Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 24 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.830.2022.2.AW

Zawarcie umowy subrogacji pożyczki (zmiany pożyczkodawcy) nie spowoduje powstania obowiązku z tytułu podatku u źródła i Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia do organu podatkowego podatku u źródła z tytułu wypłacanych odsetek na rzecz Nowego Pożyczkodawcy, które zostały naliczone przed przeprowadzeniem subrogacji oraz tych, które zostaną naliczone po zawarciu umowy subrogacji

Zawarcie umowy subrogacji pożyczki (zmiany pożyczkodawcy) nie spowoduje powstania obowiązku z tytułu podatku u źródła i Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia do organu podatkowego podatku u źródła z tytułu wypłacanych odsetek na rzecz Nowego Pożyczkodawcy, które zostały naliczone przed przeprowadzeniem subrogacji oraz tych, które zostaną naliczone po zawarciu umowy subrogacji

Interpretacja indywidualna

- stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 grudnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 19 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia, czy:

- w związku z zawarciem umowy subrogacji Pożyczki (zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 KC) Wnioskodawca nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania podatku u źródła,

- Wnioskodawca zobowiązany będzie do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia do organu podatkowego podatku u źródła z tytułu wypłacanych odsetek na rzecz Nowego Pożyczkodawcy, które zostały naliczone przed przeprowadzeniem subrogacji oraz tych, które zostaną naliczone po zawarciu subrogacji.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 15 lutego 2023 r. (data wpływu 15 lutego 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Spółka A Sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka" lub "Pożyczkobiorca") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: "podatek CIT") i polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich przychodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż hurtowa nawozów, środków ochrony roślin, nasion siewnych oraz płodów rolnych.

Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest niemiecka spółka B GmbH - odpowiednik polskiej sp. z o.o., niemiecki rezydent podatkowy (dalej: "Wspólnik" lub "Nowy Pożyczkodawca"). Spółka oraz jej Wspólnik należą do niemieckiej grupy X (dalej: "Grupa"), w której znajduje się również spółka-siostra A GmbH & Co. KG (dalej: "spółka-siostra" lub "Pożyczkodawca") - spółka prawa niemieckiego, odpowiednik polskiej spółki komandytowej, niemiecki rezydent podatkowy, na gruncie niemieckiego prawa podatkowego nie posiada osobowości prawnej i nie jest podatnikiem podatku dochodowego (jest spółką transparentną podatkowo). 100% udziałów spółki-siostry posiada Wspólnik Wnioskodawcy, który jest również podatnikiem podatku dochodowego w Niemczech (Wspólnik jest również komandytariuszem u Pożyczkodawcy). Spółka-siostra nie prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej poprzez zakład w rozumieniu umowy o UPO PL-DE.

Wnioskodawca korzysta z możliwości finansowania działalności gospodarczej wewnątrz Grupy. W dniu 22 listopada 2016 r. Wnioskodawca zawarł umowę pożyczki (dalej: "Umowa" lub "Pożyczka") w zakresie środków obrotowych w wysokości 50 mln EUR r. Umowa została zawarta w Niemczech. Wypłaty dokonywane są w dwóch walutach na dwa rachunki bankowe, prowadzone w walucie EUR oraz PLN. Oprocentowanie i termin spłaty Pożyczki były sukcesywnie zmieniane na podstawie kolejnych podpisanych aneksów do Umowy. Obecnie oprocentowanie wynosi 1,15% dla pożyczki udzielonej w EUR, natomiast 2,48% dla pożyczki w PLN. Na dzień 30 września 2022 r. do spłaty pozostało 10,5 mln EUR części kapitałowej oraz naliczone odsetki. Dotychczas odsetki były naliczane co miesiąc, ale nie były kapitalizowane. W przyszłości warunki te pozostaną bez zmian.

Pożyczkodawca nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części odsetek otrzymywanych od Pożyczkobiorcy innemu podmiotowi. Wnioskodawca i Pożyczkodawca są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Pożyczkodawca decyduje samodzielnie (poprzez podmioty upoważnione do podejmowania decyzji w imieniu tej spółki) o przeznaczeniu otrzymanych odsetek i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z ich utratą.

Pożyczkodawca prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby (tj. w Niemczech). Należy mieć na uwadze, że Pożyczkodawca może przekazać swoim wspólnikom jedynie wypracowany w roku obrotowym zysk, ale nie poszczególne należności, które uzyskał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z zaciągnięciem Pożyczki, Wnioskodawca był i jest zobowiązany do zapłaty odsetek na rzecz Pożyczkodawcy. Płatność z tytułu odsetek następuje zgodnie z Umową na rachunek bankowy Pożyczkodawcy, zaś łączna kwota wypłacanych należności na rzecz Pożyczkodawcy nie przekraczała w ramach danego roku podatkowego kwoty 2 mln PLN. Od spłaconych odsetek, zgodnie z postanowieniami UPO PL-DE, Wnioskodawca pobierał i pobiera zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych (dalej: "podatek u źródła") w wysokości 5%. Spółka przed potrąceniem podatku u źródła od wypłacanych odsetek gromadzi niezbędne dokumenty w celu ustalenia, czy Pożyczkodawca może skorzystać z preferencyjnej stawki (tj. ważny certyfikat rezydencji Pożyczkodawcy, oświadczenie o byciu rzeczywistym właścicielem, przeprowadzenie procedury należytej staranności). Wnioskodawca ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00