Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 3 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.797.2022.1.SH

Czy w limicie ustalania przychodów dla których można skorzystać z preferencyjnej stawki podatku 9% w podatku dochodowym od osób prawnych, o których mowa w art. 4a pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, Spółka powinna uwzględnić przychody z dotacji niepodlegające opodatkowaniu podatkiem CIT na podstawie art.

Czy w limicie ustalania przychodów dla których można skorzystać z preferencyjnej stawki podatku 9% w podatku dochodowym od osób prawnych, o których mowa w art. 4a pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, Spółka powinna uwzględnić przychody z dotacji niepodlegające opodatkowaniu podatkiem CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 grudnia 2022 r., za pośrednictwem platformy ePUAP, wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia, o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy:

- w limicie ustalania przychodów dla których można skorzystać z preferencyjnej stawki podatku 9% w podatku dochodowym od osób prawnych, o których mowa w art. 4a pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna uwzględnić przychody z dotacji niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową "K. U." w R., zwana dalej Szkołą (niepubliczną z uprawnieniami Szkoły publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 59)) jest K. E. Spółka z o.o. (zw. dalej: "Wnioskodawcą") wpisana przez (...) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w R. pod numerem KRS: (…), adres: (…) ulica (…), zwana dalej Spółką, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest P. w R., o nr NIP: (…). Podmiot nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Spółka jest rezydentem.

Przedmiotem działalności Spółki K. E. Sp. z o.o., jest działalność edukacyjna - szkoły podstawowe (PKD P85.20.Z).

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Działalność Szkoły finansowana jest przez organ prowadzący głównie z czesnego wpłacanego przez rodziców oraz dofinansowania ze środków publicznych. Dotacja otrzymywana ze środków publicznych jest wydatkowana na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie placówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo z dotacji pokrywane są koszty: wyżywienia uczniów, zapewnienie zajęć dodatkowych, wycieczek dydaktycznych, zakup nagród dla uczniów w ramach konkursów i imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki itp.) oraz innych wydatków niezbędnych do realizacji zadań placówki, za które rodzice nie ponoszą opłat.

Źródła przychodów w roku 2021 Wnioskodawcy prezentują się następująco:

1. Sprzedaż usług - głównie wpłaty od rodziców uczniów z tytułu czesnego; ((…) zł)

2. Pozostałe przychody operacyjne - wynajem sali; ((...) zł)

Dodatkowo Spółka uzyskała przychody wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu:

3. Dotacje:

wartość dotacji od jakiego podmiotu/cel dotacji:

- (…) ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00