Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 15 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.44.2023.1.MAP

Określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 17 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Od 2011 r. prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG, główny kod PKD: 74.90.Z. Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm. - dalej: "ustawa o PIT"). Jest Pan czynnym podatnikiem w rozumieniu ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. osiągany przychód opodatkowuje Pan na zasadach wynikających z ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm. - dalej: u.z.p.d.). Oświadczenie o wyborze takiej formy opodatkowania zostało złożone w terminie. Stosowana stawka ryczałtu wynosi 8,5%. Od 1 stycznia 2022 r. prowadzi Pan ewidencję przychodów na potrzeby rozliczeń w ramach zryczałtowanego podatku PIT. Prowadzona jest również stosowna ewidencja sprzedaży i zakupów VAT w związku z posiadaniem statusu czynnego podatnika VAT. W ramach swojej działalności świadczy Pan usługi, które są realizowane na podstawie zawartej umowy o współpracy z Zleceniodawcą. Pana Zleceniodawcą są firmy technologiczne będące dostawcą usług IT, usług inżynieryjnych i konsultingu. Z każdorazowym Zleceniodawcą nie łączy Pana inna umowa oraz nie jest Pan członkiem zarządu Zleceniodawcy. W zakresie takich umów świadczy Pan usługi polegające na wykonywaniu czynności z zakresu profesjonalnej obsługi handlowej klientów i podwykonawców Zleceniodawcy. Obejmuje to m.in. reprezentowanie Zleceniodawcy na zewnątrz w ramach obsługi handlowej, organizacja i uczestnictwo w spotkaniach handlowych (negocjacyjnych), nawiązywanie i utrzymanie bezpośrednich relacji z klientami i podwykonawcami Zleceniodawcy, m.in. poprzez osobiste wizyty i spotkania w siedzibie kontrahentów; przedstawianie klientom zastosowania i możliwości usług oferowanych przez jego Zleceniodawcę, prowadzenie samodzielnej sprzedaży.

Wśród faktycznie realizowanych przez Pana na rzecz każdorazowego Zleceniodawcy czynności należy wskazać:

a)obsługę systemu CRM oraz współpraca z klientami/podwykonawcami, w tym:

-wprowadzanie i aktualizacja danych dotyczących aktualnych potrzeb klienta,

-koordynacja spotkań pomiędzy przedstawicielami klientów Zleceniodawcy a podwykonawcami usług,

-obsługa przedłużenia zamówień od klientów Zleceniodawcy oraz umów na świadczenie usług przez podwykonawców,

-prowadzenie bieżącego kontaktu poprzez maile, telefony z klientami/kontrahentami/współpracownikami .

b)działania związane z pozyskiwaniem nowych klientów, w tym:

-negocjacje umów z klientami,

-bieżąca obsługa klientów Zleceniodawcy,

-organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach handlowych,

-komunikacja z Managerami po stronie klientów Zleceniodawcy (telefony, spotkania, maile),

-negocjacja cen i warunków świadczenia usług dla klientów Zleceniodawcy (na rzecz Zleceniodawcy),

-pozyskiwanie i procesowanie nowych zamówień od klientów Zleceniodawcy,

-rozwiązywanie zamówień od Zleceniodawcy w przypadku zaprzestania świadczenia usługi przez podwykonawcę,

-monitorowanie rynku oraz konkurencji.

c)negocjacje cen i warunków świadczenia usług przez podwykonawców Zleceniodawcy, w tym:

-negocjacje umów z podwykonawcami/usługodawcami,

-przygotowanie i koordynacja w zakresie zawierania umów z podwykonawcami,

-przedłużanie umów z podwykonawcami/usługodawcami,

-rozliczanie podwykonawców z ilości godzin usług świadczonych dla klienta,

-weryfikacja i akceptacja raportów dostawców w przedmiocie dostarczonych usług.

Świadczona przez Pana usługa zawsze obejmuje wszystkie ww. czynności, które są rozliczane łącznie. W związku ze świadczeniem ww. usług wystawia Pan fakturę obejmującą Pana wynagrodzenie o charakterze stałym (ustalona miesięczna kwota) oraz dodatkowe wynagrodzenie o charakterze zmiennym (wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od osiągniętych wyników sprzedażowych).

Opisane powyżej usługi klasyfikuje Pan do kodu PKWiU 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń" oraz do kodu 74.90.20.0 "Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane" (PKWiU 2015).

17 stycznia 2023 r. zwrócił się Pan do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego o potwierdzenie PKWiU na podstawie opisu świadczonych usług. Na dzień złożenia wniosku nie otrzymał Pan odpowiedzi zwrotnej z Urzędu Statystycznego. Nie świadczy Pan żadnych usług wskazanych w art. 8 u.z.p.d., które wykluczałyby prawo do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu. W roku poprzedzającym rok podatkowy 2022, stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) u.z.p.d. nie uzyskał Pan przychodów z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej 2 000 000 euro oraz nie uzyskał Pan przychodów wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 2 000 000 euro.

Pytanie

Czy przychód z działalności usługowej, związanej ze świadczeniem usług opisanych w stanie faktycznym może być opodatkowany przez Pana w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) u.z.p.d.?

Stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, może Pan opodatkować przychody z działalności usługowej, związanej ze świadczeniem usług opisanych w stanie faktycznym w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Art. 6 ust. 1 tej ustawy stanowi, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowa­nych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cy­wilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jaw­nej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką" (...).

Art. 6 ust. 4 u.z.p.d. stanowi zaś, że podatnicy opłacają w r. podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1)w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro,

2)rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak jak wskazano w ww. stanie faktycznym, w odniesieniu do Pana nie występują wyłączenia opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zdefiniowane w art. 8 u.z.p.d.

Zgodnie zaś z art. 4 ust. 1 pkt 1 u.z.p.d., działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r., poz. 2453 z 2018 r., poz. 2440 z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r., poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 u.z.p.d.

Art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) u.z.p.d. stanowi, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Urzędu Statystycznego w … . Wynika to z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Pana zleceniodawcą są firmy technologiczne będące dostawcą usług IT, usług inżynieryjnych i konsultingu. Nie łączy Pana inna umowa z każdorazowym Zleceniodawcą oraz nie jest Pan członkiem zarządu Zleceniodawcy.

W zakresie zawartych umów świadczy Pan usługi polegające na wykonywaniu czynności z zakresu profesjonalnej obsługi handlowej klientów i podwykonawców Zleceniodawcy. Obejmuje to m.in. reprezentowanie Zleceniodawcy na zewnątrz w ramach obsługi handlowej, organizacja i uczestnictwo w spotkaniach handlowych (negocjacyjnych), nawiązywanie i utrzymanie bezpośrednich relacji z klientami i podwykonawcami Zleceniodawcy, m.in. poprzez osobiste wizyty i spotkania w siedzibie kontrahentów; przedstawianie klientom zastosowania i możliwości usług oferowanych przez jego Zleceniodawcę, prowadzenie samodzielnej sprzedaży.

Przedstawione powyżej usługi klasyfikuje Pan do kodu 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń" oraz do kodu 74.90.20.0 "Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane" (PKWiU 2015).

W świetle powyższego, usługi świadczone przez Pana w ramach działalności gospodarczej, jako objęte grupowaniem PKWiU 74.90.12.0 i 74.90.20.0, stanowią działalność usługową, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) u.z.p.d. Jednocześnie, działalność ta nie została wymieniona w art. 12 ust. 1 pkt 1-4, 6-8 u.z.p.d.

Podkreśla Pan także, że klasyfikacja świadczonych przez Pana usług do kodu PKWiU 74.90.12.0 i/lub 74.90.20.0 pozostaje bez wpływu na możliwą do zastosowania stawkę podatku ryczałtowego 8,5%.

W związku z tym, przychody osiągane z tytułu świadczenia tych usług podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5%.

Dodatkowo, zwraca Pan uwagę na wydane interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, które odnoszą się do analogicznego stanu prawnego oraz podobnego profilu prowadzonej działalności gospodarczej:

-z 12 sierpnia 2021 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.586.2021.1.KO: "Wnioskodawca ma kilka zawartych umów ze swoimi Klientami (Zleceniodawcami). W ramach tych umów, Wnioskodawca świadczy usługi polegające na wykonywaniu czynności z zakresu obsługi handlowej Klientów oraz reprezentowania Zleceniodawców na zewnątrz w ramach obsługi handlowej, organizuje i uczestniczy w spotkaniach handlowych (negocjacyjnych), nawiązuje i utrzymuje bezpośrednie relacje z kontrahentami m.in. poprzez osobiste wizyty i spotkania w siedzibie kontrahentów; przedstawia kontrahentom zastosowania i możliwości produktów oferowanych przez jego Zleceniodawców. Ww. usługi są sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 74.90.2";

-z 15 grudnia 2021 r., Nr 0112-KDIL2-2.4011.778.2021.2.MM :"Wnioskodawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zobowiązuje się świadczyć na rzecz (...) usługi w zakresie pośrednictwa w interesach. W związku z powyższym, przedmiotem działalności Wnioskodawcy, jako Pośrednika, jest wyłącznie:

a)wyszukiwanie potencjalnych Kontrahentów na podstawie przedstawionych przez Zleceniodawcę kryteriów,

b)kontaktowanie się z potencjalnymi Kontrahentami w celu przedstawienia oferty Zleceniodawcy,

c)utrzymywanie relacji z potencjalnymi Kontrahentami w imieniu Zleceniodawcy,

d)weryfikacja ofert na rynku usług danej branży,

e)opcjonalnie, na wniosek Zleceniodawcy, po podpisaniu przez Zleceniodawcę umowy z danym Kontrahentem, Pośrednik może stać się osobą kontaktową pomiędzy Kontrahentem a Zleceniodawcą i pilnować wywiązywania się przez strony ze zobowiązań, wynikających z za-wartej pomiędzy nimi umowy.

Zatem, Wnioskodawca (Pośrednik) nie będzie nawiązywał umów handlowych z potencjalnym Kontrahentem zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu Zleceniodawcy.

Zakres danego zlecenia obejmuje zobowiązanie się Pośrednika (Wnioskodawcy) do:

a)wyszukiwania podmiotów, z którymi Zleceniodawca będzie mógł zawrzeć umowę o świadczenie usług,

b)przedstawiania Zleceniodawcy propozycji/oferty współpracy z ww. podmiotem wraz z podaniem proponowanych warunków współpracy, profilu podmiotu oraz zakresu usług,

c)przedstawiania ww. podmiotom oferty współpracy ze Zleceniodawcą, uprzednio przygotowanej przez Pośrednika w porozumieniu ze Zleceniodawcą,

d)negocjowania warunków umowy oraz do udziału w spotkaniach, naradach Zleceniodawcy z potencjalnym Kontrahentem,

e)koordynacji procesu zawierania umowy przez Zleceniodawcę";

-z 17 listopada 2021 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.832.2021.1.MAP: "Usługi są świadczone na podstawie umowy o współpracę zawartej ze zleceniodawcą i ich celem jest doprowadzenie do zawarcia umowy lub rozszerzenia zakresu wcześniej zawartej umowy (złożenie zamówienia) pomiędzy zleceniodawcą a klientem końcowym (tj. klientem zleceniodawcy). Przedmiotem ww. usług nie jest w szczególności doradztwo w zakresie oprogramowania, ani techniczne wsparcie posprzedażowe (tj. np. pomoc w instalacji sprzętu, czy oprogramowania). Ww. usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.90.12.0 - "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń" (zgodnie z PKWiU z 2015 r.). Z tytułu świadczonych usług otrzymuje On od zleceniodawcy wynagrodzenie, na które w szczególności składa się premia od pozyskanych zleceń. Zasady przyznawania premii i ustalania jej wysokości zostały określone w umowie (i załącznikach) łączącej Wnioskodawcę ze zleceniodawcą. Bez względu na powyższe, Wnioskodawca wskazuje, że świadczy również inne usługi na rzecz zleceniodawcy, m.in. w zakresie marketingu, analizy rynku, doradztwa w zakresie procesu sprzedaży i pozycjonowania produktów i usług zleceniodawcy, monitorowania oferty podmiotów konkurencyjnych";

-z 12 lipca 2022 r., Nr 0115-KDWT.4011.438.2022.2.AW:

"(...) We wniosku przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

-świadczy usługi polegające na wykonywaniu czynności z zakresu profesjonalnej obsługihandlowej klientów i podwykonawców Zleceniodawcy, obejmujące m.in. reprezentowanie Zleceniodawcy na zewnątrz w ramach obsługi handlowej, organizację i uczestnictwo w spotkaniach handlowych (negocjacyjnych), nawiązywanie i utrzyma-nie bezpośrednich relacji z klientami i podwykonawcami Zleceniodawcy,

-dla ww. usług "dominujący" jest kod PKWiU 74.90.12.0, przy czym pewne elementy tychusług mogą mieć również cechy świadczące o klasyfikacji do kodu 74.90.20.0,

-w związku ze świadczeniem ww. usług wystawia Pan fakturę obejmującą wynagrodzenie o charakterze stałym (ustalona miesięczna kwota) oraz dodatkowe wynagrodzenie o charakterze zmiennym (wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od osiągniętych wyników sprzedażowych)".

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej opisanych usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 74.90.12.0 (uwzględniając także fakt, że pewne czynności mogą mieścić się w zakresie grupowania 74.90.20.0) mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne."

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza - pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z kolei wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r., poz. 2453 z 2018 r., poz. 2440 z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r., poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

1.świadczy Pan usługi sklasyfikowane według PKWiU pod symbolami: 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń" oraz 74.90.20.0 "Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane";

  1. jako formę opodatkowania od 1 stycznia 2022 r. wybrał Pan ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

3.nie świadczy Pan żadnych usług wskazanych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które wykluczałyby prawo do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu;

4.w roku poprzedzającym rok podatkowy 2022, stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ww. ustawy nie uzyskał Pan przychodów z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej 2 000 000 euro oraz nie uzyskał Pan przychodów wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 2 000 000 euro.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że przychody ze świadczenia usług objętych grupowaniami PKWiU: 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń" oraz 74.90.20.0 "Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane", stanowią przychody z działalności usługowej, które zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia innych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy, do których to usług przypisana jest inna stawka ryczałtu oraz nie wykonuje Pan usług wyłączających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nie jesteśmy uprawnieni do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanych przez Pana we wniosku grupowań PKWiU i kwestia ta nie podlegała ocenie.

Interpretacja indywidualna wywoła skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie pokrywał się z opisem stanu faktycznego podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Końcowo zauważamy, że wydając niniejszą interpretację indywidualną zapoznaliśmy się z powołanymi przez Pana interpretacjami indywidualnymi. Podkreślamy jednak, że są one wiążące jedynie w sprawach, w których zostały wydane.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako: "PPSA".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00