Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 24 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1056.2022.2.MAP

Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 grudnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 19 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 7 lutego 2023 r. (wpływ 8 lutego 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą od 1 lipca 2019 r. Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.; dalej: „ustawa o PIT”), a wybrana forma opodatkowania to ryczałt.

W ramach prowadzonej bezpośrednio przez siebie działalności gospodarczej świadczy Pan następujące usługi:

-przeprowadzanie testów penetracyjnych aplikacji internetowych, mobilnych (testowanie oprogramowania) oraz infrastruktury teleinformatycznej,

-identyfikacja podatności na zagrożenia w testowanym oprogramowaniu lub infrastrukturze teleinformatycznej,

-sporządzanie raportów z wykonanych prac, zawierających listę zidentyfikowanych podatności wraz z ich opisem i proponowanym sposobem wyeliminowania.

Zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego wydaną 15 listopada 2022 r., Nr…, powyżej przedstawione usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0, tj. „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”. Kopię wskazanej opinii załączył Pan do analizowanego wniosku. Jako formę opodatkowania wybrał Pan ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a osiągnięty przychód ma zamiar opodatkować 8,5% stawką ryczałtu. Wnosi Pan o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej przez Pana działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak również ustalenia właściwej dla tej działalności stawki podatku.

W uzupełnieniu wniosku doprecyzował Pan, że niejednokrotnie wskazywał Pan we wniosku, że usługi, które zostały opisane we wniosku zostały sklasyfikowane przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w … pod symbolem PKWiU 62.02.30.0 tj. . „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”. Kopię wskazanej opinii załączył Pan do uzupełnienia wniosku, gdyż wydaje się Panu, że nie dołączył jej Pan do wniosku.

Pana zleceniodawcami są spółki, które nie są z Panem powiązane. Nie jest Pan, ani nie był wspólnikiem, ani członkiem zarządu tych spółek. Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.; dalej również: „ustawa o ryczałcie”).

Jak wskazano w opisie sprawy świadczy Pan następujące usługi:

-przeprowadzanie testów penetracyjnych aplikacji internetowych, mobilnych (testowanie oprogramowania) oraz infrastruktury teleinformatycznej,

-identyfikacja podatności na zagrożenia w testowanym oprogramowaniu lub infrastrukturze teleinformatycznej,

-sporządzanie raportów z wykonanych prac, zawierających listę zidentyfikowanych podatności wraz z ich opisem i proponowanym sposobem wyeliminowania.

Jednocześnie wskazuje Pan, że precyzyjnie i wyczerpująco opisał usługi, jakie świadczy w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podkreśla, że w opisie sprawy wskazał, pod jakim PKWiU (zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w …) mieszczą się usługi. Dodatkowo, dołączył Pan ww. opinię. Przy tym oczekuje Pan od Organu interpretacji w zakresie możliwości stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5%. Zatem to, czy działalność opisana powyżej związana jest z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związana z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęta grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związana z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związana z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) leży w gestii Organu. Uważa Pan, że Organ na podstawie opisu przedstawionego przez Pana powinien ocenić, czy świadczone przez Pana usługi w ramach opisanej powyżej działalności gospodarczej związane są z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) – stwierdzając, czy jest możliwość, czy też nie ma możliwości stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5%. Skoro oczekuje Pan interpretacji w zakresie możliwości stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5% Organ powinien przeanalizować na podstawie przedstawionego przez Pana opisu świadczonych usług, czy nie znajduje do nich żadne wyłączenie z możliwości stosowania ryczałtu oraz, czy nie znajduje do nich inna stawka podatku niż 8,5%. Skoro przepisy ustawy wykluczają możliwość stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5% dla usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - to w gestii Organu jest ocenienie, czy usługi świadczone przez Pana wpisują się w te usługi. Potwierdza to m.in. wyrok NSA sygn. akt I FSK 2364/19 z 31 marca 2021 r., czy też wyrok NSA sygn. akt II FSK 1049/21 z 23 listopada 2021 r. Co prawda wskazane wyroki nie dotyczą konkretnie ustawy o ryczałcie, ale wnioski płynące z tych wyroków należy przełożyć na niniejszą sprawę.

W wyroku NSA sygn. akt I FSK 2364/19 wskazano m.in. „(...) Tymczasem zgodzić się należy ze skarżącą, że okoliczność określenia danej usługi (czynności) w przepisach prawa podatkowego sprawia, że określenie to staje się elementem normy prawno-podatkowej i może podlegać wykładni oraz ocenie zastosowania w drodze interpretacji indywidualnej. (...)”.

W wyroku NSA II FSK 1049/21 wskazano m.in. „(...) Zasadne było zatem żądanie skarżącego o wydanie interpretacji, czy prowadzona przez niego działalność może zostać uznana za badawczo-rozwojową, skoro ustawodawca posłużył się w treści art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f. pojęciem działalności badawczo-rozwojowej, a w art. 5a pkt 38 oraz związanych z nim punktach 39 i 40 tego artykułu, odwołuje się do jej rozumienia w kontekście ustawy pozapodatkowej. Wobec tego kluczowa z punktu widzenia skutków podatkowych była ocena charakteru prowadzonej działalności na kanwie właśnie tej ustawy. (...)”.

Potwierdza to również interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 stycznia 2022 r. Nr 0115-KDIT1.4011.785.2021.2.JG, w której to tamtejszy wnioskodawca nie musiał deklarować w stanie faktycznym wniosku, czy jego czynności sklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.01.12.0 są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0) czy związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1). W związku z tym uważa Pan, że nie musi deklarować, czy wskazane przez Pana usługi sklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego - nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

Oświadcza Pan, że zachowane są warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o ryczałcie. Do wykonywanej przez Pana działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ww. ustawy, tj. może Pan rozliczać się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Uzyskuje Pan także przychody z umowy o pracę (Pana pracodawca jest podmiotem innym niż aktualni Kontrahenci). Sporadycznie inwestuje Pan również w ramach konta IKE na giełdzie, w obligacje oraz waluty wirtualne. Nie wyklucza Pan, że w przyszłości rozszerzy swoją działalność o inne usługi, jednakże nie jest to przedmiotem analizowanego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Pytanie

Czy przychód z działalności prowadzonej przez Pana, opisanej we wniosku, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a więc w stawce 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tę formę opodatkowania mogą również stosować osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w przypadku, w którym osiągają one przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (art. 1 ust. 2 ustawy o ryczałcie).

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z powołanych przepisów wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (określone w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT).

Z treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie wynika, że, użyte przez ustawodawcę określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r., poz. 2453 z 2018 r., poz. 2440 z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r., poz. 556).

Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego jako formy opodatkowania nie jest dopuszczalny w przypadku wystąpienia którejś z przesłanek negatywnych, wskazanych w art. 8 ustawy o ryczałcie, tj.: jeśli podatnik nie uzyskuje przychodów z prowadzenia apteki, kupna i sprzedaży wartości dewizowych, sprzedaży części do pojazdów mechanicznych i wytwarzania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym (z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii).

Ponadto podatnik nie może świadczyć usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uniemożliwia także podjęcie przez podatnika działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

-samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem;

-w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków;

-samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka, jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto podatnik nie może opłacać podatku w formie karty podatkowej w momencie zmiany formy opodatkowania na ryczałt. W Pana przypadku nie zachodzą wspomniane negatywne przesłanki. Podatnik może stosować zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku, gdy uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody z prowadzonej samodzielnie przez niego działalności nie przekroczyły wysokości 2 000 000 euro (art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o ryczałcie). Nie osiągnął Pan przychodów w wysokości wyższej niż 2 000 000 euro w roku poprzedzającym rok podatkowy, od którego zamierza zastosować formę zryczałtowanego podatku dochodowego.

W kwestii właściwej stawki podatku należy wspomnieć, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest wyjątkowym podatkiem dla osób fizycznych, który jako jedyny umożliwia stosowania wielu stawek podatku jednocześnie. Ustawodawca przewidział następujące stawki ryczałtu: 17%; 15%; 14%; 12%, 10%; 8,5%/12,5%; 8,5%; 5,5%; 3% oraz 2%. Stosowanie poszczególnych stawek zależy od wykonywanych przez podatnika usług. Stawka podatku dla konkretnej usługi uzależniona jest od właściwego dla niej kodu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług). Niestety klasyfikacja ze względu na swój ograniczony charakter nie odnosi się wprost do wszystkich usług.

Opisana we wniosku działalność, powinna zostać sklasyfikowana pod PKWiU 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”.

W ramach działalności zajmuje się Pan:

-przeprowadzaniem testów penetracyjnych aplikacji internetowych, mobilnych (testowanie oprogramowania) oraz infrastruktury teleinformatycznej,

-identyfikacją podatności na zagrożenia w testowanym oprogramowaniu lub infrastrukturze teleinformatycznej,

-sporządzaniem raportów z wykonanych prac, zawierających listę zidentyfikowanych podatności wraz z ich opisem i proponowanym sposobem wyeliminowania.

Pana stanowisko potwierdza również opinia Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w … wydana 15 listopada 2022 r., Nr … . Jednakże art. 12 ust. 1 ustawy o ryczałcie nie odnosi się wprost do powołanego symbolu PKWiU. Nie oznacza to, że w Pana przypadku niemożliwy jest wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że przedmiotowa działalność powinna zostać zakwalifikowana jako działalność usługowa, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a), podlegająca opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu.

Pana zdaniem, to właśnie wskazana stawka byłaby właściwa dla przychodów uzyskanych z opisanej we wniosku działalności.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

 - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

 - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu – o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r., poz. 2453 z 2018 r., poz. 2440 z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Grupowanie PKWiU 62.02 obejmuje „Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki”. W ramach tego grupowania mieści się:

1)PKWiU 62.02.10.0 „Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego”. Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje:

 • usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez specjalistę technologii informatycznych dotyczące sprzętu komputerowego, takie jak: doradztwo w sprawach dotyczących wymagań odnośnie sprzętu komputerowego i zaopatrzenia w sprzęt komputerowy,
 • usługi w zakresie dostarczania certyfikatów dotyczących sprzętu komputerowego,
 • usługi łączące ocenę potrzeb związanych z systemem komputerowym, doradzanie w zakresie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz umieszczenia nowego systemu na miejscu,
 • usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, tj. analiza aktualnego systemu komputerowego klienta, obecne i przyszłe wymagania odnośnie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania oraz integracja nowych i starych elementów systemu w celu stworzenia nowego zintegrowanego systemu.

2)PKWiU 62.02.20.0 „Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego”. Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje:

 • usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takie jak:- doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia,- systemy zabezpieczające.

3)PKWiU 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”. Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak:

 • udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu,
 • usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania,
 • udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego,
 • udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce,
 • udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
 • udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa.

Grupowanie to nie obejmuje:

 • usług odzyskiwania danych, sklasyfikowanych w 62.09.20.0.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, świadcząc usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU: 62.02.30.0 - „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan następujące usługi: przeprowadzanie testów penetracyjnych aplikacji internetowych, mobilnych (testowanie oprogramowania) oraz infrastruktury teleinformatycznej; identyfikacja podatności na zagrożenia w testowanym oprogramowaniu lub infrastrukturze teleinformatycznej oraz sporządzanie raportów z wykonanych prac, zawierających listę zidentyfikowanych podatności wraz z ich opisem i proponowanym sposobem wyeliminowania. Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W odniesieniu do Pana zachowane zostaną warunki określone w art. 6 ust. 4 ww. ustawy. Do działalności wykonywanej przez Pana nie będą miały również zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z przedstawionego przez Pana opisu sprawy oraz analizy wyjaśnień zawartych w PKWiU w ramach grupowania 62.02 nie wynika, że świadczone przez Pana usługi, sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

Wobec powyższego, na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0, które nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Pana usługi były jednak usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania – uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Informujemy, że nie przeprowadzamy postępowania dowodowego, w związku z czym nie jesteśmy obowiązani, ani uprawnieni do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów, jesteśmy związani wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Pana i Pana stanowiskiem.

Nie jesteśmy uprawnieni do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU oraz przedstawionego opisu sprawy.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonaliśmy wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzamy postępowania dowodowego, lecz opieramy się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako: „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00