opisanych wyżej usług stawka ryczałtu 8,5% jako właściwa dla przychodów z działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi jej art. 8 ust. 1.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Ustawodawca ustalił wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w art. 12 ustawy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) – art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;

8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu – o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Z treści art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3)ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4)ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy świadczy Pan usługi w zakresie:

instalowania oprogramowania – PKWiU 62.09.20.0,

szkoleń z obsługi oprogramowania, stacjonarnie lub online – PKWiU 85.59.12.0,

wdrażania oprogramowania – PKWiU 62.02,

wsparcia serwisowego – PKWiU 62.02.30.0,

wdrażania technologii produkcyjnej – PKWiU 62.02.

Usługi instalowania oprogramowania (PKWiU 62.09.20.0) wprost objęte zostały dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy, a zatem przychód uzyskany ze świadczenia tych usług powinien zostać opodatkowany stawką ryczałtu w wysokości 12%. Również dla usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest stawka 12%.

Świadczy Pan również usługi opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, np. wsparcie serwisowe (PKWiU 62.02.30.0), czy usługi w zakresie szkoleń z obsługi oprogramowania (PKWiU 85.59.12.0).

Jednocześnie wskazał Pan, że wartość wynagrodzenia z faktury za świadczone usługi jest stała i wynosi określoną kwotę. Nie ma więc możliwości podziału należnego wynagrodzenia na poszczególne rodzaje świadczonych usług.

Skoro osiąga Pan przychody zarówno ze świadczenia usług wskazanych w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy, jak i przychody ze świadczenia usług podlegających opodatkowaniu stawką określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy, i nie może prowadzić Pan ewidencji przychodów w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju prowadzonej przez Pana działalności – całość osiąganego przez Pana przychodu z umowy z kontrahentem jest opodatkowana 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 3 pkt 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00