Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.930.2022.3.KP

Stawka ryczałtu - PKWiU 74.10.20.0

Interpretacja indywidualna - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych zdarzeń przyszłych w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 1 grudnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 25 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismami z 13 lutego 2023 r. (data wpływu 15 lutego 2023 r.) oraz z 2 marca 2023 r. (data wpływu 7 marca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzeń przyszłych

Wnioskodawca jest osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce. Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, ze zm., dalej: "u.p.d.o.f.").

Wnioskodawca planuje otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą i opodatkować ją ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej bezpośrednio przez siebie działalności gospodarczej będzie świadczył usługi wykonywania, a następnie sprzedawania wykonanych przez siebie (…). Wnioskodawca po konsultacji z klientem po przedstawieniu wykonanych przez siebie według własnej wizji produktów ustali budżet oraz termin, w jakim klient otrzyma (…). Po akceptacji przez klienta wizualizacji Wnioskodawca przygotowuje pliki do druku. Druk będzie stanowił gotowy produkt, za który Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie.

Wnioskodawca będzie otrzymywał również wynagrodzenie, za szablony, które tworzy. Sprzedaż szablonów odbywać się będzie na podobnych zasadach jak powyższe. Wnioskodawca po stworzeniu szablonu przygotuje produkt ((…), tj. przeznaczony do photoshopu plik, aby można było generować podgląd projektu na (…)). Wnioskodawca wystawi go na sklep, klient dokona zakupu wybranego stworzonego przez Wnioskodawcę szablonu.

Za wykonanie zlecenia Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie. Efektem Jego pracy będzie konkretny produkt (plik PDF, JPEG), który klient wykorzysta w swojej działalności gospodarczej lub na cele prywatne według własnych potrzeb.

Dodatkowo Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej będzie korzystał ze stworzonej przez siebie platformy internetowej, za pomocą której udostępni ruchomy model (…), na którym klienci będą mogli sprawdzać koncepcje kolorystyczne zaproponowane przez Wnioskodawcę na modelach i markach (…), które ich interesują. Oferowana przez Wnioskodawcę zawartość będzie dostępna dla osób, które wykupią dostęp do platformy (subskrypcję). Wynagrodzenie za subskrypcję w głównej mierze będzie odnosić się do możliwości wygenerowania pliku z modelem o określonej kolorystyce, które umożliwia platforma Wnioskodawcy. Wygenerowany przez Klienta na platformie model będzie dostępny do pobrania w postaci pliku elektronicznego.

Zatem działalność gospodarczą Wnioskodawcy będzie można podzielić następująco:

1)Stworzenie wizualizacji (…) oraz przygotowanie bazy do finalnego produktu gotowego do druku, za który zapłaci klient. Gotowy produkt udostępniony byłby w postaci pliku.

2)Stworzenie szablonu wizualizacji na modelu 3D widniejącym na stronie, który klient będzie mógł wybrać poprzez zakup wygenerowanego pliku stworzonego wcześniej przez Wnioskodawcę.

3)Udostępnienie platformy internetowej, która pozwoli klientowi wygenerowanie pliku według własnej koncepcji kolorystycznej zaproponowanej przez Wnioskodawcę na udostępnionym przez Niego modelu 3D.

Wnioskodawca zamierza osiągnięty przychód opodatkować 5,5% stawką ryczałtu.

Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej przez Niego działalności według 5,5% stawki w kontekście produkcji wizualizacji, szablonów oraz udostępniania modeli 3D, jak i generowania plików za pośrednictwem platformy internetowej.

W pierwszym piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku udzielił Pan odpowiedzi na następujące pytania:

W którym roku nastąpi rozpoczęcie przez Pana działalności gospodarczej?

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej z początkiem roku 2023.

Jak będą sklasyfikowane - na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - faktycznie wykonywane przez Pana wyroby/usługi (proszę podać podstawowy symbol grupowania, który jest siedmiocyfrowy, zapisywany w blokach po dwa znaki oddzielone kropką - dla każdego rodzaju wyrobów/usług wskazanych w punktach 1-3 opisu sprawy)?

Wnioskodawca wskazuje, że w Jego opinii działalność, którą wykonuje, powinna być zakwalifikowana jako działalność wytwórcza, która nie została przez ustawodawcę objęta Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU).

Czy w ramach działalności wskazanej w pkt 3 opisu sprawy będzie mieć miejsce przenoszenie bądź inne rozporządzanie prawami autorskimi do stworzonej przez Pana platformy internetowej?

Tak, biorąc pod uwagę art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, efekt pracy Wnioskodawcy będą pliki w formacie JPEG lub innych, które mogą być uznawane jako utwory w rozumieniu powyższej ustawy.

Czy w odniesieniu do Pana działalności gospodarczej wystąpią negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Do wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W drugim piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku udzielił Pan odpowiedzi na następujące pytanie:

Jak będą sklasyfikowane na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - faktycznie wykonywane przez Pana wyroby (produkty gotowe) lub świadczone usługi; proszę podać podstawowy symbol grupowania, który jest siedmiocyfrowy, zapisywany w blokach po dwa znaki oddzielone kropką - dla każdego rodzaju wyrobów (produktów' gotowych) lub świadczonych usług wskazanych w punktach 1-3 opisu sprawy?

Wnioskodawca wskazuje, że w Jego opinii działalność, którą wykonuje, powinna być zakwalifikowana jako działalność wytwórcza, która nie została przez ustawodawcę objęta Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). Właściwym natomiast kodem PKWiU dla efektów pracy Wnioskodawcy jest w jego ocenie kod 74.10.20.0 - projekty wyrobów przemysłowych, projekty estetyczne, projekty graficzne.

Pytania

1.Czy przedstawiona we wniosku działalność polegająca na sprzedaży wytworzonych produktów opisanych powyżej oraz wyszczególnionych w punktach 1 i 2 może zostać uznana za działalność wytwórczą i w związku z tym przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę mogą zostać objęte 5,5% stawką zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j.: Dz.U. 2021 poz. 1993 z późn. zm., dalej: "ustawa o ryczałcie")?

2.Czy przedstawiona we wniosku działalność polegająca na sprzedaży wytworzonych produktów opisanych powyżej oraz wyszczególnionych w punkcie 3 może zostać uznana za działalność wytwórczą i w związku z tym przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę mogą zostać objęte 5,5% stawką zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1993 z późn. zm., dalej: "ustawa o ryczałcie")?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 1 - definicja działalności wytwórczej została przedstawiona w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o ryczałcie. Zgodnie z nią przez działalność wytwórczą należy rozumieć:

działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez Niego usługi spełniają przesłanki do tego, aby działalność, którą wykonuje, uznać za działalność wytwórczą. Jak zostało to przedstawione w stanie faktycznym, Wnioskodawca sprzedaje wyroby własnej produkcji w postaci wykonanych przez siebie szablonów/wizualizacji (…), które mają postać plików elektronicznych. Są one wynikiem własnej inwencji twórczej, których efektem jest konkretny produkt. Kontrahenci będą nabywać gotowe produkty w postaci plików, które wykorzystają według własnego zapotrzebowania.

W ramach działalności powstaną nowe, nieistniejące wcześniej wyroby, które następnie będą sprzedawane w określonej formie (plik elektroniczny).

Podobne stany faktyczne były już przedmiotem interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: "DKIS"). W piśmie z dnia 26 kwietnia 2021 roku o sygn. 0115-KDIT1.4011.74.2021.2.MR DKIS wskazał:

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazano, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której m.in. produkuje pliki mp3 zawierające melodie (piosenki). Jest jedynym twórcą i właścicielem plików i ich wykonanie następuje w ramach prowadzonej działalności. Wszystkie piosenki są przez niego wyprodukowane. Nauczyciele i rodzice kupują te piosenki, płacąc Online na jego firmowe konto w banku.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży wytworzonych (wyprodukowanych) przez niego plików mp3 będą opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Interpretacja indywidualna z dnia 1 sierpnia 2022 roku sygn. 0115-KDIT1.4011 419.2022.1.MN:

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, komponowanie i produkcja swojej autorskiej muzyki spełnia definicję działalności wytwórczej, o której mowa w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tym samym przychody uzyskiwane przez Pana ze sprzedaży wytworzonych (wyprodukowanych) przez niego podkładów muzycznych będą opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit a ww. ustawy.

Interpretacja indywidualna z dnia 7 września 2022 roku sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.610.2022.2.ISL:

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, komponowanie i produkcja swojej autorskiej muzyki spełnia definicję działalności wytwórczej, o której mowa w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tym samym przychody uzyskiwane przez Pana z wykonywania działalności gospodarczej, polegającej na komponowaniu i produkcji swojej autorskiej muzyki, będą opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę co prawda nie będą dotyczyć tworzenia muzyki, ale proces powstawania produktu jest analogiczny. Finalnym produktem usługi świadczonej przez Wnioskodawcę jest plik, który będą nabywać poszczególni kontrahenci.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 2 - będzie on otrzymywał również wynagrodzenie generowane przez platformę internetową służącą do przedstawiania kolorystyki na modelach 3D. Wynagrodzenie będzie wypłacane w ramach modelu subskrypcyjnego. Subskrypcja jest jedynie formą płatności za produkt, którym finalnie jest wygenerowany elektronicznie plik, który klient może pobrać bezpośrednio z platformy. Klient płacąc za dostęp do platformy, ma możliwość korzystania z modeli (…) 3D stworzonych przez Wnioskodawcę oraz określonej puli kolorów.

Efektem korzystania z platformy każdorazowo będzie plik przedstawiający określoną kolorystykę na wygenerowanym modelu 3D. Zdaniem Wnioskodawcy i ten rodzaj przychodu będzie spełniał przesłanki, które pozwalają sklasyfikować wyżej wymienioną działalność jako działalność wytwórczą.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - zgodnie z Pana oświadczeniem - w odniesieniu do działalności, którą Pan prowadzi, nie występują i nie wystąpią negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych, wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy, części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa, na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności, z materiałów własnych wykonawcy.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne :

Przez działalność wytwórczą należy rozumieć działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Ponieważ ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera definicji "wytwarzania", należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą "wytwarzać" to "produkować coś; tworząc wydzielać coś; powodować powstanie czegoś" (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.).

W myśl słownika języka polskiego - "wyrób" to "przedmiot stanowiący końcowy produkt pracy rzemieślnika lub wynik procesu produkcyjnego zakładu" (http://sjp.pwn.pl). Natomiast określenie "wyrobić" (wyrabiać) znaczy m.in. tyle, co "produkować coś". Można zatem uznać, że wyrobem jest coś, co zostało wytworzone bądź wyprodukowane.

Zatem o zakwalifikowaniu działalności gospodarczej do działalności wytwórczej decyduje więc przede wszystkim końcowy efekt tej działalności, tj. powstanie z zakupionych czy wytworzonych materiałów nowego wyrobu.

Wyrób ten ma być nowy. Słownik języka polskiego definiuje przymiotnik "nowy" m.in. jako "niedawno zrobiony, nabyty lub właśnie powstały, założony". Należy zatem stwierdzić, że cecha nowości ma się odnosić do tego, że przedmiot ten wcześniej nie istniał, natomiast powstał właśnie w wyniku działań podatnika (polegających na wytworzeniu, wyprodukowaniu czegoś).

Zwracam również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 14% przychodów ze świadczenia usług w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej w 2023 r. W ramach prowadzonej działalności będzie Pan świadczył usługi wykonywania, a następnie sprzedawania wykonanych przez Pana wizualizacji (…). Pana działalność będzie można podzielić na:

-stworzenia wizualizacji (…) oraz przygotowania bazy do finalnego produktu gotowego do druku, za który zapłaci klient; gotowy produkt udostępniony byłby w postaci pliku;

-stworzenie szablonu wizualizacji na modelu 3D widniejącym na stronie, który klient będzie mógł wybrać przez zakup wygenerowanego pliku stworzonego wcześniej przez Pana;

-udostępnienie platformy internetowej, która pozwoli klientowi wygenerowanie pliku według własnej koncepcji kolorystycznej zaproponowanej przez Pana na udostępnionym przez Pana modelu 3D.

Jak sam Pan wskazał w opisie sprawy, efekt Pana pracy stanowią pliki w formacie JPG, które zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mogą być uznawane za utwory. Podał Pan też, że kodem PKWiU dla efektów Pana pracy jest PKWiU 74.10.20.0 - projekty wyrobów przemysłowych, projekty estetyczne, projekty graficzne.

Wskazany przez Pana kod PKWiU mieści się w sekcji M - usługi profesjonalne, naukowe i techniczne. Sekcja ta obejmuje:

-usługi prawne,

-usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu,

-usługi doradztwa podatkowego,

-usługi firm centralnych (head offices),

-usługi doradztwa związane z zarządzaniem,

-usługi architektoniczne i inżynierskie i związane z nimi doradztwo techniczne,

-usługi w zakresie badań i analiz technicznych,

-usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

-usługi reklamowe,

-usługi badania rynku i opinii publicznej,

-usługi fotograficzne,

-usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych,

-usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne,

-pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne wymagające wiedzy specjalistycznej,

-usługi weterynaryjne.

Natomiast dział 74 to pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, a grupa 74.10 to usługi w zakresie specjalistycznego projektowania.

Dlatego też wskazuję, że opisane przez Pana czynności zaliczane są - zgodnie z podaną przez Pana klasyfikacją PKWiU 74.10.20.0. - do usług, a to oznacza, że opisana przez Pana działalność nie jest działalnością wytwórczą. Jednocześnie świadczone przez Pana usługi podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 14%. O tym, że wykonywane przez Pana czynności wyszczególnione w pkt 1-3 opisu są zaliczane do usług, potwierdza także Pana stwierdzenie, że:

Wnioskodawca po konsultacji z klientem po przedstawieniu wykonanych przez siebie według własnej wizji produktów ustali budżet oraz termin, w jakim klient otrzyma wizualizacje (…). Po akceptacji przez klienta wizualizacji Wnioskodawca przygotowuje pliki do druku.

Reasumując - przedstawiona we wniosku działalność polegająca na sprzedaży wytworzonych produktów wyszczególnionych w pkt 1-3 opisu sprawy nie może zostać uznana za działalność wytwórczą i w związku z tym przychody osiągnięte przez Pana nie mogą zostać objęte 5,5% stawką zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych, które Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzeń przyszłych i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "PPSA".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00