Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 23 lutego 2022 r., sygn. III OSK 4221/21

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Tamara Dziełakowska Sędziowie Sędzia NSA Olga Żurawska - Matusiak Sędzia del. WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Rady Miejskiej w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2020 r. sygn. akt II SA/Wa 200/20 w sprawie ze skargi E. Ł. na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia na ławnika I. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, II. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaskarżonym wyrokiem z dnia

8 października 2020 r. sygn. akt II SA/Wa 200/20 uwzględnił skargę E. Ł. i stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w P. z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia na ławnika.

W motywach orzeczenia Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że zaskarżoną

uchwałą Rada Miejska w P., na podstawie art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z. 2020 r. poz. 365) zwanej

dalej w skrócie P.u.s.p., pozostawiła bez dalszego biegu zgłoszenie skarżącej z [...] czerwca 2019 r. na ławnika w Sądzie [...] w [...] (Wydziale [...]), uznając, iż zgłoszenie to nie spełniało warunków formalnych, tj. zostało skierowane do niewłaściwej Rady, a po drugie nie spełniało wymagania, o którym mowa w art. 158

§ 1 pkt 4 P.u.s.p.

Zdaniem Sądu to zapatrywanie organu jest nieprawidłowe, ponieważ nie

znajduje uzasadnienia w przepisach P.u.s.p. oraz w okolicznościach faktycznych sprawy. Rada Miejska w P. błędnie przyjęła, że zgłoszenie skarżącej z [...]

maja 2019 r. jest obarczone brakiem formalnym, ponieważ zostało skierowane do

Rady Gminy [...]. Pomijając, że skierowanie podania do niewłaściwego podmiotu nie powoduje, iż to podanie jest dotknięte brakiem formalnym (por. również art. 162 § 10 w związku z § 2-5 tego przepisu) zauważono, że E. Ł. w zgłoszeniu z 29 maja 2019 r. podała jako adresata Radę Gminy [...] (rubryka A), niemniej zgłoszenie złożyła bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy P. (o czym świadczy koperta znajdująca się w aktach sprawy). Zatem skarżąca w terminie wyznaczonym przepisami prawa (do 30 czerwca) dokonała zgłoszenia na ławnika.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00