Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2024-02-12
Data publikacji: 2024-02-12

PIT 2024: Rozliczenie dochodów zagranicznych - jak wypełnić PIT/ZG

Podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączenia do zeznania informacji PIT/ZG. W formularzu tym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, jego wysokość, a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. PIT/ZG należy złożyć odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Jeżeli osiągaliśmy dochody w kliku krajach to dla każdego z nich wypełniamy oddzielne formularze. O czym jeszcze trzeba pamiętać wypełniając PIT/ZG za 2023 rok?

Kodeks księgowego. PIT i PKPiR 2024 >>>

Podstawowym zeznaniem składanym przez podatników zarabiających za granicą jest PIT-36 w którym wykazuje się dochody zagraniczne – do wyliczenia stopy procentowej (przy metodzie wyłączenia z progresją) lub do opodatkowania (metoda proporcjonalnego odliczenia). Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i uzyskuje również dochody z działalności prowadzonej za granicą, wówczas dochody te wykaże w zeznaniu PIT-36L. Do tego zeznania należy dołączyć formularz PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także wysokość podatku zapłaconego za granicą.

Podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania PIT/ZG. W formularzu tym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Wprawdzie formularz ma tylko trzy strony, jednak niejasności dotyczące tego, jak ustalić kwoty, które należy w nim wykazać sprawiają, że jego wypełnienie może sprawić podatnikom sporo kłopotów.

Ważne

Formularz PIT/ZG jest załącznikiem do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39.

Wypełniają go podatnicy mający miejsce zamieszkania w Polsce, którzy w 2023 roku uzyskiwali dochody z zagranicy: 

 • ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych),

 • pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • najmu lub dzierżawy,

 • praw autorskich i innych praw majątkowych, papierów wartościowych i innych (w tym emerytur i stypendiów).

Formularz PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego zeznania, czyli jeżeli składamy więcej niż jedno zeznanie, wykazując w każdym z nich dochody zagraniczne, do każdego z zeznań dołączamy PIT/ZG z wykazanymi odpowiednimi dochodami.

Ważne

W jednym załączniku wykazujemy dochody z jednego kraju, czyli jeżeli osiągaliśmy dochody w kilku krajach, to dla każdego z krajów wypełniamy jeden załącznik.

Jeżeli każde z małżonków osiągało dochody zagraniczne – każde z nich wypełnia oddzielny PIT/ZG.

Przykład

Małżonkowie w 2023 r. osiągali następujące dochody:

1) mąż:

a) dochody uzyskane w Polsce: stosunek pracy, dochody z giełdy,
b) dochody uzyskane za granicą: umowa zlecenia z Niemiec, umowa o pracę w Danii, przychód z giełdy w Stanach Zjednoczonych;

2) żona:

a) dochody uzyskane w Polsce: stosunek pracy,
b) dochody uzyskane za granicą: umowa o dzieło z Niemiec.
Małżonkowie chcieliby się opodatkować wspólne, wobec czego złożą następujące zeznania i załączniki:

1) PIT-36, w którym wykażą swoje dochody z pracy w Polsce i umów zagranicznych, do którego dołączą 3 załączniki PIT/ZG, w których wykażą:

 • dochody męża ze zlecenia w Niemczech,
 • dochody męża z pracy w Danii,
 • dochody żony z umowy o dzieło z Niemiec;

2) PIT-38, który złoży mąż, wykazując dochody z giełdy w Polsce oraz ze Stanów Zjednoczonych, wraz z załącznikiem PIT/ZG – w którym będzie wykazany dochód z giełdy w Stanach Zjednoczonych.

Zasadniczą część formularza PIT/ZG stanowi część C, w której należy wykazać dochody z zagranicy i zapłacony za granicą podatek.

W części C1 podaje się dochody i podatek, które będą wykazane i rozliczane w zeznaniu PIT-36.

Mamy tu tabelę z pięcioma kolumnami a–e. W kolumnie a należy wykazać źródła przychodów. W kolumnach b–e wykazywane są przychody, dochody oraz podatek zapłacony za granicą.

Dochód wykazany w kolumnie c należy przenieść do zeznania PIT-36. Kwota ta posłuży do wyliczenia stopy procentowej, która będzie zastosowana do dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Sposób obliczenia stopy procentowej uzależniony jest od tego, czy rozliczamy się indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Przykład

Małżonkowie w 2023 r. osiągnęli następujące dochody:

1) mąż: dochód polski: 30 000 zł, dochód niemiecki: 45 000 zł;

2) żona - dochód uzyskany w Polsce: 40 000 zł.

Rozliczenie wspólne małżonków

W PIT-36 podatnicy wykazują kwotę 70 000 zł (w przykładzie nie uwzględniamy składek na ubezpieczenie społeczne). W załączniku PIT/ZG należy wykazać kwotę 45 000 zł, którą następnie przenosimy do zeznania PIT-36.

Aby obliczyć podatek, należy wyliczyć stopę procentową:

a) od połowy łącznych dochodów małżonków (polskich i zagranicznych) obliczamy podatek według skali:

 • (75 000 zł + 40 000 zł) : 2 = 57 500 zł

 • 57 500 zł × 12% – 3600 zł (kwota zmniejszająca podatek) = 3300 zł

b) kwotę podatku obliczonego według skali dzielimy przez połowę łącznego dochodu małżonków:

 • (3300 zł : 57 500 zł) × 100% = 5,74%

c) powyższy wynik jest stopą procentową, którą stosujemy do połowy podlegających opodatkowaniu dochodów małżonków (czyli dochodów uzyskanych w Polsce). Następnie wynik mnożymy przez dwa:

 • (35 000 zł × 5,74%) × 2 = 4018 zł

Kwota 4018 zł jest wyliczonym podatkiem małżonków za rok 2023.

Dochody zagraniczne, których nie wykazuje się w kolumnach b oraz c, należy wykazać w kolumnie d. W kolumnie tej znajdą się więc dochody:

 • w stosunku do których zachodzi podwójne opodatkowanie, a metodą jego uniknięcia zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczenia,
 • osiągane za granicą, w stosunku do których nie zachodzi podwójne opodatkowanie, czyli te, które zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce (np. dochody z umów zlecenia, z emerytur, praw autorskich, a także z tytułu pracy najemnej trwającej krócej niż 183 dni),
 • z krajów, z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dochody wykazane w kolumnie d podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, czyli kwotę wykazaną w tej kolumnie przenosimy do odpowiedniego wiersza w kolumnie b części E1 lub E2 zeznania PIT-36, w zależności od źródła tych dochodów.

W kolumnie e wpisujemy podatek zapłacony za granicą od dochodów, do których nie ma zastosowania metoda wyłączenia z progresją (w tej metodzie wysokość zagranicznego podatku nie ma wpływu na ustalenie podatku w Polsce).

Oczywiście podatek zapłacony za granicą wykażą te osoby, które osiągały dochód podlegający opodatkowaniu za granicą, do którego zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia.

Podatek wykazany w kolumnie e przenosimy do zeznania PIT-36.

W załączniku PIT/ZG wykazujemy całą kwotę podatku zapłaconego za granicą. Podatek ten podlega odliczeniu od podatku w Polsce, jednak odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. W zeznaniu PIT-36 wykazujemy więc zagraniczny podatek, w wysokości nieprzekraczającej powyższej proporcji.

Aby ustalić, w jakiej wysokości można wykazać do odliczenia podatek zagraniczny, należy kwotę podatku obliczonego od łącznych dochodów polskich i zagranicznych pomnożyć przez kwotę dochodów zagranicznych wykazanych w kolumnie c załącznika PIT/ZG, a następnie iloczyn ten podzielić przez łączną kwotę dochodu wykazaną w zeznaniu PIT-36.

Czytaj więcej w najnowszym Poradniku Gazety Prawnej - Rozliczanie dochodów zagranicznych za 2023 rok >>>

Rozliczanie dochodów zagranicznych za 2023 rok

 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00