Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2024-06-05
Data publikacji: 2024-06-05

Świadczenie urlopowe w 2024 r. - ile wynosi i komu przysługuje

Świadczenie urlopowe jest alternatywą dla świadczeń przyznawanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W sytuacji, gdy w firmie nie funkcjonuje ZFŚS, świadczenie urlopowe stanowi formę dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika. Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W 2024 roku wysokość świadczenia urlopowego dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w tzw. normalnych warunkach pracy wynosi – 2417,14 zł.

Obowiązkowe świadczenia i wypłaty dla pracowników w 2024 r. >>>

Komentarz do ustawy o ZFŚS >>>

Pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych albo wypłacać świadczenie urlopowe. Jedynie pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników muszą tworzyć zfśs, jeżeli domagają się tego działające w zakładzie organizacje związkowe.

Zasady te nie dotyczą pracodawców będących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, gdyż oni tworzą fundusz bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników (art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o zfśs).

Przepisy ustawy o zfśs wskazują pracodawców, którzy mogą wypłacać świadczenie urlopowe, ale nie stanowią, że takie świadczenie musi być wypłacane obowiązkowo.

Ważne

Świadczenie urlopowe ma bowiem tylko i wyłącznie charakter uznaniowy.

Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego

Pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania muszą poinformować pracowników o nietworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, wręczenie pracownikom pism informujących w tej sprawie, przesłanie informacji pocztą elektroniczną). Z kolei pracodawcy objęci układem zbiorowym pracy lub zobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania informację w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zamieszczają w tych dokumentach.

Przykład

Według stanu na 1 stycznia 2024 r. w spółce z o.o. „Jan Kucharski i spółka” jest zatrudnionych 25 pracowników: 9 pracowników na pełny etat, 8 pracowników na pół etatu i 8 pracowników na ćwierć etatu. W przeliczeniu na pełne etaty spółka zatrudnia 15 pracowników [9 pracowników na pełny etat (9 etatów) + 8 pracowników na 1/2 etatu (4 pełne etaty) + 8 pracowników na 1/4 etatu (2 pełne etaty)]. W związku z tym, że zatrudnia mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, spółka ta może dobrowolnie utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłacać świadczenie urlopowe.

Zasada ustalania zatrudnienia według stanu na 1 stycznia danego roku oznacza, że nie ma znaczenia ewentualne późniejsze zwiększenie lub zmniejszenie stanu zatrudnienia. O rodzaju obowiązków socjalnych na cały rok przesądza więc liczba zatrudnionych pracowników według stanu na 1 stycznia danego roku.

Przykład

Adam C. zatrudniał 1 stycznia 2024 r. w swoim przedsiębiorstwie 49 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Oznacza to, że może dobrowolnie utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłacać świadczenie urlopowe. Pracodawca od lutego 2024 r. zatrudnił dodatkowo 3 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W konsekwencji zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego w przeliczeniu na pełne etaty wzrosło do 52 pracowników. Mimo to Adam C. nie jest zobowiązany ani do utworzenia w 2024 r. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ani do wypłaty świadczenia urlopowego.

Świadczenie urlopowe raz w roku

Jeżeli pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty zdecyduje się wypłacać świadczenie urlopowe, to wówczas będzie zobowiązany stosować zasady jego wypłaty określone w art. 3 ust. 4–6 ustawy o zfśs.

Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Świadczenie urlopowe wiąże się z zatrudnieniem u danego pracodawcy, ale nie jest uzależnione od stażu pracy, okresu zatrudnienia u danego pracodawcy czy pełnionej funkcji. Wypłata świadczenia nie zależy też od sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej pracownika. Pracodawca wypłaca świadczenie „z urzędu”, pracownik nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek wniosków w tej sprawie. A zatem to pracodawca pilnuje terminów wypłaty tego świadczenia dla poszczególnych pracowników. Świadczenie urlopowe należy wypłacić pracownikowi najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia korzystania przez niego z urlopu wypoczynkowego (art. 3 ust. 5a ustawy o zfśs). Wynika to z roli tego świadczenia, czyli ułatwienia pracownikowi sfinansowania wypoczynku.

Przy wypłacie świadczenia nie ma znaczenia, czy wykorzystywany przez pracownika 14-dniowy urlop jest urlopem zaległym z poprzednich lat czy przysługuje pracownikowi za bieżący rok. Ważne jest tylko, aby urlop obejmował 14 kolejnych dni kalendarzowych – zarówno dni robocze, jak i niedziele oraz święta. W rezultacie, w tych 14 kolejnych dniach liczba dni urlopu może być znacznie mniejsza.

Przykład

Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego w dniach od 28 marca do 10 kwietnia 2024 r. Urlop obejmował tylko 9 dni roboczych. Mimo to pracodawca wypłacił pracownikowi świadczenie urlopowe, bowiem urlop obejmował obowiązkowe 14 kolejnych dni kalendarzowych. Postępowanie pracodawcy było prawidłowe.

Jeżeli w danym roku pracownik w ogóle nie skorzysta z urlopu wypoczynkowego bądź urlop nie obejmie kolejnych 14 dni, wówczas świadczenie urlopowe nie przysługuje. Podobnie jest, jeśli pracodawca nie udzieli urlopu wypoczynkowego mimo wniosku pracownika w tej sprawie.

Wysokość świadczenia urlopowego w 2024 roku

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Zwrot „nie może przekroczyć” oznacza, że świadczenie urlopowe może być niższe od wysokości odpisu odpowiedniego dla danego rodzaju zatrudnienia pracownika, ale nie może przekroczyć ustalonej wysokości. Wysokość świadczenia dla zatrudnionych ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Natomiast w stosunku do pracowników młodocianych nie ma zastosowania zasada uwzględniania wymiaru czasu pracy przy ustalaniu wysokości świadczenia urlopowego.

Podstawą do naliczenia odpisu na ZFŚS oraz wysokości świadczenia urlopowego jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 roku.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2023 r. wyniosło 6246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6445,71 zł.

Ważne

W 2024 roku świadczenie urlopowe wynosi:

  • dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w tzw. normalnych warunkach – 2417,14 zł,
  • dla pracownika pracującego na pełen etat i wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych – 3222,86 zł,
  • dla pracownika młodocianego:
    - w I roku nauki 322,29 zł,
    - w II roku nauki 386,74 zł,
    - w III roku nauki 451,20 zł.

Pracodawca, który wypłacił pracownikom udającym się na urlop wypoczynkowy w styczniu świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego obowiązującego od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. powinien wypłacić pracownikom wyrównanie do wysokości obowiązującej w 2024 roku.

Kwoty wypłaconych świadczeń urlopowych obciążają koszty działalności pracodawcy (art. 6 ust. 1 ustawy o zfśs).

Świadczenie urlopowe nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne pracowników, nie jest także objęte składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka

ZFŚS. Zasady prowadzenia i tworzenia - NIEZBĘDNIK KADROWO-PŁACOWY >>>

ZFŚS. Zasady tworzenia i prowadzenia

 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00