Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 7 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1110.2022.2.BS

Przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej ww. usług - jako usług związanych z oprogramowaniem - podlegają opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Interpretacja indywidualna - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 grudnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Uzupełnił go Pan w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 5 lutego 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

W ramach wznawianej działalności gospodarczej (tj. od 1.01.2023 r.) zamierza Pan świadczyć usługi informatyczne obejmujące następujący zakres obowiązków:

usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych;

zapewnienie odpowiedniego poziomu satysfakcji klienta z usług IT świadczonych przez firmę;

weryfikacja potrzeb klienta, proponowanie nowych rozwiązań, a także ulepszenia już funkcjonujących procesów w ramach bieżących i przyszłych projektów IT;

kierowanie zespołami specjalistów i ekspertów IT, którzy realizują projekty na rzecz klienta; utrzymywanie dobrych i prawidłowych relacji z klientem w obszarze IT w ramach rozwijanych aplikacji systemów;

koordynacja procesu dostarczania technologii informatycznych;

rozwiązywanie trudności oraz minimalizowanie zagrożeń w ramach prowadzonych projektów informatycznych;

koordynowanie i komunikowanie działań służących rozwiązaniu incydentów w usługach IT;

planowanie i nadzorowanie harmonogramów projektowych informatycznych;

komunikacja z klientami IT;

koordynacja pracy zespołów projektowych IT;

przegląd i raportowanie wyników projektowych;

doskonalenie procesów technologii informatycznych;

zapewnienie rentowności projektów informatycznych;

optymalizacja wykorzystania zasobów na potrzeby realizacji projektów IT;

opracowania i wdrożenia procesów zapewniających zgodność wykonania projektu IT z budżetem czasowym i kosztowym.

W/w usługi nie będą związane z oprogramowaniem, jak również nie będą związane z:

nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60);

doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0);

oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1);

usługami objętymi grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2);

doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02);

instalowaniem oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0);

zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Jak wspomniano w sekcji opisujące zakres świadczonych usług, usługi związane będą z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU 62.01.12.0) jako działalność przeważająca.

Działalność prowadzona przez Pana nie jest działalnością wytwórczą, a jedynie działalnością usługową. Jak również nie uzyskuje Pan przychodów z żadnych innych źródeł. Informacje dodatkowe mogące być pomocnymi przy wydaniu interpretacji:

usługi będą realizowane na rzecz Kontrahenta, nie był w roku poprzedzającym rok podatkowy, jak również w obecnym roku podatkowym Pana pracodawcą;

składany wniosek dotyczy roku podatkowego rozpoczynającego się od 1.01.2023;

wznowienie działalności gospodarczej nastąpi z dniem 1.01.2023;

stosowna aktualizacja danych dot. działalności gospodarczej nastąpiła w CEIDG w dniu 4.12.2022, w tym informacja o formie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez fizyczne.

Zakres świadczonych usług opisany jest w CEIDG (dane wpisu z CEIDG) wg następującej klasyfikacji PKWIU:

62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych;

63.11.19.0 - Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych;

62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego;

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Uzupełnienie wniosku

Zakres wykonywanej przez Pana działalności nie dotyczy ani nie pokrywa się z żadnym z wyłączeń wskazanych w art.8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W roku 2022 zatrudniony był Pan na umowie o prace i nie osiągał przychodu z innych form działalności.

Doprecyzował Pan zakres pełnionych przez siebie usług wskazując:

- Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych - zakres czynności/zadań, czynności obejmujące identyfikowanie potrzeb klienta, odpowiednie zaprojektowanie systemów komputerowych pod kątem ich potrzeb ze wskazaniem ścieżki rozwoju systemu komputerowego jak i samym rozwojem systemu komputerowego pod kątem dostosowania/parametryzacji pod przyszłe potrzeby klienta. Czego dotyczą - czynności i zadania dotyczą odpowiedniego zaprojektowania i rozwoju systemu komputerowego w sensie jego parametryzacji (nie są związane z oprogramowaniem) zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką rozwojową. Efekt - zaprojektowany system komputerowy pod kątem odpowiedniej parametryzacji wraz z jego rozwojem zgodnie z wymaganiami klienta.

- Zapewnienie odpowiedniego poziomu satysfakcji klienta z usług IT świadczonych przez firmę- zakres czynności/zadań - wsparcie klienta w zakresie usług IT, dostarczenie odpowiednich rozwiązań zgodnych z potrzebami klienta; wspieranie wiedzą oraz pomocą klientów w zakresie możliwości rozwiązań IT i spełnienia wymagań stawianych przez klienta. Czego dotyczą - czynności i zadania dotyczą zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla klientów w zakresie usług IT, efektywnego reagowania na jego wymagania, wspieranie wiedzą oraz pomoc w definiowaniu potrzeb biznesowych . Efekt - zadowolenie klienta z świadczonych usług.

- Weryfikacja potrzeb klienta, proponowanie nowych rozwiązań, a także ulepszenia już funkcjonujących procesów w ramach bieżących i przyszłych projektów IT - zakres czynności/zadań - prowadzenie warsztatów oraz analizy wymagań biznesowych w celu dostarczenia odpowiedniego rozwiązania zgodnego z potrzebami klienta; wspieranie wiedzą oraz pomocą klientów w weryfikacji potrzeb. Czego dotyczą - weryfikacji potrzeb klienta, wsparcie w zdefiniowaniu wymagań i proponowania odpowiednich rozwiązań dot. funkcjonujących procesów i ich ulepszeń w ramach systemów komputerowych. Efekt - dostarczenie najlepszego rozwiązania spełniającego wymagania klienta.

- Kierowanie zespołami specjalistów i ekspertów IT, którzy realizują projekty na rzecz klienta - zakres czynności/zadań -prowadzenie spotkań opartych o metodyki zarządzania projektami, wspieranie wiedzą oraz pomoc dla zespołów w celu zrozumienia teorii, praktyk i wartości metodyk prowadzenia projektów, ustalanie, które techniki zwinne przynoszą wartość zespołowi i zostaną z powodzeniem zaadoptowane oraz pilotowanie ich w zespole, śledzenie statusu i postępów realizacji produktu oraz jego udoskonalanie za pomocą odpowiednich narzędzi i technik. Czego dotyczą - wsparcie i mentoring dla zespołów specjalistów, ekspertów IT, zespołów testowych celem optymalnej realizacji prac na rzecz klienta. Efekt - optymalna synchronizacja prac w zespołach specjalistów, ekspertów IT, zgodnie z istniejącymi metodykami prowadzenia prac projektowych celem efektywnej realizacji przez specjalistów i ekspertów IT (w tym zespołów testujących) projektów na rzecz klienta.

- Utrzymywanie dobrych i prawidłowych relacji z klientem w obszarze IT w ramach rozwijanych aplikacji systemów - zakres czynności/zadań - regularne komunikowanie się z właścicielem aplikacji systemów, klientów oraz pozostałych kluczowymi interesariuszami aplikacji systemów celem; wspieranie wiedzą i pomocą Interesariuszy w zakresie rozwijanych aplikacji i systemów, odpowiednie reagowanie na potrzeby zgłaszane przez właściciela, klientów i Interesariuszy celem zapewnienia realizacji przez nich celów biznesowych. Czego dotyczą - utrzymania satysfakcjonującego poziomu komunikacji, wymiany informacji, wsparcia i pomocy dla właściciela rozwijanych aplikacji systemów jak i klientów i pozostałych Interesariuszy tego rozwoju. Efekt - Prawidłowa relacja i komunikacja z właścicielem aplikacji systemów, klientami i pozostałymi interesariuszami celem zapewnienia efektywnej współpracy w ramach rozwijanych systemów aplikacji.

- Koordynacja procesu dostarczania technologii informatycznych - zakres czynności/zadań - wspieranie wiedzą oraz pomoc dla zespołów w celu zrozumienia teorii, praktyk i wartości metodyk prowadzenia projektów, zapewnienie zrozumienia cyklu tworzenia produktu dla zespołów, klientów i innych interesariuszy produktu. Czego dotyczą - koordynacja procesu dostarczania technologii informatycznych, w tym wsparcie zespołów w zakresie praktyk, metodyk, doświadczeń celem efektywnej koordynacji oraz samej realizacji procesu dostarczania technologii informatycznych. Efekt - efektywna koordynacja procesu dostarczania technologii informatycznych.

- Rozwiązywanie trudności oraz minimalizowanie zagrożeń w ramach prowadzonych projektów informatycznych - zakres czynności/zadań - identyfikacja, klasyfikacja i zaadresowanie rozwiązania trudności i zagrożeń projektowych celem ich eliminacji lub minimalizacji skutków ubocznych w ramach inicjatywy projektowej, identyfikacja ryzyk i określenie ich działań mitygacyjnych. Czego dotyczą - eliminacji bądź minimalizacji utrudnień bieżących i przyszłych potencjalnych zagrożeń dla projektu informatycznego. Efekt - sprawna realizacja prac projektowych dzięki minimalizacji utrudnień i zagrożeń.

Koordynowanie i komunikowanie działań służących rozwiązaniu incydentów w usługach IT - zakres czynności/zadań - wspieranie wiedzą oraz pomoc dla zespołów rozwiązujących incydenty w usługach IT, wsparcie w eliminacji trudności w ich rozwiązywaniu. Zapewnienie odpowiedniej komunikacji w zespole jak i do klienta o stanie realizacji prac dot. rozwiązywaniu incydentów w usługach IT, przekazywanie odpowiedzi na zadawane pytania. Czego dotyczą - rozwiązywanie incydentów w usługach IT, komunikacja w zespole jak i do klienta. Efekt - sprawna obsługa rozwiązywania incydentów w usługach IT przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej komunikacji w zespole jak i do klienta.

- Planowanie i nadzorowanie harmonogramów projektowych informatycznych - zakres czynności/zadań - planowanie harmonogramu, śledzenie statusu i postępów realizacji prac za pomocą odpowiednich narzędzi i technik. Czego dotyczą - ustrukturyzowania i śledzenia postępu prac w ramach realizowanych inicjatyw. Efekt - śledzenie status oraz postępu realizacji prac, komunikowanie postępu, ewentualnych zagrożeń (opóźnienia) do odpowiednich interesariuszy.

- Komunikacja z klientami IT - zakres czynności/zadań - organizowanie spotkań i warsztatów z klientami IT celem zapewnienia odpowiedniej komunikacji w zakresie realizowanych inicjatyw, wspierania klientów wiedzą i pomocą, codzienna współpraca w zakresie prowadzonych prac. Czego dotyczą - zapewnienia odpowiedniej komunikacji zespołu z klientem w zakresie prowadzonych prac. Efekt - zapewnienie odpowiedniego komunikowania się z klientem IT celem zapewnienia iż dostarczane rozwiązanie spełnia wymagania klienta oraz zapewnienia odpowiedniej satysfakcji klienta IT co do wymiany informacji o prowadzonych pracach.

- Koordynacja pracy zespołów projektowych IT - zakres czynności/zadań - śledzenie statusu i postępów realizacji produktu oraz jego udoskonalanie za pomocą odpowiednich narzędzi i technik. Czego dotyczą - koordynacji prac zespołów projektowych w ramach realizowanych inicjatyw. Efekt - zapewnienie efektywnej pracy zespołów projektowych IT.

- Przegląd i raportowanie wyników projektowych - zakres czynności/zadań - cykliczne podsumowywanie śledzenia statusu i postępów realizacji produktu i komunikacja wyników do odpowiednich Interesariuszy. Czego dotyczą - przeglądu i przygotowania raportów dot. wyników projektowych. Efekt - zapewnienie odpowiedniej komunikacji wyników projektowych do interesariuszy projektu.

- Doskonalenie procesów technologii informatycznych - zakres czynności/zadań - spotkania w celu znalezienia technik efektywnego doskonalenia procesów technologii informatycznych, wspieranie wiedzą i pomocą w zakresie doskonalenia procesów, wskazanie technik realizacji udoskonaleń. Czego dotyczą - usprawnienia procesów technologii informatycznych. Efekt - zapewnienie odpowiedniej efektywności procesów technologii informatycznych.

- Zapewnienie rentowności projektów informatycznych - zakres czynności/zadań - odpowiednie zaprojektowanie kosztów realizacji inicjatywy zgodnie z dobrymi praktykami, określenie korzyści przynoszonej przez realizowaną inicjatywę, śledzenie kosztów celem utrzymania ich w ramach budżetu. Czego dotyczą - śledzenia kosztów względem oczekiwanych korzyści (rentowność). Efekt - spełnienie/utrzymanie założeń kosztowych względem oczekiwanych korzyści z tytułu realizacji inicjatywy projektowej.

- Optymalizacja wykorzystania zasobów na potrzeby realizacji projektów IT - zakres czynności/zadań - określenie zakresu prac i alokacji odpowiednich zasobów do ich realizacji, śledzenie postępu prac i odpowiednie reagowanie na niedobór zasobów lub nadmiar zasobów, zapewnienie pełnej produktywności i efektywności zespołu. Czego dotyczą - optymalne wykorzystanie zaplanowanych zasobów na potrzeby realizacji projektów IT. Efekt - realizacja projektu IT w oparciu o zaplanowane zasoby.

- Opracowania i wdrożenia procesów zapewniających zgodność wykonania projektu IT z budżetem czasowym i kosztowym - zakres czynności/zadań - wsparcie w przygotowaniu procesów kontroli postępu realizacji prac i jego zgodności z budżetem czasowym i kosztowym, wdrożenie mechanizmów kontrolnych, wykonywanie procesów kontrolnych w ramach wykonania projektu IT. Czego dotyczą - kontroli zgodności wykonania projektu IT z budżetem i harmonogramem. Efekt - realizacja celu projektu IT: dostarczenie rozwiązania w czasie i w wyznaczonym budżecie.

Zakres pozostałych usług świadczonych przez Pana w ramach wykonywania działalności gospodarczej:

63.11.19.0 - Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych - usługi zapewnienia odpowiedniej infrastruktury w ramach rozwoju technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (opisywanych w w/w punktach) dotyczy zapewnienia rozszerzenia istniejącej infrastruktury celem polepszenia parametrów pracy systemów komputerowych lub zapewnienia całej infrastruktury (wsparcie projektowania i pozyskania) pod rozwiązanie jeżeli takowej nie ma.

62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - zakres usług obejmuje: kompleksowe wsparcie technicznej użytkownika systemu komputerowego w sytuacji trudności obsługi procesów w ramach w/w systemu; rozwiązywania incydentów technicznych zgłoszonych przez użytkownika w zakresie systemu komputerowego, wspieranie wiedzą oraz pomoc techniczna przy rozwiązywaniu incydentów projektowych.

74.90.Z - Pozostałą działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - zakres usług dotyczy działalności związanej z wyceną rozwiązań/systemów komputerowych (nie dotyczy nieruchomości i wycen dla towarzystw ubezpieczeniowych), jak również w niedalekiej przyszłości chciałbym świadczyć usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa.

Ponadto, wskazał Pan, że podlega nieograniczonemu obowiązku podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pytanie

W związku z zamiarem wznowienia działalności gospodarczej R. R. G. (NIP) z dniem 1.01.2023, zwraca się Pan z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości rozliczania świadczonych usług w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%

Pana stanowisko w sprawie

W związku z zakresem i charakterem świadczonych przyszłych usług opisanych w poz. 61 domniemuje Pan, iż zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne usługi te powinny być opodatkowane na poziomie 8,5%. Niemniej, ze względu na niepewność interpretacji własnej, zwraca się Pan do KIS o wydanie właściwej interpretacji.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi jej art. 8 ust. 1.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Ustawodawca ustalił wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w art. 12 ustawy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;

8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wykonuje Pan w ramach działalności gospodarczej usługi, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0., 63.11.19.0, 62.02.30.0, 74.90.Z. Usługi te polegają między innymi na:

usługach związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych - zakres czynności/zadań, czynności obejmujące identyfikowanie potrzeb klienta, odpowiednie zaprojektowanie systemów komputerowych pod kątem ich potrzeb ze wskazaniem ścieżki rozwoju systemu komputerowego jak i samym rozwojem systemu komputerowego pod kątem dostosowania/parametryzacji pod przyszłe potrzeby klienta. Czego dotyczą - czynności i zadania dotyczą odpowiedniego zaprojektowania i rozwoju systemu komputerowego w sensie jego parametryzacji (nie są związane z oprogramowaniem) zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką rozwojową. Efekt - zaprojektowany system komputerowy pod kątem odpowiedniej parametryzacji wraz z jego rozwojem zgodnie z wymaganiami klienta.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku PKWiU ex 62.01.1 wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii programowania. Okoliczność, że wykonywana przez Pana działalność nie będzie polegała na programowaniu, pisaniu kodu źródłowego nie jest wystarczającą przesłanką do uznania braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem.

Z przedstawionych okoliczności wynika, że świadczone usługi są związane z rozwojem systemu komputerowego. Pana praca dotyczy zaprojektowania systemów komputerowych pod kątem ich potrzeb ze wskazaniem ścieżki rozwoju systemu komputerowego jak i samym rozwojem systemu komputerowego pod kątem dostosowania/parametryzacji pod przyszłe potrzeby klienta, odpowiedniego zaprojektowania i rozwoju systemu komputerowego w sensie jego parametryzacji (nie są związane z oprogramowaniem) zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką rozwojową. Efektem powyższego jest zaprojektowany system komputerowy pod kątem odpowiedniej parametryzacji wraz z jego rozwojem zgodnie z wymaganiami klienta.

Wskazane powyżej usługi niewątpliwie są związane z oprogramowaniem, a tym samym nie mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu.

Uwzględniając powyższe, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej ww. usług - jako usług związanych z oprogramowaniem - podlegają opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia zdarzenia oraz w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako "PPSA".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00