Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 20 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.745.2022.2.AK

Czy zawarcie przez Spółkę – występującą w roli Powiernika – Umowy Powiernictwa i nabycie – w jej wykonaniu – przez Spółkę (w imieniu własnym, lecz na rzecz Powierzającego) Jednostek Uczestnictwa będzie skutkowało utratą przez Spółkę prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek?

Czy zawarcie przez Spółkę - występującą w roli Powiernika - Umowy Powiernictwa i nabycie - w jej wykonaniu - przez Spółkę (w imieniu własnym, lecz na rzecz Powierzającego) Jednostek Uczestnictwa będzie skutkowało utratą przez Spółkę prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek?

Interpretacja indywidualna

- stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 listopada 2022 r. wpłynął wniosek z 3 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zawarcie przez Spółkę - występującą w roli Powiernika - Umowy Powiernictwa i nabycie - w jej wykonaniu - przez Spółkę (w imieniu własnym, lecz na rzecz Powierzającego) Jednostek Uczestnictwa będzie skutkowało utratą przez Spółkę prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 27 grudnia 2022 r. (wpływ 29 grudnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

(…) Sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest osobą prawną mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach.

Udziałowcami Spółki są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. Spółka zdecydowała się na opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek (dalej: "ryczałt CIT"), o którym mowa w Rozdziale 6b "Ryczałt od dochodów spółek" ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa o CIT"). Spółka nie wyklucza, że stanie się stroną umowy powiernictwa fiducjarnego, w ramach której osoba fizyczna, niebędąca udziałowcem Spółki, lub inna osoba prawna pełnić będzie rolę Powierzającego, a Spółka funkcję Powiernika (dalej: "Umowa Powiernictwa"). W związku z zawartą Umową Powiernictwa, Powierzający zleci, a Powiernik zobowiąże się do nabycia w imieniu własnym, lecz na rzecz Powierzającego, jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym (dalej: "Jednostki Uczestnictwa").

Powiernik nabędzie Jednostki Uczestnictwa wykorzystując na ten cel środki pieniężne Powierzającego. Zgodnie z planowaną treścią Umowy Powiernictwa, do obowiązków Powierzającego należałoby m.in:

a. udostępnienie Powiernikowi określonych środków pieniężnych na zakup Jednostek Uczestnictw,

b. pokrycie uzasadnionych, udokumentowanych i uprzednio uzgodnionych wydatków Powiernika związanych z realizacją Umowy Powiernictwa,

c. informowanie Powiernika, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich kwestiach związanych z wykonywaniem praw i obowiązków związanych z Jednostkami Uczestnictwa.

Powiernik zgodnie z umową byłby z kolei zobowiązany w szczególności do:

a. nabycia w imieniu własnym, lecz na rzecz Powierzającego, określonej ilości Jednostek Uczestnictwa wskazanego funduszu inwestycyjnego,

b. przekazania Powierzającemu, we wskazanym terminie i formie, wszelkich świadczeń związanych z Jednostkami Uczestnictwa,

c. realizowania wszelkich praw i obowiązków związanych z Jednostkami Uczestnictwa, po uprzednim przekazaniu mu w tym zakresie dyspozycji przez Powierzającego,

d. na każde wezwanie do przeniesienia prawa własności Jednostek Uczestnictwa na Powierzającego.

Pytanie

Czy zawarcie przez Spółkę - występującą w roli Powiernika - Umowy Powiernictwa i nabycie - w jej wykonaniu - przez Spółkę (w imieniu własnym, lecz na rzecz Powierzającego) Jednostek Uczestnictwa będzie skutkowało utratą przez Spółkę prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie przez Spółkę - występującą w roli Powiernika - Umowy Powiernictwa i nabycie - w jej wykonaniu - przez Spółkę (w imieniu własnym, lecz na rzecz Powierzającego) Jednostek Uczestnictwa nie będzie skutkowało utratą przez Spółkę prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, jako że Spółka w rzeczywistości nie będzie posiadała tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania ani też nie będzie beneficjentem stosunku prawnego o charakterze powierniczym, jak również beneficjentami takiego stosunku nie będą udziałowcy Spółki.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Jak stanowi art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, "opodatkowaniu ryczałtem może podlegać ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00