Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 3 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.236.2022.2.KW

CIT - dotyczy ulgi na robotyzację art. 38eb.

CIT - dotyczy ulgi na robotyzację art. 38eb.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 grudnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 12 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy:

Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na Robota zgodnie z art. 38eb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez jednorazowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów nabycia Robota, czy poprzez odliczanie od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonanych od Robota w latach 2022 - 2026;

podstawą do określenia kwoty ulgi na robotyzację przysługującej Wnioskodawcy będzie wyłącznie wartość Robota, czy cała wartość początkowa środka trwałego przyjęta do celów amortyzacji podatkowej, uwzględniająca w szczególności wartość urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, montażu i uruchomienia Robota;

Wnioskodawca postąpi prawidłowo, rozliczając kwotę przysługującej mu ulgi na robotyzację, w związku z nabyciem Robota, na etapie rozliczenia rocznego, nie uwzględniając tej ulgi w zaliczkach na podatek dochodowy płaconych w trakcie roku podatkowego.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 27 stycznia 2023 r. (data wpływu 27 stycznia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca (dalej również: Spółka) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzącą działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy według PKD 2007 jest produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (29.31.Z). Wnioskodawca specjalizuje się w projektowaniu i produkcji cewek, czujników i włączników (np. temperatury, ciśnienia, poziomu oleju, poziomu paliwa, prędkości i położenia wału korbowego oraz systemów ABS) dla przemysłu motoryzacyjnego.

Wnioskodawca w ramach działalności uzyskuje głównie przychody ze źródeł innych niż zyski kapitałowe. Rok podatkowy Wnioskodawcy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Wnioskodawca, w związku z rozwojem działalności, mając na celu usprawnienie procesów produkcyjnych, postanowił o stworzeniu i wdrożeniu w przedsiębiorstwie zrobotyzowanego stanowiska do obtrysku części. W tym celu w 2022 roku Wnioskodawca zawarł umowę z podmiotem niepowiązanym (dalej: Wykonawca), której przedmiotem jest:

1)sprzedaż na rzecz Wnioskodawcy robota przemysłowego o nazwie (…) z opcjami (…) (dalej: Robot);

2)wykonanie następujących Sprzętów:

a)celi Robota z systemem bezpieczeństwa maszyn w tym drzwiami serwisowymi, umożliwiającymi bezpieczny dostęp do przestrzeni roboczej Robota, na podstawie Projektu wykonawczego

b)szafki sterowniczej, na podstawie Projektu wykonawczego

c)zestawu zrzutni, dwóch dla detali dobrych, jednego dla oderwanych wlewków oraz dla detali wadliwych, na podstawie Projektu wykonawczego

d)systemu podawania detali dostosowanego do obsługi trzech rodzajów insertów typu kołek oraz trzech rodzajów insertów typu tulejka

e)chwytaka robota dostosowanego do obsługi 6 rodzajów form

f)urządzenia do kontroli obecności insertów w detalu

3)przyłączenie celi Robota do instalacji elektrycznej i pneumatycznej o parametrach opisanych w pkt. 12 lit. g i h poniżej;

4)stworzenie Oprogramowania tj. programu komputerowego, o funkcjonalnościach opisanych w Załączniku do Umowy oraz udzielenie Wnioskodawcy licencji do tego oprogramowania:

a)program sterujący ruchem Robota;

b)program bezpieczeństwa dla sterownika bezpieczeństwa;

c)program logiczny obsługi błędów stanowiska;

d)programu HMI;

e)programu PLC;

5)zintegrowanie Robota z wtryskarką z użyciem sygnałów złącza EUROMAP 67 oraz EUROMAP 73;

6)zintegrowanie automatyki bezpieczeństwa celi z Robotem i z systemem bezpieczeństwa wtryskarki, wedle założeń opisanych w Załączniku do Umowy;

7)zintegrowanie Sprzętów z Urządzeniami;

8)przeprowadzenie jednorazowego, min. 2 godzinnego szkolenia w języku polskim, dla użytkowników końcowych z użytkowania Przedmiotu Umowy. Szkolenie odbędzie się na terenie Polski w zakładzie Wnioskodawcy. Termin szkolenia zostanie ustalony na podstawie osobnego porozumienia pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą,

9)sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz wystawienie deklaracji zgodności WE;

10)wspólnie z Wnioskodawcą i Uczestnikami przygotowanie oraz przeprowadzenie testów akceptacyjnych Projektu (FAT), wedle zasad określonych przez Komitet Sterujący oraz przygotowanie i udział końcowym odbiorze technicznym (SAT);

11)przygotowanie celi Robota do transportu z zakładu Wykonawcy do wskazanych pomieszczeń firmy Wnioskodawcy, ponowne zintegrowanie wszystkich elementów Projektu oraz udział w uruchomieniu Projektu.

12)Przedmiot Umowy obejmuje wyłącznie zobowiązania wyraźnie wskazane w powyżej i nie obejmuje on w szczególności:

a)dostarczenia wtryskarki i wyposażenia jej w odpowiednie opcje, a w szczególności w protokoły EUROMAP ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00