Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 24 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1172.2022.3.AC

Spełnia Pan warunek wskazany w art. 21 ust. 43 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem będzie przysługiwać Panu prawo do skorzystania z tzw. „ulgi na powrót”, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ww. ustawy. Przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania obejmuje przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 43 powołanej ustawy – w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym nastąpiło przeniesienie miejsca zamieszkania, albo od początku roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 39, 43 i 44, tj. dla Pana w latach 2022-2025 albo od początku roku następnego, tj. w latach 2023-2027.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 grudnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 21 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwania – pismem z 22 stycznia 2023 r. (wpływ 22 stycznia 2023 r.) oraz pismem z 1 lutego 2023 r. (wpływ 1 lutego 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

W sierpniu 2016 roku zaczął Pan studia licencjackie w UK w (…). Nie był oficjalnie zgłaszany wyjazd z Polski żadnemu organowi państwowemu, nie było też wymeldowania. W lutym 2017 roku zaczął Pan pracę w UK i został Pan tam podatnikiem. Pod koniec 2018 roku sprzedał Pan dom na ul. (…), K., (…) i w styczniu 2019 roku zakupił Pan dom w M. na ul. (…), w którym został Pan zameldowany omyłkowo, ponieważ cały ten czas przebywał i pracował Pan zagranicą. Ma Pan na to dowody w postaci kwitków z pracy i umów najmu mieszkania. W czerwcu 2020 roku ukończył Pan licencjat w UK w (…) i w październiku 2020 roku rozpoczął Pan studia magisterskie w UK w (…).

We wrześniu 2021 roku, był Pan dalej rezydentem UK. Pana rodzicie poprosili o pomoc w prowadzeniu ich restauracji o nazwie (…). Adres restauracji to (…). Pomoc miała charakter drobnych prac online, w głównej mierze skupiała się na marketingu i prac administracyjnych. Zawarł Pan z rodzicami umowę zlecenie. Jednakże – jak Pan wskazał - księgowa popełniła błąd i wpisała Pana do PIT-11 za 2021 r., że ma Pan "nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydent)". Ponadto adres, który wpisała księgowa to (…), tj. dom, który sprzedał Pan w 2018 roku. Dlatego podkreślił Pan, że księgowa się pomyliła i powinna była wpisać w PIT-11 "ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent)".

W grudniu 2021 roku ukończył Pan studia magisterskie na (…). 23 lutego 2022 roku dostał Pan "settled status", czyli status permanentnego rezydenta UK - żeby dostać taki status trzeba mieszkać na terytorium UK nieprzerwanie przez 5 lat.

W marcu 2022 roku dostał Pan ofertę pracy w (…). Wtedy też przeprowadził się Pan na stałe do Polski i dopiero od tego czasu powinien Pan mieć "nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydent)".

Jest Pan de fakto bez przerwy zameldowany w Polsce (omyłkowo) - księgowa błędnie podała adres w PIT-11 za 2021 i błędnie wpisała, że mam "nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydent)" oraz był Pan rezydentem UK od sierpnia 2016 roku do marca 2022 roku.

Uzupełnienie zdarzenia przyszłego

Miał Pan miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres pobytu zagranicą.

Nie miał Pan miejsca stałego zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od sierpnia 2016 r. do marca 2022 r.

Posiada Pan polskie obywatelstwo.

W okresie od sierpnia 2016 r. do marca 2022 r. nie świadczył Pan pracy na rzecz podmiotu polskiego na terytorium Polski. Świadczył Pan pracę na rzecz podmiotu polskiego (restauracja rodziców) przebywając cały czas na terytorium Wielkiej Brytanii.

Był Pan zatrudniony na etat w Wielkiej Brytanii przez podmiot brytyjski w okresie od 1 lutego 2017 r. do 10 grudnia 2020 r.

Był Pan zatrudniony przez rodziców na umowę zlecenie w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Podlegał Pan nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii w okresie od 1 lutego 2017 r. do 7 marca 2022 r.

W okresie od sierpnia 2016 roku do marca 2022 roku w Polsce mieszkali Pana rodzice oraz jedna z sióstr. W 2018 roku dostał Pan dom od babci w K., który potem Pan sprzedał i kupił dom w M. od rodziców 13 sierpnia 2020 r., którzy zamierzali się przeprowadzić do UK. Pana Partnerka pochodzi z Kolumbii, nigdy wcześniej nie była w Polsce.

W okresie od sierpnia 2016 roku do marca 2022 roku w Wielkiej Brytanii mieszkali i mieszkają nadal Pana brat i siostra z mężem. W UK studiował Pan licencjat i magistra. Jednocześnie pracował Pan i w ramach pracy miał Pan ubezpieczenie na życie. Miał Pan wynajęte przez ten czas mieszkanie. Całe Pana życie towarzyskie toczyło się w L., gdzie poznał Pan swoich przyjaciół oraz byłą partnerkę. Podejmował Pan tam inwestycje giełdowe.

Od marca 2022 r. mieszka Pan w Polsce z żoną Kolumbijką, która niedawno dostała zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. W Polsce mieszkają Pana rodzice i jedna z sióstr. W 2023 roku kupił Pan większy dom w I., który chce Pan zamienić na rodzinny dom wielopokoleniowy. Ma Pan ubezpieczenie na życie dla siebie i dla żony. Po powrocie udało się Panu poznać fajnych ludzi, których uważa Pan za przyjaciół. Pracuje Pan obecnie w (…) w W.

Jeżeli chodzi o Pana powiązania z Wielką Brytanią od marca 2022 r., to nadal mieszka tam Pana siostra i brat. Zostało tam paru Pana znajomych i Pana najlepszy przyjaciel.

W okresie między sierpniem 2016 roku a marcem 2022 r. przebywał Pan w Polsce praktycznie wyłącznie, aby odwiedzić rodziców. Podczas pobytu w Polsce, przebywał Pan w domu rodzinnym, którego potem został Pan właścicielem w 2020 r.

Przebywał Pan zazwyczaj w Polsce w 2016 r. i w 2022 r.

Przebywał Pan zazwyczaj w Wielkiej Brytanii w latach 2017-2020. W 2021 był Pan ponad pół roku w Kolumbii.

Chciałby Pan skorzystać z ulgi na powrót od 2023 roku.

Wielka Brytania traktowała Pana jako rezydenta podatkowego od 1 lutego 2017 r. do 7 marca 2022 r.

Pana żona przyjechała do Polski 2 czerwca 2021 r. Zawarł Pan związek małżeński 26 maja 2021 r. Pana żona jest na Pana utrzymaniu od marca 2022 do chwili obecnej.

W okresie między 10 grudnia 2020 r. a marcem 2022 r. jedynym Pana źródłem dochodów była umowa zlecenie dla Pana rodziców (wynagrodzenie było nieco więcej niż 100 zł na miesiąc). W ww. okresie nie miał Pan pracy oprócz zlecenia dla rodziców.

Pytanie

Czy przysługuje Panu ulga na powrót?

Pana stanowisko w sprawie

Ulga na powrót powinna Panu przysługiwać. Zdaje sobie Pan sprawę z tego, że istnieją dokumenty które wskazują na to że, nie spełnia Pan warunków, jednakże podkreślił Pan, że te dokumenty nie odzwierciedlają stanu faktycznego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są:

Przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

a)ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

b)z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c)z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

- w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 39, 43 i 44.

Na podstawie art. 21 ust. 39 ustawy:

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie niniejszej ustawy, zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 43 ustawy:

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 152, przysługuje pod warunkiem, że:

1)w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz

2)podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:

a)trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

b)okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

3)podatnik:

a)posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub

b)miał miejsce zamieszkania:

nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt 2, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt 2, oraz

4)posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz

5)nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia - w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl natomiast art. 21 ust. 44 ustawy:

Suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Ww. przepisy zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2022 r. przez art. 1 pkt 13 lit. a) tiret 13 ustawy z dnia 23 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105).

Ponadto, z art. 53 ww. ustawy zmieniającej wynika, że:

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy zmienianej w art. 1, ma zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2021 r.

Zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego niektórych przychodów osiągniętych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych przez podatników, którzy w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2021 r. podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Jak wynika z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W świetle art. 4a ww. ustawy:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że w marcu 2022 r. wrócił Pan do Polski na stałe. Od tego czasu mieszka Pan w Polsce z żoną. W Polsce mieszkają także Pana rodzice. Planuje Pan zamienić zakupiony dom w Polsce na wielopokoleniowy. Chciałby Pan skorzystać z ulgi dla powracających od 2023 roku. W 2016 r. wyjechał Pan do Wielkiej Brytanii na studia, gdzie w lutym 2017 r. rozpoczął Pan pracę na etat dla podmiotu brytyjskiego. Wynajmował Pan w ww. okresie mieszkanie w Wielkiej Brytanii oraz był Pan tam ubezpieczony. W okresie od sierpnia 2016 r. do marca 2022 r. odwiedzał Pan w Polsce rodziców.

Ww. ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów osiągniętych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych przez podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2021 r.

W celu skorzystania z ww. preferencji podatkowej, tj. tzw. „ulgi na powrót” spełnione muszą być jednak wszystkie dodatkowe warunki wskazane w art. 21 ust. 39, 43 i 44 ustawy.

Aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z omawianej preferencji podatkowej, należy zarówno przez trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmieniono miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w okresie od początku roku, w którym zmieniono miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego ten dzień, nie posiadać miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i co istotne w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy mieć nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium RP.

Z treści wniosku wynika, że wrócił Pan na stałe do Polski w marcu 2022 r. Wskazał Pan, że od dnia powrotu do Polski to z Polską będzie mieć Pan powiązania osobiste i majątkowe. Nie będzie miał Pan powiązań osobistych i majątkowych z innymi krajami. Zatem warunek wskazany w art. 21 ust. 43 pkt 1 zostanie spełniony.

Następny warunek określa art. 21 ust. 43 pkt 2 lit. a ustawy. W okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających rok 2022, w którym wrócił Pan na stałe do Polski (kupił Pan większy dom i zamierza zamienić go na rodzinny dom wielopokoleniowy), miał Pan na terytorium RP ograniczany obowiązek podatkowy, bowiem nie miał Pan w Polsce ośrodka interesów życiowych od sierpnia 2016 roku, nie przebywał Pan na terytorium RP przez 183 dni w każdym z tych pięciu lat podatkowych, a co więcej miał Pan miejsce zamieszkania i pracował Pan na terytorium Wielkiej Brytanii. Został Pan – jak Pan wskazał – podatnikiem brytyjskim od lutego 2017 r. Zatem spełnia Pan również wymagania wskazane w art. 21 ust. 43 pkt 2 lit. a ustawy.

W konsekwencji spełnia Pan również warunek wskazany w art. 21 ust. 43 pkt 2 lit. b ustawy.

Posiada Pan polskie obywatelstwo, tym samym spełnił Pan warunek wskazany w art. 21 ust. 43 pkt 3 lit. a ww. regulacji.

Jednym z warunków zastosowania „ulgi na powrót” jest, aby podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od początku roku, w którym zmieni miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieni miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do marca 2022 r. (do dnia powrotu na stałe do Polski) nie miał Pan miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejnym istotnym kryterium umożliwiającym zastosowanie „ulgi na powrót” jest stosownie do art. 21 ust. 43 pkt 4 ustawy, posiadanie certyfikatu rezydencji lub innych dowodów dokumentujących miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia.

Zgodnie z art. 5a pkt 21 ustawy, ilekroć w ustawie mowa jest o certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Z treści ww. regulacji wynika, że podatnik nie ma jednak obowiązku dokumentowania miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji. Wystarczy, że posiada inne dokumenty, które potwierdzą jego miejsce zamieszkania w innym państwie, nie mniej muszą być to dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Takimi dokumentami mogą być np. umowa o pracę, albo umowa najmu mieszkania za granicą, albo zaświadczenie od byłego pracodawcy.

Choć przepisy podatkowe nie wymieniają w tym zakresie żadnego katalogu, to należy pamiętać, że zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Powyższe oznacza, że innymi dowodami wskazującymi na miejsce zamieszkania poza Polską mogą być m.in. umowa o pracę, historia zatrudnienia, zagraniczne zeznania podatkowe, zagraniczna umowa najmu nieruchomości, paski wynagrodzeń, wyciągi bankowe czy też zagraniczne zaświadczenie od pracodawcy. Można w tym zakresie przedstawić również inne dowody.

Wskazał Pan, że Wielka Brytania traktowała Pana jako rezydenta podatkowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 7 marca 2022 r. Cały ten czas przebywał i pracował Pan za granicą. Jak Pan poinformował, posiada Pan inne dowody dokumentujące miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie pobytu poza granicami Polski, tj.: umowę wynajmu mieszkania oraz „kwitki z pracy”.

Spełnia Pan warunek wskazany w art. 21 ust. 43 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem będzie przysługiwać Panu prawo do skorzystania z tzw. „ulgi na powrót”, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ww. ustawy.

Przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania obejmuje przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 43 powołanej ustawy – w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym nastąpiło przeniesienie miejsca zamieszkania, albo od początku roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 39, 43 i 44, tj. dla Pana w latach 2022-2025 albo od początku roku następnego, tj. w latach 2023-2027.

Zatem Pana stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Fakt, że od lutego 2017 r. do marca 2022 r. był Pan traktowany jako brytyjski rezydent podatkowy przyjęto jako podany przez Pana element opisu zdarzenia przyszłego. Rolą organu interpretacyjnego nie jest ustalanie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (nie ma uprawnień do przeprowadzania postępowania dowodowego), a informacje niezbędne do wydania interpretacji może przyjmować wyłącznie z przedstawionego przez wnioskodawcę opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie się różnił od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…).

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”.

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00