Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 3 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.797.2022.1.SH

Czy w limicie ustalania przychodów dla których można skorzystać z preferencyjnej stawki podatku 9% w podatku dochodowym od osób prawnych, o których mowa w art. 4a pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, Spółka powinna uwzględnić przychody z dotacji niepodlegające opodatkowaniu podatkiem CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna – stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 grudnia 2022 r., za pośrednictwem platformy ePUAP, wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia, o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy:

 - w limicie ustalania przychodów dla których można skorzystać z preferencyjnej stawki podatku 9% w podatku dochodowym od osób prawnych, o których mowa w art. 4a pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna uwzględnić przychody z dotacji niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową „K. U.” w R., zwana dalej Szkołą (niepubliczną z uprawnieniami Szkoły publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 59)) jest K. E. Spółka z o.o. (zw. dalej: „Wnioskodawcą”) wpisana przez (...) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w R. pod numerem KRS: (…), adres: (…) ulica (…), zwana dalej Spółką, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest P. w R., o nr NIP: (…). Podmiot nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Spółka jest rezydentem.

Przedmiotem działalności Spółki K. E. Sp. z o.o., jest działalność edukacyjna - szkoły podstawowe (PKD P85.20.Z).

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Działalność Szkoły finansowana jest przez organ prowadzący głównie z czesnego wpłacanego przez rodziców oraz dofinansowania ze środków publicznych. Dotacja otrzymywana ze środków publicznych jest wydatkowana na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie placówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo z dotacji pokrywane są koszty: wyżywienia uczniów, zapewnienie zajęć dodatkowych, wycieczek dydaktycznych, zakup nagród dla uczniów w ramach konkursów i imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki itp.) oraz innych wydatków niezbędnych do realizacji zadań placówki, za które rodzice nie ponoszą opłat.

Źródła przychodów w roku 2021 Wnioskodawcy prezentują się następująco:

1. Sprzedaż usług - głównie wpłaty od rodziców uczniów z tytułu czesnego; ((…) zł)

2. Pozostałe przychody operacyjne - wynajem sali; ((...) zł)

Dodatkowo Spółka uzyskała przychody wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu:

3. Dotacje:

wartość dotacji od jakiego podmiotu/cel dotacji:

- (…) zł, Urząd Miasta R. na podstawie comiesięcznego przedstawiania przez Spółkę sprawozdania o kształceniu dzieci i młodzieży w szkole podstawowej,

- (…) zł, Urząd Miasta R. zajęcia wspomagające (dotacja celowa),

- (…) zł, P. Kurator Oświaty rozwój czytelnictwa (dotacja celowa),

- (…) zł, Urząd Miasta R. zakup podręczników (dotacja celowa).

W zeznaniu CIT-8 za 2021 r. złożonym przez Spółkę wykazano:

- Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP – (…) zł,

- Koszty uzyskania przychodów – (…) zł,

- Dochód – (…) zł,

- Dochód zwolniony z opodatkowania – (…) zł,

- Dochód podlegający opodatkowaniu – (…) zł,

- Podstawa opodatkowania – (…) zł,

- Podatek należy wg stawki 9% - (…) zł.

Analogicznie prezentuje się rozlicznie za rok wcześniejszy.

W zeznaniu CIT-8 za 2020 r. złożonym przez Spółkę wykazano:

- Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP – (…) zł,

- Koszty uzyskania przychodów – (…) zł,

- Dochód – (…) zł,

- Dochód zwolniony z opodatkowania – (…) zł,

- Dochód podlegający opodatkowaniu – (…) zł,

- Podstawa opodatkowania – (…) zł,

- Podatek należy wg stawki 9% - (…) zł.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych - (…) zł.

Spółka wyliczyła od podstawy opodatkowania podatek dochodowy od osób prawnych wg stawki 9%, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., zgodnie z którym, w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro, podatek wynosi 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych.

Stosownie do art. 19 ust. 1d u.p.d.o.p., podatnicy stosują 9% stawkę CIT, jeżeli posiadają status „małego podatnika”.

Spółka do wyliczenia przychodów (dochodów) wchodzących do podstawy opodatkowania nie wliczała ww. dotacji, ponieważ zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.p. dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są przychodami zwolnionymi z opodatkowania, czyli nie wliczają się przychodów opodatkowanych CIT.

Pytanie

Czy w limicie ustalania przychodów dla których można skorzystać z preferencyjnej stawki podatku 9% w podatku dochodowym od osób prawnych, o których mowa w art. 4a pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, Spółka powinna uwzględnić przychody z dotacji niepodlegające opodatkowaniu podatkiem CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przy ustalaniu limitów przychodów, o których mowa w art. 4a pkt 10 oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, spółka nie powinna brać pod uwagę przychodów z dotacji, które otrzymała z Urzędu Miasta oraz od Kuratora i ma prawo do zastosowania stawki 9% CIT.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro, podatek wynosi 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Obniżona stawka podatku 9% jest stosowana w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych i ma zastosowanie wyłącznie do małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność, z zastrzeżeniem ust. 1a-1e ww. ustawy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podatnik traci prawo do obniżonej stawki podatku.

Definicja „małego podatnika” została zawarta w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, zgodnie z którą: ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Należy przy tym podkreślić, iż w ustawie tej nie zostało zdefiniowane użyte w ww. przepisie określenie „wartość przychodu ze sprzedaży”. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21 czerwca 2018 r., Znak: 0111-KDIB2-3.4010.102.2018.2.PB wyjaśnił, że nie należy tego pojęcia utożsamiać z pojęciem przychodu podatkowego. W związku z tym należy dokonać literalnej wykładni tego pojęcia. Zatem przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, np. uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty lub refundacje kosztów.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 31 lipca 2019 roku, Znak: 0114-KDIP2-2.4010.257.2019.1.PP dodatkowo potwierdza powyższe, art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p., który wprowadza definicję małego podatnika, zawiera sformułowanie „wartość przychodu ze sprzedaży”, które nie zostało zdefiniowane w u.p.d.o.p. Trzeba również wskazać, że nie należy tego pojęcia utożsamiać z pojęciem przychodu podatkowego. Dokonując zatem literalnej wykładni tego pojęcia - przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż. Taka wykładnia sformułowania „przychodu ze sprzedaży” koreluje z tożsamą regulacją zawartą w art. 2 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), w myśl której, przez małego podatnika rozumie się podatnika od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Ustalając więc status małego podatnika, uprawniający do zastosowania 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych, przy obliczaniu limitu na podstawie art. 4a pkt 10 ww. ustawy, należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. W tym miejscu zauważyć należy, że pojęcie „dotacja” nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ani w Ordynacji podatkowej.

Na uwagę zasługuje, definicja zawarta w Słowniku Języka Polskiego PWN - pod pojęciem „dotacji” rozumieć należy „bezzwrotną pomoc finansową udzieloną przedsiębiorstwu, instytucji lub organizacji ze środków publicznych, w celu popierania określonej działalności; wyposażenie, subwencja, subsydium”. Dyrektor KIS w piśmie z 16 maja 2022 r., Znak: 0114-KDIP2-2.4010.257.2019.1.PP podkreśla, że dekodując normę prawną z treści przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o p.d.o.p. należy uznać, że wolne od podatku (dochodowego od osób prawnych) są dotacje rozumiane jako bezzwrotna pomoc finansowa udzielona m.in. przedsiębiorstwu ze środków publicznych - m.in. z budżetu państwa. Taką interpretację można oprzeć na innych przepisach, w których ustawodawca wprowadzając zwolnienie przychodów z dotacji, wyraźnie wskazał, iż chodzi o środki z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

W doktrynie prawa pojawiają się interpretacje, iż na gruncie art. 17 ust. 1 pkt 47 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, należy odwoływać się do definicji legalnej dotacji zawartej w art. 106 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem, dotacja jest rodzajem wydatku z budżetu państwa przeznaczonym na wskazane w tym przepisie cele. Ponadto, na podstawie art. 107 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, za dotację można uznać również środki przekazywane przez państwowe i samorządowe fundusze celowe oraz inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. Z kolei w świetle art. 174 ustawy o finansach publicznych, w określonych przypadkach dotacje mogą być udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe stanowisko, zostało potwierdzone przez Dyrektora KIS pismem z dnia 16 maja 2022 r., Znak: 0111-KDIB2-1.4010.102.2022.1.AP: „W tym miejscu zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia „dotacja”. Brak ustawowej definicji pojęcia „dotacja” nie uprawnia jednak do dowolnego określenia jego zakresu znaczeniowego. Mając powyższe na względzie, uprawnionym jest odwołanie się do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm., winno być: „Dz.U. z 2022 r. poz. 1634ze zm.), w zakresie rozumienia sformułowania „dotacja” zawartego w przepisach podatkowych”. I tak, stosownie do art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Zwolnienie ustanowione w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT, dotyczy wszelkich dotacji udzielanych ze środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem jednej kategorii - dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Z zastrzeżeniem ww. dopłat, dla zakresu omawianego zwolnienia nie ma znaczenia rodzaj dotacji ani system jej przekazywania i rozliczania. Istotne pozostaje natomiast źródło pochodzenia środków, którym musi być budżet państwa lub budżet jednostki samorządu terytorialnego.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów, otrzymane przez Wnioskodawcę środki (dotacje) stanowią pomoc finansową o charakterze bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków budżetu państwa. W konsekwencji przychód z tytułu dotacji uzyskanych przez Wnioskodawcę podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o p.d.o.p.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku wliczania otrzymanych dotacji w limit przychodów podlegających opodatkowaniu, tym samym uprawniający do korzystania z preferencyjnej stawki CIT jest jego zdaniem prawidłowe oraz ma odzwierciedlenie na gruncie przepisów podatkowych.

Reasumując, skoro tych dochodów z dotacji nie traktuje się jako dochód polegający opodatkowaniu to również nie wlicza się go do limitu ustalania przychodów dla których można skorzystać z preferencyjnej stawki podatku 9% w podatku dochodowym od osób prawnych, o których mowa w art. 4a pkt 10 w nawiązaniu do art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

W ocenie wnioskodawcy, kwota niepodatkowych przychodów pochodząca z dotacji nie wchodzi do limitu 2.000.000 euro przychodów, umożliwiających rozliczenie przychodów stawką 9%. Jeżeli dochód (przychód) ze źródła jakim jest dotacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z ustawą, to spółka nie powinna brać pod uwagę przychodu z tego źródła. W efekcie, kwota dotacji nie stanowi przychodu podatkowego Spółki, który powinien być brany pod uwagę co do limitu uprawniającego do stawki 9% CIT. Zaniechanie opodatkowania świadczy o tym, że wyżej omawiane dotacje mają być niewątpliwie, rzeczywistą pomocą dla przedsiębiorców. Odmienne podejście, tj. obowiązek ujęcia przez spółkę dotacji zwolnionej z obowiązku opodatkowania do limitu przychodów 2 mln euro, skutkowałoby znacznym zwiększeniem obciążeń finansowych dla Spółki. W konsekwencji oznaczałoby to obowiązek zastosowania 19% CIT. Takie podejście zaburza neutralność podatkową dotacji, ustanowioną poprzez zwolnienie jej z opodatkowania.

Zgodnie z definicją w ustawie, dotacje to pomoc bezzwrotna. Nie bez przyczyny dotacje na edukacje ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy od państwa są wyłączone z opodatkowania. Są one szczególnym rodzajem państwowej subwencji bezzwrotnej, które są udzielane co do zasady przedsiębiorcom, jednak kluczowe korzyści z dotacji czerpią uczniowie, a nie bezpośrednio przedsiębiorcy. Miasto dotuje uczniów, przy pomocy danej placówki, biorcą pod uwagę różne kryteria. Spółka w tym wypadku jest swego rodzaju jedynie pośrednikiem pomiędzy uczniami a podmiotem, który udziela dotacji danemu przedsiębiorcy. Dotacje na edukacje dają możliwość młodzieży szkolnej eksploracji nowych obszarów wiedzy i wspierają uczniów w rozwoju ich zainteresowań i pasji. Dodatkowe fundusze to również forma docenienia niebywałego trudu, jaki nauczyciele wkładają w proces edukacji. Nauka może być inspirująca i pasjonująca, ale prędzej czy później inicjatywy nawet najbardziej kreatywnych i zaangażowanych nauczycieli, jeśli pozbawieni są wsparcia finansowego, nie mogą być realizowane.

Środki dla szkół wykorzystane są zarówno na organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym, jak i wyposażenie placówki, z którego uczniowie będą korzystać przez dłuższy czas. Beneficjent dotacji oświatowej ma ściśle określone kryteria, na co może dane środki wykorzystać, więc nie ma tutaj mowy o permanentnym bogaceniu się przez przedsiębiorstwo.

Misją wnioskującej spółki „K. U.” jest przemyślane i konsekwentne wpływanie na jakość edukacji po to, aby budować świadome społeczeństwo zdolne do podejmowania samodzielnych decyzji i do dokonywania własnych wyborów przez dzieci. Kształcą oraz wychowują dzieci w duchu wartości przygotowujących je do spełnienia marzeń, oraz szczęśliwego życia we współczesnym świecie. Dotacje w postaci pomoc bezzwrotnej od państwa dla placówek edukacjach są jednym z kluczowych składników, dzięki którym spółka może realizować swoją misję.

Wobec powyższego, bezpodstawnym byłoby ujmowanie dotacji nieopodatkowanej w limicie przychodów zaliczanych do możliwości skorzystania bądź też nie (po przekroczeniu limitu omawianego w ustawie) z preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%. Dlatego inna wykładnia niż prezentowana przez Wnioskodawcę byłaby sprzeczna z celem pomocy bezzwrotnej w postaci dotacji oświatowej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części dot. zaliczenia dotacji do przychodów, od których wysokości uzależniony jest status małego podatnika zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT – jest prawidłowe, a w części dot. zaliczenia dotacji do przychodów, od których wysokości uzależnione jest prawo do stosowania preferencyjnej 9% stawki, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT - nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Na wstępie zauważyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena, czy dotacje o których mowa we wniosku, podlegają zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazanie Wnioskodawcy w tym zakresie, potraktowano, jako niepodlegający ocenie element opisu stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 2587 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”),

przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o CIT,

dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159) od 1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące art. 19 ustawy o CIT. Od tego okresu istnieje możliwość stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącej 9%.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy o CIT,

podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, wynosi:

1. 19% podstawy opodatkowania;

2. 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Obniżona stawka podatku 9% jest stosowana w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych i ma zastosowanie wyłącznie do małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność, z zastrzeżeniem ust. 1a-1e ww. ustawy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podatnik traci prawo do obniżonej stawki podatku.

 Stosownie do art. 19 ust. 1a ustawy o CIT,

podatnik, który został utworzony:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

5) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14

– nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Na podstawie art. 19 ust. 1b ustawy o CIT,

przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych.

W myśl art. 19 ust. 1c ustawy o CIT,

przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:

1) spółki dzielonej,

2) podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

a) uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub

b) składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

- w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Zgodnie z art. 19 ust. 1d ustawy o CIT,

podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosują stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, jeżeli posiadają status małego podatnika.

W myśl art. 19 ust. 1e ustawy o CIT,

warunek, o którym mowa w ust. 1d, nie dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1c, w roku rozpoczęcia tej działalności.

Powyższe przepisy odwołują się niejednokrotnie do pojęcia „małego podatnika”. Definicja „małego podatnika” została zawarta w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, zgodnie z którą,

ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności Spółki K. E. Sp. z o.o., jest działalność edukacyjna - szkoły podstawowe (PKD P85.20.Z).

Spółka otrzymała z Urzędu Miasta oraz od Kuratora dotacje, które celów podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT są przychodami zwolnionymi z opodatkowania.

Państwa wątpliwości w sprawie, dotyczą ustalenia, czy w limicie ustalania przychodów dla których można skorzystać z preferencyjnej stawki podatku 9% w podatku dochodowym od osób prawnych, o których mowa w art. 4a pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, Spółka powinna uwzględnić przychody z dotacji niepodlegające opodatkowaniu podatkiem CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT.

Zauważyć należy, że wskazane w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, sformułowanie „wartość przychodu ze sprzedaży” nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazać także należy, że nie należy tego pojęcia utożsamiać z pojęciem przychodu podatkowego. W związku z tym należy dokonać literalnej wykładni tego pojęcia. Przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, np. uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty lub refundacje kosztów.

Taka interpretacja „przychodu ze sprzedaży” koreluje z tożsamą regulacją zawartą w art. 2 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), w myśl której, przez małego podatnika rozumie się podatnika od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Z kolei, sprzedażą jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług).

Odwoływanie się do definicji „sprzedaży” zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług, dla potrzeb ustalenia „wartości przychodów ze sprzedaży” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawsze jest uzasadnione. Wskazać bowiem należy na możliwe istotne rozbieżności, które mogą powstać pomiędzy wartością sprzedaży ustaloną na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, a przychodem ze sprzedaży według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Istnieją bowiem sytuacje, w których określona sprzedaż nie podlega podatkowi VAT (np. sprzedaż usług poza terytorium kraju), a podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych i odwrotnie sprzedaż, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Należy jednak zwrócić uwagę – posługując się pomocniczo definicją stworzoną dla celów podatku od towarów i usług – że sprzedażą jest m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że dotacje otrzymywane przez Spółkę nie podlegają zaliczeniu do przychodów ze sprzedaży, od których wysokości uzależniony jest status małego podatnika. Dotacje te należy jednak uwzględnić przy ustalaniu limitu przychodów, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, do uzyskania którego przychody (dochody) mogą być opodatkowane preferencyjną 9% stawką podatkową. Przepis ten w przeciwieństwie do art. 4a pkt 10 ustawy o CIT nie odwołuje się wyłącznie do pojęcia „przychodów ze sprzedaży” lecz pojęcia „przychodów”, a zatem do wszystkich przychodów, nawet takich, których uzyskanie skutkuje osiągnięciem dochodu korzystającego ze zwolnienia z opodatkowania.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, że:

- przy ustalaniu limitów przychodów, o których mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, spółka nie powinna brać pod uwagę przychodów z dotacji, które otrzymała z Urzędu Miasta oraz od Kuratora - jest prawidłowe,

- przy ustalaniu limitów przychodów, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, spółka nie powinna brać pod uwagę przychodów z dotacji, które otrzymała z Urzędu Miasta oraz od Kuratora i ma prawo do zastosowania stawki 9% CIT - jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podmiotów i nie wiążą Organu w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1) z zastosowaniem art. 119a;

2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00