Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 17 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.68.2023.3.MR

Dotycząca możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z dnia 19 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 17 lutego 2023 r. (wpływ 17 lutego 2023 r.) oraz pismem z 28 lutego 2023 r. (wpływ 28 lutego 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której przedmiotem jest głównie działalność o kodzie PKD 62.02.Z. Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie umowy o współpracy zawartej ze spółką w branży IT (dalej: „Spółka”), świadczy Pan usługi jako analityk biznesowo-systemowy, które dotyczą analizy wymagań biznesowych związanych z wdrożeniem nowych funkcjonalności w systemie, modelowania i projektowania automatyzacji procesów wdrożeniowych nowych funkcjonalności w systemie (usługi te skategoryzowane są w PKWiU pod numerem 62.01.11.0 i w żadnym stopniu nie dotyczą one rozbudowy i implementacji oprogramowania – PKWiU ex 62.02). Do tego wykonuje Pan usługi dotyczące wsparcia wiedzą oraz pomocą w rozwiązywaniu problemów dla zespołów realizujących wdrożenia funkcjonalności: ogólne testy aplikacji (sprawdzenie wraz z kontrahentem czy program, który został stworzony nie posiada błędów i działa zgodnie z założeniami projektowymi), raportowanie błędów, omówienie wymagań biznesowych, omawianie sposobu wdrażania funkcjonalności, omówienie integracji systemowych oraz omówienie zaproponowanych rozwiązań i technologii (usługi te skategoryzowane są w PKWiU pod numerem 62.02.30.0 i w żadnym stopniu nie dotyczą one rozbudowy i implementacji oprogramowania – PKWiU ex 62.02). W ramach powyższych zadań jako analityk biznesowo-systemowy świadczy Pan następujące usługi:

1. analiza aktualnego stanu produktu lub jego części;

2.zebranie wymagań biznesowych od interesariuszy;

3.analiza wymagań w tym modelowanie;

4.analiza rozwiązań funkcjonalnych dla aplikacji;

5.specyfikacja i zarządzanie wymaganiami w narzędziu projektowym:

a.przygotowywanie User Stories z kryteriami akceptacji;

b.bieżące doprecyzowanie, uaktualnianie wymagań;

c.grupowanie, podział wymagań w zależności od priorytetów i kompleksowości;

6.współpraca z zespołem deweloperskim, produkt ownerem i produkt designerem;

7.dokumentacja funkcjonalna i testowanie akceptacyjne.

Manualne czynności, które Pan wykonuje nie dotyczą usług takich jak: projektowania, programowania i rozwoju oprogramowania technologii informatycznych czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania czy ulepszania ani też doradztwa w zakresie oprogramowania.

Nie jest Pan programistą i ekspertem w dziedzinie oprogramowania i nie świadczy Pan też usług takich jak:

-usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania,

-doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia, systemy zabezpieczające.

Usługi ww. wskazane są w klasyfikacji PKWiU 2015 jako „usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego”. Świadczy Pan usługi jako niezależny kontraktor – nie jest Pan pracownikiem, przedstawicielem, współtwórcą ani reprezentantem Spółki. Zawarte umowy nie narzucały w żadnym stopniu miejsca i czasu podejmowanych przez Pana działań. Rozliczenie odbywało się na zasadzie sumowania przepracowanych przez Pana godzin w danym miesiącu z zastosowaniem ustalonej stawki. Jako wykonujący postanowienia umowy ze Spółką ponosi Pan pełną odpowiedzialność za wykonywane czynności oraz ponosi pełne ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. Prowadzić Pan będzie w sposób rzetelny i zgodny z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ewidencję przychodów. Nie wyklucza Pan, że w roku podatkowym będzie Pan świadczyć usługi dla innych kontrahentów, jednakże zakres świadczonych przez Pana usług pozostanie tożsamy i mieścić się będzie w klasyfikacji PKWiU 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0.

Uzupełnienie opisu stanu faktycznego

Wymienione we wniosku czynności są elementami kompleksowego (złożonego) świadczenia na rzecz klienta, które obejmuje całość opisanych czynności, a głównym celem umowy jest zbieranie i analiza wymagań biznesowych sklasyfikowane pod numerem PKWiU 62.01.11.0. Obejmują one wyłącznie usługi nie dotyczące oprogramowania.

Umowa ze Spółką określała jedną stawkę wynagrodzenia za godzinę świadczonych usług niezależnie od charakteru realizowanych zadań.

Wniosek dotyczy przychodów za 2022 rok.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą od 4 kwietnia 2022 roku.

Pierwszy przychód osiągnął Pan 30 kwietnia 2022 roku.

Nie uzyskuje Pan innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Prowadzi Pan ewidencję w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Złożył Pan oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu w ustawowym terminie do Naczelnika US.

Do wykonywanej działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pana przychód nie przekroczył i nie przekroczy limitów określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Określenie, że usługi w żadnym stopniu nie dotyczą rozbudowy i implementacji oprogramowania oznacza, że usługi nie dotyczą oprogramowania, jego rozbudowy (tworzenia nowych funkcjonalności do oprogramowania) ani implementacji (przeprowadzaniu wdrożenia i integracji oprogramowania z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie).

Czynności wykonywane przez Pana polegają na:

analiza aktualnego stanu produktu lub jego części – polega na badaniu aktualnego stanu produktów, rozwiązań, procesów w przedsiębiorstwie przy pomocy technik warsztatowych jak np. event storming – PKWiU 62.01.11.0;

zebranie wymagań biznesowych od interesariuszy – polega na identyfikacji osób zainteresowanych i mających wpływ na procesy biznesowe/produkty i prowadzenie ustrukturyzowanych rozmów w celu uzyskania informacji na temat potrzeb i oczekiwań – PKWiU 62.01.11.0;

analiza wymagań, w tym modelowanie – polega na analizie zebranych potrzeb i oczekiwań interesariuszy, a następnie proponowanie rozwiązań procesowych i produktowych mających na celu ich zaspokojenie – PKWiU 62.01.11.0;

analiza rozwiązań funkcjonalnych dla aplikacji – polega na analizowaniu istniejących aplikacji i porównywaniu ich z zebranymi wymaganiami i rozwiązaniami w celu potwierdzenia, iż spełnia ona wymogi lub wskazania w jakim zakresie ich nie spełnia – PKWiU 62.01.11.0;

specyfikacja i zarządzanie wymaganiami w narzędziu projektowym – polega na zapisywaniu uzyskanych wymagań w specjalnie przystosowanym do tego narzędziu projektowym – (...) oraz tworzenia relacji między wymaganiami jak również określaniu kryteriów akceptacyjnych dla wymagań – PKWiU 62.02.30.0;

przygotowywanie User Stories z kryteriami akceptacji – polega na stosowaniu metody „User Stories” czyli historyjek użytkownika w celu dokumentacji zebranych wymagań w ramach stosowanego narzędzia projektowego –w tym celu stara się Pan wymagania tworzyć poprzez wskazywanie kogo one dotyczą, co jest oczekiwane i dlaczego – PKWiU 62.01.11.0;

bieżące doprecyzowanie, uaktualnianie wymagań – polega na ciągłym procesie analizowania aktualności zebranych wymagań i ich ewentualnego rozwijania i rozszerzania o nowe wymagania lub nowe detale (po rozmowach z interesariuszami) – PKWiU 62.01.11.0;

grupowanie, podział wymagań w zależności od priorytetów i kompleksowości – jest to jeden z elementów zarządzania wymaganiami w ramach narzędzia projektowego, gdzie w celu uproszczenia realizacji wymagań dokonuje Pan priorytetyzacji wymagań, grupuje je Pan w związku ze zidentyfikowanymi powiązaniami i w celu uniknięcia blokowania realizacji – PKWiU 62.02.30.0;

współpraca z zespołem deweloperskim, produkt ownerem i produkt designerem – polega na przedstawianiu zebranych wymagań tymże osobom w celu zapoznania ich z nimi (przekazanie wiedzy) i potwierdzenia wykonalności – PKWiU 62.02.30.0;

dokumentacja funkcjonalna i testowanie akceptacyjne – polega na tworzeniu stron w (...) (narzędzie do dokumentacji) dotyczących funkcjonowania produktów/procesów, jak również tworzeniu scenariuszy testowych mających na celu obiektywne stwierdzenie czy procesy/produkty działają zgodnie z zebranymi wymaganiami i wykonywaniu tych testów oraz zgłaszaniu wykrytych błędów w (...) – PKWiU 62.02.30.0.

Żadna z usług nie jest związana z oprogramowaniem.

Pytanie

Czy zakres usług wskazanych w stanie faktycznym, które wykonuje Pan w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej "u.z.p.d."), osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności mogą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 u.z.p.d., przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Natomiast, w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.z.p.d., które osiągane są przez osoby fizyczne, użyte przez ustawodawcę określenie działalność oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556).

W związku z późn. zm. w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, które nastąpiły z początkiem roku 2021, m.in.: usunięcie załącznika nr 2, a tym samym dopuszczenie większej ilości usług do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, usługi, które Pan świadczy, oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0 usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego - mogą zostać dopuszczone do ryczałtu.

Stosownie do art. 12 ust. 1 u.z.p.d., w brzmieniu od 1 stycznia 2022 roku, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych m.in. wynosi:

1.12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;

2.8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

Analizując powyższe przepisy, należy wskazać, że symbole PKWiU opisujące usługi informatyczne zostały w większości wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2b u.z.p.d. Przepis ten przewiduje dla wskazanych w nim symboli PKWiU – w tym pokrywających się z symbolami, które przypisuje Pan usługom, stawkę 12% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże, przy symbolach PKWiU 62.01.1 oraz 62.02 ustawodawca postanowił umieścić znak "ex".

Stosownie do art. 4 ust. 4 u.z.p.d., ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznacza to, że opodatkowaniu stawką 12% podlegają wyłącznie przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWIU, które zgodnie z powołanym przepisem dotyczą wyłącznie usług: związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) oraz związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

W związku z powyższym, należy uznać, że wykonywane przez Pana usługi objęte grupowaniem 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0 nie są usługami związanymi z oprogramowaniem, a w szczególności usługami wymienionymi w art. art. 12 ust. 1 pkt 2b u.z.p.d.

Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU 2015 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 z dnia 23 października 2015 r.), wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przez usługi związane z oprogramowaniem należy rozumieć pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych.

Jak wynika ze stanu faktycznego usługi świadczone przez Pana nie spełniają wskazanej definicji i nie są usługami związanymi z oprogramowaniem. Usługi, które Pan świadczy, to jego zdaniem usługi wskazane w PKWiU 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0.

Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny, grupowanie PKWiU 62.02.30 obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak: udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu, usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania, udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego, udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce, udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie, udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa.

Odnosząc powyższy zakres usług wskazanych w PKWiU 62.02.30.0 można stwierdzić, że usługi świadczone przez Pana dotyczą wskazanych wyżej czynności. Czynności, które Pan wykonuje nie dotyczą usług programowania czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania czy ulepszania ani też doradztwa w zakresie oprogramowania. Warto jeszcze podkreślić, że mając na uwadze stan faktyczny i stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego nie wykonuje Pan jakichkolwiek czynności związanych z oprogramowaniem, a mianowicie nie są to czynności takie jak: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia, rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych.

Wobec powyższych konkluzji - usługi świadczone przez Pana nie są usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania ani też usługami związanymi z oprogramowaniem ani też innymi usługami, które określone są jako usługi, które podlegają opodatkowaniu stawką 12% i są określone w art. 12 ust. 1 pkt 2b u.z.p.d.

Mając więc powyższą analizę przepisów oraz zakresu usług świadczonych przez Pana należy stwierdzić, że usługi wykonywane przez Pana sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolami 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0 powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a u.z.p.d.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Jak wskazuje art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a.uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b.uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) uchylony

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) – e) uchylony

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak – jak Pan oświadczył – przy świadczeniu przez Pana opisanych usług negatywne przesłanki nie występują.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że od 4 kwietnia 2022 roku prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. Pierwszy przychód osiągnął Pan 30 kwietnia 2022 roku. Nie uzyskuje Pan innych dochodów podlegających opodatkowaniu. Prowadzi Pan ewidencję w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. Złożył Pan oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu w ustawowym terminie do Naczelnika US. Do wykonywanej działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto, Pana przychód nie przekroczył i nie przekroczy limitów określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z opisu sprawy wynika, że świadczone przez Pana usługi sklasyfikowane są według PKWiU pod symbolem 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0.

W odniesieniu do świadczonych przez Pana usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.11.0 zwracam uwagę, że z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1).

Przy czym przepis ten nie odwołuje się ani do bezpośredniego, ani też pośredniego związku z oprogramowaniem. W tej regulacji nie ma też mowy o usługach związanych z programowaniem (tworzeniem kodów źródłowych programów komputerowych/gier komputerowych), a związanych z oprogramowaniem.

Zgodnie bowiem z wykładnią literalną słowo „związany z” oznacza „dotyczy czegoś, mający związek z czymś lub kimś”. Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania.

Odnosząc się do sytuacji przedstawionej we wniosku, wskazuję, że mimo wskazania przez Pana, że wykonywane przez Pana czynności nie są związane z oprogramowaniem, to przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że opisane we wniosku czynności sklasyfikowane pod symbolami PKWiU: 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0 jako kompleksowe (złożone) świadczenia są związane z oprogramowaniem.

Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że opisane przez Pana czynności, które polegają m.in.: na analizie zebranych potrzeb i oczekiwań interesariuszy, a następnie proponowanie rozwiązań procesowych i produktowych mających na celu ich zaspokojenie, analizowanie istniejących aplikacji i porównywanie ich z zebranymi wymaganiami i rozwiązaniami, specyfikacja i zarządzanie wymaganiami w narzędziu projektowym, ciągły proces analizowania aktualności zebranych wymagań i ich ewentualne rozwijanie i rozszerzanie o nowe wymagania lub nowe detale, tworzenie stron w (...) dotyczących funkcjonowania produktów/procesów, jak również tworzeniu scenariuszy testowych mających na celu obiektywne stwierdzenie czy procesy/produkty działają zgodnie z zebranymi wymaganiami i wykonywaniu tych testów oraz zgłaszaniu wykrytych błędów w (...) są związane z oprogramowaniem.

Odnosząc się do sytuacji przedstawionej we wniosku, w świetle tak przedstawionego opisu czynności w ramach grupowania PKWiU: 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0, które Pan wykonuje, niezasadne jest przyjęcie, że świadczone przez Pana usługi nie są związane z oprogramowaniem. Czynności, które Pan wskazał w opisie sprawy, mieszczą się w pojęciu usług związanych z oprogramowaniem.

Z uwagi na fakt, że Pana usługi sklasyfikowane pod symbolami PKWiU 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0 są elementem kompleksowego (złożonego) świadczenia na rzecz klienta, należy przyjąć, że usługi wykonywane przez Pana należy objąć 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem, Pana stanowisko jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00