Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 3 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.773.2022.4.SH

Czy uiszczone przez Spółkę wynagrodzenie, wynikające z umownej klauzuli TOP, będzie stanowiło dla niej koszt uzyskania przychodów. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Czy uiszczone przez Spółkę wynagrodzenie, wynikające z umownej klauzuli TOP, będzie stanowiło dla niej koszt uzyskania przychodów. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 listopada 2022 r., za pośrednictwem platformy ePUAP, wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia m.in., czy uiszczone przez Spółkę wynagrodzenie, wynikające z umownej klauzuli TOP, będzie stanowiło dla niej koszt uzyskania przychodów.

Uzupełnili go Państwo w odpowiedzi na wezwanie pismem z 19 stycznia 2023 r., data wpływu tego samego dnia za pośrednictwem platformy ePUAP oraz pismem z 20 stycznia 2023 r. data wpływu tego samego dnia za pośrednictwem platformy ePUAP, a także pismem z 23 stycznia 2023 r. data wpływu tego samego dnia za pośrednictwem platformy ePUAP .

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca, dalej jako Spółka, zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny. Przeważającą działalnością Spółki jest świadczenie usług komunikacji miejskiej, w oparciu m.in. o autobusy napędzane gazem CNG.

W dniu 27 sierpnia 2020 r. Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawarła z konsorcjum firma: P. sp. z o.o. z/s w W. oraz E. S.A. z/s w P. (podatników VAT czynnych), dalej jako: "Konsorcjum", na okres 10 lat umowę na dostawę sprężonego gazu ziemnego przeznaczonego do zasilania pojazdów (autobusów) oraz wybudowanie i eksploatację stacji paliw do ich tankowania. Paliwo dostarczane przez Konsorcjum zużywane jest na potrzeby własne Spółki w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (komunikacją miejską).

W ramach kontraktu Konsorcjum zobowiązało się do dostarczania paliwa (w ilości nie większej niż (…) Nm3) w sposób zapewniający Spółce ciągłą gotowość napełniania zbiorników w autobusach; Spółka zaś - do odebrania paliwa w ilości nie mniejszej niż 90% zamówionego wolumenu, rozliczanego w interwałach rocznych, tj. w ilości nie mniejszej niż (…) Nm3 rocznie (zasada obowiązku wykorzystania 90% obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.).

Tego typu konstrukcja umowna, zwana w praktyce kontraktowej obrotu gazem klauzulą "take or pay", dalej jako klauzula TOP, jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym na rynku obrotu gazem. Konsorcjum wybudowało stację tankowania na gruncie udostępnionym (wydzierżawionym) przez Spółkę i utrzymuje tę stację dla dostarczanego paliwa, w zakresie umożliwiającym napełnianie paliwem zbiorników w autobusach Spółki. Wszystkie koszty dotyczące wybudowania i utrzymania stacji, zostały zawarte w cenie jednostkowej netto paliwa dostarczanego przez Konsorcjum.

W ciągu roku Spółka rozlicza się z Konsorcjum z faktycznie odebranego gazu (rozliczenie następuje wedle wskazań urządzeń pomiarowych). Nieodebrany wolumen stanowiący różnicę pomiędzy ilością (…) Nm3 a faktycznie odebraną ilością gazu CNG w danym roku kalendarzowym, zostanie rozliczony w styczniu po każdym pełnym roku kalendarzowym realizacji dostaw w cenie uwzględniającej 75% marży stanowiącej jeden z elementów ceny, po której Spółka nabywa gaz. Całościowe rozliczenie umowy w zakresie nieodebranego wolumenu poniżej 90% ilości zamówionej nastąpi z chwilą zakończenia umowy - po ww. cenie i z uwzględnieniem dotychczasowych rozliczeń za poszczególne lata.

W 2022 r. Spółka nie odbierze minimalnej rocznej ilości gazu.

Na dzień złożenia niniejszego wniosku Spółka nie ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00