Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 3 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1081.2022.2.BS

Możliwość opodatkowania działalności ryczałtem ewidencyjnym.

Interpretacja indywidualna - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 listopada 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Uzupełnił go Pan pismem z 30 stycznia 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W roku 2021 prowadzona przez Pana jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwą: (...) A. H. rozliczana była na zasadach podatku liniowego. 6 stycznia 2022r. złożył Pan wniosek o zmianę sposobu rozliczenia na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Pierwszy przychód rozliczany ryczałtem osiągnął Pan 28 stycznia 2022r. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, świadczy Pan usługi obejmujące:

- analizowanie wymagań biznesowych;

- projektowanie zmian do funkcjonującego systemu informatycznego;

- weryfikowanie i przekładanie potrzeb, wymagań biznesowych na propozycje rozwiązań informatycznych;

- tworzenie materiałów projektowych (specyfikacji wymagań, dokumentacji);

- wsparcie uczestników projektów w ramach prowadzenia testów biznesowych rozwiązań;

- przygotowywanie dokumentacji systemowej;

- tworzenie raportów;

- bieżące wsparcie dla pracowników w codziennym użytkowaniu systemów.

Wedle opinii (...) wydanej przez Urząd Statystyczny w (...) dn. 17.11.2022 r. w/w zakres usług mieści się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych".

Nie prowadzi Pan działalności gospodarczej w ramach wolnego zawodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Do wykonywanej przez Pana działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.). Nie uzyskuje Pan innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Pana przychód osiągnięty w 2021 r. nie przekroczył limitu określonego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Uzupełnienie wniosku

Wniosek dotyczy roku podatkowego 2022.

Podlega Pan nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytoriom Rzeczypospolitej polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie wie Pan, czy zakres wykonywanych przez Pana usług szczegółowo opisanych poniżej, które wedle wydanej przez Urząd Statystyczny w (...) dn. 17.11.2022 r. indywidualnej opinii nr (...) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0, ma związek z oprogramowaniem, czy nie. Stąd mój wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w tej sprawie.

Szczegółowy opis poszczególnych czynności/zadań:

analizowanie wymagań biznesowych polega na dokładnym rozpoznaniu potrzeb interesariuszy (w tym kontrahenta, jego pracowników oraz klientów) w oparciu o dane z wykorzystaniem różnego rodzaju technik ich pozyskiwania (tj. wywiady, prototypowanie, burze mózgów, kwestionariusze, analiza istniejącej dokumentacji), które to potrzeby biznesowe stają się bazą wyjściową dla kolejnych etapów weryfikacji oraz propozycji rozwiązań (w tym informatycznych);

weryfikowanie potrzeb (wymagań) biznesowych polega na zrozumieniu wartości biznesowej poszczególnych indywidualnych potrzeb, oraz zidentyfikowaniu zależności logicznych między nimi (np. które potrzeby są powiązane, a które sprzeczne, które pilniejsze, a które przynoszące większą wartość biznesową). Następnie, na podstawie tych ocen, zaprojektowanie rozwiązań (zmian w istniejących systemach, ulepszeń procesów, nowych polityk), które maksymalizują sumaryczną wartość biznesową dostarczoną w czasie;

projektowanie zmian do funkcjonującego systemu informatycznego jest jednym z możliwych rozwiązań dostarczonych klientowi w wyniku poprzednich etapów (analizy i weryfikacji). Polega na zaprojektowaniu zmian procesów i/lub funkcjonalności istniejącego systemu informatycznego klienta, które realizują jego potrzeby. W wyniku tego zadania powstaje lista nowych/zmienionych funkcjonalności wraz z opisem funkcjonalnym (jak system ma się zachowywać) i jakościowym, jak i zmodyfikowane diagramy BPMN/UML opisujące interakcje użytkowników i/lub systemów z nowymi/zmienionymi funkcjonalnościami, będące wsadem dla zespołów programistycznych, które owe opisy przekuwają w działający system;

tworzenie materiałów projektowych pojawia się w każdym z wymienionych poprzednio zadań/czynności, jako sposób udokumentowania pracy, toku rozumowania oraz wniosków i rozwiązań w celu przekazania ich klientowi;

wsparcie uczestników projektów (w tym programistów, testerów jak i klienta oraz innych interesariuszy) w ramach prowadzenia testów nowo dostarczonych biznesowych rozwiązań polega na pomocy w zdefiniowaniu i zaplanowaniu testów akceptacyjnych, wsparciu klienta w organizacji, przeprowadzeniu i zebraniu wyników testów od ich uczestników. Ostatecznie podsumowaniu i przekazaniu zebranych uwag/zauważonych błędów zespołowi projektowemu;

przygotowanie dokumentacji systemowej polega na udokumentowaniu nowo powstałych/uaktualnionych procesów biznesowych i funkcjonalności systemu w sposób zrozumiały dla użytkownika końcowego. Dokumentacja powstaje w formie instrukcji i jest dostarczana klientowi;

tworzenie raportów obejmuje różnego rodzaje raporty podsumowujące (np. wynik przeprowadzonych testów akceptacyjnych), raporty postępu realizacji zaplanowanych zmian przez zespół projektowy, jak i raporty będące półproduktem analizy wymagań biznesowych (np. raport analizy luk "C");

bieżące wsparcie dla pracowników w codziennym użytkowaniu systemów jest usługą suplementarną dla przygotowanej dokumentacji systemowej w zakresie nie zawartym w samej dokumentacji, np. odpowiedź na pytania dotyczące przypadków skrajnych użytkowania systemu. Usługa ta świadczona jest pracownikom kontrahenta poprzez telefon, email, jak i w siedzibie klienta.

Pytanie

Czy przychód z opisanej w stanie faktycznym działalności, może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Uważa Pan, że uzyskiwany przez Pana przychód z działalności usługowej powinien być opodatkowany ryczałtem według stawki 8,5% ze względu na fakt, iż kod grupowania PKWiU 62.01.12.0, wskazany w opinii wystawionej przez Urząd Statystyczny(...), nie jest wymieniony w innych stawkach opisanych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi jej art. 8 ust. 1.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Ustawodawca ustalił wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w art. 12 ustawy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wykonuje Pan w ramach działalności gospodarczej usługi, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0. Usługi te polegają na:

analizowaniu wymagań biznesowych polega na dokładnym rozpoznaniu potrzeb interesariuszy (w tym kontrahenta, jego pracowników oraz klientów) w oparciu o dane z wykorzystaniem różnego rodzaju technik ich pozyskiwania (tj. wywiady, prototypowanie, burze mózgów, kwestionariusze, analiza istniejącej dokumentacji), które to potrzeby biznesowe stają się bazą wyjściową dla kolejnych etapów weryfikacji oraz propozycji rozwiązań (w tym informatycznych);

weryfikowaniu potrzeb (wymagań) biznesowych polega na zrozumieniu wartości biznesowej poszczególnych indywidualnych potrzeb, oraz zidentyfikowaniu zależności logicznych między nimi (np. które potrzeby są powiązane, a które sprzeczne, które pilniejsze, a które przynoszące większą wartość biznesową). Następnie, na podstawie tych ocen, zaprojektowanie rozwiązań (zmian w istniejących systemach, ulepszeń procesów, nowych polityk), które maksymalizują sumaryczną wartość biznesową dostarczoną w czasie;

projektowaniu zmian do funkcjonującego systemu informatycznego jest jednym z możliwych rozwiązań dostarczonych klientowi w wyniku poprzednich etapów (analizy i weryfikacji). Pana działanie polega na zaprojektowaniu zmian procesów i/lub funkcjonalności istniejącego systemu informatycznego klienta, które realizują jego potrzeby. W wyniku tego zadania powstaje lista nowych/zmienionych funkcjonalności wraz z opisem funkcjonalnym (jak system ma się zachowywać) i jakościowym, jak i zmodyfikowane diagramy BPMN/UML opisujące interakcje użytkowników i/lub systemów z nowymi/zmienionymi funkcjonalnościami, będące wsadem dla zespołów programistycznych, które owe opisy przekuwają w działający system;

tworzeniu materiałów projektowych pojawia się w każdym z wymienionych poprzednio zadań/czynności, jako sposób udokumentowania pracy, toku rozumowania oraz wniosków i rozwiązań w celu przekazania ich klientowi;

wsparciu uczestników projektów (w tym programistów, testerów jak i klienta oraz innych interesariuszy) w ramach prowadzenia testów nowo dostarczonych biznesowych rozwiązań polega na pomocy w zdefiniowaniu i zaplanowaniu testów akceptacyjnych, wsparciu klienta w organizacji, przeprowadzeniu i zebraniu wyników testów od ich uczestników. Ostatecznie podsumowaniu i przekazaniu zebranych uwag/zauważonych błędów zespołowi projektowemu;

przygotowaniu dokumentacji systemowej polega na udokumentowaniu nowo powstałych/uaktualnionych procesów biznesowych i funkcjonalności systemu w sposób zrozumiały dla użytkownika końcowego. Dokumentacja powstaje w formie instrukcji i jest dostarczana klientowi;

tworzeniu raportów obejmuje różnego rodzaje raporty podsumowujące (np. wynik przeprowadzonych testów akceptacyjnych), raporty postępu realizacji zaplanowanych zmian przez zespół projektowy, jak i raporty będące półproduktem analizy wymagań biznesowych (np. raport analizy luk "C");

bieżącym wsparciu dla pracowników w codziennym użytkowaniu systemów jest usługą suplementarną dla przygotowanej dokumentacji systemowej w zakresie nie zawartym w samej dokumentacji, np. odpowiedź na pytania dotyczące przypadków skrajnych użytkowania systemu. Usługa ta świadczona jest pracownikom kontrahenta poprzez telefon, email, jak i w siedzibie klienta.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku PKWiU ex 62.01.1 wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii programowania. Okoliczność, że wykonywana przez Pana działalność nie będzie polegała na programowaniu, pisaniu kodu źródłowego nie jest wystarczającą przesłanką do uznania braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem.

Z przedstawionych okoliczności wynika, że świadczone usługi są związane z rozwojem systemu komputerowego. Pana praca polega na zaprojektowaniu zmian procesów i/ lub funkcjonalności istniejącego systemu informatycznego klienta, w wyniku czego powstaje lista nowych/zmienionych funkcjonalności wraz z opisem funkcjonalnym (jak system ma się zachowywać) i jakościowym, jak i zmodyfikowane diagramy BPMN/UML opisujące interakcje użytkownik i/lub systemów z nowymi/zmienionymi funkcjonalnościami, będących wsadem dla zespołów programistycznych, które owe opisy przekuwać będą w działający system. Należy stwierdzić, że skoro system stworzony przez programistów stanowi oprogramowanie to opisane usługi niewątpliwie są związane z oprogramowaniem, a tym samym nie mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu.

Uwzględniając powyższe, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej ww. usług - jako usług związanych z oprogramowaniem - podlegają opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia zdarzenia oraz w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako "PPSA".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00