Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 21 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.44.2023.2.MZ

Opodatkowanie przychodów według stawki 8,5%.

Interpretacja indywidualna - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 9 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Uzupełnił go Pan pismem z 27 lutego 2023 r. (data wpływu 6 marca 2023 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Wykonuje Pan indywidualną działalność gospodarczą od 1 października 2018 roku. W roku podatkowym 2022 działalność faktycznie prowadzona przez Pana polegała na projektowaniu systemów informatycznych. W ramach tej działalności świadczył Pan na rzecz podmiotów zewnętrznych następujące usługi:

1)Projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych.

2)Analiza funkcjonalności systemów informatycznych.

3)Zbieranie wymagań i zarządzanie projektami UX.

4)Proponowanie rozwiązań i szacowanie wymaganych zasobów.

5)Przygotowywanie specyfikacji technicznej.

6)Zbieranie informacji o potrzebach użytkownika i działaniu produktu.

7)Nadzorowanie wdrażanych rozwiązań.

W roku podatkowym 2022, w terminie ustawowym złożył wniosek o opodatkowanie przychodów ryczałtem ewidencjonowanym. W dniu 25 marca 2022 roku wystąpił Pan do Urzędu Statystycznego z wnioskiem o nadanie wyżej wymienionym usługom symbolu kwalifikacyjnego dla celów wynikających z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a dokładnie na potrzeby wynikające z art. 12 tej ustawy, to jest w celu zastosowania odpowiedniej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych przez Pana z tytułu wykonywania tych usług.

W piśmie z dnia 8 grudnia 2022 roku, znak (...), Urząd Statystyczny (...) zakwalifikował powyżej wymienione usługi do ugrupowań:

1)PKWiU 62.01.11.0 "Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania" - w przypadku, gdy dotyczą projektowania i rozwoju oprogramowania komputerowego.

2) PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych" - w przypadku, gdy dotyczą projektowania i rozwoju technologicznego sieci i systemów komputerowych.

Na żadnym etapie świadczenia przez Pana usług nie jest tworzone oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania. Usługi wykonywane przez Pana, a sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny pod kodem 62.01.12.0 PKWiU - usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, nie są związane z oprogramowaniem, zatem nie mieszczą się w definicji usług związanych z oprogramowaniem rozumianych jako projektowanie, tworzenie, testowanie i utrzymywanie kodu źródłowego programów komputerowych. Wobec tego nie świadczy Pan usług, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b) lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (usługi związane z oprogramowaniem PKWiU ex 62.01.1).

Nie świadczy Pan i nie zamierza świadczyć usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez internet (PKWiU 59.11.25.0) ani przesyłania strumieni audio przez internet (PKWiU 59.20.36.0).

W roku podatkowym 2023 wciąż wykonuje Pan (na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji) i zamierza dalej wykonywać (po dniu złożenia przedmiotowego wniosku) usługi wymienione na wstępie przedmiotowego wniosku.

Przychody Pana z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2022 roku nie przekroczyły kwoty 2 000 000,00 euro. Zgodnie z przewidywaniami, przychody uzyskane z tego źródła przychodów, w roku podatkowym 2023 również nie przekroczą kwoty 2 000 000,00 euro. Z uwagi na to, nie ma zastosowania wyłączenie z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Oprócz wskazanej działalności gospodarczej nie uzyskuje Pan innych dochodów podlegających opodatkowaniu. Prowadzi Pan ewidencję przychodów z jednego rodzaju działalności, który jest jednocześnie Pana jedynym rodzajem działalności. Nie opłaca Pan podatku w formie karty podatkowej. Nie korzysta Pan, na podstawie odrębnych przepisów z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Nie osiąga Pan przychodów z tytułu:

a)prowadzenia aptek,

b)działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

c)działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Nie wytwarza Pan wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów.

Nie pozostawał Pan i nie pozostaje w związku małżeńskim, co oznacza, że nie podejmował Pan i nie podejmuje wykonywania działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Nie uzyskał Pan ani nie uzyskuje z prowadzonej przez siebie działalności przychodów ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadające czynnościom, które:

a)wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

b)wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym,

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Nie uzyskuje Pan i nie uzyska przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Nie uzyskuje Pan i nie uzyska przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 60.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Charakter, na czym polegają, czego dotyczą, jaki jest zakres oraz co jest efektem czynności wykonywanych przez Pana w ramach świadczonych usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.11.0 oraz 62.01.12.0:

a)Projektowanie architektury oraz serwisów internetowych: czynności polegają na tworzeniu dokumentów, które opisują z jakich elementów będzie się ta aplikacja składać i jak będą ze sobą połączone. W tej dokumentacji opisywane są także zależności i procesy wymiany danych, które w przyszłości będą kodowane przez programistów. Jest to praca analityczna, której efektem są dokumenty i rysunki.

b)Analiza funkcjonalności systemów informatycznych składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest stworzenie listy wszystkich funkcjonalności czyli tego, co można zrobić w aplikacji. Następnie wszystkie te funkcjonalności są głębiej rozpisywane, aby zdefiniować, co jest minimalnym zakresem każdej z nich. Następnie sprawdza Pan za pomocą narzędzi analitycznych, takich jak np. (...) czy użytkownicy używają każdej z tych funkcjonalności. Efektem tych czynności jest powstanie raportu używania funkcjonalności.

c)Zbieranie wymagań i zarządzanie projektami UX: czynności polegają na wymianie doświadczeń z użytkownikami jak i z pracownikami firmy, na rzecz której świadczy Pan swoje usługi. Odbywa się to najczęściej w formie spotkania, na którym przekazują oni swoje oczekiwanie odnośnie tego, co aplikacja powinna robić. Następnie zapisuje Pan te oczekiwania w ustrukturyzowanej formie i tworzy zadania dla projektantów UX, aby zaplanowali wdrożenie tych oczekiwań. Efektem tych działań jest tworzenie przez projektantów UX tak zwanych wirefrejmów, czyli prostych rysunków obrazujących jak dana funkcjonalność ma działać.

d)Proponowanie rozwiązań i szacowanie wymaganych zasobów: czynności polegają na tym, że sam planuje Pan jakie kolejne funkcjonalności będą do wytworzenia przez zespół deweloperski. W momencie, kiedy ma Pan już listę funkcjonalności, które zostaną stworzone, może do każdej z nich przyporządkować szacowany czas potrzebny do jej stworzenia. Dzięki temu można określić jakie zasoby finansowe i ludzkie będą potrzebne do stworzenia danej aplikacji. Efektem końcowym jest opracowanie szacowanego budżetu.

e)Przygotowywanie specyfikacji technicznej: czynności te polegają na jeszcze dogłębniejszym opisaniu działania każdej funkcjonalności w systemie po jej wytworzeniu. Dokumentacja techniczna opisuje zachowania systemu. Efektem tego jest powstanie obszernego dokumentu zawierającego opis każdej funkcjonalności w systemie.

f)Zbieranie informacji o potrzebach użytkownika i działaniu produktu: czynności te polegają na codziennej analizie działań użytkowników aplikacji za pomocą narzędzi takich jak (...). W następstwie tego wyciągane są wnioski czy funkcjonalności, które stworzyli programiści odpowiadają wcześniej przygotowanym założeniom. Efektem tych prac jest powstanie raportu funkcjonalności.

g)Nadzorowanie wdrażanych rozwiązań: czynności polegają na kontroli zespołu programistów poprzez zarządzanie zadaniami oraz na pariorytetyzacji i prowadzaniu spotkań statusowych, czego efektem jest przekazywanie wyników prac do innych działów.

Pytanie

Jaka stawka zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne będzie miała zastosowanie do przychodów uzyskiwanych przez Pana z wykonywanych przez Pana usług w roku podatkowym 2022 i w roku podatkowym 2023?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, uzyskiwane przez Pana przychody ze świadczenia usług wymienionych na wstępie przedmiotowego wniosku, podlegają ryczałtowemu opodatkowaniu według stawki 8,5% określonej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stawka ta ma zastosowanie zarówno dla przychodów z działalności związanej z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.11.0 jak i do przychodów z działalności związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci systemów komputerowych, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Nie świadczy Pan usług związanych z oprogramowaniem, dlatego też jego zdaniem, do opodatkowania przychodu ze świadczenia przez niego usług opisanych w przedmiotowym wniosku, a sklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny pod symbolami PKWiU 62.01.11.0 oraz PKWiU 62.01.12.0 prawidłowe jest zastosowanie stawki 8,5%.

Brak świadczenia przez Pana usług programowania jest przede wszystkim istotny w kontekście art. 12 ust. 1 pkt 2b) lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie bowiem z brzmieniem tego przepisu, stawką ryczałtu 12% objęte są przychody uzyskiwane ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1.).

Przy czym, stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Brak świadczenia przez Pana usług programowania jest także istotny w kontekście art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie bowiem z brzmieniem tego przepisu, stawką ryczałtu 15% objęte są między innymi przychody uzyskiwane ze świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0) czy przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0).

Z powyższego wynika, że stawką 8,5% mogą być opodatkowane przychody uzyskiwane z wykonywania usług, które nie mieszczą się w definicji usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). Tym samym należy ocenić, że działalność prowadzona przez Pana a mieszcząca się w klasyfikacji PKWiU 62.01.11.0 oraz 62.01.12.0, nie może być rozumiana jako mieszcząca się w grupowaniu 62.01, jako że działalność faktycznie prowadzona przez Pana nie obejmuje programowania. Wnioskodawca nie prowadzi zatem działalności objętej kodem PKWiU 62.01.1.

Mając powyższe na uwadze, w Pana ocenie ma Pan prawo do opodatkowania uzyskiwanych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) (uchylona)

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) (uchylona)

e) (uchylona)

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

-12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy przy tym wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Zgodnie zaś z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wskazał Pan, że zakres świadczonych przez Pana usług jest sklasyfikowany wg symboli PKWiU 62.01.11.0, 62.01.12.0. Działalność faktycznie prowadzona przez Pana polegała/polega na projektowaniu systemów informatycznych.

W tym miejscu pokreślić należy, że wyjaśnienia do PKWiU 2015, wydane przez Główny Urząd Statystyczny, dla "usług związanych z oprogramowaniem" zawierają następującą charakterystykę: "podklasa 62.01 - usługi związane z oprogramowaniem" obejmuje: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

W podklasie tej znajduje się kategoria 62.01.1 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych, która obejmuje dwa poniższe grupowania:

PKWiU 62.01.11.0 - Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania;

PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Co istotne, grupowanie PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych obejmuje:

usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne;

usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Wskazać należy, że przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku PKWiU ex 62.01.1 wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii programowania.

Jak wynika z treści wniosku oraz wyjaśnień do PKWiU, świadczone przez Pana usługi związane są z oprogramowaniem. Skoro do Pana obowiązków w ramach świadczonych usług należą:

a)Projektowanie architektury aplikacji oraz serwisów internetowych,

b)Analiza funkcjonalności systemów informatycznych,

c)Zbieranie wymagań i zarządzanie projektami UX,

d)Proponowanie rozwiązań i szacowanie wymaganych zasobów,

e)Przygotowywanie specyfikacji technicznej,

f)Zbieranie informacji o potrzebach użytkownika i działaniu produktu,

g)Nadzorowanie wdrażanych rozwiązań.

Analiza przedstawionego opisu dotyczącego zakresu wykonywanych usług prowadzi do wniosku, że usługi te - wbrew Pana stanowisku - są związane z oprogramowaniem, a tym samym nie mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu.

Uwzględniając powyższe, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej ww. usług - jako usług związanych z oprogramowaniem - podlegają opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego (stanem faktycznym) podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Ta interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez Pana w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Tutejszy Organ nie jest, bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2023 r. poz. 259.; dalej jako "PPSA").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00