Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2024-02-23
Data publikacji: 2024-02-23

Obowiązki pracodawcy na koniec lutego - ważne terminy

Koniec lutego to dla pracodawców czas na przekazanie pracownikom informacji PIT-11 oraz rocznej informacji o odprowadzonych w 2023 roku składkach ZUS (ZUS IMIR). Do 29 lutego płatnicy składek zatrudniający emerytów lub rencistów muszą również przekazać do ZUS zaświadczenie o uzyskanych przez nich w poprzednim roku przychodach. O czym jeszcze powinni pamiętać pod koniec lutego pracodawcy? 

Niezbędnik kadrowego na 2024 rok >>>

PIT-11 dla pracowników do 29 lutego

Po zakończeniu roku podatkowego pracodawcy mają obowiązek wystawić informację PIT-11 za 2023 rok i dostarczyć ją do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2024 r., a następnie przekazać ją podatnikom w terminie do 29 lutego 2024 r.

Płatnicy przekazują podatnikom informacje PIT-11 najczęściej osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na ich adres korespondencyjny. Informacje podatkowe należy w takim przypadku wysłać listem poleconym. Przepisy nie wymagają, aby dokumenty te doręczać za potwierdzeniem odbioru.

Urzędy skarbowe przyjmują PIT-11 wyłącznie elektronicznie. W ten sam sposób płatnik może przesłać tę informację podatnikowi np. w mailu czy udostępnić ją w programie kadrowo-płacowym na pulpicie pracownika.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 24 lutego 2023 r. (nr 0114-KDIP3-2.4011.1184.2022.2.JM) organ podatkowy stwierdził, że co prawda przepisy nie wskazują sposobu potwierdzania przekazania pracownikom informacji PIT-11/IFT-1/IFT-1R i nie jest konieczne posiadanie przez płatnika potwierdzenia doręczenia podatnikowi informacji w formie elektronicznej, jednak w ewentualnym postępowaniu podatkowym to na płatniku będzie ciążył obowiązek udowodnienia doręczenia podatnikowi takiej deklaracji. W szczególności, płatnik będzie mógł przedstawić w celach dowodowych elektroniczne potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej, w której przesłano deklaracje.

Obowiązującą wersją informacji PIT-11 za 2023 r. jest, tak jak za 2022 r., wersja 29. 

 

Informacja IFT-1/IFT-1R za 2023 rok

W tym samym terminie tj. do 29 lutego 2024 roku płatnicy podatku zryczałtowanego mają obowiązek przekazać urzędowi skarbowemu do spraw opodatkowania osób zagranicznych i nierezydentowi informację IFT-1/IFT-1R.

IFT-1/IFT-1R za 2023 r. płatnik przekazuje na formularzu w wersji 16.

Wypełniając informację IFT-1/IFT-1R, należy wziąć m.in. pod uwagę wskazanie właściwego urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych oraz prawidłowe zakwalifikowanie przychodów osiągniętych przez zagranicznego podatnika.

Do 29 lutego 2024 r. podatnicy muszą otrzymać PIT-11 i IFT-1/IFT-1R za 2023 r. >>>

 

Roczna informacja o składkach - ZUS IMIR do 28 lutego

Do 28 lutego 2024 r. pracodawcy mają obowiązek sporządzenia i przekazania pracownikom i zleceniobiorcom informacji rocznej o wysokości przekazanych do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za 2023 rok (ZUS IMIR). info

Płatnik składek zobowiązany jest do przekazania ubezpieczonemu informacji o kwocie należnych składek i wypłaconych świadczeń w podziale na poszczególne miesiące za rok ubiegły do końca lutego następnego roku. Dzięki tej informacji ubezpieczony może zweryfikować wszelkie informacje przekazane przez płatnika do ZUS. Zasadniczo z obowiązku sporządzenia rocznej informacji ZUS IMIR zwolnione są te podmioty, które:

  • pomimo braku ustawowego obowiązku przekazują swoim ubezpieczonym comiesięczne informacje o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach, lub
  • pobierają od swoich ubezpieczonych składki wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne.

W takich przypadkach płatnicy składek zobowiązani są do sporządzenia rocznej informacji dla ubezpieczonego tylko na jego pisemny wniosek

Ważne

Na żądanie ubezpieczonego (w tym także opłacającego wyłącznie składkę zdrowotną) płatnik składek ma obowiązek przekazać mu informację o rozliczonych składkach, jednak nie częściej niż raz w miesiącu – za miesiąc poprzedni.

Roczną informację powinni też przekazać płatnicy, którzy składali w trakcie roku kalendarzowego korekty dokumentów rozliczeniowych, nawet jeżeli w trakcie roku przekazywali informacje ubezpieczonym co miesiąc.

„Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej” powinna uwzględniać dane zawarte w raportach imiennych (m.in. ZUS RCA i ZUS RSA oraz ZUS RPA) oraz raportach korygujących składanych za ubezpieczonego do ZUS w poszczególnych miesiącach roku, którego informacja dotyczy.

Do 28 lutego 2024 r. płatnicy składek mają czas na sporządzenie „Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej” za 2023 r. >>>

 

Zaświadczenie o przychodach emeryta lub rencisty do 29 lutego

Do końca lutego 2024 r. (do 29 lutego) płatnicy składek zatrudniający emerytów lub rencistów muszą przekazać do ZUS zaświadczenie o uzyskanych przez nich w 2023 roku przychodach. Osoby, które są płatnikami składek na własne ubezpieczenia (przedsiębiorcy), w tym terminie przekazują do ZUS oświadczenie o przychodzie 

Zaświadczenie o przychodzie emeryta lub rencisty wystawiają płatnicy składek z tytułów, które mogą mieć wpływ na zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych, tj. powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Jeżeli zatem zatrudniony emeryt bądź rencista uzyskuje oskładkowane przychody z tytułu:

  • stosunku pracy,

  • umowy o pracę nakładczą,

  • zatrudnienia w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

  • umowy zlecenia (lub innej umowy o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy o zleceniu) albo współpracy przy zleceniu,

  • umowy o dzieło (w przypadku umów oskładkowanych, czyli zawartych z własnym pracodawcą lub wykonywanych na jego rzecz),

  • pracy wykonywanej na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

  • prowadzenia pozarolniczej działalności (w tym działalności gospodarczej) oraz współpracy przy jej wykonywaniu

wówczas płatnicy składek z ww. tytułów są zobowiązani do przekazania do ZUS informacji o przychodzie zatrudnionej osoby. Będą to zatem m.in. pracodawcy, zleceniodawcy, osoby wykonujące działalność pozarolniczą.

Płatnik ma obowiązek sporządzić zaświadczenie o przychodzie za osoby zatrudnione, które mają ustalone prawo do wcześniejszej emerytury. Nie dotyczy to osób, które m.in. osiągnęły powszechny wiek emerytalny przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed 2023 r., niezależnie od rodzaju pobieranego świadczenia, lub miały zawieszone prawo do emerytury lub renty – jeżeli zawieszenie wypłaty świadczenia trwało przez cały 2023 r.

W zaświadczeniu należy wykazać zarówno łączne wynagrodzenie wypłacone w 2023 r., jak i kwoty przychodów wypłaconych w poszczególnych miesiącach. Dokonując rozliczenia przychodów świadczeniobiorcy, ZUS wybierze wariant dla niego korzystniejszy – roczny lub miesięczny. Przychód należy przyporządkować do miesiąca, w którym został wypłacony (zasadniczo nie ustala się, za który okres przychód jest należny).

Do końca lutego 2024 r. płatnicy składek zatrudniający emerytów lub rencistów muszą przekazać do ZUS zaświadczenie o ich przychodach >>>

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00