Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Zmiana interpretacji indywidualnej z dnia 7 marca 2023 r., Szef Krajowej Administracji Skarbowej, sygn. DOP3.8220.213.2020.HTCE

Odszkodowanie otrzymane z OC radcy prawnego wypłacone spółce przez zakład ubezpieczeń za sporządzenie błędnej opinii prawnej stanowi przychód podatkowy wspólnika spółki (z uwzględnieniem zapisów art.

Odszkodowanie otrzymane z OC radcy prawnego wypłacone spółce przez zakład ubezpieczeń za sporządzenie błędnej opinii prawnej stanowi przychód podatkowy wspólnika spółki (z uwzględnieniem zapisów art. 8 ust. 1 ustawy PIT) kwalifikujący się do przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT uwzględniając zwolnienie przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT.

Zmiana interpretacji indywidualnej

Szanowny Panie,

w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z 1 lutego 2019 r. Nr 0115-KDIT3.4011.512.2018.1.MR, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zmieniam z urzędu[1] wymienioną interpretację stwierdzając, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z 2 listopada 2018 r. (data wpływu 15 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania jest prawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego i nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 listopada 2018 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenie do przychodów podatkowych otrzymanego odszkodowania.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan osobą fizyczną, wspólnikiem (komandytariuszem) spółki osobowej prawa handlowego X. Sp. z o.o. Sp. k. - zwanej dalej Spółką. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), zwaną dalej również "ustawą o PIT", przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (tutaj: Spółka z o.o. Sp. komandytowa) określa, dla celów ich rozliczenia na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku.

Przychód ten rozliczany jest w źródle przychodów określonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT - tzn. w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla celów podatkowych podlega Pan obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT.

W dniu … listopada 2017 roku Spółka zawarła umowę o dzieło z radcą prawnym, na mocy której zlecono sporządzenie opinii prawnej w zakresie zagadnienia: "Czy wniesienie zabudowanej nieruchomości gruntowej do spółki z o.o. spółki komandytowej tytułem aportu przy uwzględnieniu określonego stanu faktycznego podlega obowiązkowi zastosowania podatku VAT 23% ze wskazaniem na czynniki ryzyka, jeżeli takie istnieją?". Ze sporządzonej opinii radcy prawnego jednoznacznie wynikało, że przedmiotowa czynność podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem VAT. Zwięzłość opinii pozwoliła sądzić, że bez wątpienia jest to prawidłowe rozwiązanie. Ostatecznie okazało się jednak, że przedmiotowa analiza była niewłaściwa.

W wyniku przeprowadzonej w miesiącu kwietniu i maju 2018 r kontroli podatkowej, stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zawyżenia podatku do zwrotu na rachunek bankowy za miesiąc luty 2018 r. W związku z faktem, iż aport zabudowanej nieruchomości, inaczej niż było to przedstawione we wspomnianej wyżej opinii radcy prawnego, powinien korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z Dz. U z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), Spółka zawyżyła podatek naliczony do odliczenia. Zgodnie z powołanym przepisem zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Wskazuje Pan w tym miejscu, że zgodnie 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług - nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W dniu … maja 2018 roku Spółka zgadzając się z ustaleniami kontroli podatkowej złożyła korektę deklaracji VAT-7 za luty 2018, w której zadeklarowała pierwotnie kwotę do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości … zł w terminie płatności 60 dni od dnia złożenia deklaracji. W wyniku korekty kwota do zwrotu wyniosła 317.403,00 zł.

W związku z tym, iż opierając się na opisywanej wcześniej opinii, ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00