Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 8 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.296.2023.2.AM

Dotyczy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 marca 2023 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 27 marca 2023 r. (wpływ 27 marca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Jest Pani polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Niniejszy wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego oraz zaistniałego stanu faktycznego z uwagi na datę złożenia wniosku. Wniosek dotyczy roku podatkowego 2022 i kolejnych. Prowadzi Pani działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców jako osoba fizyczna.

Rok 2022 planuje Pani rozliczać w zakresie jakiego dotyczy wniosek w oparciu o podatek ryczałtowy w wysokości 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określony w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zakładana wysokość przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza i nie przekroczy kwoty 2.000.000 euro.

Usługi, które Pani realizuje na podstawie umowy polegają na:

przygotowywaniu i przeprowadzaniu testów manualnych systemów informatycznych

definiowaniu wymagań testowych;

opracowywaniu i rozwoju dokumentacji testowej, poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej;

przygotowywaniu danych do testów;

zgłaszaniu błędów i incydentów do poprawy przez programistów;

wykonaniu retestów poprawionych błędów;

rejestracji i raportowaniu wyników testów;

analizie dokumentacji biznesowej i/lub projektowej w zakresie zapoznania się z założeniami działania systemu.

Wszelkie wskazane powyżej zadania, które Pani realizuje dotyczą usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. W wyniku świadczonych usług wskazać należy, że udziela Pani pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania i to jest efektem ich świadczenia. Podsumowując, charakter tych usług jest ściśle ukierunkowany na udzielanie pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

Wskazany wyżej zakres opisanych prac nie stanowi usług związanych z szeroko rozumianym wytwarzaniem, rozwojem oraz implementacją oprogramowania, doradztwem w zakresie oprogramowania, a także doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego. Nie wyklucza Pani, że w roku podatkowym będzie świadczyła usługi dla innych kontrahentów, jednakże zakres świadczonych usług, których dotyczy wniosek pozostanie tożsamy. Zadecydowała Pani o zmianie wyboru opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych tj. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm., dalej: „Ustawa o ryczałcie”).

W tym celu, zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o ryczałcie złożyła Pani pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w piśmie z 14 grudnia 2022 r. o znaku (…) poinformował Panią, że opisane we wniosku o interpretację podatkową czynności związane ze świadczeniem usług, polegających na:

przygotowywaniu i przeprowadzaniu testów manualnych systemów informatycznych;

definiowaniu wymagań testowych;

opracowywaniu i rozwoju dokumentacji testowej, poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej;

przygotowywaniu danych do testów;

zgłaszaniu błędów i incydentów do poprawy przez programistów;

wykonaniu retestów poprawionych błędów;

rejestracji i raportowaniu wyników testów;

analizie dokumentacji biznesowej i/lub projektowej w zakresie zapoznania się z założeniami działania systemu mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”.

Nie uzyska Pani (w 2022 oraz kolejnych) z tej działalności przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które będzie wykonywała w roku podatkowym (2022 oraz kolejnych) w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Podkreśla Pani, że świadczone usługi nie są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego PKWiU ex 62.02.10.0, nie są związane z oprogramowaniem PKWiU ex 62.01.1, nie są objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania PKWiU ex 62.02, nie są związane z zarządzeniem siecią i systemami informatycznymi PKWiU 62.03.1.

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu – o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o ryczałcie. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania. Natomiast działalność Pani, GUS w wydanej opinii zaklasyfikował pod PKWiU 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”.

Na żadnym etapie świadczenia usług nie jest tworzone oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania, wobec czego nie świadczy Pani usług związanych z oprogramowaniem sklasyfikowanych pod PKWiU ex 62.01.1.

Ma Pani prawo do wybrania formy opodatkowania – ryczałt ewidencjonowany zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Nie przekroczyła Pani dochodu 2.000.000 euro w roku poprzedzającym 2021 r. W przypadku działalności wykonywanej w roku 2022, zachowane zostaną warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych przez osoby fizyczne. Nie ma Pani innych źródeł przychodu, a zwłaszcza nie świadczy usług na rzecz spółki powiązanej osobowo, majątkowo ani nie jest wspólnikiem żadnej spółki w wymienionym zakresie.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

W uzupełnieniu wskazała Pani, że:

1.Posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.).

2.Oprócz wskazanej działalności gospodarczej nie uzyskiwała/uzyskuje i nie będzie Pani uzyskiwać innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

3.Jeśli uzyskiwałby Pani inne dochody podlegające opodatkowaniu, ewidencja byłaby prowadzona, ale z racji, że inne dochody nie są uzyskiwane nie ma potrzeby prowadzenia takiej ewidencji.

4.Złożyła Pani w czerwcu 2020 r. właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

5.Do wykonywanej przez Panią działalności nie miały/będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

6.Przedstawia Pani wykonywane usługi:

a) Przygotowywania i przeprowadzania testów manualnych systemów informatycznych:

rozpisywanie wszystkich możliwych scenariuszy użycia i wyświetlenia danego elementu interfejsu użytkownika w zależności od urządzenia oraz systemu, na którym są wyświetlane (np. okienka z informacjami, menu, przyciski, czcionki, marginesy) w celu sprawdzenia poprawności wyświetlania - czy np. elementy nie nachodzą na siebie lub czy wszystko jest widoczne;

rozpisywanie wszystkich możliwych scenariuszy użycia funkcjonalności systemu (np. funkcja dodawania produktu do koszyka, funkcja dodawania produktu do ulubionych, funkcja zamykania zamówienia, filtry) włącznie z warunkami brzegowymi w celu sprawdzenia, czy konkretne funkcje systemu działają jak powinny i czy nie pojawiły się żadne nowe błędy;

efektem powyższych są jasno przygotowane scenariusze, ścieżki przejść i punkty, które należy sprawdzić w systemie informatycznym;

‒ z użyciem przygotowanych scenariuszy, ścieżek i punktów, krok po kroku następuje przeprowadzenie manualnych testów systemu informatycznego, którego

efektem jest uzyskanie wyników poprawności wyświetlania oraz działania systemu informatycznego.

b)Definiowania wymagań testowych:

definiowanie, co jest potrzebne, aby móc rozpocząć testy np. komputer z przeglądarką internetową, dostęp do internetu, system informatyczny;

definiowanie, które obszary sytemu informatycznego są kluczowe i najistotniejsze;

efektem powyższych są informacje, jak można rozpocząć testy oraz na których obszarach należy się najbardziej skupić podczas testów.

c)Opracowywania i rozwoju dokumentacji testowej, poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej;

na podstawie uzyskanych wymagań np. w formie narysowanych ekranów, grafik, proptotypów, rozpisywanie wszystkich możliwych scenariuszy użycia i wyświetlenia danego elementu interfejsu użytkownika w zależności od urządzenia oraz systemu, na którym są wyświetlane (np. okienka z informacjami, menu, przyciski, czcionki, marginesy) w celu posiadania jednej, ciągłej i spójnej dokumentacji testowej dla danego systemu informatycznego, która jest wykorzystywana oraz aktualizowana każdorazowo z każdą aktualizacją systemu informatycznego;

na podstawie uzyskanych wymagań, np. w formie narysowanych ekranów, grafik, proptotypów ale także na podstawie dokumentacji systemu informatycznego, statystyk, czy historyjek użytkowników, rozpisywanie wszystkich możliwych scenariuszy użycia funkcjonalności systemu (np. funkcja dodawania produktu do koszyka, funkcja dodawania produktu do ulubionych, funkcja zamykania zamówienia, filtry) włącznie z warunkami brzegowymi w celu posiadania jednej, ciągłej i spójnej dokumentacji testowej dla danego systemu informatycznego, która jest wykorzystywana oraz aktualizowana każdorazowo z każdą aktualizacją systemu informatycznego.

d)Przygotowywania danych do testów:

przygotowywanie testowych kont pocztowych;

przygotowywanie danych testowych do formularzy;

przygotowywanie zestawów produktów testowych;

efektem powyższych są gotowe do użycia, testowe dane, które można bezpiecznie wykorzystywać podczas testów systemu informatycznego nie naruszając niczyjej prywatności, RODO, czy innych przepisów;

e)Zgłaszania błędów i incydentów do poprawy przez programistów;

raportowanie wszystkich nieprawidłowości, błędów, incydentów oraz odstępstw wykrytych podczas przeprowadzania testów manualnych systemów informatycznych na podstawie wymagań biznesowych i pozostałej dokumentacji;

‒ rozpisanie kroków reprodukcji dla danego błędu tak, aby programista mógł go odtworzyć;

‒  rozpisanie w jakich warunkach błąd się powtarza, tj. z jakimi danymi, na jakim systemie operacyjnym, w jakiej przeglądarce itp.

opisanie obecnego i oczekiwanego efektu na podstawie wymagań oraz dokumentacji;

przypisywanie zaraportowanego błędu do osoby odpowiedzialnej za daną część systemu informatycznego;

określanie priorytetu zaraportowanego błędu na podstawie wcześniej przygotowanych wymagań w zależności od istotności systemu.

f)Wykonania retestów poprawionych błędów;

z użyciem zaraportowanych kroków reprodukcji błędu, przeprowadzenie manualnych testów systemu informatycznego, którego efektem jest sprawdzenie, czy dany błąd został naprawiony i czy system informatyczny zachowuje się zgodnie z wymaganiami i dokumentacją,

po przeprowadzeniu retestu, w zależności od jego wyniku, dany błąd zostaje albo zamknięty albo ponownie cofnięty do powiązanej osoby.

g)Rejestracji i raportowaniu wyników testów:

raportowanie wyników testów w dokumentacji testowej powiązanej z danym system informatycznym w celu określenia prawidłowości działania systemu i uzyskania informacji, czy system informatyczny działa zgodnie z wymaganiami i dokumentacją.

h)Analizy dokumentacji biznesowej i/lub projektowej w zakresie zapoznania się z założeniami działania systemu:

zapoznanie się z każdą możliwą dokumentacją nt. systemu informatycznego jest konieczne i niezbędne do przygotowania dokumentacji testowej, scenariuszy testowych, danych testowych i na końcu do przeprowadzania na ich podstawie testów manualnych.

Wskazuje Pani, że jej usługi nie są związane z oprogramowaniem, gdyż mając na względzie definicję zawartą w zeszycie metodologicznym Głównego Urzędu Statystycznego „Zeszyt metodologiczny. Wskaźnik społeczeństwa informacyjnego. Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych”, oprogramowanie (Software) to – całość instrukcji i procedur (programów) oraz powiązanych z nimi danych umożliwiających komputerom i innym programowalnym urządzeniom wykonywanie określonych funkcji. Oprogramowanie jest często rozumiane jako synonim terminu program komputerowy, chociaż ma nieco szersze znaczenie – obejmuje także programy wykorzystywane przez inne urządzenia. Do oprogramowania zalicza się systemy operacyjne, programy użytkowe (aplikacje), programy do tworzenia programów, programy sterujące działaniem różnych urządzeń (od telewizorów i innego sprzętu elektronicznego, kalkulatorów, przez telefony komórkowe, do podzespołów komputerowych np. nagrywarek DVD) – tzw. firmware, a także różnego rodzaju programy wykorzystywane przez urządzania i systemy sieciowe, telekomunikacyjne itp., a działania Pani w żadnym zakresie nie są związane z powyższym opisem oprogramowania.

7.Nie uzyskuje/nie uzyska Pani przychodu ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

8.Nie uzyskuje/nie uzyska Pani przychodu ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60) oraz w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0).

Pytanie

Czy przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

przygotowywanie i przeprowadzanie testów manualnych systemów informatycznych;

definiowanie wymagań testowych;

opracowywanie i rozwój dokumentacji testowej, poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej;

przygotowywanie danych do testów;

zgłaszanie błędów i incydentów do poprawy przez programistów;

wykonanie retestów poprawionych błędów;

rejestrację i raportowanie wyników testów;

analizę dokumentacji biznesowej i/lub projektowej w zakresie zapoznania się z założeniami działania systemu wskazanych we wniosku,

które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego” podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

przygotowywanie i przeprowadzanie testów manualnych systemów informatycznych;

definiowanie wymagań testowych;

opracowywanie i rozwój dokumentacji testowej, poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej;

przygotowywanie danych do testów;

zgłaszanie błędów i incydentów do poprawy przez programistów;

wykonanie retestów poprawionych błędów;

rejestracja i raportowanie wyników testów;

analiza dokumentacji biznesowej i/lub projektowej w zakresie zapoznania się z założeniami działania systemu, które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego” podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa m.in. w art. 14 Ustawy o PIT, tj. kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jak zostało wskazane w art. 6 ust. 4 Ustawy o ryczałcie, uprawnienie do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje tym podatnikom, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro.

Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 2, utrata możliwości zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych następuje w przypadku osiągnięcia przychodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży towarów, wyrobów lub świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadającym czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Na postawie art. 15 ust. 1 Ustawy o ryczałcie, na podatnikach stosujących taką formę opodatkowania ciążą również obowiązki związane z prawidłowym prowadzeniem ewidencji przychodów odrębnie dla każdego roku podatkowego (dalej: „ewidencja przychodów”), wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadaniem i przechowywaniem dowodów zakupu towarów.

Cechą charakterystyczną formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest uzależnienie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od faktycznie wykonywanych przez podatnika czynności, podlegających klasyfikacji według PKWiU 2015.

W świetle art. 12 ust. 3 Ustawy o ryczałcie, jeśli podatnik prowadzi działalność, z której przychody podlegają opodatkowaniu różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt ustala się według stawki właściwej dla każdego z rodzajów prowadzonej działalności, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przychodów w sposób umożliwiający określenie wysokości przychodów z każdego rodzaju działalności.

W świetle art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ryczałcie, działalność usługowa została zdefiniowana jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie klasyfikacją PKWiU 2015, z zastrzeżeniem definicji działalności gastronomicznej oraz działalności usługowej w zakresie handlu.

Artykuł 12 ust. 1 Ustawy o ryczałcie wskazuje właściwe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla poszczególnych rodzajów usług sklasyfikowanych według PKWiU 2015.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie, stawka ryczałtu 8,5% znajdzie zastosowanie w stosunku do przychodów z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem usług wskazanych w pkt 1-4 oraz 6-8 tego artykułu.

Z kolei w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b (od 1 stycznia 2022) Ustawy o ryczałcie zostało wskazane, iż właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), jest stawka 12% (od roku 2022 ).

Ponadto art. 12 ust. 1 pkt 2h) przewiduje stawkę 15% w przypadku świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60).

Powyższy przepis nie wskazuje jednak na zastosowanie 12% (od roku 2022) oraz 15% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do usług obejmujących:

przygotowywanie i przeprowadzanie testów manualnych systemów informatycznych;

definiowanie wymagań testowych;

opracowywanie i rozwój dokumentacji testowej poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej;

przygotowywanie danych do testów;

zgłaszanie błędów i incydentów do poprawy przez programistów;

wykonanie retestów poprawionych błędów;

rejestrację i raportowanie wyników testów;

analizę dokumentacji biznesowej i/lub projektowej w zakresie zapoznania się z założeniami działania systemu które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”.

Trzeba zwrócić uwagę, iż na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy o ryczałcie, ilekroć w ustawie pojawia się przedrostek „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, należy to rozumieć jako zawężenie zakresu wyrobów lub usług w stosunku do ich określenia w tym grupowaniu. Oznacza to, że zastosowanie takiego symbolu przy danym kodzie statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danego przepisu tylko do danego grupowania.

Konkludując powyższe, w stosunku do przychodów z Pani działalności obejmujących:

przygotowywanie i przeprowadzanie testów manualnych systemów informatycznych;

definiowanie wymagań testowych;

opracowywanie i rozwój dokumentacji testowej, poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej;

przygotowywanie danych do testów;

zgłaszanie błędów i incydentów do poprawy przez programistów;

wykonanie retestów poprawionych błędów;

rejestrację i raportowaniu wyników testów;

analizę dokumentacji biznesowej i/lub projektowej,

w zakresie zapoznania się z założeniami działania systemu, które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego nie powinna znaleźć zastosowania 12% (od roku 2022) oraz odpowiednio 15% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ usługi te nie mieszczą się w definicji usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) oraz usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), oraz nie są usługami związanymi z oprogramowaniem.

Ze względu na fakt, iż Ustawa o ryczałcie nie przewiduje odrębnej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów osiągniętych z usług obejmujących:

przygotowywanie i przeprowadzanie testów manualnych systemów informatycznych;

definiowanie wymagań testowych;

opracowywanie i rozwój dokumentacji testowej, poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej;

przygotowywanie danych do testów;

zgłaszanie błędów i incydentów do poprawy przez programistów;

wykonanie retestów poprawionych błędów;

rejestrację i raportowanie wyników testów;

analizę dokumentacji biznesowej i/lub projektowej w zakresie zapoznania się z założeniami działania systemu,

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego zastosowanie znajdzie w przypadku tych usług stawka ryczałtu 8,5%, jako właściwa dla przychodów z działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

 - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

 - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu – o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r., poz. 2453 z 2018 r., poz. 2440 z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Grupowanie PKWiU 62.02 obejmuje „Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki”. W ramach tego grupowania mieści się:

1. PKWiU 62.02.10.0 „Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego”. Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje:

usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez specjalistę technologii informatycznych dotyczące sprzętu komputerowego, takie jak: doradztwo w sprawach dotyczących wymagań odnośnie sprzętu komputerowego i zaopatrzenia w sprzęt komputerowy,

usługi w zakresie dostarczania certyfikatów dotyczących sprzętu komputerowego,

usługi łączące ocenę potrzeb związanych z systemem komputerowym, doradzanie w zakresie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz umieszczenia nowego systemu na miejscu,

usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, tj. analiza aktualnego systemu komputerowego klienta, obecne i przyszłe wymagania odnośnie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania oraz integracja nowych i starych elementów systemu w celu stworzenia nowego zintegrowanego systemu.

2. PKWiU 62.02.20.0 „Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego”. Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje:

usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takie jak:

doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia,

systemy zabezpieczające.

3. PKWiU 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”. Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak:

udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu,

usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania,

udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego,

udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce,

udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie,

udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa.

Grupowanie to nie obejmuje:

usług odzyskiwania danych, sklasyfikowanych w 62.09.20.0.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że:

Prowadzi Pani działalność gospodarczą, świadcząc usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU: 62.02.30.0 - „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pani usługi obejmujące:

przygotowywanie i przeprowadzanie testów manualnych systemów informatycznych;

definiowanie wymagań testowych;

opracowywanie i rozwój dokumentacji testowej;

przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej;

przygotowywanie danych do testów;

zgłaszanie błędów i incydentów do poprawy przez programistów;

wykonanie retestów poprawionych błędów;

rejestrację i raportowanie wyników testów;

analizę dokumentacji biznesowej i/lub projektowej w zakresie zapoznania się z założeniami działania systemu.

Oprócz wskazanej działalności gospodarczej nie uzyskiwała/nie uzyskuje i nie będzie Pani uzyskiwać innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Jako formę opodatkowania wybrała Pani ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Do wykonywanej przez Panią działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zakładana wysokość Pani przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza i nie przekroczy kwoty 2.000.000 euro.

Z przedstawionego przez Panią opisu sprawy oraz analizy wyjaśnień zawartych w PKWiU w ramach grupowania 62.02 nie wynika, że świadczone przez Panią usługi, sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

Wobec powyższego, na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że przychody, które Pani uzyskuje i będzie uzyskiwać ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0, które nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Panią usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Panią usługi były jednak usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania – uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz

zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Panią we wniosku grupowania PKWiU.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...).

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00