Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-06-09
Data publikacji: 2023-06-09

Brak podstaw do zwolnienia drobnego producenta wina z obowiązku stosowania e-SAD

Służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262, w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

Jeżeli jesteś drobnym producentem wina i zamierzasz dostarczać wewnątrzwspólnotowo poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowane przez siebie wino to powinieneś najpierw uzyskać numer akcyzowy uprawnionego wysyłającego, a następnie przemieścić wino do innego państwa członkowskiego z użyciem Systemu EMCS PL2 na podstawie elektronicznego dokumentu e-SAD albo, w przypadku niedostępności Systemu EMCS PL2, na podstawie dokumentu zastępującego e-SAD.

Jeżeli jako przedsiębiorca zamierzasz nabyć wewnątrzwspólnotowo poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wino od drobnego producenta wina z innego państwa członkowskiego, to powinieneś uzyskać numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy, a wino powinno zostać do ciebie przemieszczone przez drobnego producenta z innego państwa członkowskiego, posiadającego numer akcyzowy uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego, przy użyciu elektronicznego dokumentu e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD.

Gdy odbierzesz wino nabyte wewnątrzwspólnotowo od drobnego producenta wina bez e-SAD

Przepisy dyrektywy 2020/262 oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/273 mogą powodować wątpliwości co do tego jakie dokumenty mają być stosowane przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym wyrobów winiarskich od drobnych producentów wina. Jeżeli w wyniku tych wątpliwości drobny producent wina z innego państwa członkowskiego, po 12 lutego 2023 r., uważając, że jest zwolniony z obowiązku stosowania e-SAD, przemieścił do ciebie wino na podstawie dokumentu z numerem MVV, a nie na podstawie e-SAD - nie będą miały zastosowania regulacje z art. 78 ustawy o podatku akcyzowym. W konsekwencji nie będzie zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, zabezpieczenia akcyzowego, deklaracji uproszczonej oraz skróconego terminu zapłaty akcyzy (10 dni).

W takim przypadku, zgodnie z art. 47 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, poinformuj właściwego naczelnika urzędu skarbowego o odbiorze nabytego wewnątrzwspólnotowo wina oraz przedstaw temu naczelnikowi dokument z numerem MVV, na podstawie którego dokonano przemieszczenia wina na terytorium kraju.

Do nabycia wewnątrzwspólnotowego wina należy zastosować przepisy ogólne ustawy o podatku akcyzowym. Przedmiotem opodatkowania wina w takim przypadku jest jego nabycie wewnątrzwspólnotowe, czyli przemieszczenie z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju (art. 8 ust. 1 pkt 4). Obowiązek podatkowy w akcyzie powstanie wówczas z dniem przemieszczenia wina na terytorium kraju (art. 10 ust. 1). Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonała czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego wina (art. 13 ust. 1). Właściwość miejscowa organu podatkowego - naczelnika urzędu skarbowego, powinna zostać ustalona ze względu na miejsce dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego (art. 14 ust. 3). Natomiast jeżeli czynność nabycia wewnątrzwspólnotowego została dokonana na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub większej liczby organów podatkowych, właściwość miejscową należy ustalić zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, tj. dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres ich siedziby, dla osób fizycznych - ze względu na adres ich zamieszkania. Masz również możliwość wyboru właściwego organu podatkowego, zgodnie z art. 14 ust. 4a ustawy o podatku akcyzowym.

Jako podmiot, który nabył wewnątrzwspólnotowo wino (podatnik) masz obowiązek bez wezwania organu podatkowego złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację podatkową według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić akcyzę na właściwy rachunek urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 21 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym).

Podstawa prawna:

  • dyrektywa Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiająca ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie), opublikowana w Dz. Urz. L z 2020 r. Nr 58, str. 4
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw (…), opublikowane w Dz. Urz. L z 2018 r. Nr 58, str. 1
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.)

Źródło: www.podatki.gov.pl

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00