Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 14 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.174.2023.3.MKA

Wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5% dla usług PKWiU 62.02.30.0).

Interpretacja indywidualna

- stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 lutego 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 14 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismem z 14 marca 2023 r. (wpływ 15 marca 2023 r.) oraz pismem z 29 marca 2023 r. (wpływ 30 marca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. Wybraną formą opodatkowania jest ryczałt. Złożył Pan we właściwym terminie oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania do działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) wnosi Pan o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, poniżej przedstawiony zostanie wyczerpujący opis stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego oraz pytania interpretacyjne wraz z Pana stanowiskiem w sprawie oceny prawnej.

Prowadzi Pan działalność usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm., dalej "u.z.p.d."). W ramach działalności gospodarczej wykonuje Pan następujące usługi: jako tester oprogramowania jest Pan odpowiedzialny za zapewnienie jakości produktu poprzez przeprowadzanie różnego rodzaju testów. W tym celu, przygotowuje Pan i wykonuje testy manualne, które polegają na ręcznym sprawdzeniu funkcjonalności aplikacji oraz ich interfejsu. Po wykryciu defektów, raportuje je Pan do odpowiednich osób i sprawdza ponownie po ich poprawieniu przez programistów. Jako tester oprogramowania odpowiada Pan także za tworzenie i rozwijanie dokumentacji testowej, która jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia procesu testowania.

Dokumentacja ta zawiera informacje na temat testów, które zostaną przez Pana przeprowadzone, jak również o oczekiwanych wynikach i raportach z testów. Kolejnym ważnym aspektem Pana pracy jest przygotowywanie i wykonywanie testów automatycznych. Testy automatyczne polegają na wykorzystaniu specjalnych narzędzi do automatyzacji procesu testowania. Dzięki temu proces jest bardziej efektywny i pozwala na szybsze znalezienie ewentualnych błędów w aplikacji. Testy automatyczne są również bardziej precyzyjne i pozwalają Panu na lepsze określenie jakie elementy aplikacji są nieprawidłowe. Rezultatem Pana pracy jest zwiększenie jakości produktu poprzez wykrycie ewentualnych błędów, co przyczynia się do zwiększenia satysfakcji użytkowników. Zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w (…) sygn. (…) opisane usługi mieszczą się w grupowaniach: PKWiU 62.02.30.0 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego". Kopia wskazanej opinii (…) została załączona do niniejszego pisma.

Nie będzie Pan podmiotem opłacającym podatek w formie karty podatkowej, nie będzie Pan korzystał z okresowego zwolnienia z podatku dochodowego, nie będzie Pan prowadzić apteki, nie będzie sprzedawać, ani nie kupować wartości dewizowych oraz nie będzie sprzedawać części oraz akcesoriów do pojazdów mechanicznych. Ponadto, nie wytwarza Pan wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Nie będzie Pan świadczyć także usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Nie nastąpiła również sytuacja, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 u.z.p.d., czyli nie będzie Pan podejmował działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem; w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków; samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka, jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Pana przychód z działalności gospodarczej nie przekroczy 2 000 000 euro w trakcie roku podatkowego.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Ma Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Przedmiotem Pana zapytania jest rok 2022 i 2023 i dalsze, jeżeli stan faktyczny nie ulegnie zmianie.

Nie uzyskuje Pan innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Nie wykonuje/nie zamierza Pan wykonywać usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Jak wskazano w opisie sprawy świadczy Pan "(…) następujące usługi:

Jako tester oprogramowania, jest Pan odpowiedzialny za zapewnienie jakości produktu poprzez przeprowadzanie różnego rodzaju testów. W tym celu, przygotowuje i wykonuje Pan testy manualne, które polegają na ręcznym sprawdzeniu funkcjonalności aplikacji oraz ich interfejsu. Po wykryciu defektów, raportuje je Pan do odpowiednich osób i sprawdza ponownie po ich poprawieniu przez programistów.

Jako tester oprogramowania odpowiada Pan także za tworzenie i rozwijanie dokumentacji testowej, która jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia procesu testowania. Dokumentacja ta zawiera informacje na temat testów, które zostaną przeprowadzone przez Pana, jak również o oczekiwanych wynikach i raportach z testów.

Kolejnym ważnym aspektem Pana pracy jest przygotowywanie i wykonywanie testów automatycznych. Testy automatyczne polegają na wykorzystaniu specjalnych narzędzi do automatyzacji procesu testowania. Dzięki temu proces jest bardziej efektywny i pozwala na szybsze znalezienie ewentualnych błędów w aplikacji. Testy automatyczne są również bardziej precyzyjne i pozwalają Panu na lepsze określenie, jakie elementy aplikacji są nieprawidłowe."

Jednocześnie wskazuje Pan, że precyzyjnie i wyczerpująco opisał usługi, jakie świadczy w ramach działalności gospodarczej. Co więcej, w opisie sprawy wskazał Pan pod jakim PKWiU zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w (…) mieszczą się te usługi. Dodatkowo, dołącza Pan do niniejszego wezwania niniejszą opinię. Przy tym oczekuje Pan od Organu interpretacji w zakresie możliwości stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5%. Zatem to, czy działalność opisana powyżej związana jest z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związana z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęta grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związana z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związana z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - leży w gestii Organu. Organ na podstawie opisu przedstawionego przez Pana powinien ocenić czy świadczone przez Pana usługi w ramach opisanej powyżej działalności gospodarczej związane są z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - stwierdzając czy jest możliwość czy też nie ma możliwości stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5%. Skoro oczekuje Pan interpretacji w zakresie możliwości stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5%, Organ powinien przeanalizować na podstawie przedstawionego przez Pana opisu świadczonych usług czy nie znajduje do nich żadne wyłączenie z możliwości stosowania ryczałtu oraz czy nie znajduje do nich inna stawka podatku niż 8,5%. Skoro przepisy ustawy wykluczają możliwość stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5% dla usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - to w gestii Organu jest ocenienie czy usługi świadczone przez Pana wpisują się w te usługi.

Potwierdza to m.in. wyrok NSA I FSK 2364/19 z 31 marca 2021 r. czy też NSA II FSK 1049/21 z 23 listopada 2021 r.

Co prawda wskazane wyroki nie dotyczą konkretnie u.z.p.d., ale wnioski płynące z tych wyroków należy przełożyć na niniejszą sprawę. W wyroku NSA I FSK 2364/19 wskazano m.in. "(...) Tymczasem zgodzić się należy ze skarżącą, że okoliczność określenia danej usługi (czynności) w przepisach prawa podatkowego sprawia, że określenie to staje się elementem normy prawno-podatkowej i może podlegać wykładni oraz ocenie zastosowania w drodze interpretacji indywidualnej. (...)"

W wyroku NSA II FSK 1049/21 wskazano m.in. "(...) Zasadne było zatem żądanie skarżącego o wydanie interpretacji, czy prowadzona przez niego działalność może zostać uznana za badawczo-rozwojową, skoro ustawodawca posłużył się w treści art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f. pojęciem działalności badawczo-rozwojowej, a w art. 5a pkt 38 oraz związanych z nim punktach 39 i 40 tego artykułu, odwołuje się do jej rozumienia w kontekście ustawy pozapodatkowej. Wobec tego kluczowa z punktu widzenia skutków podatkowych była ocena charakteru prowadzonej działalności na kanwie właśnie tej ustawy (…)".

Potwierdza to również interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 stycznia 2022 roku sygn. 0115-KDIT1.4011.785.2021.2.JG, w której to tamtejszy Wnioskodawca nie musiał deklarować w stanie faktycznym wniosku czy jego czynności sklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.01.12.0 są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0) czy związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

W związku z tym uważa Pan, iż nie musi deklarować czy wskazane przez Pana usługi sklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego - nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

Pana przychód nie przekroczył w roku poprzedzającym rok podatkowy, którego dotyczy zadane we wniosku pytanie, limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Do Pana obowiązków nie należy testowanie i utrzymywanie środowiska testowego, programowanie (kodowanie) testowanego oprogramowania.

Ma Pan prawo twierdzić, iż usługi nie są związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, projektowaniem struktury i zawartości oprogramowania, zapisu kodu komputerowego niezbędnego do zaprojektowania i rozwinięcia aplikacji programowej, a także łączeniem w całość, przystosowaniem (modyfikowaniem, konfigurowaniem, itp.) i instalowaniem istniejącej aplikacji tak, aby była funkcjonalna w środowisku informatycznym klienta, z doradztwem lub opiniowaniem spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, np. w zakresie wymagań i zaopatrzenia, czy systemów zabezpieczających. Wskazuje na to również otrzymany kod PKWiU z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w (…).

Ponadto wskazuje Pan, że prowadzi ewidencję przychodów.

Pytanie

Czy usługi sklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.02.30.0 wskazane w stanie faktycznym, które Pan wykonuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikują się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 5 u.z.p.d. - 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Stosownie do art. 12 ust. 1 u.z.p.d., ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może wynosić odpowiednio:

12% dla przychodów związanych z wydawaniem:

pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

8,5% dla przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 art. 12 ust. 1 pkt 5. lit. a.

Analizując powyższe przepisy, należy wskazać iż symbole PKWiU z grupy PKWiU 62 zostały wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h u.z.p.d. Przepis ten przewiduje dla tych symboli PKWiU stawkę 12% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże, przy symbolu PKWiU 62.02 ustawodawca umieścił znak "ex". Stosownie do art. 4 ust. 4 u.z.p.d., ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznacza to, że opodatkowaniu stawką 12% podlegają wyłącznie przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWIU, które zgodnie z powołanym przepisem dotyczą wyłącznie usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), tj. usług, których Pan nie świadczy. Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU wydanymi przez (…), grupowanie 62.02.30.0 Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak:

udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu,

usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania,

udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego,

udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce,

udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie,

udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa.

Wobec czego grupowanie to dotyczy wyłącznie usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych, a nie usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania. Wykonując swoje czynności nie doradza Pan Kontrahentowi odnośnie oprogramowania, które testuje i wskazuje na ewentualne błędy. Mając na uwadze przedstawioną powyżej analizę przepisów należy uznać, że usługi wykonywane przez Pana, sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod 62.02.30.0 powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a u.z.p.d.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy:

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy:

Działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

-prowadzenia aptek,

-działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

-działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. a) i b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

2b) 12% przychodów ze świadczenia usług:

a) związanych z wydawaniem:

- pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

- pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

- pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

- oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

W myśl art. 12 ust. 5 lit. a) ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu -o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

W opisie sprawy wskazał Pan, że:

1. przedmiotem Pana zapytania są lata 2022-2023 i dalsze, jeżeli stan faktyczny nie ulegnie zmianie;

2. świadczone przez Pana usługi są sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego;

3. złożył Pan we właściwym terminie oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania;

4. prowadzona przez Pana jednoosobowa działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

5. do wykonywanej przez Pana działalności nie znajdują zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

6. Pana przychód z działalności gospodarczej nie przekroczy 2 000 000 euro w trakcie roku podatkowego;

7. prowadzi Pan ewidencję przychodów;

8. nie uzyskuje Pan innych dochodów podlegających opodatkowaniu;

9. do Pana obowiązków nie należy testowanie i utrzymywanie środowiska testowego, programowanie (kodowanie) testowanego oprogramowania.

10. usługi nie są związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, projektowaniem struktury i zawartości oprogramowania, zapisu kodu komputerowego niezbędnego do zaprojektowania i rozwinięcia aplikacji programowej, a także łączeniem w całość, przystosowaniem (modyfikowaniem, konfigurowaniem, itp.) i instalowaniem istniejącej aplikacji tak, aby była funkcjonalna w środowisku informatycznym klienta, z doradztwem lub opiniowaniem spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, np. w zakresie wymagań i zaopatrzenia, czy systemów zabezpieczających;

11.nie wykonuje/nie zamierza Pan wykonywać usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line;

12.jako tester oprogramowania, jest Pan odpowiedzialny za zapewnienie jakości produktu poprzez przeprowadzanie różnego rodzaju testów. W tym celu, przygotowuje i wykonuje Pan testy manualne, które polegają na ręcznym sprawdzeniu funkcjonalności aplikacji oraz ich interfejsu. Po wykryciu defektów, raportuje je Pan do odpowiednich osób i sprawdza ponownie po ich poprawieniu przez programistów.

Jako tester oprogramowania odpowiada Pan za tworzenie i rozwijanie dokumentacji testowej, która jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia procesu testowania. Ponadto przygotowuje Pan i wykonuje testy automatyczne, które polegają na wykorzystaniu specjalnych narzędzi do automatyzacji procesu testowania. Dzięki temu proces jest bardziej efektywny i pozwala na szybsze znalezienie ewentualnych błędów w aplikacji.

Z przedstawionego przez Pana opisu sprawy oraz analizy wyjaśnień zawartych w PKWiU w ramach grupowania 62.02 nie wynika, że świadczone przez Pana usługi, sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

Wobec powyższego, na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0, które nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie i uzyskane przez Pana przychody nie są przychodami ze świadczenia usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których ma zastosowanie wyższa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego Pana stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy Ordynacja podatkowa.

Ponadto w odniesieniu do powołanej przez Pana interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Odnosząc się do przywołanych przez Pana wyroków sądów należy zaznaczyć, że każdy z wyroków zapada na gruncie unikalnego stanu faktycznego i w zasadzie wyłącznie do niego się ogranicza. Zatem z uwagi na różnorodność i odmienność okoliczności faktycznych występujących w każdej z indywidualnych spraw, powołane przez Pana orzeczenia sądowe, choć stanowią element argumentacji, to nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "PPSA".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA) albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00